Porovnání položek OTSKP oproti Měrným cenám za rok 2014-2019

Porovnání statistického výstupu jednotkových cen položek vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným položkám OTSKP v cenové úrovni 2019.

Kód položky Název položky MJ MIN
[Kč]
MAX
[Kč]
Průměr
[Kč]
Medián
[Kč]
OTSKP 2019
[Kč]
Rozdíl OTSKP/Průměr
[%]
Rozdíl OTSKP/Medián
[%]
01232 POJIŠTĚNÍ ŠKOD OSOB A NA MAJETKU DLE USTANOVENÍ ZDP KPL 1 254 1 254 1 254 1 254 0 -100,0 -100,0
01250 POJIŠTĚNÍ PRAC ZHOTOV A OBJEDNATELE KPL 42 660 42 660 42 660 42 660 0 -100,0 -100,0
01300 PATENTY A LICENCE KPL 15 973 20 511 17 860 17 479 0 -100,0 -100,0
01400 POPLATKY KPL 627 388 021 62 030 17 950 0 -100,0 -100,0
014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 3 742 171 125 0 -100,0 -100,0
014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 10 000 211 115 0 -100,0 -100,0
014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 6 1 663 264 187 0 -100,0 -100,0
014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 32 1 635 214 150 0 -100,0 -100,0
014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 22 1 950 264 208 0 -100,0 -100,0
014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 32 2 197 363 162 0 -100,0 -100,0
014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 10 6 730 969 162 0 -100,0 -100,0
014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 11 17 303 2 414 2 004 0 -100,0 -100,0
014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 1 925 169 176 0 -100,0 -100,0
014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK -ZEMINA T 1 225 60 52 0 -100,0 -100,0
014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 12 1 149 356 169 0 -100,0 -100,0
01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL 35 210 000 14 208 2 000 0 -100,0 -100,0
01432 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL 15 732 108 21 0 -100,0 -100,0
01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 1 171 100 000 28 012 6 769 0 -100,0 -100,0
01442 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM KPL 14 550 114 000 64 275 64 275 0 -100,0 -100,0
01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU KPL 719 153 1 194 214 890 789 759 000 0 -100,0 -100,0
015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 139 633 262 259 84 -67,9 -67,6
015112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 149 149 149 149 65 -56,4 -56,4
015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 256 256 256 256 203 -20,7 -20,7
015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 129 801 353 241 100 -71,7 -58,6
015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) T 188 188 188 188 122 -35,0 -35,0
015160 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE T 792 792 792 792 358 -54,8 -54,8
015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T 1 840 1 840 1 840 1 840 1 460 -20,7 -20,7
015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) T 119 1 150 445 256 304 -31,7 18,9
015340 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY T 370 370 370 370 700 89,2 89,2
015420 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 750 1 572 1 390 1 543 1 620 16,5 5,0
015590 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY T 5 750 5 750 5 750 5 750 2 540 -55,8 -55,8
015640 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY T 3 450 3 450 3 450 3 450 608 -82,4 -82,4
02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 2 079 2 211 397 424 071 120 529 0 -100,0 -100,0
021101 PROSTORY PRO SUPERVIZI SFDI - KANCELÁŘE KPL 29 290 29 290 29 290 29 290 0 -100,0 -100,0
02111 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM KPLMĚSÍC 14 491 1 563 281 448 902 137 926 0 -100,0 -100,0
02210 VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 5 892 28 069 15 325 13 668 0 -100,0 -100,0
02310 SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY KPL 49 6 800 1 514 850 0 -100,0 -100,0
02320 SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - SPOJOVÉ PROSTŘEDKY KPL 6 224 6 224 6 224 6 224 0 -100,0 -100,0
02440 OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - POMOCNÝ PERSONÁL KPL 218 320 244 218 0 -100,0 -100,0
02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 5 333 32 303 16 836 15 967 0 -100,0 -100,0
02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1 1 386 452 81 782 21 780 0 -100,0 -100,0
02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 4 583 312 500 41 869 15 794 0 -100,0 -100,0
02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1 1 173 152 80 389 18 021 0 -100,0 -100,0
02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 270 1 111 279 82 337 17 453 0 -100,0 -100,0
027111 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ M2 267 5 428 708 938 386 1 133 0 -100,0 -100,0
027113 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZRUŠENÍ M2 1 542 1 542 1 542 1 542 0 -100,0 -100,0
027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 11 223 898 13 780 721 0 -100,0 -100,0
027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 91 609 237 248 0 -100,0 -100,0
02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1 12 519 112 335 914 68 062 0 -100,0 -100,0
027211 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI DEN 1 4 676 886 732 698 33 725 0 -100,0 -100,0
027212 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI DEN 99 10 866 988 426 297 5 290 0 -100,0 -100,0
027221 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH VLAKŮ MIN 1 4 401 781 153 0 -100,0 -100,0
027222 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY NÁKLAD VLAKŮ MIN 1 8 5 5 0 -100,0 -100,0
02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 14 829 263 30 975 10 814 0 -100,0 -100,0
02740 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY KPL 10 814 270 358 145 541 148 365 0 -100,0 -100,0
02741 PROVIZORNÍ MOSTY M2 2 467 10 497 5 549 3 683 0 -100,0 -100,0
027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 125 7 356 2 071 1 379 0 -100,0 -100,0
027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 1 302 68 400 19 179 9 581 0 -100,0 -100,0
027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 62 5 439 1 626 1 218 0 -100,0 -100,0
02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 48 47 886 6 109 178 0 -100,0 -100,0
027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 260 11 785 3 133 2 408 0 -100,0 -100,0
027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 1 039 28 698 9 275 4 929 0 -100,0 -100,0
027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 57 11 785 2 579 1 438 0 -100,0 -100,0
02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL 36 376 350 000 137 987 56 202 0 -100,0 -100,0
02760 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL 11 328 275 771 98 827 54 105 0 -100,0 -100,0
02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 3 2 535 174 119 860 8 482 0 -100,0 -100,0
02812 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ V PODZEMÍ KPL 267 70 000 23 998 1 726 0 -100,0 -100,0
02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 2 110 64 886 22 648 15 627 0 -100,0 -100,0
02831 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 8 000 40 615 19 783 15 032 0 -100,0 -100,0
02832 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ V PODZEMÍ KPL 20 000 2 251 572 476 384 155 148 0 -100,0 -100,0
02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL 4 958 106 650 41 690 13 463 0 -100,0 -100,0
02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 11 235 364 54 803 21 704 0 -100,0 -100,0
02852 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ KPL 16 030 37 617 26 823 26 823 0 -100,0 -100,0
02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 2 534 288 000 32 270 20 000 0 -100,0 -100,0
02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1 16 714 393 132 910 10 529 0 -100,0 -100,0
02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1 10 847 702 102 029 8 532 0 -100,0 -100,0
029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 1 705 11 849 220 1 836 924 378 501 0 -100,0 -100,0
029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ HA 257 855 1 271 690 617 735 470 697 0 -100,0 -100,0
029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 5 560 8 816 665 430 109 84 855 0 -100,0 -100,0
02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 225 1 278 285 36 802 33 161 0 -100,0 -100,0
02913 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ KUS 113 801 722 18 695 822 0 -100,0 -100,0
02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS 15 998 80 821 67 879 80 821 0 -100,0 -100,0
02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 500 1 333 809 137 719 21 783 0 -100,0 -100,0
02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL 1 204 92 679 39 883 30 840 0 -100,0 -100,0
02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 613 1 455 031 65 063 22 710 0 -100,0 -100,0
029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 4 048 421 076 29 893 17 005 0 -100,0 -100,0
029422 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ TUNELOVÉHO LISTU KUS 80 000 80 000 80 000 80 000 0 -100,0 -100,0
02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 451 7 087 220 216 528 24 678 0 -100,0 -100,0
02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1 24 678 938 399 652 38 391 0 -100,0 -100,0
02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 60 3 700 800 175 594 54 072 0 -100,0 -100,0
02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 104 82 695 9 865 5 531 0 -100,0 -100,0
02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 533 745 300 44 167 18 221 0 -100,0 -100,0
029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD 146 85 777 9 296 752 0 -100,0 -100,0
029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 156 250 217 15 392 6 869 0 -100,0 -100,0
02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 6 520 112 000 22 580 17 476 0 -100,0 -100,0
02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1 180 000 23 718 15 455 0 -100,0 -100,0
029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 87 9 288 1 671 663 0 -100,0 -100,0
02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 4 000 5 764 829 340 766 32 568 0 -100,0 -100,0
029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KUS 264 157 975 20 132 12 539 0 -100,0 -100,0
02972 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ KPL 50 000 126 588 88 294 88 294 0 -100,0 -100,0
029725 OSTAT POŽAD - GEOT MONIT V PODZ - ZAŘ NA MĚŘ HYDROST TLAKU KUS 15 641 446 910 71 543 28 335 0 -100,0 -100,0
02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 874 250 000 28 841 21 056 0 -100,0 -100,0
02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 11 259 827 20 132 10 934 0 -100,0 -100,0
03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1 582 3 590 787 203 657 42 355 0 -100,0 -100,0
03110 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE KPL 1 081 108 143 18 428 11 758 0 -100,0 -100,0
03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 3 759 1 596 825 106 689 3 759 0 -100,0 -100,0
03210 ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU KPL 1 081 53 010 14 302 4 496 0 -100,0 -100,0
03220 ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY KPL 10 280 26 581 15 892 13 353 0 -100,0 -100,0
03310 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ STAVENIŠTNÍ DOPRAVU KPL 451 27 704 2 756 451 0 -100,0 -100,0
03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 58 129 822 400 343 269 307 225 0 -100,0 -100,0
03360 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU KPL 4 861 295 552 101 758 4 861 0 -100,0 -100,0
03510 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE KPL 902 9 472 2 453 1 083 0 -100,0 -100,0
03520 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ ZHUTŇOVACÍ KPL 496 9 021 1 806 496 0 -100,0 -100,0
03590 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ KPL 496 15 675 1 914 496 0 -100,0 -100,0
03620 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ KPL 1 341 1 341 1 341 1 341 0 -100,0 -100,0
03630 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL 686 51 400 8 289 686 0 -100,0 -100,0
03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1 402 420 109 549 54 072 0 -100,0 -100,0
03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 346 437 534 84 208 42 660 0 -100,0 -100,0
03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 345 385 108 22 418 10 814 0 -100,0 -100,0
03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL 451 120 757 21 933 4 069 0 -100,0 -100,0
03780 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL 900 25 954 2 405 900 0 -100,0 -100,0
05863 PŘECHODOVÁ KOLEJNICE 49 E1 / R 65 KUS 240 455 240 455 240 455 240 455 0 -100,0 -100,0
11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 1 153 45 26 0 -100,0 -100,0
11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 2 310 22 4 0 -100,0 -100,0
11030 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH M2 4 94 23 12 0 -100,0 -100,0
11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 1 16 930 649 6 0 -100,0 -100,0
11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 1 49 8 2 2 -73,6 -4,8
11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 2 389 50 39 41 -18,6 5,0
111201 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2 50 111 70 50 47 -33,3 -6,0
111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 10 142 65 73 80 23,7 8,9
111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 200 200 200 200 209 4,5 4,5
11130 SEJMUTÍ DRNU M2 0 333 34 24 27 -20,8 12,2
11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 43 5 957 1 334 1 159 1 640 22,9 41,5
112011 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM KUS 1 114 1 114 1 114 1 114 1 640 47,2 47,2
112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 452 4 937 1 773 1 673 1 720 -3,0 2,8
112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 1 880 1 880 1 880 1 880 1 960 4,3 4,3
11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 192 9 633 2 778 2 415 4 630 66,7 91,7
112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 1 697 13 741 4 816 5 037 4 880 1,3 -3,1
11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 1 116 20 368 6 547 5 078 10 400 58,9 104,8
112034 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 2 112 7 436 5 276 6 282 10 800 104,7 71,9
11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 364 1 534 826 782 804 -2,7 2,8
11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 229 2 750 848 760 985 16,1 29,6
112112 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 2KM KUS 203 203 203 203 994 389,3 389,3
112113 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 3KM KUS 999 999 999 999 1 003 0,4 0,4
112114 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS 364 1 337 923 1 067 1 026 11,2 -3,8
11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS 561 6 505 2 453 2 389 2 880 17,4 20,6
112123 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 3KM KUS 2 933 2 933 2 933 2 933 2 950 0,6 0,6
112124 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS 624 624 624 624 3 030 385,9 385,9
11213 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M KUS 1 143 8 500 4 839 5 010 6 660 37,6 32,9
11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 331 2 100 872 529 522 -40,2 -1,3
11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 26 2 386 552 583 654 18,5 12,3
112213 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 3KM KUS 670 670 670 670 674 0,6 0,6
112214 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS 637 892 774 784 693 -10,5 -11,6
11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 109 7 732 1 352 1 188 1 310 -3,1 10,3
112223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 3KM KUS 1 344 1 344 1 344 1 344 1 360 1,2 1,2
11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 836 16 132 2 857 1 773 3 760 31,6 112,1
112234 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS 3 225 3 225 3 225 3 225 3 980 23,4 23,4
11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 26 2 328 424 234 864 104,0 268,5
11232 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 44 149 102 6 779 745 2 800 -58,7 276,0
11233 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 98 5 977 1 969 970 5 000 153,9 415,3
11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 320 3 111 1 572 1 429 2 350 49,5 64,5
11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 3 008 3 008 3 008 3 008 3 310 10,1 10,1
11243 ÚPRAVA STROMŮ D PŘES 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 5 048 5 048 5 048 5 048 5 550 10,0 10,0
11253 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M KUS 1 924 1 924 1 924 1 924 1 060 -44,9 -44,9
11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 2 13 971 965 689 562 -41,8 -18,4
113131 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 919 919 919 919 562 -38,9 -38,9
113134 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 629 629 629 629 632 0,4 0,4
113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 598 1 624 1 368 1 624 703 -48,6 -56,7
113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 629 3 118 1 165 824 784 -32,7 -4,8
113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 182 1 358 936 1 102 844 -9,9 -23,4
113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 327 3 087 756 498 904 19,6 81,5
11313a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 504 2 069 968 518 531 -45,2 2,6
11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA tkm 13 13 13 13 12 -11,1 -11,1
11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 363 3 311 1 004 455 1 060 5,6 132,9
113145 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 342 342 342 342 1 200 251,2 251,2
113146 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 693 748 733 746 1 270 73,2 70,2
113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 306 1 683 636 443 1 410 121,7 218,6
11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 379 4 293 1 113 821 2 000 79,7 143,7
113155 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM M3 658 658 658 658 2 120 222,2 222,2
113156 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 1 813 1 813 1 813 1 813 2 160 19,1 19,1
113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 1 189 1 658 1 423 1 423 2 220 56,0 56,0
113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 422 2 999 964 604 2 270 135,6 275,6
11315a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - BEZ DOPRAVY M3 690 890 820 881 1 970 140,1 123,5
11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 132 3 184 818 797 904 10,5 13,4
113166 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM M3 988 1 410 1 278 1 410 1 070 -16,3 -24,1
113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 105 1 455 955 1 090 1 210 26,7 11,0
11316a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - BEZ DOPRAVY M3 2 233 2 233 2 233 2 233 873 -60,9 -60,9
11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 2 5 176 899 482 301 -66,5 -37,6
113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 712 712 712 712 301 -57,7 -57,7
113173 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 3KM M3 317 317 317 317 331 4,4 4,4
113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM M3 450 912 634 458 442 -30,3 -3,4
113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 326 1 266 669 490 542 -19,0 10,5
11317a ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY M3 168 168 168 168 269 60,2 60,2
11317B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA tkm 11 11 11 11 12 9,4 9,4
11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 2 5 220 875 733 790 -9,7 7,8
113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM M3 155 155 155 155 790 410,7 410,7
113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM M3 359 359 359 359 849 136,8 136,8
113185 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM M3 854 854 854 854 894 4,6 4,6
113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 769 1 611 1 190 1 190 956 -19,7 -19,7
113187 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM M3 503 1 444 901 751 1 015 12,6 35,1
113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 497 654 550 499 1 060 92,7 112,4
11318A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY M3 1 683 1 683 1 683 1 683 764 -54,6 -54,6
1131A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO M3 3 030 3 030 3 030 3 030 3 020 -0,3 -0,3
11325 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU M3 806 2 300 1 399 1 090 3 760 168,8 245,0
11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 14 3 752 210 148 120 -42,8 -18,7
11328b ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - DOPRAVA tkm 232 232 232 232 12 -94,8 -94,8
11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 264 1 811 725 752 784 8,2 4,3
113296 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 12KM M3 1 230 1 992 1 450 1 289 946 -34,8 -26,6
113298 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM M3 652 652 652 652 1 060 62,6 62,6
11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3 208 1 823 520 411 235 -54,8 -42,9
113317 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 16KM M3 326 326 326 326 472 45,0 45,0
113318 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM M3 512 673 593 593 534 -9,9 -9,9
11331a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY - BEZ DOPRAVY M3 69 69 69 69 211 206,7 206,7
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1 6 146 341 222 231 -32,2 4,1
113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 174 349 214 180 231 7,9 28,1
113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM M3 209 209 209 209 278 33,1 33,1
113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM M3 256 864 447 315 322 -27,9 2,3
113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 85 2 494 451 307 362 -19,7 17,8
113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 291 907 444 341 402 -9,5 18,0
113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 91 1 726 417 306 452 8,3 47,8
11332a ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY M3 66 1 680 482 145 208 -56,9 43,3
11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 0 13 6 5 12 105,5 153,2
11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 68 7 105 916 542 505 -44,9 -6,8
113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 608 608 608 608 565 -7,1 -7,1
113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 237 1 875 839 852 586 -30,1 -31,2
113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 739 1 624 987 793 660 -33,1 -16,7
113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 110 3 801 956 642 720 -24,7 12,1
11333a ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 194 194 194 194 472 143,2 143,2
11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 150 8 123 782 576 937 19,9 62,7
113341 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 176 176 176 176 937 431,5 431,5
113345 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 256 820 538 538 1 070 98,7 98,7
113346 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 572 1 133 923 988 1 180 27,9 19,4
113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 488 834 661 661 1 250 89,0 89,0
113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 233 1 542 641 505 1 360 112,1 169,1
11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 50 3 035 1 593 1 536 2 230 40,0 45,2
113355 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM M3 256 256 256 256 2 380 828,2 828,2
113356 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 3 118 3 118 3 118 3 118 2 500 -19,8 -19,8
113357 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 1 189 1 658 1 423 1 423 2 620 84,1 84,1
11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 632 1 966 981 867 904 -7,9 4,3
11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 151 3 671 1 136 880 256 -77,5 -70,9
113371 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 364 364 364 364 256 -29,6 -29,6
11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 152 4 240 676 406 562 -16,8 38,6
113434 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM M3 451 500 483 500 603 24,7 20,7
113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 178 1 973 807 538 693 -14,1 28,7
113437 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 16KM M3 360 608 484 484 755 56,0 56,0
113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 132 2 903 801 551 806 0,6 46,3
11343a ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - BEZ DOPRAVY M3 155 527 279 155 537 92,5 246,3
11344 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU M3 537 1 361 948 964 925 -2,4 -4,0
113448 ODSTR KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 807 807 807 807 1 310 62,3 62,3
11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 328 4 572 1 626 1 193 482 -70,4 -59,6
113456 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 1 068 1 068 1 068 1 068 654 -38,7 -38,7
113458 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 2 061 2 999 2 179 2 061 764 -64,9 -62,9
11345B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - DOPRAVA tkm 75 75 75 75 12 -84,0 -84,0
11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 50 3 163 787 648 411 -47,8 -36,6
113466 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 1 380 1 380 1 380 1 380 534 -61,3 -61,3
113468 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 522 522 522 522 617 18,3 18,3
11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 135 5 220 890 443 342 -61,6 -22,7
113474 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 5KM M3 337 337 337 337 402 19,1 19,1
113476 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 1 284 1 601 1 442 1 442 505 -65,0 -65,0
113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 274 921 598 598 603 0,9 0,9
11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 153 1 806 638 520 523 -18,0 0,6
113485 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 8KM M3 547 547 547 547 618 13,1 13,1
113486 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 401 401 401 401 664 65,5 65,5
113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 1 591 2 999 2 295 2 295 764 -66,7 -66,7
11348B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - DOPRAVA tkm 75 75 75 75 12 -84,0 -84,0
11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 21 197 68 59 39 -42,7 -34,3
113511 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M 66 66 66 66 39 -40,6 -40,6
113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 26 63 35 26 40 14,8 53,9
11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 267 267 267 267 12 -95,5 -95,5
11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 30 235 97 86 87 -10,4 1,2
113521 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M 51 51 51 51 87 69,7 69,7
113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 52 169 90 81 89 -0,9 9,8
11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M 88 88 88 88 86 -2,8 -2,8
11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 11 267 66 13 12 -81,9 -7,3
11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 24 2 120 372 163 192 -48,5 17,9
113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M 82 82 82 82 192 133,8 133,8
113533 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 3KM M 144 144 144 144 198 37,5 37,5
113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 91 593 149 95 205 37,9 116,8
11353A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M 160 160 160 160 189 18,4 18,4
11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 11 11 11 11 12 9,4 9,4
11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 38 1 220 141 90 87 -38,1 -3,3
113541 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M 146 146 146 146 87 -40,4 -40,4
113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 62 146 73 63 89 21,7 41,6
11354A ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M 80 141 101 80 86 -14,5 7,3
11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 3 9 7 9 12 67,3 32,9
11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 22 309 91 69 62 -31,8 -10,4
113553 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 3KM M 83 83 83 83 62 -25,4 -25,4
113554 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM M 84 84 84 84 63 -25,3 -25,3
11355A ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - BEZ DOPRAVY M 71 71 71 71 61 -14,7 -14,7
11355B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA tkm 11 11 11 11 12 9,4 9,4
11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 30 217 97 93 120 23,3 28,6
113564 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM M 111 126 124 126 121 -2,1 -3,7
11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 63 3 753 1 017 127 35 -96,6 -72,4
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 79 11 250 932 847 1 170 25,5 38,1
113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 64 4 289 941 735 1 170 24,3 59,1
113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 64 1 225 695 622 1 200 72,6 93,0
113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 328 1 218 675 437 1 240 83,6 184,1
113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 437 723 665 723 1 290 93,9 78,5
113725 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3 502 1 134 1 055 1 134 1 350 28,0 19,1
113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 779 3 194 1 191 949 1 390 16,7 46,4
113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 631 1 103 859 845 1 450 68,7 71,7
113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 474 16 587 1 310 860 1 510 15,3 75,6
11372a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 305 1 082 570 504 1 090 91,4 116,1
11372B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA tkm 318 650 484 484 12 -97,5 -97,5
11372C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2 M3 288 942 611 618 1 230 101,3 98,9
11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 M3 858 1 818 1 270 1 135 1 510 18,9 33,0
11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 M3 863 2 618 1 377 1 013 2 860 107,8 182,4
11373 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH M3 574 9 030 1 892 1 025 2 180 15,2 112,7
113732 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 2 161 2 162 2 161 2 161 2 220 2,7 2,7
113736 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 1 340 1 340 1 340 1 340 2 480 85,1 85,1
113737 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 3 004 3 004 3 004 3 004 2 580 -14,1 -14,1
113738 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 293 293 293 293 2 700 820,2 820,2
113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 31 82 54 52 65 19,6 25,1
113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 30 144 87 64 76 -12,3 18,3
113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 26 249 51 37 86 68,5 133,1
113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 27 658 122 55 99 -18,9 79,4
113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 15 249 79 49 123 55,7 151,8
113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 21 977 83 53 144 73,1 173,1
113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 10 1 258 170 72 166 -2,3 132,1
113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 25 581 144 80 189 31,2 137,5
113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 39 1 331 221 54 225 2,0 318,8
113771 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 36 622 329 329 184 -44,1 -44,1
113773 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 33 46 40 42 246 508,1 491,8
113774 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 42 67 62 67 262 324,3 289,9
113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 30 291 114 51 298 161,7 488,4
113776 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 37 928 326 99 340 4,2 243,1
113777 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 343 606 453 370 379 -16,4 2,5
113779 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 62 627 345 345 465 34,9 34,9
11411 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ VČET PODKLADU M3 1 699 1 836 1 767 1 767 647 -63,4 -63,4
114116 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 5 559 5 559 5 559 5 559 1 003 -82,0 -82,0
114118 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 705 2 999 1 470 705 1 360 -7,5 93,0
11411B ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ VČET PODKLADU - DOPRAVA tkm 75 75 75 75 12 -84,0 -84,0
11412 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETONU PROST VČET PODKLADU M3 978 5 560 3 161 2 946 5 560 75,9 88,7
11414 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET PODKL M3 318 347 333 333 227 -31,8 -31,8
11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL M3 52 3 124 1 073 823 647 -39,7 -21,4
114151 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 1KM M3 1 070 1 070 1 070 1 070 647 -39,6 -39,6
11421 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ M3 681 2 272 1 429 1 382 3 530 147,0 155,5
11422 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETONU PROSTÉHO M3 1 829 3 647 2 885 3 270 3 530 22,4 8,0
11424 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO M3 229 717 399 350 379 -4,9 8,2
11425 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC M3 125 2 028 1 387 1 698 1 750 26,1 3,1
114258 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 20KM M3 2 110 2 110 2 110 2 110 2 160 2,4 2,4
11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 11 1 200 111 77 80 -27,7 3,9
11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 11 301 140 107 131 -6,2 22,7
11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 184 267 233 238 192 -17,6 -19,3
11514 ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 113 379 266 328 322 20,9 -1,8
11522 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M M 14 712 284 229 384 35,4 67,9
11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 29 4 894 823 481 488 -40,7 1,4
11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 29 6 027 1 140 739 690 -39,5 -6,7
11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 565 5 762 1 762 1 451 1 140 -35,3 -21,4
11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 680 4 876 1 997 1 616 1 700 -14,9 5,2
11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 1 001 10 219 2 667 2 580 2 620 -1,8 1,5
11528 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M M 1 356 3 122 2 189 2 140 2 620 19,7 22,4
115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 79 500 150 105 98 -34,7 -6,7
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 0 1 365 138 65 51 -63,0 -21,5
121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 47 507 118 111 51 -56,9 -53,9
121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 63 163 150 163 66 -56,0 -59,4
121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 86 721 250 97 80 -68,0 -17,7
121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 92 237 151 147 109 -28,0 -26,1
121105 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM M3 116 382 236 210 155 -34,4 -26,3
121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3 129 402 232 202 215 -7,2 6,5
121107 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3 129 385 300 385 276 -7,9 -28,3
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 111 496 253 199 334 32,0 67,9
121109 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ORNICE M3 8 10 10 10 14 44,3 34,7
12110A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY M3 81 422 166 81 34 -79,5 -57,9
12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM 1 50 32 50 14 -55,6 -72,0
12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 2 52 18 17 54 198,8 208,9
12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 27 2 778 287 152 120 -58,2 -21,0
122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 64 164 131 155 120 -8,6 -22,5
122732 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 90 90 90 90 136 50,8 50,8
122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 188 188 188 188 176 -6,5 -6,5
122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 222 472 303 259 216 -28,8 -16,7
122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 278 505 376 362 265 -29,6 -26,7
122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 339 339 339 339 322 -4,9 -4,9
122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 127 669 308 284 377 22,2 32,7
12273a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 179 179 179 179 104 -41,8 -41,8
12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 36 148 118 148 261 120,4 76,9
122831 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 243 243 243 243 261 7,6 7,6
122832 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 301 301 301 301 282 -6,2 -6,2
122833 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 3KM M3 397 459 428 428 301 -29,7 -29,7
122834 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 447 447 447 447 342 -23,5 -23,5
122835 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 315 538 426 426 402 -5,7 -5,7
122836 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 341 538 447 462 471 5,4 1,9
122837 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 250 513 382 382 556 45,7 45,7
122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 326 326 326 326 644 97,8 97,8
12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 155 741 448 448 462 3,1 3,1
122936 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 512 512 512 512 683 33,4 33,4
122937 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 360 794 577 577 764 32,4 32,4
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 30 798 151 129 171 13,4 32,7
123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 113 277 140 128 120 -14,4 -5,9
123734 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 138 156 147 147 176 20,0 20,0
123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 147 232 211 232 212 0,4 -8,7
123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 101 721 324 234 265 -18,2 13,3
123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 54 1 209 231 167 372 61,2 122,5
123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 14 573,1 573,1
12373a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 58 352 156 160 104 -33,4 -35,0
12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 70 23 5 14 -39,3 158,3
12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 32 598 226 126 381 68,2 202,4
123835 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 538 538 538 538 523 -2,7 -2,7
123836 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 480 538 501 485 603 20,4 24,3
123837 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 250 250 250 250 683 172,9 172,9
123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 159 699 258 159 764 196,1 380,5
123839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
12383a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 6 366 200 228 361 80,5 58,1
12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 95 4 241 463 260 514 11,0 97,9
123932 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 2KM M3 211 211 211 211 533 152,6 152,6
123936 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 286 293 291 293 734 152,0 150,3
123938 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 401 401 401 401 894 122,8 122,8
123939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
12393a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III - BEZ DOPRAVY M3 6 710 198 91 492 149,1 442,7
12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 67 1 170 229 147 125 -45,5 -15,1
124731 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 120 120 120 120 125 4,2 4,2
124736 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 178 234 212 224 272 28,4 21,5
124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 275 306 286 275 381 33,0 38,8
12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 126 477 295 280 282 -4,3 0,6
124831 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 190 190 190 190 282 48,5 48,5
12493 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III M3 732 732 732 732 683 -6,7 -6,7
12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0 1 300 102 87 89 -13,1 2,3
125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 44 123 91 93 89 -2,5 -3,8
125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 37 87 69 75 104 51,0 39,4
125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 95 176 129 116 120 -7,1 3,1
125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 110 693 255 207 146 -42,7 -29,4
125735 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 11 256 133 133 181 35,8 35,8
125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 87 435 245 230 231 -5,9 0,5
125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 36 1 023 350 341 331 -5,5 -2,8
12573a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 53 433 81 66 75 -7,4 14,4
12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA M3KM 5 148 63 60 14 -77,9 -76,6
12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II M3 32 420 149 185 207 38,6 11,7
125831 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 63 63 63 63 207 227,1 227,1
125834 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 241 241 241 241 287 19,1 19,1
125838 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 542 542 542 542 583 7,6 7,6
125934 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ III S ODVOZEM DO 5KM M3 773 773 773 773 379 -51,0 -51,0
125938 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ III S ODVOZEM DO 20KM M3 862 862 862 862 637 -26,1 -26,1
12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 29 701 155 133 176 13,4 32,1
126734 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 280 280 280 280 228 -18,6 -18,6
126735 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 266 266 266 266 261 -2,0 -2,0
126736 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 310 701 506 506 311 -38,5 -38,5
126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 334 334 334 334 412 23,2 23,2
12673a ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 611 614 613 613 161 -73,7 -73,7
12683 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II M3 52 664 363 335 537 47,9 60,3
12693 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. III M3 279 279 279 279 941 237,9 237,9
12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3 182 448 306 252 279 -8,8 10,6
127738 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3 71 769 536 769 485 -9,5 -36,9
12783 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ II M3 247 1 608 1 154 1 608 328 -71,6 -79,6
12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 371 944 555 514 778 40,2 51,4
12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 63 235 139 123 129 -7,1 4,9
12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 514 1 442 911 983 1 620 77,8 64,9
128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 514 514 514 514 2 040 296,9 296,9
12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 75 226 145 154 160 10,0 3,9
12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3 16 594 333 390 309 -7,2 -20,8
12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 0 78 10 3 1 -89,9 -70,2
12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 25 935 393 386 406 3,2 5,2
12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 8 262 53 46 40 -24,9 -13,8
12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 23 417 83 68 76 -8,9 11,4
12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2 21 129 60 44 120 101,6 170,8
12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 25 770 366 361 306 -16,4 -15,2
12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 21 375 95 83 89 -6,5 7,3
12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 10 591 171 137 120 -29,7 -12,6
12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 58 422 155 118 160 3,2 36,0
12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 175 3 893 957 475 328 -65,7 -30,9
12950 ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ A RYBNÍKŮ OD NÁNOSŮ M3 248 415 358 410 433 21,1 5,6
12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 83 2 681 800 452 2 180 172,4 382,3
12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 322 3 638 1 014 731 544 -46,4 -25,6
12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 234 2 598 777 546 433 -44,3 -20,7
12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 11 364 104 82 87 -16,5 5,9
129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 21 484 168 167 184 9,7 10,0
129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 39 1 146 263 257 288 9,5 12,0
129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 58 1 500 321 345 379 17,9 9,8
129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 43 1 500 377 387 485 28,5 25,2
12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 51 2 978 486 465 577 18,8 24,1
129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 16 1 594 530 554 678 28,0 22,4
129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M 60 1 461 568 602 771 35,7 28,1
12998 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1600MM M 377 848 538 391 873 62,1 123,5
12999 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM M 72 1 354 536 572 966 80,3 69,0
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 34 2 716 385 207 212 -44,9 2,7
131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 74 9 001 581 187 212 -63,5 13,3
131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 270 1 366 779 780 272 -65,1 -65,1
131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 687 1 497 1 048 1 045 311 -70,3 -70,2
131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 187 1 213 483 272 362 -25,0 33,3
131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 728 1 283 810 728 412 -49,1 -43,4
131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 112 5 866 681 419 462 -32,1 10,3
131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 14 573,1 573,1
13173A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 149 1 674 903 885 197 -78,2 -77,7
13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 248 464 356 356 14 -96,1 -96,1
13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 69 1 559 318 325 362 13,9 11,5
131831 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 1 333 1 600 1 466 1 466 362 -75,3 -75,3
131836 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 254 902 587 512 583 -0,7 13,9
131837 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 562 1 004 709 562 664 -6,4 18,2
131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 306 349 328 328 743 126,8 126,8
131839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
13183a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II - BEZ DOPRAVY M3 91 480 220 91 340 54,3 275,0
13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 93 1 648 652 574 1 003 53,7 74,7
131934 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3 1 095 1 095 1 095 1 095 1 070 -2,3 -2,3
131936 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 496 601 513 496 1 220 137,6 146,0
131937 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 1 112 1 112 1 112 1 112 1 310 17,8 17,8
131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 414 1 407 703 496 1 390 97,7 180,3
131939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
13193a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III - BEZ DOPRAVY M3 91 91 91 91 983 984,3 984,3
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 42 2 637 412 266 256 -37,8 -3,8
132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 210 1 406 708 783 256 -63,9 -67,3
132732 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 601 1 302 835 601 279 -66,6 -53,6
132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 1 482 1 667 1 621 1 667 309 -80,9 -81,5
132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 411 2 240 1 209 1 299 340 -71,9 -73,8
132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 253 1 385 582 450 379 -34,9 -15,7
132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 138 1 306 743 727 423 -43,0 -41,8
132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 97 1 928 502 432 472 -6,0 9,3
132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 1 2 2 2 14 587,4 573,1
13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 96 1 433 480 223 242 -49,5 8,6
13273b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 13 986 331 296 14 -95,8 -95,3
13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 75 1 414 492 397 925 87,9 133,2
132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 800 1 203 1 082 1 162 925 -14,5 -20,4
132835 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 433 433 433 433 1 050 142,8 142,8
132836 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 472 472 472 472 1 080 128,8 128,8
132837 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 391 939 582 416 1 140 95,9 174,2
132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 473 534 530 534 1 200 126,4 124,6
132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
13283a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 1 132 1 132 1 132 1 132 904 -20,2 -20,2
13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 127 2 068 764 800 1 410 84,5 76,3
132936 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 682 682 682 682 1 630 139,1 139,1
132937 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 1 127 1 127 1 127 1 127 1 710 51,8 51,8
132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 305 988 818 988 1 790 118,9 81,1
132939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 17 1 758 656 589 614 -6,4 4,2
133731 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 574 943 759 759 614 -19,1 -19,1
133734 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 671 671 671 671 674 0,5 0,5
133736 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 257 706 560 638 764 36,5 19,7
133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 227 800 536 588 874 63,2 48,6
133739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 14 573,1 573,1
13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 313 1 549 822 726 1 070 30,1 47,4
133836 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 407 407 407 407 1 310 221,9 221,9
133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 478 534 505 503 1 470 191,1 192,2
133839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
133938 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 988 988 988 988 2 190 121,6 121,6
133939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
13673 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I M3 1 650 1 650 1 650 1 650 1 560 -5,5 -5,5
13683 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II M3 3 560 3 560 3 560 3 560 3 560 0,0 0,0
14113 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 919 10 508 4 909 5 479 7 400 50,8 35,1
141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 1 989 8 073 5 217 5 361 10 600 103,2 97,7
141146 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM M 2 576 13 617 9 370 10 346 11 400 21,7 10,2
141157 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 500MM M 7 273 18 197 12 224 11 831 12 500 2,3 5,7
141158 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 600MM M 10 549 23 033 15 375 12 145 23 000 49,6 89,4
14116 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 800MM M 9 025 30 829 23 558 24 925 28 500 21,0 14,3
141171 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 1000MM M 39 600 39 600 39 600 39 600 41 300 4,3 4,3
141172 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 1200MM M 15 230 53 622 29 539 24 653 46 000 55,7 86,6
14118 PROTLAČOVÁNÍ OCEL POTRUBÍ DN DO 1600MM M 17 486 55 100 40 551 44 809 57 500 41,8 28,3
141245 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 300MM M 15 900 15 900 15 900 15 900 16 600 4,4 4,4
14126 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 800MM M 43 300 43 300 43 300 43 300 45 100 4,2 4,2
141271 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 1000MM M 43 700 43 700 43 700 43 700 56 000 28,2 28,2
14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 893 3 508 2 418 2 435 2 800 15,8 15,0
141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 893 4 677 2 120 2 081 2 400 13,2 15,3
142311 RAŽENÍ ŠTOL TECHNOL TŘ.3 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN DOVRCHNĚ M3 1 780 1 780 1 780 1 780 1 850 3,9 3,9
142411 RAŽENÍ ŠTOL TECHNOL TŘ.4 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN DOVRCHNĚ M3 2 330 2 330 2 330 2 330 2 430 4,3 4,3
143312 RAŽENÍ ŠACHET TECHNOL TŘ.3 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN ÚPADNĚ M3 1 880 1 880 1 880 1 880 1 960 4,3 4,3
149232 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI DOVRCH RAŽBĚ TT 2 PŘÍTOK VODY DO 30L/S M3 153 153 153 153 159 3,9 3,9
149331 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI DOVRCH RAŽBĚ TT 3 PŘÍTOK VODY DO 5L/S M3 158 158 158 158 164 3,8 3,8
149341 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI ÚPADNÍ RAŽBĚ TT 3 PŘÍTOK VODY DO 5L/S M3 194 194 194 194 203 4,6 4,6
15232 ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU ŠTOL Z DŮLNÍ OCEL VÝZTUŽE "K" V HOR MOKRÉ T 40 100 40 100 40 100 40 100 41 800 4,2 4,2
15321 ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU ŠACHET Z OCEL VÁLCOVANÝCH PROF V HOR SUCHÉ T 35 800 35 800 35 800 35 800 37 300 4,2 4,2
15322 ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU ŠACHET Z OCEL VÁLCOVANÝCH PROF V HOR MOKRÉ T 35 800 35 800 35 800 35 800 37 300 4,2 4,2
16111 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA DOPRAVNÍ VÝŠKU DO 50M M3 681 681 681 681 710 4,3 4,3
16120 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU M3 177 327 203 177 184 -9,2 4,0
161214 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU DO 5 KM M3 68 68 68 68 246 261,1 261,1
16131 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY V PODZEMÍ PŘES 50 DO 500M M3 226 226 226 226 235 4,0 4,0
162214 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 5 KM M3 91 91 91 91 298 228,1 228,1
16231 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI V PODZEMÍ PŘES 50 DO 500M M3 147 147 147 147 153 4,1 4,1
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 16 673 190 108 58 -69,5 -46,4
171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 27 1 210 123 67 58 -52,7 -13,5
171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 30 139 61 60 62 2,1 3,3
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 31 660 156 79 72 -53,9 -8,8
171104 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS M3 56 75 69 75 76 9,4 1,6
171105 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 102% PS M3 80 138 111 116 85 -23,7 -26,8
171106 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 103% PS M3 117 117 117 117 104 -11,4 -11,4
17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 13 364 188 189 360 91,6 90,3
171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 59 677 213 210 391 83,9 86,4
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0 2 119 31 15 16 -49,0 10,0
17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 31 832 226 214 109 -51,8 -49,1
171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 39 1 136 217 142 109 -49,9 -23,4
17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 143 564 275 232 403 46,3 73,5
17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 50 150 103 107 85 -17,9 -20,5
17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 36 72 60 63 75 25,8 19,8
17171 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 176 641 301 194 369 22,4 90,0
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31 1 408 460 506 541 17,6 6,9
17191 VYLEHČENÝ NÁSYP Z LEHKÉHO KERAMICKÉHO KAMENIVA (LKK) M3 225 1 863 1 358 1 863 1 480 9,0 -20,6
171912 VYLEHČENÝ NÁSYP Z LKK, VZDÁLENOST STAVBY DO 100KM M3 1 075 1 075 1 075 1 075 1 510 40,5 40,5
17210 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 172 768 526 615 216 -58,9 -64,9
17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 191 4 543 962 736 767 -20,2 4,2
17260 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3 850 850 850 850 184 -78,4 -78,4
17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 211 1 923 574 454 625 9,0 37,6
17290 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 78 691 141 88 184 30,3 110,1
17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 45 1 430 279 257 196 -29,9 -23,8
173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 108 1 098 226 214 216 -4,6 1,1
17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 107 905 301 239 144 -52,1 -39,8
17360 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH M3 318 881 628 714 379 -39,7 -46,9
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 51 1 879 597 586 708 18,7 20,9
17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 543 1 476 906 698 582 -35,8 -16,7
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 35 2 497 180 122 109 -39,4 -10,9
17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 28 668 185 154 53 -71,3 -65,5
17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 77 856 295 215 328 11,1 52,5
17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 95 543 455 531 100 -78,0 -81,2
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 52 1 979 585 585 625 6,8 6,8
17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 54 1 045 544 654 100 -81,6 -84,7
17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 35 1 300 295 215 201 -31,9 -6,6
17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 79 677 346 287 298 -13,8 3,9
17551 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 789 905 828 789 379 -54,2 -52,0
17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3 227 475 353 355 379 7,4 6,8
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 107 1 836 660 676 750 13,7 11,0
17591 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 144 799 542 663 379 -30,1 -42,8
17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 148 1 579 769 703 298 -61,2 -57,6
17650 VÝPLNĚ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 468 788 628 628 462 -26,4 -26,4
17660 VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3 306 803 550 453 485 -11,8 7,1
17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 265 2 629 794 671 1 070 34,8 59,4
17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 96 5 089 1 084 235 151 -86,1 -35,8
17720 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN BEZ ZHUT M3 86 279 208 258 161 -22,5 -37,7
17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 104 7 916 987 626 402 -59,3 -35,8
17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH M3 114 1 328 537 247 424 -21,0 71,5
17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 83 1 649 613 558 631 2,9 13,1
17810 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT M3 215 215 215 215 279 29,7 29,7
17880 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 791 965 856 813 812 -5,2 -0,1
17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 99 951 338 231 241 -28,6 4,4
18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 13 396 117 153 57 -51,4 -62,8
18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 3 150 33 35 32 -1,6 -7,3
18030 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY LESNÍCH PLOCH M2 6 6 6 6 43 570,8 570,8
18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 1 226 45 26 21 -52,8 -19,1
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 459 17 13 13 -24,1 3,3
18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 6 66 19 15 21 12,9 36,1
18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 2 475 21 8 6 -72,0 -26,2
18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 10 616 116 48 21 -81,9 -56,0
18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 4 721 72 29 21 -70,8 -27,4
18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 7 114 25 22 43 69,2 91,8
18216 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M M2 7 29 14 7 67 370,6 850,4
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 13 769 171 163 216 26,2 32,6
18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 12 151 33 24 23 -31,3 -4,7
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5 160 30 27 32 7,5 18,0
18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 8 240 57 47 43 -25,1 -7,5
18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 37 130 99 108 57 -42,5 -47,1
18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 57 1 477 338 148 102 -69,8 -31,0
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 4 1 029 154 130 166 7,5 27,8
18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 5 161 28 20 15 -46,9 -25,1
18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 5 385 30 26 23 -22,8 -11,5
18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 9 644 74 42 32 -56,5 -23,3
18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 7 103 46 43 41 -10,1 -5,5
18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 7 607 63 39 76 19,9 95,8
18236 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,75M M2 29 106 93 106 120 28,7 13,1
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4 1 051 22 14 14 -36,5 0,0
18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 3 155 16 12 17 5,7 45,9
18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 8 116 17 12 25 45,7 103,3
18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 45 252 95 89 133 40,7 48,7
18246 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE M2 20 295 75 31 145 93,4 366,1
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 168 4 2 4 -3,1 68,8
18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 5 98 13 10 15 17,4 45,8
18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 2 27 7 9 10 34,2 13,3
183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 1 29 7 6 10 49,0 70,1
183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 2 17 8 6 10 28,2 64,5
18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 0 31 2 2 2 -11,7 0,0
183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 19 2 2 3 52,9 65,8
183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2 1 3 2 2 5 144,4 142,7
18461 MULČOVÁNÍ M2 20 224 78 73 78 0,4 6,9
18462 OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ M2 9 39 15 9 10 -31,4 14,4
18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 1 34 13 11 21 58,9 85,7
18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 11 2 571 81 35 32 -60,5 -8,6
184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS 33 3 955 1 705 2 277 1 470 -13,8 -35,5
18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 121 581 285 292 282 -1,0 -3,5
184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 43 160 109 113 106 -2,7 -6,2
184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 22 348 79 61 75 -5,2 22,2
184B11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M KUS 226 896 623 752 803 28,9 6,8
184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 432 3 875 1 306 1 060 952 -27,1 -10,2
184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 909 6 585 2 124 1 598 1 080 -49,2 -32,4
184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 608 6 428 2 651 2 049 1 290 -51,3 -37,0
184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 1 510 7 316 4 437 4 762 1 600 -63,9 -66,4
184B16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 2 510 6 832 4 641 4 185 2 580 -44,4 -38,4
184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 3 366 6 618 4 813 4 456 3 310 -31,2 -25,7
184B22 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 240 1 900 1 188 1 307 994 -16,4 -23,9
184B23 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 1 141 1 579 1 360 1 360 1 140 -16,2 -16,2
184B24 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 2 459 2 459 2 459 2 459 1 360 -44,7 -44,7
184B25 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 5 558 5 558 5 558 5 558 1 690 -69,6 -69,6
184D11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS 190 3 793 960 419 449 -53,2 7,3
184D12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,0M KUS 695 695 695 695 524 -24,6 -24,6
184D13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,2M KUS 2 596 2 596 2 596 2 596 641 -75,3 -75,3
184D14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M KUS 813 19 884 4 422 1 988 803 -81,8 -59,6
184D16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M KUS 1 988 1 988 1 988 1 988 1 690 -15,0 -15,0
184D21 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS 365 792 600 622 492 -18,1 -21,0
184D26 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M KUS 5 175 5 175 5 175 5 175 1 870 -63,9 -63,9
184E1 PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS 124 138 127 124 193 52,2 55,7
184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 1 783 2 389 2 084 2 079 2 870 37,8 38,1
18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2 2 30 11 12 25 121,4 106,1
18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ M2 1 136 22 17 30 34,0 74,3
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 24 2 348 325 313 402 23,8 28,3
18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 1 203 34 49 51 51,5 4,1
21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 451 1 143 754 820 724 -4,0 -11,7
21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 703 3 039 1 673 1 542 917 -45,2 -40,5
21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 103 1 276 716 692 724 1,1 4,6
21157 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 464 803 639 649 617 -3,4 -4,9
21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 11 106 35 30 50 41,1 67,7
211991 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PVC M2 82 135 109 109 118 8,4 8,4
211992 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE M2 99 168 122 99 90 -26,4 -9,3
212015 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 80MM, RÝHA TŘ I M 150 150 150 150 187 24,8 24,8
21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM M 220 375 259 226 211 -18,6 -6,7
212025 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 148 196 166 152 205 23,6 34,9
212027 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ III M 141 141 141 141 527 272,8 272,8
21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 394 394 394 394 270 -31,4 -31,4
212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 176 816 400 349 264 -34,0 -24,4
212036 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 231 898 462 256 320 -30,7 24,8
21204 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM M 428 524 492 524 446 -9,4 -14,9
21212 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 100MM M 311 311 311 311 348 11,8 11,8
212135 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 150MM, RÝHA TŘ I M 497 497 497 497 352 -29,1 -29,1
21244 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DĚR DN 200MM M 534 534 534 534 565 5,9 5,9
21252 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DRENÁŽ DN DO 100MM M 131 260 174 131 279 60,7 112,7
212525 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 249 249 249 249 266 6,8 6,8
21261 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM M 80 407 279 314 255 -8,5 -18,9
212615 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TŘ I M 132 232 220 232 242 10,3 4,3
212616 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TŘ II M 144 144 144 144 384 166,7 166,7
21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 21 970 354 298 285 -19,5 -4,5
212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 156 786 311 260 271 -12,9 4,2
212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II M 164 940 497 464 413 -16,9 -11,0
212627 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ III M 343 343 343 343 846 146,7 146,7
21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 148 1 950 480 415 325 -32,2 -21,8
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 51 950 389 317 309 -20,5 -2,5
212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 196 1 435 469 380 473 0,8 24,6
212637 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III M 354 1 644 882 814 890 0,9 9,4
21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 52 1 400 462 354 378 -18,2 6,8
212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 266 2 047 555 345 360 -35,1 4,4
212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 285 764 482 525 553 14,8 5,4
212647 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ III M 826 904 865 865 948 9,6 9,6
21265 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM M 265 2 061 1 272 1 346 1 040 -18,2 -22,7
21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 208 59 783 4 096 2 575 2 630 -35,8 2,1
21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 168 257 000 74 525 69 333 81 500 9,4 17,6
21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 5 499 48 39 56 17,7 43,7
21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ M2 56 194 102 117 179 75,4 52,4
21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 71 464 269 260 410 52,7 57,7
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 209 1 097 541 540 724 33,7 34,0
21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 155 1 372 682 647 850 24,7 31,3
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 60 4 430 693 647 668 -3,6 3,3
21457 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 156 1 007 505 527 482 -4,5 -8,6
21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 22 106 52 38 71 37,3 84,9
21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M M2 79 173 105 91 151 43,7 65,2
215662 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 1,5% HL DO 0,5M M2 170 170 170 170 177 4,1 4,1
215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 71 224 88 87 198 123,8 126,8
215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% M2 2 13 8 7 21 164,2 207,5
22117 PILOTY BERANĚNÉ KOVOVÉ T 18 504 135 464 96 477 135 464 37 600 -61,0 -72,2
22118 PILOTY BERANĚNÉ DŘEVĚNÉ M3 6 420 6 420 6 420 6 420 17 500 172,6 172,6
22431 PILOTY Z PROST BETONU M3 3 237 3 237 3 237 3 237 3 880 19,9 19,9
224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 437 23 766 19 500 23 766 3 560 -81,7 -85,0
224314 PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2 041 3 720 2 660 2 220 3 880 45,9 74,8
22432 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU M3 3 548 3 548 3 548 3 548 3 980 12,2 12,2
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 1 671 5 760 3 078 2 964 3 670 19,2 23,8
224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 1 855 6 249 3 687 3 593 3 830 3,9 6,6
224326 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 2 305 5 098 3 713 3 725 4 420 19,0 18,7
22436 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI T 28 200 29 706 28 517 28 200 29 400 3,1 4,3
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 14 962 53 610 25 794 25 823 28 800 11,7 11,5
224367 VÝZTUŽ PILOT TUHÁ T 21 412 50 907 35 712 39 253 27 400 -23,3 -30,2
22452 PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 133 1 256 725 824 994 37,0 20,6
22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 389 3 072 1 073 592 813 -24,2 37,4
22494 PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU) T 6 016 59 552 38 628 39 973 27 100 -29,8 -32,2
22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 10 393 48 771 25 777 20 690 29 900 16,0 44,5
22595 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (KUBATURA) M3 7 795 15 384 13 256 14 923 6 850 -48,3 -54,1
22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 427 915 625 451 364 -41,8 -19,3
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 3 511 665 113 51 688 26 225 24 400 -52,8 -7,0
22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 920 10 234 7 013 7 795 4 920 -29,9 -36,9
22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 250 1 972 778 844 279 -64,2 -66,9
227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 741 3 182 1 770 1 635 1 810 2,3 10,7
227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 1 389 3 437 2 284 2 080 2 270 -0,6 9,1
227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M 907 2 909 2 018 2 129 2 710 34,3 27,3
227851 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M 1 933 1 933 1 933 1 933 3 540 83,2 83,2
228122 ODBOURÁNÍ PILOT ZE ŽELEZOBET DÍLCŮ M3 4 700 4 700 4 700 4 700 5 040 7,2 7,2
228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 154 4 104 766 154 505 -34,0 227,5
23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 1 92 386 20 342 13 534 22 900 12,6 69,2
23117a ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 2 152 30 927 8 042 2 908 2 790 -65,3 -4,1
23118 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (KUBATURA) M3 6 111 22 500 18 403 22 500 24 100 31,0 7,1
23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 527 56 305 20 995 17 258 18 100 -13,8 4,9
23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 348 13 680 2 644 2 167 2 220 -16,0 2,5
23218 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (KUBATURA) M3 14 265 14 265 14 265 14 265 19 300 35,3 35,3
23317 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 853 65 755 17 552 13 849 21 500 22,5 55,3
23318 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (KUBATURA) M3 6 290 45 155 23 671 21 867 9 250 -60,9 -57,7
23318A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 1 019 1 019 1 019 1 019 925 -9,2 -9,2
23417 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 16 300 19 346 17 430 16 500 17 200 -1,3 4,2
23417A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 1 960 1 960 1 960 1 960 2 090 6,6 6,6
23418 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (KUBATURA) M3 8 580 29 854 15 705 8 680 9 050 -42,4 4,3
23418A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 460 460 460 460 905 96,7 96,7
23568 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN TRVALÉ M3 309 309 309 309 761 146,1 146,1
23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 391 768 622 624 770 23,8 23,5
237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 1 14 031 4 662 4 180 6 120 31,3 46,4
237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 479 2 018 783 723 820 4,8 13,4
23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 91 2 843 771 692 749 -2,8 8,3
23718 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (KUBATURA) M3 10 367 13 500 12 389 13 300 14 100 13,8 6,0
23718A VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (PLOCHA) M2 155 155 155 155 1 050 576,3 576,3
239325 PODZEMNÍ STĚNY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5 640 5 640 5 640 5 640 5 880 4,3 4,3
23936 VÝZTUŽ PODZEM STĚN Z OCELI T 21 117 23 384 21 944 21 330 36 800 67,7 72,5
239365 VÝZTUŽ PODZEM STĚN Z OCELI 10505, B500B T 35 300 35 300 35 300 35 300 36 800 4,3 4,3
239367 VÝZTUŽ PODZEM STĚN TUHÁ T 21 117 23 384 21 944 21 330 31 600 44,0 48,2
23968 TĚSNĚNÍ PODZEMNÍCH STĚN ZE ZEMIN M3 1 880 1 880 1 880 1 880 1 960 4,3 4,3
23994 PODZEMNÍ STĚNY Z KOVU T 30 300 56 964 39 188 30 300 31 600 -19,4 4,3
24211 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 1 667 10 325 7 570 8 850 9 470 25,1 7,0
24212 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 5 773 7 957 6 865 6 865 8 870 29,2 29,2
24350 ÚPRAVA DNA STUDNY Z KAMENIVA M3 488 1 661 836 677 724 -13,4 6,9
24511 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ Z PROST BETONU M3 43 106 43 106 43 106 43 106 5 390 -87,5 -87,5
24512 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU M3 4 925 51 568 14 678 8 678 6 370 -56,6 -26,6
24750 OBSYP STUDNY Z KAMENIVA M3 634 1 336 1 031 1 147 768 -25,5 -33,1
24768 OBSYP STUDNY TĚSNÍCÍ ZE ZEMIN M3 225 714 319 225 660 106,8 193,3
261112 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I NA POVRCHU D DO 16MM M 223 868 456 406 353 -22,6 -13,0
261113 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 25MM M 386 976 583 386 402 -31,0 4,2
261114 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 35MM M 385 1 128 794 816 505 -36,4 -38,2
261116 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO 80MM M 852 1 001 892 853 1 003 12,5 17,6
26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM M 1 210 4 622 2 328 2 046 1 260 -45,9 -38,4
26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM M 741 1 650 1 292 1 486 1 460 13,0 -1,8
26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM M 268 3 110 1 501 1 213 1 710 14,0 41,0
261216 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 80MM M 245 245 245 245 1 050 329,0 329,0
26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 100MM M 1 629 2 152 1 803 1 629 1 100 -39,0 -32,5
26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM M 1 247 4 622 2 014 1 407 1 260 -37,5 -10,5
26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM M 881 1 802 1 586 1 726 1 470 -7,3 -14,8
26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM M 787 2 200 1 195 787 1 730 44,7 119,8
261313 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 25MM M 1 019 1 019 1 019 1 019 654 -35,8 -35,8
261314 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM M 1 062 1 062 1 062 1 062 834 -21,5 -21,5
261315 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM M 391 401 394 391 1 040 163,9 166,2
261316 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM M 1 280 1 280 1 280 1 280 1 340 4,7 4,7
26132 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 100MM M 1 397 1 397 1 397 1 397 1 410 0,9 0,9
26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM M 882 3 270 1 689 1 330 1 510 -10,6 13,5
26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM M 913 1 690 1 441 1 596 1 760 22,1 10,3
26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM M 977 6 137 1 807 977 2 160 19,6 121,2
261412 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 16MM M 507 507 507 507 654 29,1 29,1
261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M 488 760 589 585 904 53,4 54,6
261414 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM M 935 1 262 1 099 1 099 1 200 9,2 9,2
261415 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 329 1 132 930 1 109 1 360 46,2 22,6
26142 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 100MM M 939 939 939 939 1 710 82,1 82,1
26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM M 687 9 041 3 356 1 849 1 920 -42,8 3,9
26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 977 4 515 3 025 2 296 2 320 -23,3 1,1
26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM M 977 3 804 1 892 1 633 2 650 40,1 62,3
261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 141 1 371 712 764 1 090 53,0 42,7
261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M 102 2 016 643 544 1 310 103,9 140,6
261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 154 1 924 1 025 1 230 1 510 47,4 22,8
261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM M 235 2 110 1 254 1 378 1 710 36,4 24,1
261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 288 5 324 2 234 2 271 2 410 7,9 6,1
26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM M 949 5 844 2 478 2 372 2 820 13,8 18,9
26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM M 1 360 11 289 4 591 3 090 3 220 -29,9 4,2
26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M 391 24 163 4 725 4 025 3 620 -23,4 -10,1
26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM M 228 11 373 3 210 2 470 4 240 32,1 71,6
261612 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM M 363 1 187 1 022 1 187 1 360 33,1 14,6
261613 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM M 101 1 533 1 192 1 361 1 710 43,4 25,6
261614 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 35MM M 126 2 030 968 1 240 2 120 119,1 71,0
261615 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM M 1 440 2 557 1 998 1 998 2 500 25,1 25,1
261616 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ VI D DO 80MM M 1 600 2 123 2 048 2 123 3 110 51,9 46,5
26163 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 150MM M 3 670 10 412 7 041 7 041 3 820 -45,8 -45,8
26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM M 977 9 664 4 590 4 150 4 330 -5,7 4,3
26165 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 300MM M 1 447 8 314 4 881 4 881 5 140 5,3 5,3
261713 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 25MM M 549 549 549 549 402 -26,8 -26,8
261714 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 35MM M 530 2 238 1 236 801 505 -59,1 -36,9
261716 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 80MM M 1 143 1 236 1 190 1 190 1 090 -8,4 -8,4
26172 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 100MM M 977 977 977 977 1 200 22,8 22,8
26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M 312 4 390 1 625 1 290 1 310 -19,4 1,6
26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 1 400 2 293 1 887 2 038 1 460 -22,7 -28,4
26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M 312 1 294 751 536 1 710 127,6 218,9
261813 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III A IV NA POVRCHU D DO 25MM M 191 191 191 191 755 294,9 294,9
261816 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 80MM M 1 125 1 286 1 206 1 206 1 440 19,4 19,4
26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M 312 1 744 1 283 1 550 1 710 33,3 10,4
26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 1 980 1 980 1 980 1 980 2 070 4,6 4,6
26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 312 1 640 1 438 1 640 2 410 67,6 46,9
261912 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 16MM M 962 962 962 962 1 180 22,7 22,7
261913 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM M 232 851 441 332 1 510 242,7 354,7
261916 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 80MM M 2 500 4 619 3 560 3 560 2 610 -26,7 -26,7
26193 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 150MM M 1 744 3 250 2 497 2 497 3 390 35,8 35,8
26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M 269 115 136 15 063 3 160 4 020 -73,3 27,2
263114 VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D DO 35MM M 723 1 062 893 893 678 -24,0 -24,0
263413 VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ IV D DO 25MM M 478 478 478 478 2 490 420,7 420,7
263715 VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I-II D DO 50MM M 973 973 973 973 1 060 9,0 9,0
263814 VRTY PRO SVORN A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ III-IV D DO 35MM M 416 416 416 416 2 260 442,8 442,8
264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 655 1 919 1 133 1 032 683 -39,7 -33,8
264116 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 400MM M 543 1 777 1 335 1 510 904 -32,3 -40,1
264127 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 500MM M 1 417 2 155 1 881 2 072 1 090 -42,1 -47,4
264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 506 1 244 696 540 1 250 79,6 131,6
264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM M 651 2 488 1 219 1 233 1 510 23,8 22,4
264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M 1 051 7 861 1 748 1 383 1 410 -19,3 1,9
264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 1 269 4 562 2 052 1 980 2 120 3,3 7,1
264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM M 1 464 6 187 2 821 2 628 2 460 -12,8 -6,4
264153 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 1400MM M 3 277 3 277 3 277 3 277 2 780 -15,2 -15,2
264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M 660 1 643 1 151 1 151 815 -29,2 -29,2
264216 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM M 1 230 3 763 3 256 3 763 1 290 -60,4 -65,7
264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 500MM M 1 611 1 611 1 611 1 611 1 460 -9,4 -9,4
264228 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 996 4 831 1 905 1 530 1 630 -14,5 6,5
264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M 775 2 145 1 285 1 208 2 000 55,6 65,6
264239 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM M 896 1 148 1 075 1 064 1 810 68,4 70,1
264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 1 051 3 822 2 158 2 053 2 720 26,0 32,5
264242 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM M 1 464 3 872 2 581 2 826 3 220 24,8 13,9
264253 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 1400MM M 3 204 3 204 3 204 3 204 3 720 16,1 16,1
264314 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 200MM M 650 650 650 650 1 410 116,8 116,8
264315 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM M 1 234 2 628 1 846 1 758 1 490 -19,3 -15,3
264316 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 400MM M 353 353 353 353 1 710 384,2 384,2
264327 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 500MM M 147 923 535 535 1 970 268,2 268,2
264328 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM M 996 2 375 1 582 1 663 2 160 36,5 29,9
264330 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM M 1 041 2 574 1 832 2 250 2 410 31,5 7,1
264339 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 700MM M 1 064 2 290 1 288 1 142 2 320 80,2 103,1
264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 1 185 12 478 2 245 2 271 3 010 34,1 32,6
264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM M 1 335 8 503 2 648 2 658 3 620 36,7 36,2
264353 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 1400MM M 3 204 3 204 3 204 3 204 4 240 32,4 32,4
264428 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 600MM M 1 383 5 050 3 217 3 217 3 910 21,6 21,6
264430 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 800MM M 1 176 1 604 1 388 1 386 5 370 286,9 287,3
264439 VRTY PRO PILOTY TŘ IV D DO 700MM M 1 291 2 290 1 423 1 360 4 620 224,7 239,7
264441 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM M 1 266 6 490 2 792 1 573 6 760 142,1 329,7
264442 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1200MM M 1 669 5 797 2 996 2 060 8 060 169,0 291,3
264542 VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 1200MM M 11 625 11 625 11 625 11 625 16 100 38,5 38,5
264614 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 200MM M 941 4 131 2 281 1 994 4 020 76,3 101,6
264616 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 400MM M 4 551 4 551 4 551 4 551 4 670 2,6 2,6
264641 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 1000MM M 2 121 2 121 2 121 2 121 14 100 564,6 564,6
264714 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 200MM M 2 681 2 681 2 681 2 681 720 -73,1 -73,1
264715 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 300MM M 805 2 372 1 777 1 669 839 -52,8 -49,7
264716 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM M 353 3 263 2 244 2 681 1 200 -46,5 -55,2
264728 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM M 546 1 663 1 124 1 193 1 520 35,2 27,4
264730 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM M 984 2 220 1 258 1 057 1 830 45,5 73,1
264739 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 700MM M 1 640 1 656 1 643 1 640 1 710 4,1 4,3
264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 1 261 3 010 1 821 1 861 2 550 40,1 37,0
264742 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M 1 584 4 042 2 394 2 205 3 060 27,8 38,8
264753 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1400MM M 2 477 2 477 2 477 2 477 3 530 42,5 42,5
264814 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 200MM M 2 681 2 681 2 681 2 681 2 120 -20,9 -20,9
264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 2 759 2 759 2 759 2 759 2 300 -16,6 -16,6
264816 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM M 2 681 2 681 2 681 2 681 2 450 -8,6 -8,6
264830 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 800MM M 1 116 3 560 2 569 3 560 3 710 44,4 4,2
264839 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 700MM M 1 024 3 360 2 971 3 360 3 510 18,2 4,5
264841 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM M 2 166 4 313 3 000 2 735 4 680 56,0 71,1
264842 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM M 1 606 2 735 2 196 2 221 5 560 153,2 150,3
264914 VRTY PRO PILOTY TŘ V A VI D DO 200MM M 2 681 2 681 2 681 2 681 4 020 50,0 50,0
264916 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 400MM M 2 681 2 681 2 681 2 681 4 670 74,2 74,2
264927 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 500MM M 2 554 2 554 2 554 2 554 5 090 99,3 99,3
264941 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1000MM M 2 985 3 107 3 066 3 107 14 100 359,9 353,9
264942 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1200MM M 2 985 3 708 3 226 2 985 16 100 399,1 439,4
26613 VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D DO 150MM M 1 860 1 860 1 860 1 860 1 015 -45,4 -45,4
26712 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ I TL DO 600MM M3 7 610 7 610 7 610 7 610 7 940 4,3 4,3
26713 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ I TL DO 800MM M3 10 900 10 900 10 900 10 900 11 400 4,6 4,6
26722 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ II TL DO 600MM M3 15 800 15 800 15 800 15 800 16 400 3,8 3,8
26723 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ II TL DO 800MM M3 10 400 10 400 10 400 10 400 10 800 3,9 3,9
26732 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ III TL DO 600MM M3 26 200 26 200 26 200 26 200 27 300 4,2 4,2
26733 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ III TL DO 800MM M3 26 200 26 200 26 200 26 200 27 300 4,2 4,2
269715 PŘÍPLATEK ZA VRTY V PODZEMÍ DÉLKY PŘES 12M TŘ I-II D DO 50MM M 45 45 45 45 50 10,2 10,2
26984 PŘÍPL ZA VRTY V PODZEMÍ DÉLKY PŘES 12M TŘ III-IV D DO 200MM M 1 229 1 229 1 229 1 229 379 -69,2 -69,2
26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M 64 683 242 215 342 41,3 59,3
27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 346 2 381 836 780 793 -5,1 1,7
27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 246 1 309 844 851 692 -18,1 -18,7
27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 3 671 25 475 10 527 6 481 6 370 -39,5 -1,7
27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 105 7 445 4 297 4 573 8 740 103,4 91,1
272123 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C16/20 M3 3 200 9 321 6 261 6 261 7 810 24,8 24,8
272124 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 M3 3 786 7 452 5 626 5 249 8 430 49,8 60,6
272125 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 2 584 15 088 8 472 8 548 8 740 3,2 2,3
272213 OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE M3 4 365 4 365 4 365 4 365 4 420 1,3 1,3
27227 ZÁKLADY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 3 820 3 820 3 820 3 820 3 980 4,2 4,2
2722B1 ZÁKLADY Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 13 469 13 469 13 469 13 469 3 000 -77,7 -77,7
27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 1 567 12 100 3 571 3 090 3 160 -11,5 2,3
272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1 807 8 314 3 232 3 059 2 990 -7,5 -2,3
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 224 31 061 4 107 3 280 3 420 -16,7 4,3
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 27 31 888 6 180 5 215 3 600 -41,7 -31,0
27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 1 730 10 210 6 107 4 324 3 340 -45,3 -22,8
272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 2 392 5 089 3 038 2 970 3 090 1,7 4,0
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2 350 13 189 4 137 3 560 3 710 -10,3 4,2
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 2 663 18 473 5 209 4 283 4 000 -23,2 -6,6
272364 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10425, B420B T 19 334 22 930 21 132 21 132 29 000 37,2 37,2
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 6 932 64 615 24 857 23 000 26 200 5,4 13,9
272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 10 600 98 827 27 281 22 000 22 900 -16,1 4,1
272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 22 009 44 734 27 345 26 300 27 400 0,2 4,2
27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 5 335 5 335 5 335 5 335 9 950 86,5 86,5
281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 2 560 514 000 20 066 5 670 6 070 -69,8 7,1
281452 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY V PODZEMÍ M3 8 532 8 532 8 532 8 532 7 710 -9,6 -9,6
281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 3 461 51 778 15 452 13 700 14 300 -7,5 4,4
281612 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ M3 4 373 15 300 11 658 15 300 15 900 36,4 3,9
281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3 1 276 370 247 104 877 103 276 21 700 -79,3 -79,0
282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 4 218 19 868 11 776 15 299 16 900 43,5 10,5
284653 SVORNÍKY OCEL MALTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 2,5M ÚNOS DO 150KN KUS 1 024 1 085 1 070 1 085 593 -44,6 -45,3
285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 46 13 128 4 922 1 591 4 620 -6,1 190,3
285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 5 790 5 790 5 790 5 790 6 030 4,2 4,2
285365 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 7 730 22 705 15 217 15 217 6 740 -55,7 -55,7
285366 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 8 817 8 817 8 817 8 817 7 440 -15,6 -15,6
285368 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 12 825 17 145 14 143 13 300 8 860 -37,4 -33,4
285369 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE M 618 1 715 892 618 705 -20,9 14,2
285372 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 6 273 6 273 6 273 6 273 6 320 0,8 0,8
285374 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 68 123 68 123 68 123 68 123 9 500 -86,1 -86,1
285375 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 10 497 17 990 12 995 10 497 11 000 -15,4 4,8
285376 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 9 033 56 265 32 649 32 649 12 600 -61,4 -61,4
285377 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 9M KUS 13 700 13 700 13 700 13 700 14 300 4,4 4,4
285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 4 272 58 126 23 516 15 577 15 800 -32,8 1,4
285379 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 43 2 707 1 212 1 286 1 580 30,3 22,9
285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 102 483 197 169 251 27,1 48,4
285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 34 859 277 212 326 17,7 53,8
285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS 44 1 235 471 382 379 -19,5 -0,9
285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 84 2 489 726 464 470 -35,3 1,4
286411 KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 50KN KUS 324 324 324 324 338 4,3 4,3
286412 KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 100KN KUS 421 941 681 681 394 -42,1 -42,1
286535 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 5M ÚNOS PŘES 200KN KUS 316 316 316 316 912 189,0 189,0
286542 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 6M ÚNOS DO 100KN KUS 641 641 641 641 668 4,2 4,2
286563 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 150KN KUS 20 046 20 046 20 046 20 046 1 020 -94,9 -94,9
286581 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 10M ÚNOS DO 50KN KUS 6 090 6 090 6 090 6 090 1 070 -82,4 -82,4
286584 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 10M ÚNOS DO 200KN KUS 1 660 21 133 15 821 18 101 1 730 -89,1 -90,4
286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN KUS 37 207 37 207 37 207 37 207 2 030 -94,5 -94,5
28659 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ DÉLKY PŘES 10M M 51 2 602 1 648 1 810 29 -98,2 -98,4
286613 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 3M ÚNOS DO 150KN KUS 785 1 085 1 010 1 085 329 -67,4 -69,7
286633 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 5M ÚNOS DO 150KN KUS 884 884 884 884 461 -47,9 -47,9
286685 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN KUS 6 934 6 934 6 934 6 934 1 230 -82,3 -82,3
28669 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN DÉLKY PŘES 10M M 256 256 256 256 16 -93,8 -93,8
28711 JEHLY V PODZEMÍ D DO 25MM DÉLKY DO 3M KUS 195 195 195 195 177 -9,4 -9,4
288371 TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 16M NA POVRCHU M3 4 001 4 001 4 001 4 001 9 870 146,7 146,7
288381 TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 18M NA POVRCHU M3 9 470 9 470 9 470 9 470 9 870 4,2 4,2
28931 STŘÍKANÝ BETON M3 2 708 13 216 6 240 3 633 6 370 2,1 75,4
289313 STŘÍKANÝ BETON DO C16/20 M3 6 110 6 110 6 110 6 110 6 370 4,3 4,3
289314 STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 M3 6 524 11 869 10 163 11 869 6 580 -35,3 -44,6
28931a STŘÍKANÝ BETON DO C20/25 M3 11 348 20 983 15 775 15 831 6 480 -58,9 -59,1
28932 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON M3 5 107 45 209 11 237 7 783 6 680 -40,6 -14,2
289323 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C16/20 M3 6 780 6 780 6 780 6 780 7 060 4,1 4,1
289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 6 471 37 861 10 601 7 953 7 970 -24,8 0,2
289325 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 2 736 12 448 8 189 8 714 10 170 24,2 16,7
289365 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z OCELI 10505, B500B T 95 985 95 985 95 985 95 985 31 100 -67,6 -67,6
289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 16 680 47 735 29 955 28 234 30 000 0,2 6,3
289368 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ T 30 300 30 300 30 300 30 300 31 600 4,3 4,3
28991 ZEMNÍ HŘEBY M 16 1 203 703 615 641 -8,9 4,2
28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2 306 4 136 974 900 282 -71,0 -68,7
289941 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM M2 1 642 2 614 2 128 2 128 1 500 -29,5 -29,5
28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 56 748 175 159 315 80,3 98,7
28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 88 611 221 238 248 12,3 4,2
28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 16 315 58 51 72 24,4 42,1
289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 10 611 53 42 72 35,7 70,9
289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 13 234 120 121 140 17,0 16,0
289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 100 269 189 197 140 -25,8 -28,8
28997a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 100G/M2 M2 15 217 83 72 53 -36,3 -26,8
28997b OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 15 132 56 49 54 -3,0 10,1
28997c OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 21 88 47 44 61 29,9 38,6
28997d OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 86 86 86 86 71 -17,2 -17,2
28997e OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 82 82 82 82 76 -6,8 -6,8
28997f OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 111 111 111 111 85 -23,2 -23,2
28998 ZPEVNĚNÍ Z DŘEVIN A TRAVIN M2 68 68 68 68 282 317,4 317,4
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 25 760 140 103 99 -29,3 -4,2
31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 7 125 10 311 8 953 8 846 8 870 -0,9 0,3
31112 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3 3 845 3 845 3 845 3 845 13 700 256,3 256,3
31114 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ Z LEHK BETONU M3 5 540 5 540 5 540 5 540 10 800 94,9 94,9
31119 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 6 920 6 920 6 920 6 920 18 000 160,1 160,1
311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3 6 547 10 335 8 441 8 441 2 980 -64,7 -64,7
311213 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ - OBKLAD M3 6 746 6 746 6 746 6 746 4 920 -27,1 -27,1
31123 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 3 730 5 532 4 386 4 160 4 340 -1,0 4,3
31127 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 3 820 3 820 3 820 3 820 3 980 4,2 4,2
31131 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET M3 5 052 7 456 6 254 6 254 5 390 -13,8 -13,8
311314 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 M3 3 231 15 998 8 565 7 515 6 120 -28,5 -18,6
31132 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET M3 11 185 11 185 11 185 11 185 6 270 -44,0 -44,0
311324 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 3 296 10 918 5 849 5 643 6 370 8,9 12,9
311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 5 185 12 387 7 284 6 864 6 500 -10,8 -5,3
311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 20 977 37 415 28 337 31 160 33 100 16,8 6,2
311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 19 326 40 405 26 196 22 040 29 400 12,2 33,4
311368 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL ZE SVAŘ SÍTÍ T 44 734 44 734 44 734 44 734 29 400 -34,3 -34,3
311945 ZDI A STĚNY PODPĚRNÉ A VOLNÉ Z NEREZ OCELI T 70 511 70 511 70 511 70 511 327 600 364,6 364,6
31712 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 7 970 45 742 31 004 35 152 27 600 -11,0 -21,5
317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 15 418 53 830 30 404 30 158 27 600 -9,2 -8,5
317126 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 M3 17 195 42 900 33 920 36 012 28 000 -17,5 -22,3
31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 30 420 128 122 135 5,7 10,7
31719 ŘÍMSY Z KAMENE M3 32 001 32 001 32 001 32 001 11 000 -65,6 -65,6
31722 ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M3 10 601 10 601 10 601 10 601 11 300 6,6 6,6
31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3 2 757 23 203 5 603 2 757 6 270 11,9 127,4
31732 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU M3 5 417 17 227 14 450 15 266 6 880 -52,4 -54,9
317324 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 7 119 13 205 10 075 9 944 9 570 -5,0 -3,8
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 1 024 41 857 11 821 9 717 9 770 -17,4 0,6
317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 2 080 18 470 12 764 12 366 10 260 -19,6 -17,0
31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T 19 334 23 323 21 328 21 328 31 400 47,2 47,2
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 6 932 49 300 24 932 23 900 26 600 6,7 11,3
317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T 21 091 38 178 25 908 22 182 27 400 5,8 23,5
31794 ŘÍMSY Z KOVU T 35 461 66 927 51 194 51 194 99 900 95,1 95,1
31811 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON M3 4 344 13 651 9 682 9 674 6 880 -28,9 -28,9
31819 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 5 117 5 117 5 117 5 117 18 900 269,4 269,4
318213 OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z LOM KAMENE M3 6 065 6 065 6 065 6 065 5 390 -11,1 -11,1
318324 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 9 449 9 449 9 449 9 449 7 970 -15,7 -15,7
318365 VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B T 19 526 19 526 19 526 19 526 31 600 61,8 61,8
31894 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z KOVU T 118 216 118 216 118 216 118 216 66 400 -43,8 -43,8
318952 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO M3 7 374 7 374 7 374 7 374 17 600 138,7 138,7
325212 ZDI PŘEHRADNÍ Z KAMENE NA MC M3 4 550 4 550 4 550 4 550 4 740 4,2 4,2
32522 ZDI PŘEHRADNÍ Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M3 17 555 17 555 17 555 17 555 18 700 6,5 6,5
325314 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROST BETONU DO C25/30 M3 11 076 11 076 11 076 11 076 6 880 -37,9 -37,9
325315 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROST BETONU DO C30/37 M3 4 679 6 765 5 497 5 660 6 970 26,8 23,1
325325 ZDI PŘEHRADNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6 870 6 870 6 870 6 870 7 170 4,4 4,4
325366 VÝZTUŽ PŘEHRAD ZDÍ Z KARI SÍTÍ T 23 018 23 018 23 018 23 018 29 400 27,7 27,7
32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 398 21 587 7 715 6 327 6 370 -17,4 0,7
327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 2 348 21 685 11 658 12 798 7 060 -39,4 -44,8
32712 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 3 883 13 438 6 666 4 671 11 700 75,5 150,5
327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 6 489 20 354 13 598 13 202 12 500 -8,1 -5,3
327126 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 M3 3 218 17 582 11 066 12 400 13 000 17,5 4,8
32719 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 11 740 11 740 11 740 11 740 19 200 63,5 63,5
327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2 519 11 740 5 142 4 200 4 340 -15,6 3,3
327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 5 096 17 087 11 731 9 110 5 110 -56,4 -43,9
327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 1 466 5 670 4 259 4 284 3 940 -7,5 -8,0
327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 6 345 7 070 6 654 6 547 7 370 10,8 12,6
32727 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 9 955 9 955 9 955 9 955 3 980 -60,0 -60,0
3272A1 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 623 7 880 5 156 3 964 3 800 -26,3 -4,1
3272A4 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 392 3 392 3 392 3 392 3 950 16,4 16,4
3272A6 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6 M3 4 210 4 210 4 210 4 210 4 390 4,3 4,3
3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 356 5 536 4 393 3 987 4 070 -7,4 2,1
3272A8 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC M3 4 318 5 692 5 005 5 005 4 380 -12,5 -12,5
3272A9 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6 M3 3 097 3 097 3 097 3 097 4 570 47,5 47,5
3272C4 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 283 3 661 3 472 3 472 3 190 -8,1 -8,1
3272C5 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC M3 737 737 737 737 3 450 368,1 368,1
3272C7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 167 3 620 3 393 3 393 3 300 -2,8 -2,8
32731 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET M3 6 236 9 266 8 256 9 266 4 270 -48,3 -53,9
327312 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 3 251 3 251 3 251 3 251 4 270 31,4 31,4
327313 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 4 423 4 423 4 423 4 423 4 340 -1,9 -1,9
327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 187 9 603 5 832 5 361 4 570 -21,7 -14,8
327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 777 16 401 6 735 5 692 4 820 -28,4 -15,3
32732 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET M3 2 972 2 972 2 972 2 972 5 390 81,4 81,4
327323 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20 M3 6 645 6 645 6 645 6 645 5 390 -18,9 -18,9
327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 683 10 501 5 559 5 475 5 560 0,0 1,6
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 388 20 187 6 539 5 820 5 790 -11,5 -0,5
327326 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 5 710 7 720 6 380 5 710 5 950 -6,7 4,2
32736 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T 19 859 33 924 28 881 32 860 27 000 -6,5 -17,8
327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 6 932 38 178 23 992 22 626 26 200 9,2 15,8
327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 18 446 32 376 23 534 22 800 23 700 0,7 4,0
327368 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE SVAŘ SÍTÍ T 23 320 23 320 23 320 23 320 25 200 8,1 8,1
32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M M2 2 222 5 039 3 721 3 883 2 680 -28,0 -31,0
32812 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M M2 3 293 5 729 4 369 4 563 2 840 -35,0 -37,8
32813 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 4M - 6M M2 2 781 43 923 8 712 5 163 3 310 -62,0 -35,9
32814 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 6M - 8M M2 4 837 7 484 5 962 5 762 4 120 -30,9 -28,5
32815 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 8M - 10M M2 9 088 9 088 9 088 9 088 4 800 -47,2 -47,2
32821 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ DO 2M M2 5 311 5 880 5 595 5 595 5 790 3,5 3,5
32822 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 2M - 4M M2 5 311 6 949 6 116 6 089 6 100 -0,3 0,2
32823 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 4M - 6M M2 5 311 8 553 6 723 6 770 7 050 4,9 4,1
32824 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 6M - 8M M2 5 311 9 088 7 199 7 199 8 130 12,9 12,9
32825 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 8M - 10M M2 10 691 10 691 10 691 10 691 9 190 -14,0 -14,0
32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M M2 786 6 089 2 164 1 494 1 350 -37,6 -9,6
32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M M2 786 1 416 943 786 1 450 53,7 84,5
32842 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S KAMENIVEM VÝŠ 2M - 4M M2 4 170 4 170 4 170 4 170 1 630 -60,9 -60,9
32845 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S KAMENIVEM VÝŠ 8M - 10M M2 5 059 5 059 5 059 5 059 2 380 -53,0 -53,0
33312 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 6 043 6 043 6 043 6 043 12 900 113,5 113,5
333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 6 418 15 572 10 370 9 120 14 500 39,8 59,0
333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7 158 7 158 7 158 7 158 4 500 -37,1 -37,1
333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 2 776 15 957 8 019 6 168 4 820 -39,9 -21,9
3332A4 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 7 192 7 192 7 192 7 192 3 950 -45,1 -45,1
3332A7 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 950 3 950 3 950 3 950 4 060 2,8 2,8
3332A8 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 278 4 206 3 897 4 206 4 380 12,4 4,1
3332C8 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 470 3 470 3 470 3 470 3 620 4,3 4,3
333314 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 157 12 224 6 414 6 652 4 230 -34,1 -36,4
333315 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 429 4 429 4 429 4 429 4 380 -1,1 -1,1
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 226 28 070 6 976 5 584 5 090 -27,0 -8,8
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 472 71 102 7 222 5 925 5 390 -25,4 -9,0
333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 4 184 60 474 11 627 7 387 5 880 -49,4 -20,4
33336 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI T 19 334 19 334 19 334 19 334 28 500 47,4 47,4
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 6 932 42 337 24 512 23 710 26 200 6,9 10,5
333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 19 383 40 184 26 127 24 878 25 200 -3,6 1,3
333368 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAŘ SÍTÍ T 23 273 53 832 43 646 53 832 26 300 -39,7 -51,1
333375 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z PŘEDP TYČÍ T 10 879 10 879 10 879 10 879 99 900 818,3 818,3
33412 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 1 538 10 319 5 321 4 105 16 100 202,6 292,2
334125 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 10 238 10 238 10 238 10 238 16 900 65,1 65,1
334126 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 M3 9 088 15 391 11 189 9 088 16 900 51,0 86,0
33417B MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI S 355 T 141 806 141 806 141 806 141 806 69 900 -50,7 -50,7
334221 OBKLAD MOSTNÍCH PILÍŘŮ KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 16 754 16 754 16 754 16 754 8 080 -51,8 -51,8
33432 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET M3 8 438 9 213 8 826 8 826 8 280 -6,2 -6,2
334324 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 5 428 14 350 8 150 7 740 8 280 1,6 7,0
334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 028 42 064 9 415 8 220 8 570 -9,0 4,3
334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 4 889 59 555 11 038 8 840 8 960 -18,8 1,4
334336 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 9 517 9 517 9 517 9 517 10 700 12,4 12,4
334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 6 932 38 178 23 764 22 626 27 200 14,5 20,2
334366 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z KARI-SÍTÍ T 23 273 24 014 23 643 23 643 27 400 15,9 15,9
334367 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV TUHÁ T 26 812 26 812 26 812 26 812 28 500 6,3 6,3
33437 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV PŘEDPÍNACÍ T 107 621 107 621 107 621 107 621 99 900 -7,2 -7,2
334373 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z PŘEDP KABELŮ T 211 410 211 410 211 410 211 410 99 900 -52,8 -52,8
334375 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z PŘEDP TYČÍ T 68 857 105 837 87 347 87 347 99 900 14,4 14,4
33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3 11 722 36 817 23 211 22 448 21 700 -6,5 -3,3
33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 19 517 128 800 69 582 68 096 62 500 -10,2 -8,2
33794 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU T 46 849 97 528 66 207 61 764 63 400 -4,2 2,7
33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3 4 573 35 445 12 426 9 636 15 000 20,7 55,7
33812 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 5 654 6 332 5 993 5 993 16 000 167,0 167,0
33814 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÝCH BETONŮ M3 6 171 24 773 12 969 8 793 11 100 -14,4 26,2
33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 364 56 557 39 620 50 779 79 200 99,9 56,0
33817B SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ T 120 522 215 050 167 786 167 786 79 200 -52,8 -52,8
33823 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 5 071 16 109 10 590 10 590 4 340 -59,0 -59,0
33827 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 4 063 4 063 4 063 4 063 3 980 -2,0 -2,0
33832 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE ŽELEZOBET M3 6 363 6 363 6 363 6 363 10 800 69,7 69,7
33836 VÝZTUŽ OHRAD A PLOT SLOUPKŮ Z OCELI T 44 419 44 419 44 419 44 419 30 500 -31,3 -31,3
33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 50 115 934 36 426 24 348 80 600 121,3 231,0
33895 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ DŘEVĚNÉ M3 122 6 168 3 145 3 145 13 300 322,9 322,9
338951 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE DŘEVA MĚKKÉHO M3 5 488 5 488 5 488 5 488 13 700 149,7 149,7
342124 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ŽELBET DO C25/30 M3 13 952 13 952 13 952 13 952 10 260 -26,5 -26,5
34215 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M3 28 166 51 965 40 066 40 066 21 300 -46,8 -46,8
34216 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH M3 7 027 8 439 7 733 7 733 8 460 9,4 9,4
34218 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH M3 20 571 20 571 20 571 20 571 17 000 -17,4 -17,4
342182 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO M3 16 109 16 109 16 109 16 109 17 600 9,3 9,3
34223 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH M3 2 613 7 551 4 529 4 160 4 340 -4,2 4,3
34231 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU M3 5 655 5 655 5 655 5 655 4 160 -26,4 -26,4
342314 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU DO C25/30 M3 4 431 4 431 4 431 4 431 4 270 -3,6 -3,6
342324 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C25/30 M3 4 051 4 160 4 105 4 105 4 340 5,7 5,7
342325 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 M3 4 821 11 955 7 937 7 487 4 500 -43,3 -39,9
342365 VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z OCELI 10505, B500B T 28 500 31 252 29 876 29 876 29 700 -0,6 -0,6
342366 VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z KARI SÍTÍ T 28 271 31 409 30 363 31 409 27 400 -9,8 -12,8
34295 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE DŘEVA M3 17 014 17 366 17 190 17 190 17 000 -1,1 -1,1
34623 IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 6 410 8 578 7 494 7 494 6 680 -10,9 -10,9
34627 IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 7 360 7 360 7 360 7 360 7 670 4,2 4,2
34711 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON M2 1 044 2 350 1 360 1 283 1 810 33,1 41,1
347112 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M2 1 455 1 474 1 469 1 474 1 810 23,2 22,8
34712 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M2 1 447 4 959 2 144 1 980 2 490 16,1 25,8
347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 1 277 7 532 2 228 2 124 2 350 5,5 10,7
34712a STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C20/25 M2 1 068 2 452 2 052 2 452 2 250 9,6 -8,2
347135 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M2 2 059 2 059 2 059 2 059 2 820 37,0 37,0
34714 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU M2 1 629 2 866 2 125 2 130 2 530 19,1 18,8
34715 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 1 532 5 795 2 421 2 230 2 270 -6,2 1,8
34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 2 047 167 559 48 310 53 000 63 400 31,2 19,6
34732 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET M3 7 627 7 627 7 627 7 627 7 280 -4,6 -4,6
347324 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 3 886 5 366 4 626 4 626 7 370 59,3 59,3
347365 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505, B500B T 27 543 27 543 27 543 27 543 31 600 14,7 14,7
347366 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KARI SÍTÍ T 27 543 27 543 27 543 27 543 27 400 -0,5 -0,5
34794 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z KOVU T 52 131 53 000 52 710 53 000 63 400 20,3 19,6
34796 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH M2 2 300 6 635 4 242 4 223 5 390 27,1 27,6
34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2 1 877 8 287 3 769 3 585 4 060 7,7 13,2
348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG 87 166 124 127 65 -47,4 -48,7
348172 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM KG 181 181 181 181 70 -61,3 -61,3
348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 78 5 799 758 118 73 -90,4 -38,4
348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM KG 94 160 107 94 84 -21,3 -10,7
34823 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 8 039 8 039 8 039 8 039 7 580 -5,7 -5,7
34825 PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3 11 035 19 375 16 170 18 163 12 000 -25,8 -33,9
34827 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 7 826 8 219 8 022 8 022 8 460 5,5 5,5
348325 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 11 129 12 444 11 457 11 129 9 870 -13,9 -11,3
348365 VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ZÍDEK Z OCELI 10505, B500B T 22 626 57 768 43 007 45 817 37 800 -12,1 -17,5
34894 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z KOVU T 51 811 361 769 121 612 72 926 68 000 -44,1 -6,8
348951 ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA MĚKKÉHO M3 13 237 13 237 13 237 13 237 15 300 15,6 15,6
353313 ZDIVO STOK Z BETONU PROST DO C16/20 M3 3 325 3 325 3 325 3 325 3 710 11,6 11,6
35511 STOKOVÉ ŽLABY Z DÍLCŮ Z PROST BET M3 38 466 38 466 38 466 38 466 7 170 -81,4 -81,4
355314 STOKOVÉ ŽLABY Z PROST BET DO C25/30 M3 4 747 10 249 7 498 7 498 6 780 -9,6 -9,6
355325 STOKOVÉ ŽLABY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 6 332 8 840 7 586 7 586 7 580 -0,1 -0,1
355365 VÝZTUŽ STOK ŽLABŮ Z BETONÁŘ OCELI 10505, B500B T 28 784 32 333 30 558 30 558 34 200 11,9 11,9
355366 VÝZTUŽ STOK ŽLABŮ Z KARI SÍTÍ T 26 236 28 059 27 148 27 148 30 000 10,5 10,5
381192 MOBILNÍ BUŇKY SANITÁRNÍ KUS 350 000 350 000 350 000 350 000 0 -100,0 -100,0
38211 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z DÍLCŮ BETON M3 10 200 10 200 10 200 10 200 10 600 3,9 3,9
38212 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3 15 998 15 998 15 998 15 998 13 900 -13,1 -13,1
382314 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z PROST BET DO C25/30 M3 5 120 5 120 5 120 5 120 5 470 6,8 6,8
382325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 7 813 7 813 7 813 7 813 6 880 -11,9 -11,9
382365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI 10505, B500B T 25 100 25 100 25 100 25 100 26 200 4,4 4,4
382366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z KARI SÍTÍ T 26 300 26 300 26 300 26 300 27 400 4,2 4,2
382385 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 7 279 10 354 9 566 10 354 10 400 8,7 0,4
382945 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z NEREZ OCELI T 157 859 157 859 157 859 157 859 338 500 114,4 114,4
38611 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET M3 13 650 24 915 19 282 19 282 9 570 -50,4 -50,4
386112 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET DO C12/15 M3 4 157 4 157 4 157 4 157 10 500 152,6 152,6
386114 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET DO C25/30 M3 6 502 25 463 21 461 23 653 10 500 -51,1 -55,6
386115 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET DO C30/37 M3 5 008 5 008 5 008 5 008 10 700 113,6 113,6
38612 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET M3 12 508 4 500 000 1 776 563 1 600 000 11 000 -99,4 -99,3
386125 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C30/37 M3 7 640 3 369 848 738 261 745 000 13 900 -98,1 -98,1
386126 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C40/50 M3 16 462 16 462 16 462 16 462 14 200 -13,7 -13,7
38631 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET M3 5 960 1 457 293 301 627 18 504 6 370 -97,9 -65,6
386313 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C16/20 M3 5 070 5 070 5 070 5 070 6 180 21,9 21,9
386314 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C25/30 M3 2 655 10 003 4 765 4 024 6 370 33,7 58,3
38632 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET M3 5 407 874 275 223 392 6 943 6 480 -97,1 -6,7
386324 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 5 849 10 731 7 582 6 921 6 480 -14,5 -6,4
386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 5 239 14 923 9 019 8 314 6 780 -24,8 -18,5
38636 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z OCELI T 28 997 28 997 28 997 28 997 29 400 1,4 1,4
386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T 19 500 39 047 25 719 24 222 26 200 1,9 8,2
386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ T 21 794 42 074 28 742 26 300 27 400 -4,7 4,2
38638 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELBET VČET VÝZT M3 8 600 8 600 8 600 8 600 8 960 4,2 4,2
386384 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 8 651 20 471 14 561 14 561 8 960 -38,5 -38,5
386385 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 6 070 13 651 8 550 8 551 9 160 7,1 7,1
38694 ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL) KUS 162 535 162 535 162 535 162 535 301 900 85,7 85,7
38812a KABELOVOD ZE STANDARDNÍHO POTRUBÍ DN DO 60MM M 396 396 396 396 0 -100,0 -100,0
389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 8 347 18 535 14 691 15 940 13 100 -10,8 -17,8
389126 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C40/50 M3 35 868 35 868 35 868 35 868 15 800 -56,0 -56,0
389324 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 5 567 22 665 12 742 11 611 8 640 -32,2 -25,6
389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 4 989 18 231 8 353 7 477 8 840 5,8 18,2
389326 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 3 055 9 078 6 750 6 745 9 050 34,1 34,2
389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19 115 39 015 23 763 22 626 25 500 7,3 12,7
38938 MOSTNÍ RÁM KONSTR ZE ŽELBET VČET VÝZTUŽE M3 9 296 9 296 9 296 9 296 13 400 44,1 44,1
389385 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 8 352 8 352 8 352 8 352 13 400 60,4 60,4
411123 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C16/20 M3 6 915 6 915 6 915 6 915 10 800 56,2 56,2
411125 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 12 442 35 334 23 888 23 888 11 600 -51,4 -51,4
411135 STROPY Z DÍLCŮ PŘEDPJ DO C30/37 M3 1 456 1 456 1 456 1 456 11 400 683,1 683,1
41132 STROPY ZE ŽELEZOBETONU M3 12 836 12 836 12 836 12 836 7 770 -39,5 -39,5
411325 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 7 750 13 688 10 183 9 648 8 080 -20,7 -16,3
41136 VÝZTUŽ STROPŮ Z OCELI T 30 325 30 325 30 325 30 325 29 400 -3,1 -3,1
411365 VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 19 859 32 236 28 707 31 252 30 000 4,5 -4,0
413135 STROPNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ PŘEDPJ DO C30/37 M3 10 504 10 504 10 504 10 504 12 100 15,2 15,2
41317A STROPNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Z OCELI S 235 T 27 900 27 900 27 900 27 900 29 100 4,3 4,3
41712 ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3 3 902 14 617 9 259 9 259 12 600 36,1 36,1
417124 ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3 11 992 12 300 12 146 12 146 13 300 9,5 9,5
41717 PŘEKLADY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ T 59 397 59 397 59 397 59 397 31 600 -46,8 -46,8
41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 5 250 5 250 5 250 5 250 5 470 4,2 4,2
417325 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5 167 5 440 5 303 5 303 5 670 6,9 6,9
417364 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10425, B420B T 29 491 29 491 29 491 29 491 29 400 -0,3 -0,3
417365 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 22 653 36 700 29 151 28 800 30 000 2,9 4,2
41794 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY Z KOVU T 65 918 73 586 69 752 69 752 63 400 -9,1 -9,1
420124 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELBET DÍLCŮ DO C25/30 M3 16 168 16 168 16 168 16 168 15 100 -6,6 -6,6
420125 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELBET DÍLCŮ DO C30/37 M3 3 632 3 632 3 632 3 632 16 000 340,5 340,5
420312 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C12/15 M3 2 235 2 235 2 235 2 235 3 080 37,8 37,8
420314 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 2 518 4 633 3 223 2 518 3 340 3,6 32,7
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2 338 19 204 4 074 3 869 3 450 -15,3 -10,8
420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3 225 8 250 4 256 3 831 3 620 -15,0 -5,5
420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 18 306 44 734 24 192 23 000 26 200 8,3 13,9
420366 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z KARI SÍTÍ T 22 171 23 967 23 368 23 967 25 200 7,8 5,2
420368 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR ZE SVAŘ SÍTÍ T 44 734 44 734 44 734 44 734 27 400 -38,8 -38,8
421127 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C50/60 M3 13 186 31 623 25 477 31 623 16 900 -33,7 -46,6
421135 MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 62 144 62 144 62 144 62 144 18 500 -70,2 -70,2
421137 MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3 28 497 28 497 28 497 28 497 19 300 -32,3 -32,3
421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 3 594 47 150 19 567 11 050 8 940 -54,3 -19,1
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 2 289 31 826 8 289 7 339 9 150 10,4 24,7
421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 5 380 28 636 10 894 9 035 9 370 -14,0 3,7
421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 M3 4 264 24 383 11 006 10 611 13 100 19,0 23,5
421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50 M3 6 067 18 446 10 118 9 436 13 500 33,4 43,1
42136 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI T 23 000 37 152 30 076 30 076 30 500 1,4 1,4
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 6 932 91 626 24 797 23 705 29 100 17,4 22,8
421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 21 450 56 540 27 423 27 107 25 200 -8,1 -7,0
421368 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE SVAŘ SÍTÍ T 23 273 23 273 23 273 23 273 27 400 17,7 17,7
42137 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 55 028 102 000 77 284 79 849 99 900 29,3 25,1
421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 49 650 164 938 80 175 71 858 99 900 24,6 39,0
421374 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 97 200 97 200 97 200 97 200 99 900 2,8 2,8
421945 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z NEREZ OCELI T 598 976 598 976 598 976 598 976 370 300 -38,2 -38,2
42194A MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 T 60 241 174 385 98 289 60 241 61 100 -37,8 1,4
42194B MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T 68 979 302 831 163 934 86 785 69 900 -57,4 -19,5
421952 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ M3 8 788 10 490 9 639 9 639 13 700 42,1 42,1
422324 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 9 599 9 599 9 599 9 599 9 250 -3,6 -3,6
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 4 259 25 664 10 047 8 820 11 700 16,5 32,7
42233 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET M3 6 547 6 547 6 547 6 547 9 570 46,2 46,2
422335 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 6 541 14 846 9 736 10 053 11 700 20,2 16,4
422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 6 730 14 833 10 810 11 073 12 000 11,0 8,4
422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19 334 41 917 23 793 22 729 26 200 10,1 15,3
422366 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 20 717 44 989 30 243 25 633 24 700 -18,3 -3,6
42237 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 44 005 88 341 71 581 72 286 99 900 39,6 38,2
422372 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONST PŘEDP Z DRÁTŮ PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 113 563 113 564 113 564 113 564 99 900 -12,0 -12,0
422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 45 948 187 473 67 068 62 323 99 900 49,0 60,3
422374 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 76 318 529 680 378 559 529 680 99 900 -73,6 -81,1
422376 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z TYČÍ PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 1 648 921 1 648 921 1 648 921 1 648 921 99 900 -93,9 -93,9
423336 MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 15 717 15 717 15 717 15 717 14 400 -8,4 -8,4
423365 VÝZTUŽ MOSTNÍ KOMOROVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 22 463 38 400 30 432 30 432 26 200 -13,9 -13,9
423373 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 85 903 110 400 92 180 86 208 99 900 8,4 15,9
423374 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 93 460 93 460 93 460 93 460 99 900 6,9 6,9
423375 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z TYČÍ PRO VNITŘ PŘEDPJ T 110 729 110 729 110 729 110 729 99 900 -9,8 -9,8
424125 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 4 887 4 887 4 887 4 887 16 600 239,7 239,7
42413 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJATÉHO BETONU M3 22 120 32 548 29 194 30 237 21 600 -26,0 -28,6
424135 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 62 144 62 144 62 144 62 144 22 700 -63,5 -63,5
424136 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 8 331 41 764 16 704 10 416 25 200 50,9 141,9
424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3 9 470 262 237 36 254 26 549 28 200 -22,2 6,2
42417 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI T 67 798 74 182 70 018 69 046 69 900 -0,2 1,2
424179 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T 67 207 67 207 67 207 67 207 68 400 1,8 1,8
42417a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 67 798 67 798 67 798 67 798 64 100 -5,5 -5,5
42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 20 000 131 310 73 337 67 207 69 900 -4,7 4,0
42417C MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 460 T 131 310 131 310 131 310 131 310 69 900 -46,8 -46,8
424A15 SPŘAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNIČNÍ, ROZPĚTÍ DO 30M M2 26 480 26 480 26 480 26 480 14 300 -46,0 -46,0
425111 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 230 478 230 478 230 478 230 478 143 700 -37,7 -37,7
425122 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,0M KUS 280 986 280 986 280 986 280 986 161 800 -42,4 -42,4
425123 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,5M KUS 931 250 931 250 931 250 931 250 170 900 -81,7 -81,7
425131 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 18 287 31 696 24 991 24 991 163 800 555,4 555,4
425138 POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ DO 10M HMOT PŘES 400T NA VZD PŘES 10M KUS 44 374 44 374 44 374 44 374 124 700 181,0 181,0
425221 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 18 287 237 783 164 617 237 783 174 800 6,2 -26,5
425231 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 33 031 301 204 103 538 40 086 188 000 81,6 369,0
425233 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,5M KUS 402 909 402 909 402 909 402 909 210 000 -47,9 -47,9
425234 SYNCHR ZVED MOST POLE Š DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ PŘES 1,5M KUS 744 144 821 053 782 598 782 598 220 200 -71,9 -71,9
425235 POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ DO 14M HMOT PŘES 400T NA VZD DO 1M KUS 402 909 402 909 402 909 402 909 105 600 -73,8 -73,8
425311 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 617 085 617 085 617 085 617 085 287 600 -53,4 -53,4
425321 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 33 207 1 016 569 528 920 532 951 303 700 -42,6 -43,0
425322 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,0M KUS 1 150 622 1 150 622 1 150 622 1 150 622 312 600 -72,8 -72,8
425324 SYNCHR ZVED MOST POLE Š DO 18M HMOT DO 400T NA VÝŠ PŘES 1,5M KUS 279 670 279 670 279 670 279 670 330 700 18,3 18,3
425331 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 18 287 682 378 159 943 44 849 325 800 103,7 626,4
425333 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,5M KUS 1 027 630 1 027 630 1 027 630 1 027 630 347 900 -66,2 -66,2
425424 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM DO 400T NA VÝŠ PŘES 1,5M KUS 421 959 421 959 421 959 421 959 375 800 -10,9 -10,9
425431 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 33 068 376 389 271 360 369 772 374 900 38,2 1,4
425434 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA V PŘES 1,5M KUS 421 959 421 959 421 959 421 959 407 100 -3,5 -3,5
426111 PORTÁL 1NOSNÍK 15,5M DZ DO 40M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 329 345 529 600 429 473 429 473 552 000 28,5 28,5
426131 PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MON KUS 543 308 543 308 543 308 543 308 461 200 -15,1 -15,1
426141 PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 382 558 1 074 662 534 516 513 500 416 100 -22,2 -19,0
426211 PORTÁL 1NOSNÍK 18M DZ DO 50M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 651 200 651 200 651 200 651 200 678 800 4,2 4,2
426221 PORTÁL 1NOSNÍK 18M DZ DO 50M2 OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 489 892 489 892 489 892 489 892 633 800 29,4 29,4
426241 PORTÁL 1NOSNÍK 18M DZ DO 50M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 479 611 688 025 531 413 492 400 533 800 0,5 8,4
426311 PORTÁL 1NOSNÍK 22M DZ DO 35M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 1 247 170 1 247 170 1 247 170 1 247 170 759 600 -39,1 -39,1
426313 PORTÁL 1NOSNÍK 22M DZ DO 35M2 OBSL LÁV EL VYB DEMONT KUS 57 162 57 162 57 162 57 162 126 800 121,8 121,8
426341 PORTÁL 1NOSNÍK 22M DZ DO 35M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 564 800 564 800 564 800 564 800 588 700 4,2 4,2
426342 PORTÁL 1NOSN 22M DZ DO 35M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB MONT BEZ DOD KUS 245 963 245 963 245 963 245 963 145 100 -41,0 -41,0
426343 PORTÁL 1NOSN 22M DZ DO 35M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 173 541 173 541 173 541 173 541 99 900 -42,4 -42,4
426411 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 534 673 1 603 554 924 653 843 197 968 200 4,7 14,8
426421 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 658 488 1 304 253 981 371 981 371 923 200 -5,9 -5,9
426423 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 147 200 147 200 147 200 147 200 153 500 4,3 4,3
426431 PORTÁL 2NOSN 20M DZ DO 60M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 728 456 728 456 728 456 728 456 850 600 16,8 16,8
426441 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 357 090 825 278 676 751 753 100 805 500 19,0 7,0
426511 PORTÁL 2NOSNÍK 25M DZ DO 75M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 1 363 200 1 363 200 1 363 200 1 363 200 1 421 000 4,2 4,2
426531 PORTÁL 2NOSN 25M DZ DO 75M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 894 052 894 052 894 052 894 052 1 275 900 42,7 42,7
426541 PORTÁL 2NOSN 25M DZ DO 75M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 629 438 894 052 747 772 737 169 1 230 800 64,6 67,0
426611 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 390 400 984 690 589 093 392 188 407 000 -30,9 3,8
426612 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 OBSL LÁV EL VYB MONT BEZ DOD KUS 149 688 207 480 178 584 178 584 99 900 -44,1 -44,1
426613 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 OBSL LÁV EL VYB DEMONT KUS 118 440 191 100 154 770 154 770 68 000 -56,1 -56,1
426631 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 507 209 635 767 571 488 571 488 352 700 -38,3 -38,3
426641 POLOPORT DVOJ DZ DO 20M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 414 871 414 871 414 871 414 871 315 900 -23,9 -23,9
426643 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 90 748 90 748 90 748 90 748 54 300 -40,2 -40,2
426741 POLOPORT DVOJ DZ DO 35M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 511 765 521 799 516 782 516 782 479 600 -7,2 -7,2
426811 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 355 477 355 477 355 477 355 477 315 900 -11,1 -11,1
426831 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 364 228 364 228 364 228 364 228 281 100 -22,8 -22,8
426841 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 236 900 849 602 381 093 346 903 253 400 -33,5 -27,0
426842 POLOPORT JEDNOD DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB MONT BEZ DOD KUS 74 335 88 032 81 184 81 184 63 400 -21,9 -21,9
426843 POLOPORT JEDNOD DZ DO 10M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 59 734 74 335 67 650 68 880 45 200 -33,2 -34,4
426911 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 680 018 883 412 781 715 781 715 416 100 -46,8 -46,8
426912 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 OBSL LÁV EL VYB MONT BEZ DOD KUS 98 833 98 833 98 833 98 833 104 200 5,4 5,4
426913 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 OBSL LÁV EL VYB DEMONT KUS 59 624 59 624 59 624 59 624 72 400 21,4 21,4
426931 POLOPORT JEDNOD DZ DO 25M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 378 253 378 253 378 253 378 253 380 300 0,5 0,5
426941 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 180 183 689 233 394 353 362 078 352 700 -10,6 -2,6
426943 POLOPORT JEDNODUCH DZ DO 25M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 53 581 53 581 53 581 53 581 58 900 9,9 9,9
42712 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3 11 534 12 859 12 197 12 197 10 700 -12,3 -12,3
427125 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 5 016 11 400 7 178 5 118 12 200 70,0 138,4
427952 ZAKRYTÍ KANÁLŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO M3 16 500 16 500 16 500 16 500 17 600 6,7 6,7
42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2 272 1 103 688 688 273 -60,3 -60,3
42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 138 13 340 1 066 1 021 1 190 11,6 16,6
42840 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 11 514 24 195 19 688 23 355 135 800 589,8 481,5
428400 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA KUS 862 2 158 1 515 1 525 0 -100,0 -100,0
42850 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ KUS 44 936 44 936 44 936 44 936 108 500 141,5 141,5
42851 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 37 054 53 508 44 294 42 321 73 000 64,8 72,5
42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 26 468 80 387 50 455 46 435 97 600 93,4 110,2
42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 35 025 131 915 69 433 62 227 122 500 76,4 96,9
42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 45 617 180 000 101 036 95 080 187 600 85,7 97,3
42860 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ KUS 154 12 882 6 518 6 518 29 000 344,9 344,9
428600 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA KUS 260 260 260 260 0 -100,0 -100,0
42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 4 608 53 033 20 466 17 400 14 600 -28,7 -16,1
42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 6 857 65 462 34 386 34 680 33 400 -2,9 -3,7
42863 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 31 553 85 524 50 366 47 999 66 800 32,6 39,2
42864 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 34 574 53 261 49 513 51 652 125 100 152,7 142,2
428700 MOSTNÍ LOŽISKA KALOTOVÁ - ÚDRŽBA KUS 3 334 125 627 45 210 6 669 0 -100,0 -100,0
429171 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD DO 6M M 10 366 25 727 17 677 16 938 19 700 11,4 16,3
429172 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 6M-8M M 15 450 48 103 31 777 31 777 27 200 -14,4 -14,4
429173 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 8M-10M M 26 288 49 428 37 858 37 858 39 000 3,0 3,0
429174 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 10M-12M M 42 026 42 026 42 026 42 026 45 600 8,5 8,5
429175 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 12M-14M M 54 551 143 499 86 300 73 576 54 900 -36,4 -25,4
429176 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 14M-16M M 57 059 63 690 59 269 57 059 71 800 21,1 25,8
429178 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 18M-20M M 102 424 102 424 102 424 102 424 98 700 -3,6 -3,6
42917A MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 22M-24M M 123 300 123 300 123 300 123 300 131 900 7,0 7,0
43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 7 612 29 885 18 567 18 391 10 170 -45,2 -44,7
431114 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 10 220 10 220 10 220 10 220 9 870 -3,4 -3,4
43112 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 10 455 20 419 13 890 12 511 13 700 -1,4 9,5
431124 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 10 455 27 050 14 372 13 000 14 000 -2,6 7,7
431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 9 562 65 028 22 248 17 506 14 300 -35,7 -18,3
43117A SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ Z OCELI S 235 T 11 308 159 222 85 532 85 799 57 800 -32,4 -32,6
431313 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C16/20 M3 2 823 2 823 2 823 2 823 5 090 80,3 80,3
431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 2 418 15 000 7 133 6 791 5 280 -26,0 -22,3
43131A SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25 M3 2 831 3 780 3 147 2 831 5 190 64,9 83,3
43132 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU M3 9 887 9 887 9 887 9 887 5 390 -45,5 -45,5
431323 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 9 887 9 887 9 887 9 887 5 390 -45,5 -45,5
431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2 637 24 773 8 697 5 526 5 670 -34,8 2,6
431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4 334 15 929 8 538 7 587 5 980 -30,0 -21,2
431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 19 334 54 499 28 147 26 805 31 100 10,5 16,0
431366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ T 19 516 33 194 25 656 22 205 27 400 6,8 23,4
431368 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR ZE SVAŘ SÍTÍ T 26 300 26 300 26 300 26 300 27 400 4,2 4,2
43194 SCHODIŠŤ KONSTR Z KOVU T 95 087 95 087 95 087 95 087 68 000 -28,5 -28,5
43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3 13 084 21 234 17 970 19 098 11 400 -36,6 -40,3
43412 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 6 978 19 911 15 156 16 276 17 200 13,5 5,7
434124 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 4 263 12 934 6 869 4 263 17 200 150,4 303,5
434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 4 248 114 937 16 723 15 444 17 500 4,6 13,3
43417 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z KOVU T 103 694 103 694 103 694 103 694 68 000 -34,4 -34,4
43419 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 40 250 61 688 50 969 50 969 60 500 18,7 18,7
434198 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ M 373 932 652 652 348 -46,7 -46,7
434212 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 25 007 25 007 25 007 25 007 5 980 -76,1 -76,1
434314 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z PROST BETONU DO C25/30 M3 4 380 12 798 8 589 8 589 5 280 -38,5 -38,5
43432 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU M3 4 292 33 611 18 952 18 952 5 090 -73,1 -73,1
434325 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6 664 9 283 7 537 6 664 5 880 -22,0 -11,8
434365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 19 516 33 332 25 354 21 989 31 100 22,7 41,4
434366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z KARI SÍTÍ T 19 383 22 009 20 258 19 383 27 400 35,3 41,4
44118 STŘEŠNÍ VAZNÍKY Z DŘEV DÍLCŮ M3 15 600 15 600 15 600 15 600 16 200 3,9 3,9
44318 STŘEŠNÍ KROVY Z DŘEV DÍLCŮ M3 6 115 15 600 10 251 9 037 16 200 58,0 79,3
444151 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ TL DO 20MM M2 331 5 974 3 569 5 974 436 -87,8 -92,7
444152 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ TL DO 50MM M2 3 167 6 736 4 731 4 613 867 -81,7 -81,2
45111 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3 1 787 7 629 5 400 5 449 3 560 -34,1 -34,7
451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 5 512 5 512 5 512 5 512 3 220 -41,6 -41,6
451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 2 560 8 436 5 780 6 063 3 810 -34,1 -37,2
451124 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3 2 613 2 613 2 613 2 613 6 730 157,5 157,5
451125 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 12 301 12 301 12 301 12 301 7 130 -42,0 -42,0
451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3 420 5 807 2 485 1 690 1 800 -27,6 6,5
45123 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 4 624 8 578 5 708 5 274 4 340 -24,0 -17,7
45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1 754 7 706 2 997 2 488 2 440 -18,6 -1,9
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 1 438 7 748 2 474 2 357 2 360 -4,6 0,1
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 224 14 079 2 655 2 389 2 440 -8,1 2,1
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1 659 7 902 3 087 2 831 2 660 -13,8 -6,0
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 224 16 756 3 043 2 766 2 840 -6,7 2,7
451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 1 950 9 843 4 129 3 363 3 040 -26,4 -9,6
45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2 831 5 325 3 425 3 174 2 760 -19,4 -13,0
45132 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET M3 2 455 4 513 3 484 3 484 3 020 -13,3 -13,3
451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 M3 1 925 3 822 2 716 2 626 2 810 3,5 7,0
451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3 2 169 4 063 2 810 2 711 3 020 7,5 11,4
451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 2 271 4 250 3 063 3 018 3 200 4,5 6,0
451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 2 379 6 215 3 736 3 383 3 410 -8,7 0,8
45132A PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25 M3 2 932 3 763 3 526 3 763 3 110 -11,8 -17,4
45136 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI T 25 977 25 977 25 977 25 977 28 500 9,7 9,7
451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B T 22 034 38 178 24 563 22 856 29 400 19,7 28,6
451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 11 915 36 423 24 380 22 792 27 400 12,4 20,2
451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ T 19 227 35 207 26 971 26 300 27 400 1,6 4,2
45138 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE M3 3 501 3 501 3 501 3 501 3 860 10,3 10,3
451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 2 036 5 090 4 653 5 016 3 640 -21,8 -27,4
451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 2 419 7 569 3 829 3 890 3 860 0,8 -0,8
451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 2 746 7 781 4 384 4 090 4 030 -8,1 -1,5
451385 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 4 389 10 427 7 578 8 337 4 250 -43,9 -49,0
45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 2 541 59 213 9 365 3 710 3 710 -60,4 0,0
45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 25 906 112 367 97 331 112 367 108 500 11,5 -3,4
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 105 11 936 845 779 812 -3,9 4,2
451521 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 759 966 818 779 812 -0,8 4,2
451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 631 884 762 803 859 12,7 7,0
451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 476 1 428 873 864 901 3,2 4,3
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 112 8 139 784 720 750 -4,3 4,2
451571 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 544 1 177 816 606 631 -22,7 4,1
451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 695 865 780 780 724 -7,2 -7,2
451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 274 722 527 555 768 45,6 38,4
45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 170 4 619 2 500 2 361 1 620 -35,2 -31,4
45161 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 1 347 1 992 1 670 1 670 1 750 4,8 4,8
45168 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY M3 258 1 316 908 1 030 1 070 17,8 3,9
45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 391 45 713 3 245 2 681 1 840 -43,3 -31,4
45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 3 567 7 791 7 160 7 629 5 390 -24,7 -29,4
452112 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 3 092 3 092 3 092 3 092 5 390 74,3 74,3
452113 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 5 107 5 107 5 107 5 107 5 470 7,1 7,1
452114 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 5 512 5 512 5 512 5 512 5 560 0,9 0,9
45212 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 9 099 9 099 9 099 9 099 6 370 -30,0 -30,0
452124 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 3 492 3 492 3 492 3 492 6 480 85,6 85,6
45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 1 815 2 806 2 222 2 265 2 760 24,2 21,9
457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 1 629 4 725 2 767 2 560 2 660 -3,9 3,9
457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3 2 106 7 217 4 220 3 748 2 760 -34,6 -26,4
457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 2 369 10 109 3 874 3 513 2 940 -24,1 -16,3
457315 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 M3 2 910 3 899 3 108 2 910 3 150 1,4 8,3
45731A VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C20/25 M3 2 431 3 120 2 775 2 775 2 850 2,7 2,7
457323 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C16/20 M3 2 015 2 937 2 476 2 476 3 110 25,6 25,6
457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 3 058 6 899 4 095 3 294 3 300 -19,4 0,2
457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 2 872 35 785 6 038 3 765 3 520 -41,7 -6,5
45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 3 073 243 404 79 588 76 200 81 500 2,4 7,0
45736 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI T 21 461 21 461 21 461 21 461 30 500 42,1 42,1
457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 18 306 40 184 26 835 27 676 30 000 11,8 8,4
457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 18 562 43 333 27 005 25 320 24 700 -8,5 -2,5
457368 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ T 21 804 21 804 21 804 21 804 27 400 25,7 25,7
45738 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON VČET VÝZTUŽE M3 3 582 4 525 3 967 3 794 3 950 -0,4 4,1
457384 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 096 12 241 5 108 3 520 4 140 -19,0 17,6
457385 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 4 087 9 249 5 855 4 230 4 350 -25,7 2,8
45745 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT M3 2 458 59 760 15 341 2 910 2 520 -83,6 -13,4
45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 69 944 183 387 106 171 102 704 81 500 -23,2 -20,7
45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3 2 056 2 188 2 092 2 056 2 490 19,0 21,1
458311 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU C8/10 M3 2 020 2 020 2 020 2 020 2 420 19,8 19,8
458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 M3 2 024 3 006 2 389 2 262 2 660 11,4 17,6
458313 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C16/20 M3 2 812 2 812 2 812 2 812 2 880 2,4 2,4
45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 526 1 291 782 696 724 -7,4 4,0
45851 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z LOM KAMENE M3 633 1 291 962 962 812 -15,6 -15,6
45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 471 2 635 892 831 834 -6,5 0,3
458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 855 855 855 855 812 -5,1 -5,1
458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 295 1 291 767 780 859 12,0 10,1
45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 255 1 789 771 769 708 -8,2 -7,9
458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 277 1 080 633 591 725 14,5 22,6
45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 833 3 776 2 300 2 289 2 420 5,2 5,7
45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 1 443 1 763 1 603 1 603 1 090 -32,0 -32,0
45869 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 1 940 1 940 1 940 1 940 2 030 4,6 4,6
461114 PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 4 887 4 887 4 887 4 887 6 480 32,6 32,6
461125 PATKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 8 254 11 912 9 742 8 568 7 580 -22,2 -11,5
461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 736 5 361 2 490 2 286 2 050 -17,7 -10,3
461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 699 6 134 3 642 3 322 2 920 -19,8 -12,1
46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 2 236 7 338 3 882 3 803 2 990 -23,0 -21,4
461313 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 297 16 924 3 872 2 929 2 760 -28,7 -5,8
461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 036 9 108 3 763 3 545 2 990 -20,6 -15,7
461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 606 25 376 4 618 4 075 3 210 -30,5 -21,2
46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 4 848 18 500 8 051 5 758 5 500 -31,7 -4,5
461383 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 5 642 5 642 5 642 5 642 5 260 -6,8 -6,8
461384 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 598 8 782 5 658 5 148 5 500 -2,8 6,8
461385 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 5 933 11 160 8 150 7 245 5 730 -29,7 -20,9
46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 425 3 200 1 189 1 118 995 -16,3 -11,0
46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 65 7 393 1 796 1 635 1 540 -14,3 -5,8
46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 456 1 633 1 045 1 101 1 050 0,5 -4,6
46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 174 1 590 841 768 784 -6,8 2,1
46457 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 257 2 220 850 740 699 -17,8 -5,5
46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 57 274 186 207 273 46,7 32,0
46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 367 11 379 6 215 5 757 6 370 2,5 10,7
465112 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 8 553 8 553 8 553 8 553 6 180 -27,7 -27,7
465113 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 2 708 8 707 4 763 4 513 6 270 31,7 38,9
465114 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 561 8 127 5 439 6 110 6 370 17,1 4,3
465115 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 561 8 967 4 765 5 654 6 480 36,0 14,6
46512 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 937 8 650 6 251 6 980 7 280 16,5 4,3
465124 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 6 613 6 613 6 613 6 613 7 370 11,4 11,4
465125 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 7 270 7 270 7 270 7 270 7 580 4,3 4,3
46531 DLAŽBY Z PROST BETONU M3 3 293 5 249 4 356 3 994 3 020 -30,7 -24,4
465313 DLAŽBY Z PROST BETONU DO C16/20 M3 3 994 3 994 3 994 3 994 2 850 -28,6 -28,6
465314 DLAŽBY Z PROST BETONU DO C25/30 M3 3 200 6 099 4 456 4 398 3 020 -32,2 -31,3
46531A DLAŽBY Z PROST BETONU DO C20/25 M3 831 831 831 831 2 940 254,0 254,0
465384 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 6 289 6 289 6 289 6 289 4 230 -32,7 -32,7
465385 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 4 351 6 909 5 575 5 535 4 430 -20,5 -20,0
465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 620 10 419 2 424 2 185 2 570 6,0 17,6
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 224 37 118 5 305 4 999 4 780 -9,9 -4,4
465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 017 6 066 3 935 3 711 2 980 -24,3 -19,7
46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 498 20 000 10 581 4 145 2 630 -75,2 -36,6
465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 256 852 592 587 585 -1,1 -0,3
465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 274 1 256 588 513 676 15,0 31,7
465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 152 910 349 240 230 -34,0 -4,2
46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 415 54 304 5 081 4 500 4 670 -8,1 3,8
46612 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 514 6 735 4 763 5 640 5 880 23,4 4,3
46615 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÁRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT M2 430 866 477 430 470 -1,6 9,3
466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 273 12 265 721 583 534 -26,0 -8,3
466922 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 657 1 303 928 825 601 -35,3 -27,1
466923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC M2 274 457 371 382 273 -26,4 -28,4
467211 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO M3 1 700 4 185 2 985 3 027 1 810 -39,4 -40,2
467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 1 140 13 058 3 866 3 754 3 340 -13,6 -11,0
46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 2 926 7 105 4 435 4 044 5 280 19,0 30,6
467312 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C12/15 M3 6 517 6 517 6 517 6 517 4 740 -27,3 -27,3
467313 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 4 980 8 919 7 538 8 428 5 190 -31,2 -38,4
467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 224 13 058 4 758 4 940 5 280 11,0 6,9
467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 903 11 838 4 696 3 833 5 520 17,5 44,0
46738 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 4 194 9 364 7 641 9 364 5 670 -25,8 -39,5
467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 4 697 12 574 7 324 7 055 6 490 -11,4 -8,0
467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT M3 4 198 12 645 8 362 9 004 7 240 -13,4 -19,6
46751 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM SYPANÉ M3 2 174 2 251 2 212 2 212 1 500 -32,2 -32,2
467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 660 6 329 4 013 5 050 3 320 -17,3 -34,3
501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 785 1 611 1 236 1 233 1 085 -12,2 -12,0
501301 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z MINERÁLNÍCH SMĚSÍ NOVÉ M3 802 1 849 1 334 1 350 1 300 -2,5 -3,7
501410 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM M3 1 702 2 035 1 869 1 869 1 310 -29,9 -29,9
502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 40 68 51 45 43 -15,5 -4,2
512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 044 1 800 1 279 1 214 1 180 -7,8 -2,8
513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 195 1 704 1 419 1 358 1 190 -16,2 -12,4
524352 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 1 860 1 860 1 860 1 860 8 500 357,1 357,1
528231 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 11 627 12 070 11 848 11 848 8 610 -27,3 -27,3
528331 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 10 918 10 918 10 918 10 918 11 260 3,1 3,1
528372 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 12 070 12 070 12 070 12 070 20 560 70,3 70,3
528392 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 12 070 12 070 12 070 12 070 20 890 73,1 73,1
5284B2 KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ PODKLAD TYPU DESKY, UP. PRUŽNÉ M 37 950 37 950 37 950 37 950 4 110 -89,2 -89,2
529352 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 1 603 1 603 1 603 1 603 8 060 402,8 402,8
531132 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS 366 482 366 482 366 482 366 482 0 -100,0 -100,0
533273 J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 849 094 1 849 094 1 849 094 1 849 094 1 930 260 4,4 4,4
539101 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1 KS KPL 300 000 300 000 300 000 300 000 130 640 -56,5 -56,5
539327 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:9-300 KPL 100 000 100 000 100 000 100 000 26 570 -73,4 -73,4
539407 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-300 KPL 100 000 100 000 100 000 100 000 41 770 -58,2 -58,2
539540 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS 50 000 50 000 50 000 50 000 71 070 42,1 42,1
53I210 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 100 MM KUS 246 112 246 112 246 112 246 112 325 540 32,3 32,3
541521 PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE KUS 961 961 961 961 291 -69,7 -69,7
542111 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 261 287 274 274 225 -18,0 -18,0
542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 261 2 038 603 349 225 -62,7 -35,6
542211 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 261 261 261 261 423 62,0 62,0
542312 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ M 4 075 4 075 4 075 4 075 433 -89,4 -89,4
543111 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ DŘEVĚNÝCH, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 3 265 3 265 3 265 3 265 3 050 -6,6 -6,6
543131 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ BETONOVÝCH PODKLADNICOVÝCH, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 4 157 4 157 4 157 4 157 3 070 -26,2 -26,2
543152 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ BETONOVÝCH BEZPODKLADNICOVÝCH, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ KUS 2 873 2 873 2 873 2 873 3 530 22,9 22,9
543331 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ M 1 827 3 072 2 629 2 987 2 580 -1,9 -13,6
543351 VÝMĚNA KOLEJNICE R 65 REGENEROVANÉ JEDNOTLIVĚ M 396 396 396 396 2 450 519,0 519,0
543411 VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO PÁR 354 354 354 354 228 -35,7 -35,7
543420 VÝMĚNA PODKLADNIC PÁR 1 175 1 175 1 175 1 175 1 050 -10,6 -10,6
543430 VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PÁR 66 254 129 66 95 -26,2 44,4
544311 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 KUS 22 396 22 396 22 396 22 396 25 200 12,5 12,5
545111 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS 5 598 5 598 5 598 5 598 5 650 0,9 0,9
545112 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS 8 015 8 015 8 015 8 015 5 380 -32,9 -32,9
545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 4 440 8 927 6 612 7 236 5 580 -15,6 -22,9
545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 5 250 8 015 6 796 7 124 5 070 -25,4 -28,8
545131 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) ŽLÁBKOVÝCH JEDNOTLIVĚ KUS 4 440 4 440 4 440 4 440 6 820 53,6 53,6
545260 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) VIGNOLOVÁ/ŽLÁBKOVÁ KUS 61 474 61 474 61 474 61 474 16 510 -73,1 -73,1
549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 152 460 306 306 280 -8,5 -8,5
549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 962 962 962 962 1 370 42,4 42,4
549311 ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 253 253 253 253 159 -37,2 -37,2
549312 ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE M 253 253 253 253 232 -8,4 -8,4
549321 ZRUŠENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 273 273 273 273 56 -79,5 -79,5
549331 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 170 1 122 488 172 83 -83,0 -51,6
56110 PODKLADNÍ BETON M3 296 4 529 1 892 2 211 2 840 50,1 28,4
561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 1 637 5 418 2 868 2 720 2 840 -1,0 4,4
561102 PODKLADNÍ BETON TŘ. II M3 2 281 5 288 3 257 3 204 2 350 -27,9 -26,7
561103 PODKLADNÍ BETON TŘ. III M3 2 138 2 836 2 371 2 138 2 170 -8,5 1,5
56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 116 339 244 280 292 19,6 4,3
561121 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM M2 227 503 353 302 292 -17,4 -3,3
561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2 151 309 230 230 242 5,1 5,1
56113 PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM M2 264 433 359 380 427 19,0 12,4
561131 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 150MM M2 731 938 813 731 427 -47,5 -41,6
56114 PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM M2 264 844 476 321 566 18,8 76,1
561141 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM M2 611 719 662 655 566 -14,5 -13,6
56120 VÁLCOVANÝ BETON M3 1 869 1 869 1 869 1 869 1 990 6,5 6,5
56122 VÁLCOVANÝ BETON TL DO 100MM M2 351 608 479 479 197 -58,9 -58,9
561221 VÁLCOVANÝ BETON TŘ I TL DO 100MM M2 210 210 210 210 197 -6,4 -6,4
56123 VÁLCOVANÝ BETON TL DO 150MM M2 351 351 351 351 298 -15,0 -15,0
56130 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 780 4 107 2 657 2 363 1 900 -28,5 -19,6
56132 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 100MM M2 238 238 238 238 187 -21,5 -21,5
56133 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 150MM M2 353 463 408 408 290 -28,9 -28,9
56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 1 274 3 557 1 939 1 777 1 790 -7,7 0,7
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 950 5 041 1 759 1 589 1 790 1,8 12,7
56142 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 100MM M2 742 742 742 742 183 -75,4 -75,4
56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 163 1 365 366 262 266 -27,2 1,7
561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 140 427 261 261 266 2,1 1,8
561432 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 150MM M2 274 365 285 274 257 -9,8 -6,3
56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 158 566 334 278 360 7,6 29,5
561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 183 1 302 314 290 360 14,6 24,1
561442 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 200MM M2 311 424 358 317 342 -4,5 8,0
56145 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM M2 255 483 317 286 450 41,9 57,1
561451 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2 432 455 444 444 450 1,4 1,4
56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 1 439 4 654 2 327 2 109 1 840 -20,9 -12,7
562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3 317 2 617 1 498 1 514 1 840 22,8 21,5
562102 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II M3 1 122 1 122 1 122 1 122 1 750 56,0 56,0
562103 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ III M3 373 373 373 373 1 640 339,3 339,3
56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 113 504 201 132 288 43,5 118,4
562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 80 427 254 240 288 13,2 19,8
562132 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM M2 301 301 301 301 256 -14,9 -14,9
562133 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM TŘ III TL DO 150MM M2 270 320 295 295 246 -16,6 -16,6
56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 270 483 364 360 370 1,6 2,8
562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM M2 193 399 282 276 370 31,2 34,0
562142 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 200MM M2 317 475 398 417 351 -11,8 -15,8
562151 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 250MM M2 244 398 321 321 472 47,0 47,0
562161 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 300MM M2 487 487 487 487 553 13,5 13,5
56250 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL STRUSKOU M3 1 608 1 608 1 608 1 608 931 -42,1 -42,1
56260 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV M3 950 1 450 989 950 1 970 99,2 107,3
56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 179 2 995 1 130 1 067 1 050 -7,1 -1,6
56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM M2 100 153 117 102 103 -11,9 1,4
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 112 408 185 174 158 -14,7 -9,2
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 109 727 238 225 205 -13,8 -8,8
56315 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM M2 268 524 462 524 249 -46,1 -52,5
56320 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU M3 650 650 650 650 1 050 61,4 61,4
56322 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 100MM M2 95 95 95 95 103 8,2 8,2
56323 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 136 152 145 145 154 6,4 5,9
56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 174 318 217 191 197 -9,4 3,0
56325 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 250MM M2 539 539 539 539 237 -56,0 -56,0
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 100 7 424 736 679 708 -3,8 4,3
56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 31 58 47 45 42 -10,2 -6,2
56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 57 197 88 77 75 -15,1 -2,3
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 21 1 857 123 103 107 -13,3 3,9
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 44 363 141 136 142 0,5 4,4
56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 48 693 186 168 175 -6,0 4,2
56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 135 219 164 157 207 26,1 31,5
56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 149 1 556 705 712 592 -16,1 -16,9
56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 28 38 32 30 32 0,2 7,6
56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 50 82 67 72 60 -10,9 -16,4
56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 65 208 101 92 87 -13,9 -5,2
56344 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM M2 119 156 137 137 111 -19,2 -19,2
56346 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM M2 342 342 342 342 167 -51,2 -51,2
56350 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY M3 253 436 374 386 402 7,4 4,2
56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM M2 101 101 101 101 67 -33,3 -33,3
56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2 98 313 206 206 80 -61,1 -61,1
56356 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 300MM M2 136 136 136 136 109 -20,0 -20,0
56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 121 1 678 517 457 799 54,7 74,7
56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 4 190 52 42 40 -23,8 -3,8
56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 20 146 47 31 80 68,7 158,6
56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 16 149 89 96 122 36,8 27,4
56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 32 603 122 61 160 31,4 160,9
56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2 41 41 41 41 198 385,8 385,8
56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 244 244 244 244 235 -3,6 -3,6
56413 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 40MM M2 206 206 206 206 227 10,3 10,3
56414 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM M2 485 485 485 485 284 -41,5 -41,5
56417 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 80MM M2 564 584 574 574 453 -21,1 -21,1
56423 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU TL. DO 150MM M2 215 215 215 215 317 47,1 47,1
56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 1 717 2 016 1 776 1 717 2 130 19,9 24,1
56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM M2 427 456 442 442 427 -3,4 -3,4
56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU M3 1 136 3 019 1 825 1 460 1 470 -19,4 0,7
564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU JEMNÉHO TL. 50MM M2 75 75 75 75 75 -0,2 -0,2
564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 33 307 203 216 150 -26,3 -30,5
564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 150MM M2 145 240 205 208 219 6,6 5,3
564652 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 200MM M2 301 325 313 313 294 -6,2 -6,2
567101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU M3 2 293 3 266 2 153 2 513 2 170 0,8 -13,7
567103 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MEZER BETONU M3 4 564 4 564 4 564 4 564 1 990 -56,4 -56,4
567104 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM M3 936 2 120 1 399 1 403 1 620 15,8 15,5
567201 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM M3 2 229 2 385 2 307 2 307 1 840 -20,2 -20,2
567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3 693 2 361 1 274 1 310 1 370 7,6 4,6
567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 247 1 440 697 679 708 1,5 4,3
567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 574 734 654 654 668 2,1 2,1
567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 366 1 644 739 720 752 1,8 4,5
567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 50MM M2 37 43 42 43 40 -3,9 -6,5
567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM M2 16 63 47 63 76 60,2 20,2
567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM M2 52 114 82 81 111 35,9 37,1
567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM M2 144 144 144 144 151 4,9 4,9
567356 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 250MM M2 224 224 224 224 188 -15,9 -15,9
567366 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 300MM M2 217 217 217 217 226 4,2 4,2
567401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU M3 4 219 10 500 6 083 5 243 3 980 -34,6 -24,1
567501 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 686 1 571 1 128 1 128 1 640 45,4 45,4
567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 970 1 737 1 530 1 693 1 970 28,8 16,4
567522 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 100MM M2 103 141 119 120 246 106,5 105,7
567523 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD PĚN ASFALT TL DO 100MM M2 1 244 1 244 1 244 1 244 227 -81,8 -81,8
567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2 213 287 258 273 309 19,9 13,1
567542 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM M2 263 263 263 263 423 61,0 61,0
567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 127 510 237 224 370 56,1 65,2
567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM M2 282 461 347 358 462 33,3 28,9
567555 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 250MM M2 249 249 249 249 433 73,7 73,7
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 155 1 309 748 711 724 -3,2 1,8
56931 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 35 35 35 35 42 19,4 19,4
56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 31 320 84 82 75 -10,8 -8,6
56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 17 231 113 113 107 -5,4 -5,3
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 84 2 817 596 506 799 34,1 57,9
56961 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 24 34 29 29 40 36,1 36,1
56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 14 639 73 58 80 9,1 37,6
56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 25 576 90 55 122 35,2 120,2
57130 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO M3 4 677 4 677 4 677 4 677 3 450 -26,2 -26,2
57132 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM M2 292 682 489 472 341 -30,3 -27,8
57140 VSYPNÝ MAKADAM M3 1 650 1 710 1 680 1 680 1 710 1,8 1,8
572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 8 25 14 13 8 -44,6 -36,3
572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11 29 17 16 10 -42,2 -36,8
572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 7 65 17 14 12 -30,7 -14,7
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 8 56 17 16 17 -1,0 4,7
572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2 7 26 12 7 17 39,1 133,5
572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 7 56 26 23 25 -3,9 9,4
572143 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 17 38 24 18 32 31,2 79,6
572151 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2 M2 115 115 115 115 27 -76,6 -76,6
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 6 520 17 9 8 -52,6 -7,5
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 7 19 12 11 10 -16,1 -5,8
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 51 12 11 11 -4,5 0,0
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 40 12 12 12 -3,5 0,9
572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 9 566 39 20 12 -69,0 -40,5
572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 11 34 16 15 15 -6,1 0,0
572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 27 17 19 19 12,4 0,2
572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 50 19 16 22 16,2 40,3
572311 REGENERAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 13 13 13 13 5 -62,3 -62,3
572321 REGENERAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 45 45 45 45 9 -80,1 -80,1
572411 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 9 68 53 68 9 -83,0 -86,8
572413 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 28 28 28 28 12 -57,3 -57,3
572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 11 25 20 23 12 -41,2 -47,0
572421 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 10 20 17 20 17 1,0 -15,2
572423 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 13 17 15 15 23 54,3 54,3
572431 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 33 33 33 33 27 -18,7 -18,7
572542 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 S DVOJ PODRC M2 36 364 150 50 32 -78,7 -35,8
572644 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 2,0KG/M2 S DĚL PODRC M2 17 17 17 17 45 160,1 160,1
572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 24 105 41 32 46 11,2 44,9
572732 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,5KG/M2 M2 58 60 59 58 54 -8,4 -7,4
572733 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 32 314 96 94 69 -28,5 -26,7
572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2 25 152 72 81 46 -36,5 -43,5
572743 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 63 117 76 73 83 9,2 13,5
572751 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 M2 59 192 96 98 70 -27,4 -28,4
57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 845 882 864 864 0 -100,0 -100,0
57280B PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA HORKA M2 19 65 50 65 0 -100,0 -100,0
57311 EMULSNÍ KALOVÉ ZÁKRYTY TL DO 5MM M2 42 42 42 42 27 -36,0 -36,0
57329 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8 M2 144 185 161 155 141 -12,6 -8,9
5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 164 198 177 169 143 -19,2 -15,4
57471 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE M2 221 221 221 221 230 4,1 4,1
57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 14 195 81 84 94 15,5 11,6
57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 65 360 169 134 230 36,2 71,2
57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 31 530 144 125 126 -12,3 1,0
57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 53 237 116 115 154 32,9 33,6
574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 194 12 414 4 902 4 342 5 330 8,7 22,8
574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 3 127 10 831 4 643 4 188 5 090 9,6 21,5
574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 3 236 11 058 5 078 4 602 5 280 4,0 14,7
574A05 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 M3 3 707 3 791 3 749 3 749 4 780 27,5 27,5
574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 126 126 126 126 160 26,9 26,9
574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 139 528 257 211 213 -17,1 0,9
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 105 633 204 190 204 -0,2 7,4
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 105 470 193 181 211 9,1 16,8
574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 197 683 307 247 266 -13,2 7,7
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 131 846 260 243 253 -2,8 4,1
574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 182 520 270 250 263 -2,7 5,4
574A45 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2 230 321 290 320 240 -17,3 -25,0
574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 203 203 203 203 247 22,0 22,0
574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 113 1 315 245 246 288 17,8 17,2
574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 218 633 339 267 296 -12,6 10,8
574B01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 M3 3 452 3 452 3 452 3 452 6 040 75,0 75,0
574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 3 033 11 247 5 744 5 366 5 930 3,3 10,5
574B06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S M3 7 490 7 490 7 490 7 490 5 570 -25,6 -25,6
574B21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 30MM M2 123 123 123 123 181 47,6 47,6
574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 145 682 388 273 229 -41,0 -16,0
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 133 350 211 212 236 11,9 11,4
574B43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM M2 231 633 485 633 286 -41,1 -54,8
574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 156 418 249 271 295 18,5 8,8
574B46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 278 1 784 686 415 280 -59,2 -32,5
574B56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 239 257 248 248 334 34,6 34,6
574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 4 506 4 506 4 506 4 506 4 520 0,3 0,3
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 3 044 9 249 4 422 4 112 4 690 6,1 14,1
574C07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 M3 4 205 4 205 4 205 4 205 4 370 3,9 3,9
574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 3 585 13 553 6 728 5 255 4 520 -32,8 -14,0
574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 104 573 221 194 227 2,7 16,8
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 136 1 496 284 220 235 -17,3 6,8
574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 130 395 268 254 272 1,4 7,1
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 130 871 264 226 282 6,7 25,0
574C57 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 60MM M2 245 363 304 304 262 -13,9 -13,9
574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 210 672 297 268 328 10,6 22,6
574C67 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 70MM M2 416 430 423 423 306 -27,7 -27,7
574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 263 1 839 577 313 318 -44,9 1,6
574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 330 505 383 349 351 -8,5 0,4
574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 218 604 334 309 364 9,0 17,9
574C87 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 90MM M2 377 377 377 377 393 4,2 4,2
574C88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 316 448 375 365 407 8,5 11,5
574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 3 080 11 247 4 881 3 663 5 280 8,2 44,2
574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 254 15 409 6 040 5 087 5 110 -15,4 0,5
574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 120 569 235 229 264 12,2 15,1
574D55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM M2 265 570 417 417 308 -26,2 -26,2
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 191 469 288 294 318 10,3 8,3
574D57 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 60MM M2 304 304 304 304 296 -2,6 -2,6
574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 143 420 296 297 305 3,2 2,8
574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 223 505 324 325 371 14,6 14,0
574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 164 498 283 258 358 26,4 38,7
574D77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 80MM M2 255 496 410 421 397 -3,2 -5,8
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 188 1 008 382 383 410 7,3 7,1
574D88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 267 1 493 441 391 458 3,9 17,1
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 236 8 016 4 099 4 302 4 400 7,3 2,3
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 2 497 13 660 4 210 3 915 4 350 3,3 11,1
574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 103 685 224 179 219 -2,3 22,3
574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 123 847 246 231 263 6,8 13,8
574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 118 566 229 230 261 13,9 13,7
574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 144 660 275 287 306 11,4 6,8
574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 128 520 314 285 304 -3,0 6,7
574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 205 1 016 333 298 353 6,0 18,4
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 155 681 350 346 350 -0,1 1,1
574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 229 539 332 338 390 17,4 15,3
574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 194 3 374 512 413 441 -13,8 6,9
574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S M3 3 425 4 746 4 258 4 431 4 950 16,3 11,7
574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 3 733 11 478 5 988 4 754 4 900 -18,2 3,1
574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 162 577 262 241 246 -6,1 2,0
574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 177 274 217 215 296 36,2 37,4
574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 183 618 274 240 294 7,2 22,5
574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 385 485 435 435 347 -20,2 -20,2
574F68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 208 238 222 223 342 53,8 53,1
574F76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 210 210 210 210 394 87,7 87,7
574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 263 585 403 393 391 -3,0 -0,5
574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 235 897 389 380 440 13,3 15,7
574F98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 363 583 466 463 490 5,2 5,8
574G32 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S TL. 30MM M2 210 210 210 210 147 -30,2 -30,2
574H12 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+ TL. 20MM M2 200 200 200 200 103 -48,6 -48,6
574H30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 5 TL. 30MM M2 135 135 135 135 156 15,5 15,5
574H32 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 30MM M2 113 210 190 204 155 -18,5 -24,1
574I04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3 3 675 6 754 5 259 5 169 5 930 12,8 14,7
574I32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 30MM M2 130 148 138 136 197 43,1 45,4
574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 144 473 238 222 237 -0,5 6,8
574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2 259 259 259 259 296 14,4 14,4
574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 166 10 545 5 717 4 603 6 310 10,4 37,1
574J31 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 30MM M2 171 179 175 175 203 16,0 16,0
574J32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM M2 154 234 187 185 211 12,7 14,1
574J53 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 40MM M2 211 211 211 211 242 14,8 14,8
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 126 1 352 244 237 252 3,4 6,1
574J64 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM M2 225 251 240 243 285 18,7 17,1
574J74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ TL. 50MM M2 225 405 308 287 316 2,7 10,1
574J75 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16 TL. 50MM M2 284 284 284 284 289 1,9 1,9
574K35 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 70MM M2 225 225 225 225 327 45,1 45,1
574K47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM M2 355 355 355 355 374 5,3 5,3
574L27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 60MM M2 303 303 303 303 316 4,3 4,3
574L37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 70MM M2 278 398 358 398 369 3,2 -7,2
574L47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM M2 317 454 395 405 423 7,1 4,5
574M27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 60MM M2 197 269 250 246 281 12,3 14,3
574M37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 70MM M2 299 490 429 442 327 -23,9 -26,0
574M45 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 257 343 300 300 374 24,5 24,5
574M47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 257 528 413 432 374 -9,5 -13,4
574M67 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 100MM M2 415 460 437 437 468 7,0 7,0
574M87 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 120MM M2 549 780 664 664 563 -15,2 -15,2
574N07 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY M3 5 679 11 308 7 262 6 364 5 270 -27,4 -17,2
574N27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 60MM M2 212 303 241 237 316 30,9 33,1
574N37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 70MM M2 398 398 398 398 369 -7,2 -7,2
574N45 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 405 405 405 405 423 4,4 4,4
574N47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 243 540 350 306 423 20,8 38,3
574P51 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM M2 239 239 239 239 282 18,1 18,1
575A01 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 M3 11 500 11 500 11 500 11 500 12 000 4,4 4,4
575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3 10 593 21 030 12 724 11 500 12 000 -5,7 4,4
575A05 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 M3 18 153 18 153 18 153 18 153 12 000 -33,9 -33,9
575A45 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 35MM M2 384 384 384 384 424 10,4 10,4
575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 392 1 216 780 756 477 -38,9 -36,9
575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2 392 536 478 536 474 -0,9 -11,6
575B31 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 30MM M2 425 611 518 518 377 -27,2 -27,2
575B51 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 40MM M2 554 554 554 554 481 -13,3 -13,3
575B53 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM M2 1 886 1 886 1 886 1 886 477 -74,7 -74,7
575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 338 61 314 22 053 15 359 12 000 -45,6 -21,9
575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 11 400 40 497 20 489 14 673 11 900 -41,9 -18,9
575C21 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM M2 668 1 005 842 870 326 -61,3 -62,5
575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM M2 409 601 505 505 377 -25,4 -25,4
575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 329 1 159 752 803 374 -50,3 -53,4
575C41 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 35MM M2 807 807 807 807 430 -46,7 -46,7
575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 363 744 466 470 428 -8,2 -8,9
575C45 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 35MM M2 405 610 478 417 424 -11,2 1,7
575C51 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 40MM M2 519 519 519 519 481 -7,3 -7,3
575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 371 1 455 597 534 477 -20,1 -10,6
575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 439 1 626 589 485 474 -19,5 -2,4
575C65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM M2 602 694 637 639 526 -17,5 -17,7
575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3 13 100 16 405 14 036 13 100 13 700 -2,4 4,6
575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 521 1 147 742 616 543 -26,9 -11,9
575F03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK M3 11 463 40 746 14 964 13 200 13 700 -8,4 3,8
575F05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 MODIFIK M3 11 661 36 899 14 975 13 200 13 700 -8,5 3,8
575F21 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM MODIFIK M2 587 587 587 587 370 -37,0 -37,0
575F33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK M2 408 1 529 773 567 426 -44,9 -24,9
575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 369 730 543 577 485 -10,6 -16,0
575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 397 1 700 655 655 543 -17,1 -17,0
575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 474 865 538 517 539 0,3 4,2
575F65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM MODIFIK M2 525 590 554 539 598 8,0 11,0
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 1 81 7 5 5 -24,5 -3,9
57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2 5 39 15 12 8 -47,2 -35,1
57623 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 15KG/M2 M2 9 28 17 9 9 -46,2 -4,4
57627 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 35KG/M2 M2 61 61 61 61 17 -72,1 -72,1
57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 1 819 14 7 11 -22,5 66,7
576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 1 27 7 4 8 22,0 83,9
576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 2 49 10 8 9 -13,6 16,1
576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 3 12 8 10 10 29,8 0,0
57671 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 5KG/M2 M2 4 12 7 6 4 -41,9 -37,5
57677 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 35KG/M2 M2 23 28 26 27 16 -38,4 -40,0
577201 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK M2 20 31 23 22 22 -5,4 -1,8
577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2 8 90 21 11 8 -62,0 -28,8
577205 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - JEDNOVRST NÁTĚR S PODRC M2 14 14 14 14 12 -15,1 -15,1
577211 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 7 7 7 7 9 23,6 23,6
577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 6 44 9 6 6 -36,2 -6,0
577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 12 56 17 12 12 -29,9 -3,4
577222 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 6 35 19 20 8 -58,0 -59,4
577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2 11 23 17 17 12 -29,9 -30,0
5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 3 090 51 994 20 978 5 940 6 190 -70,5 4,2
5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK M3 5 483 5 483 5 483 5 483 6 560 19,6 19,6
5774CI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+, 22S M3 3 903 3 903 3 903 3 903 5 780 48,1 48,1
5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ MODIFIK M3 6 039 7 234 6 637 6 637 6 370 -4,0 -4,0
5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 4 150 5 160 4 958 5 160 5 380 8,5 4,3
5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3 3 861 8 575 6 540 7 092 5 310 -18,8 -25,1
5774FG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S MODIFIK M3 6 729 6 729 6 729 6 729 5 950 -11,6 -11,6
5774FI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S MODIFIK M3 3 193 3 193 3 193 3 193 5 890 84,5 84,5
5774IE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 11+, 11S M3 6 701 6 701 6 701 6 701 6 380 -4,8 -4,8
5774LD VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 11 M3 9 449 25 666 17 558 17 558 10 040 -42,8 -42,8
5774MB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 8 MODIFIK M3 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 0,0 0,0
5774MD VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 11 MODIFIK M3 10 897 10 897 10 897 10 897 10 900 0,0 0,0
57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM M2 54 192 137 166 155 12,9 -6,8
57767 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 35MM M2 240 240 240 240 181 -24,7 -24,7
57774 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 50MM M2 107 261 205 246 196 -4,2 -20,5
57775 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 60MM M2 255 255 255 255 246 -3,5 -3,5
57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3 6 360 6 360 6 360 6 360 10 800 69,8 69,8
57790E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (KUBATURA) M3 5 401 11 308 8 355 8 355 10 230 22,5 22,5
57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T 4 330 4 330 4 330 4 330 4 510 4,2 4,2
57791B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (HMOTNOST) T 3 190 3 190 3 190 3 190 4 680 46,7 46,7
57792A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM M2 383 383 383 383 542 41,7 41,7
57792B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM M2 243 279 267 279 561 110,3 101,3
57792C VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL TL. DO 50MM M2 406 406 406 406 533 31,3 31,3
577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 84 93 89 89 245 176,1 173,8
577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 67 361 116 95 253 118,6 165,8
57816 VOZOVKOVÉ VRSTVY STMEL PĚNOVÝM ASFALTEM ZA STUDENA TL 70MM M2 65 65 65 65 216 234,0 234,0
57818 VOZOVKOVÉ VRSTVY STMEL PĚNOVÝM ASFALTEM ZA STUDENA TL 90MM M2 83 83 83 83 246 195,8 195,8
57A31 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 5MM M2 24 24 24 24 60 150,0 150,0
57B20 ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU M2 779 779 779 779 0 -100,0 -100,0
58101 PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU POVRCHU CEMENTOBET KRYTU RAŽBOU M2 712 712 712 712 660 -7,3 -7,3
58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 2 339 6 230 4 623 4 539 3 650 -21,0 -19,6
581102 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.I M3 3 118 6 512 4 502 4 188 3 650 -18,9 -12,9
581104 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III M3 5 806 6 467 6 136 6 136 3 460 -43,6 -43,6
581145 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 200MM M2 611 611 611 611 691 13,0 13,0
581151 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.L TL. DO 250MM M2 1 234 1 234 1 234 1 234 997 -19,2 -19,2
581152 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 2 017 2 017 2 017 2 017 915 -54,7 -54,7
581153 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM M2 1 155 1 569 1 362 1 362 915 -32,8 -32,8
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 2 890 5 393 4 143 4 000 3 740 -9,7 -6,5
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 2 870 5 832 3 842 3 693 3 740 -2,7 1,3
581262 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 861 3 350 1 327 943 1 120 -15,6 18,7
58130 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3 8 871 8 871 8 871 8 871 4 390 -50,5 -50,5
581301 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.L M3 3 610 3 710 3 660 3 660 4 600 25,7 25,7
581302 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I M3 4 571 7 847 5 897 5 274 4 390 -25,6 -16,8
581303 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II M3 3 450 3 450 3 450 3 450 4 390 27,3 27,3
581305 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ IV M3 4 168 4 168 4 168 4 168 4 180 0,3 0,3
581343 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM M2 786 3 998 1 773 1 154 874 -50,7 -24,3
581351 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.L TL. DO 250MM M2 3 404 3 404 3 404 3 404 1 150 -66,2 -66,2
581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 1 100 1 174 1 125 1 100 1 090 -3,1 -0,9
58140 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3 3 420 3 420 3 420 3 420 4 460 30,4 30,4
581401 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ L M3 5 508 5 508 5 508 5 508 4 660 -15,4 -15,4
581402 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I M3 729 4 181 2 852 3 648 4 460 56,4 22,3
581451 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 250MM M2 1 224 1 224 1 224 1 224 1 160 -5,2 -5,2
581452 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 250MM M2 1 525 1 525 1 525 1 525 1 110 -27,2 -27,2
581462 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 1 040 1 040 1 040 1 040 1 320 26,9 26,9
58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 883 1 517 1 284 1 266 1 380 7,5 9,0
58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 147 2 962 1 323 1 398 1 540 16,4 10,2
58220 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 293 1 048 805 940 760 -5,6 -19,1
58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 93 1 668 906 854 985 8,7 15,4
58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 626 2 556 1 196 1 119 1 070 -10,5 -4,4
582301 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV BEZ LOŽE M2 621 621 621 621 513 -17,4 -17,4
582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 042 2 811 1 583 1 239 625 -60,5 -49,6
582321 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC M2 954 954 954 954 793 -16,8 -16,8
58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 232 2 681 578 380 400 -30,9 5,3
58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 425 1 740 788 729 545 -30,9 -25,2
582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 297 1 099 631 458 359 -43,1 -21,7
58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 624 624 624 624 752 20,6 20,6
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 136 1 529 398 367 418 5,0 13,9
582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 249 2 681 463 430 511 10,5 18,7
582613 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM M2 260 458 391 458 615 57,3 34,2
582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 267 826 494 468 528 6,9 12,7
582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 351 1 058 547 501 585 6,9 16,8
582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 532 1 885 917 791 689 -24,9 -12,9
582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 704 825 765 765 895 17,0 17,0
58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 395 1 504 635 586 812 27,8 38,6
58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 512 954 732 700 952 30,1 36,0
582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 300 1 026 501 438 511 2,1 16,8
582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 332 672 485 500 623 28,3 24,7
582623 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z MC M2 638 1 415 1 082 1 415 706 -34,7 -50,1
582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 513 1 256 736 681 620 -15,8 -8,9
582625 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 471 897 618 487 676 9,4 38,9
582627 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 1 256 1 256 1 256 1 256 780 -37,9 -37,9
58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 550 987 709 741 904 27,6 22,1
58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 630 1 132 869 847 1 050 20,8 24,0
58271 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2 420 2 458 2 445 2 458 2 520 3,1 2,5
58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 1 332 8 854 5 017 6 600 6 880 37,1 4,2
58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 75 2 578 1 020 984 1 026 0,5 4,3
58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 626 2 053 1 448 1 493 1 400 -3,3 -6,2
58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 391 7 463 1 423 1 396 1 620 13,9 16,0
58400 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ M3 3 718 4 885 4 301 4 301 5 280 22,8 22,8
58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 427 1 497 791 569 541 -31,6 -4,9
58402 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL PŘES 100MM M2 644 804 724 724 585 -19,2 -19,2
58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3 1 753 6 261 4 007 4 007 2 840 -29,1 -29,1
587122 PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ JEMNÝM M3 41 139 144 228 92 684 92 684 146 300 57,9 57,9
587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 443 2 338 924 763 773 -16,3 1,4
587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 239 1 620 660 569 806 22,1 41,8
587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2 330 791 583 629 824 41,3 31,0
587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 127 478 300 299 353 17,6 18,0
587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 141 3 010 423 353 424 0,3 20,0
58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 231 512 372 372 241 -35,2 -35,2
58740 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 604 604 604 604 342 -43,4 -43,4
58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 20 238 77 74 87 13,2 17,6
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 7 187 86 85 146 68,9 71,2
58940 VÝPLŇ SPAR MC M 19 19 19 19 22 17,8 17,8
58950 VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU M 33 457 102 35 63 -38,1 79,6
61141 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ PAČOKOVÁNÍM M2 253 728 491 491 62 -87,4 -87,4
61142 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU VÁP NEBO VÁPCEM M2 213 706 460 460 62 -86,5 -86,5
61144 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 396 396 396 396 413 4,3 4,3
61442 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM M2 745 745 745 745 208 -72,1 -72,1
61444 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 213 273 248 252 263 6,2 4,4
61541 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR BETON PAČOKOVÁNÍM M2 253 722 370 253 9 -97,6 -96,5
61544 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR BETON OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 226 226 226 226 235 4,0 4,0
62142 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ PODHLEDŮ OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM M2 438 438 438 438 424 -3,3 -3,3
62144 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ PODHLEDŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 460 460 460 460 479 4,1 4,1
62442 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM M2 200 200 200 200 300 50,0 50,0
62444 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 353 673 413 372 368 -10,8 -1,0
62446 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT ŠLECHTĚN (BŘÍZOLIT) M2 416 416 416 416 434 4,3 4,3
62447 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2 734 766 750 750 799 6,5 6,5
62543 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍTKOU Z UMĚL KAMENE M2 1 013 1 013 1 013 1 013 1 050 3,6 3,6
625451 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT CEMENT BEZ VLOŽKY M2 264 264 264 264 235 -10,8 -10,8
62547 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2 566 1 925 968 828 799 -17,4 -3,6
626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 276 1 470 662 603 892 34,8 48,0
626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 233 2 879 1 075 912 1 560 45,1 71,0
626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 482 3 674 1 439 1 251 2 250 56,3 79,9
626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 783 3 732 2 263 1 955 2 490 10,0 27,4
626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 862 4 236 2 099 1 915 3 670 74,9 91,7
626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 1 460 3 814 3 250 3 746 3 870 19,1 3,3
626131 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM M2 4 030 4 030 4 030 4 030 4 080 1,3 1,3
626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 2 076 4 924 4 302 4 726 5 000 16,2 5,8
626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 442 1 470 715 735 767 7,3 4,3
626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 215 2 879 1 104 786 1 350 22,2 71,8
626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 300 3 776 1 371 1 183 2 130 55,3 80,1
626221 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 2 353 2 353 2 353 2 353 2 370 0,7 0,7
626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 496 3 064 1 921 1 645 2 760 43,7 67,8
626223 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 813 4 191 3 524 4 191 3 250 -7,8 -22,5
626231 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM M2 3 388 3 388 3 388 3 388 3 710 9,5 9,5
626232 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 80MM M2 2 561 2 561 2 561 2 561 4 170 62,8 62,8
626233 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 2 260 12 049 5 298 4 747 4 670 -11,9 -1,6
62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 13 818 190 158 167 -12,2 5,8
62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 102 1 042 330 293 248 -24,8 -15,4
62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 129 480 298 288 487 63,3 69,3
62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 5 1 117 414 358 801 93,4 123,6
62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 963 3 574 1 592 1 033 1 640 3,0 58,8
62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 454 4 719 2 041 1 778 1 640 -19,7 -7,8
62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 487 2 849 1 329 1 033 2 730 105,4 164,3
62664 INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ M 1 080 2 711 1 776 1 657 2 090 17,7 26,2
62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS 192 12 406 2 136 1 247 641 -70,0 -48,6
62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 205 1 212 604 575 583 -3,5 1,5
62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2 2 418 2 479 2 449 2 449 1 310 -46,5 -46,5
62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 180 1 215 367 272 201 -45,2 -26,0
628451 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC CEMENTOVOU MALTOU M2 386 386 386 386 94 -75,6 -75,6
62945 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 534 1 881 879 578 742 -15,6 28,4
62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY M2 971 3 256 2 459 2 518 2 150 -12,6 -14,6
63131 MAZANINA Z PROST BETONU M3 2 213 2 960 2 475 2 294 3 080 24,5 34,3
631311 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 2 306 5 361 3 833 3 833 2 580 -32,7 -32,7
631312 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2 392 2 725 2 614 2 725 2 760 5,6 1,3
631313 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 712 3 683 3 364 3 683 2 920 -13,2 -20,7
631314 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 851 5 964 3 979 3 906 3 250 -18,3 -16,8
631324 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 3 470 3 470 3 470 3 470 3 620 4,3 4,3
631366 VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ T 26 300 35 000 30 650 30 650 27 400 -10,6 -10,6
631368 VÝZTUŽ MAZANIN ZE SVAŘ SÍTÍ T 26 300 26 300 26 300 26 300 27 400 4,2 4,2
631382 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 4 573 4 573 4 573 4 573 4 500 -1,6 -1,6
631384 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 5 084 5 287 5 186 5 186 4 740 -8,6 -8,6
631451 CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY M2 104 3 858 473 344 138 -70,8 -59,8
63152 NÁSYP PODLAH Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 830 830 830 830 812 -2,2 -2,2
632921 DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z KAM M2 460 527 494 494 545 10,4 10,4
641133 OKNA KOMPLETNÍ S DŘEV RÁMEM TROJITÁ TROJKŘÍDLÁ M2 7 146 7 146 7 146 7 146 6 680 -6,5 -6,5
641311 OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ JEDNODUCHÁ JEDNOKŘÍDLÁ M2 182 2 130 870 583 4 920 465,8 743,8
641321 OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ DVOJITÁ JEDNOKŘÍDLÁ M2 4 383 4 383 4 383 4 383 5 560 26,9 26,9
641322 OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ DVOJITÁ DVOUKŘÍDLÁ M2 3 326 3 326 3 326 3 326 4 920 47,9 47,9
642112 DVEŘE KOMPLETNÍ S DŘEV ZÁRUBNÍ CELODŘEV DVOUKŘÍDLÉ M2 182 9 906 4 465 3 886 4 820 8,0 24,0
642231 DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ M2 2 621 118 957 18 870 16 577 5 190 -72,5 -68,7
642232 DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ DVOUKŘÍDLÉ M2 7 800 9 500 8 367 7 800 4 920 -41,2 -36,9
642243 DVEŘE KOMPLETNÍ Z PLAST HMOT S OCEL ZÁRUBNÍ SHRNOVACÍ M2 2 839 2 839 2 839 2 839 5 190 82,8 82,8
643231 VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ M2 4 918 4 918 4 918 4 918 4 420 -10,1 -10,1
64711 VÝMĚNA OKEN S DŘEV RÁMEM M2 1 237 14 810 7 144 5 866 5 470 -23,4 -6,8
64713 VÝMĚNA OKEN PLASTOVÝCH M2 4 240 8 068 5 236 4 624 4 420 -15,6 -4,4
64722 VÝMĚNA DVEŘÍ DŘEVĚNÝCH SE SKLEN VÝPLNÍ M2 10 563 10 563 10 563 10 563 5 390 -49,0 -49,0
647331 VÝMĚNA VRAT KOVOVÝCH OTEVÍRAVÝCH M2 1 349 1 349 1 349 1 349 4 570 238,7 238,7
64814 PARAPETNÍ DESKY Z TERACOVÝCH DÍLCŮ M2 591 591 591 591 1 130 91,1 91,1
64815 PARAPETNÍ DESKY Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 440 2 892 1 303 1 307 368