822 214 N

dálnice - kryt monolit bet NOV

JKSO Popis JKSO MJ JC
2004-2017
[Kč]
JC
2004
[Kč]
JC
2005
[Kč]
JC
2006
[Kč]
JC
2007
[Kč]
JC
2008
[Kč]
JC
2009
[Kč]
JC
2010
[Kč]
JC
2012
[Kč]
JC
2013
[Kč]
JC
2014
[Kč]
JC
2015
[Kč]
JC
2016
[Kč]
JC
2017
[Kč]
Celková
váha
[%]
Celková cena
2004-2017
[Kč]
822 214 N dálnice - kryt monolit bet NOV M2 4 694 4 688 6 296 3 146 0 6 565 0 0 0 0 0 2 575 0 2 628 5,5 15 260 162 271
Celkem za vyhodnocované stavby 2004 - 2017 275 334 645 585