822 274 N

chodníky - kryt monolit bet NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2016
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2016
[Kč]
822 274 N chodníky - kryt monolit bet NOV M2 1 230 0 1 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 2 356 650
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2016 257 562 545 006