Porovnání položek OTSKP oproti Měrným cenám za rok 2016

Porovnání statistického výstupu jednotkových cen položek vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným položkám OTSKP v cenové úrovni 2019.

Kód položky Název položky MJ MIN
[Kč]
MAX
[Kč]
Průměr
[Kč]
Medián
[Kč]
OTSKP 2019
[Kč]
Rozdíl OTSKP/Průměr
[%]
Rozdíl OTSKP/Medián
[%]
014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 50 881 203 127 0 -100,0 -100,0
014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 4 051 216 122 0 -100,0 -100,0
014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 70 232 209 232 0 -100,0 -100,0
014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 32 192 120 110 0 -100,0 -100,0
014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 89 1 719 828 532 0 -100,0 -100,0
014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 32 401 134 148 0 -100,0 -100,0
014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 989 1 076 1 033 1 033 0 -100,0 -100,0
014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 90 1 800 366 90 0 -100,0 -100,0
014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 130 601 319 336 0 -100,0 -100,0
014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK -ZEMINA T 52 52 52 52 0 -100,0 -100,0
02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 7 426 765 011 153 941 16 857 0 -100,0 -100,0
02320 SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - SPOJOVÉ PROSTŘEDKY KPL 6 224 6 224 6 224 6 224 0 -100,0 -100,0
02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 32 303 32 303 32 303 32 303 0 -100,0 -100,0
02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 47 470 76 604 64 742 70 151 0 -100,0 -100,0
02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 9 721 50 108 27 063 21 362 0 -100,0 -100,0
027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 252 252 252 252 0 -100,0 -100,0
027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 126 126 126 126 0 -100,0 -100,0
02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 349 12 519 112 653 962 206 304 0 -100,0 -100,0
027212 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI DEN 99 99 99 99 0 -100,0 -100,0
02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1 371 105 490 29 031 10 833 0 -100,0 -100,0
02740 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY KPL 26 372 26 372 26 372 26 372 0 -100,0 -100,0
027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 7 356 7 356 7 356 7 356 0 -100,0 -100,0
027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 4 028 4 028 4 028 4 028 0 -100,0 -100,0
027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 2 114 2 114 2 114 2 114 0 -100,0 -100,0
027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 1 057 1 057 1 057 1 057 0 -100,0 -100,0
027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 470 470 470 470 0 -100,0 -100,0
02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL 210 980 210 980 210 980 210 980 0 -100,0 -100,0
02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 3 165 4 861 3 730 3 165 0 -100,0 -100,0
02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 2 110 2 110 2 110 2 110 0 -100,0 -100,0
02831 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 10 549 15 032 12 791 12 791 0 -100,0 -100,0
02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 11 36 833 9 702 983 0 -100,0 -100,0
02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 2 968 80 172 37 773 30 177 0 -100,0 -100,0
02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 886 1 582 346 119 217 5 907 0 -100,0 -100,0
02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 738 10 847 702 191 752 8 967 0 -100,0 -100,0
02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 25 318 25 318 25 318 25 318 0 -100,0 -100,0
02913 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ KUS 12 026 801 722 278 999 65 140 0 -100,0 -100,0
02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 6 329 45 097 20 658 10 549 0 -100,0 -100,0
02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL 52 745 52 745 52 745 52 745 0 -100,0 -100,0
02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 3 006 453 606 41 320 10 026 0 -100,0 -100,0
029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 4 947 58 441 18 245 15 823 0 -100,0 -100,0
02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1 548 1 768 989 259 293 66 262 0 -100,0 -100,0
02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1 055 1 064 919 81 794 14 510 0 -100,0 -100,0
02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 58 017 61 918 59 967 59 967 0 -100,0 -100,0
02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1 055 6 192 3 647 3 165 0 -100,0 -100,0
02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1 879 421 959 58 369 24 407 0 -100,0 -100,0
029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD 752 2 917 1 834 1 834 0 -100,0 -100,0
029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 3 165 29 993 7 968 5 011 0 -100,0 -100,0
02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 6 531 92 082 24 600 26 372 0 -100,0 -100,0
02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1 121 126 588 24 528 2 602 0 -100,0 -100,0
029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 475 1 044 659 559 0 -100,0 -100,0
029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KUS 264 125 269 62 766 62 766 0 -100,0 -100,0
02972 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ KPL 126 588 126 588 126 588 126 588 0 -100,0 -100,0
02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 5 274 52 712 20 992 18 461 0 -100,0 -100,0
02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 11 67 519 12 313 3 165 0 -100,0 -100,0
03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1 582 105 807 34 232 27 357 0 -100,0 -100,0
03110 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE KPL 11 896 42 196 25 063 21 098 0 -100,0 -100,0
03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 3 759 1 596 825 126 302 3 759 0 -100,0 -100,0
03360 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU KPL 4 861 4 861 4 861 4 861 0 -100,0 -100,0
03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 6 102 145 813 17 470 6 102 0 -100,0 -100,0
03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1 326 40 237 15 728 11 214 0 -100,0 -100,0
11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 3 3 3 3 0 -100,0 -100,0
11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 5 5 5 5 0 -100,0 -100,0
11030 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH M2 7 7 7 7 0 -100,0 -100,0
11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 5 26 13 7 0 -100,0 -100,0
11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 49 49 49 49 2 -95,9 -95,9
11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 12 120 42 37 41 -1,9 11,0
111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 35 116 68 58 80 17,2 36,9
11130 SEJMUTÍ DRNU M2 5 132 49 40 27 -44,8 -32,7
11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 43 4 937 1 077 619 1 640 52,3 165,0
112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 545 4 937 1 790 1 052 1 720 -3,9 63,5
11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 709 709 709 709 4 630 553,1 553,1
112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 1 697 5 037 3 367 3 367 4 880 44,9 44,9
11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 1 116 6 857 4 461 5 411 10 400 133,1 92,2
112034 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 6 282 6 282 6 282 6 282 10 800 71,9 71,9
11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 1 340 1 340 1 340 1 340 985 -26,5 -26,5
11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 1 703 1 703 1 703 1 703 654 -61,6 -61,6
112214 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS 637 637 637 637 693 8,8 8,8
11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 812 1 933 1 420 1 515 1 310 -7,7 -13,5
11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 1 044 2 164 1 604 1 604 3 760 134,4 134,4
11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 354 8 070 1 186 647 562 -52,6 -13,2
113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 706 1 704 1 344 1 483 784 -41,7 -47,1
113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 591 1 780 845 591 904 7,0 53,0
11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 455 455 455 455 1 060 132,9 132,9
113146 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 693 693 693 693 1 270 83,2 83,2
113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 306 443 374 374 1 410 276,7 276,7
11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 1 125 1 125 1 125 1 125 2 000 77,8 77,8
113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 542 2 999 1 172 573 2 270 93,7 296,1
11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 944 944 944 944 904 -4,2 -4,2
113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 105 671 388 388 1 210 211,7 211,7
11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 102 849 381 252 301 -21,0 19,6
113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM M3 903 903 903 903 442 -51,1 -51,1
113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 1 266 1 266 1 266 1 266 542 -57,2 -57,2
11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 206 1 308 706 643 790 12,0 22,8
113181 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM M3 155 155 155 155 790 410,7 410,7
113185 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM M3 854 854 854 854 894 4,6 4,6
113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 654 654 654 654 1 060 62,1 62,1
11325 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU M3 2 300 2 300 2 300 2 300 3 760 63,5 63,5
11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 14 3 752 382 211 120 -68,6 -43,1
11328b ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC - DOPRAVA tkm 232 232 232 232 12 -94,8 -94,8
11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 264 988 472 318 784 66,2 146,9
113298 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM M3 652 652 652 652 1 060 62,6 62,6
113318 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM M3 673 673 673 673 534 -20,7 -20,7
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 45 625 272 251 231 -15,0 -8,1
113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 180 180 180 180 231 28,1 28,1
113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM M3 304 304 304 304 322 6,0 6,0
113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 347 393 370 370 362 -2,2 -2,2
113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 91 1 184 465 445 452 -2,8 1,6
11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 68 2 999 819 638 505 -38,3 -20,8
113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 1 875 1 875 1 875 1 875 586 -68,7 -68,7
113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 110 707 458 545 720 57,3 32,0
11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 151 2 268 865 693 937 8,4 35,2
113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 233 1 428 574 446 1 360 136,8 204,8
11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 864 1 786 1 325 1 325 2 230 68,3 68,3
11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 232 1 775 630 582 562 -10,8 -3,5
113434 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM M3 451 451 451 451 603 33,7 33,7
113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 132 2 903 801 151 806 0,6 434,7
11344 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU M3 1 013 1 013 1 013 1 013 925 -8,7 -8,7
113458 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 2 999 2 999 2 999 2 999 764 -74,5 -74,5
11345B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU - DOPRAVA tkm 75 75 75 75 12 -84,0 -84,0
11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 220 960 679 856 342 -49,6 -60,0
11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 232 1 444 944 960 523 -44,6 -45,5
113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 2 999 2 999 2 999 2 999 764 -74,5 -74,5
11348B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU - DOPRAVA tkm 75 75 75 75 12 -84,0 -84,0
11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 27 168 90 73 39 -56,6 -46,2
11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 30 166 99 98 87 -12,1 -11,2
113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 101 111 108 111 89 -17,5 -20,1
11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 86 927 218 148 192 -11,9 30,0
113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 164 593 322 209 205 -36,3 -1,9
11353A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M 160 160 160 160 189 18,4 18,4
11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 56 112 92 97 87 -5,0 -10,2
113541 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M 146 146 146 146 87 -40,4 -40,4
113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 146 146 146 146 89 -39,0 -39,0
11354A ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY M 80 141 101 80 86 -14,5 7,3
11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 9 9 9 9 12 32,9 32,9
11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 30 75 69 75 120 74,1 59,2
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 238 4 958 989 907 1 170 18,3 29,0
113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 967 1 067 1 017 1 017 1 170 15,1 15,1
113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 423 423 423 423 1 240 193,2 193,2
113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 723 723 723 723 1 290 78,5 78,5
113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 1 254 1 254 1 254 1 254 1 390 10,8 10,8
113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 474 1 092 902 977 1 510 67,3 54,6
11372a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 305 1 082 694 694 1 090 57,1 57,1
11373 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH M3 9 030 9 030 9 030 9 030 2 180 -75,9 -75,9
113738 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 293 293 293 293 2 700 820,2 820,2
113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 53 53 53 53 76 44,1 44,1
113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 72 84 78 78 99 26,7 26,7
113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 40 158 93 84 123 33,0 45,6
113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 40 172 83 60 144 72,8 140,4
113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 21 141 66 54 166 152,7 206,8
113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 100 100 100 100 225 124,5 124,5
113773 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 33 33 33 33 246 643,9 643,9
113776 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 99 99 99 99 340 243,1 243,1
11411 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ VČET PODKLADU M3 1 836 1 836 1 836 1 836 647 -64,8 -64,8
114118 ODSTR DLAŽEB VOD KORYT Z BET DÍLCŮ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 705 2 999 1 470 705 1 360 -7,5 93,0
11411B ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ VČET PODKLADU - DOPRAVA tkm 75 75 75 75 12 -84,0 -84,0
11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL M3 891 891 891 891 647 -27,4 -27,4
11422 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETONU PROSTÉHO M3 3 270 3 270 3 270 3 270 3 530 8,0 8,0
114258 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 20KM M3 2 110 2 110 2 110 2 110 2 160 2,4 2,4
11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 11 99 39 31 80 103,8 161,5
11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 11 58 28 16 131 365,6 727,5
11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 267 267 267 267 192 -28,1 -28,1
11514 ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 335 335 335 335 322 -3,8 -3,8
11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 852 2 268 1 376 1 008 1 140 -17,1 13,1
11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 1 062 1 062 1 062 1 062 1 700 60,0 60,0
11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 2 954 2 954 2 954 2 954 2 620 -11,3 -11,3
11528 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M M 2 924 2 924 2 924 2 924 2 620 -10,4 -10,4
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 16 354 150 121 51 -66,1 -57,8
121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 51 163 94 69 51 -45,7 -25,6
121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 163 163 163 163 66 -59,4 -59,4
121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 163 163 163 163 80 -50,8 -50,8
121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 163 217 176 163 109 -38,2 -33,0
121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3 158 158 158 158 215 35,8 35,8
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 161 161 161 161 334 107,2 107,2
12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 3 15 12 15 54 347,6 259,3
12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 84 501 231 192 120 -48,1 -37,5
122732 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 90 90 90 90 136 50,8 50,8
122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 292 431 362 362 265 -26,7 -26,7
122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 127 244 179 166 377 110,7 127,6
122831 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 243 243 243 243 261 7,6 7,6
122832 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 2KM M3 301 301 301 301 282 -6,2 -6,2
122836 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 462 462 462 462 471 1,9 1,9
12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III M3 741 741 741 741 462 -37,7 -37,7
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 32 453 126 97 171 36,2 75,5
123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 359 359 359 359 265 -26,1 -26,1
123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 82 441 227 220 372 63,8 69,2
12373a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 58 58 58 58 104 79,3 79,3
12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 32 411 273 324 381 39,8 17,6
123836 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 485 485 485 485 603 24,3 24,3
123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 248 322 285 285 764 167,8 167,8
12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 610 667 639 639 514 -19,5 -19,5
123932 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 2KM M3 211 211 211 211 533 152,6 152,6
123936 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 286 286 286 286 734 157,0 157,0
12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 228 228 228 228 125 -45,1 -45,1
124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 306 306 306 306 381 24,5 24,5
124831 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 190 190 190 190 282 48,5 48,5
12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 29 342 112 73 89 -20,2 21,5
125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 63 63 63 63 89 40,6 40,6
125732 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 37 87 70 87 104 48,6 20,2
125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 208 208 208 208 146 -29,8 -29,8
125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 226 226 226 226 231 2,3 2,3
125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 36 765 291 113 331 13,9 191,7
12573a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 124 124 124 124 75 -39,5 -39,5
12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I - DOPRAVA M3KM 124 124 124 124 14 -88,7 -88,7
125831 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 63 63 63 63 207 227,1 227,1
12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 57 395 201 186 176 -12,4 -5,3
126738 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 334 334 334 334 412 23,2 23,2
12683 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II M3 237 237 237 237 537 127,1 127,1
127738 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I S ODVOZEM DO 20KM M3 71 769 536 769 485 -9,5 -36,9
12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 63 174 117 116 129 9,9 11,2
12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 174 185 179 179 160 -10,8 -10,8
12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3 227 516 371 371 309 -16,8 -16,8
12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 0 78 17 2 1 -94,1 -47,1
12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 26 935 429 385 406 -5,3 5,5
12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 17 81 35 20 40 13,0 102,8
12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 75 130 90 78 76 -15,6 -2,2
12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2 36 129 73 53 120 65,5 127,5
12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 127 615 384 307 306 -20,4 -0,3
12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 42 375 115 97 89 -22,3 -8,4
12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 95 148 131 148 120 -8,3 -18,7
12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 153 238 196 196 160 -18,2 -18,2
12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 175 2 420 1 215 1 286 328 -73,0 -74,5
12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 83 2 146 1 003 1 013 2 180 117,3 115,3
12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 322 1 582 660 569 544 -17,5 -4,3
12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 371 2 167 837 549 433 -48,3 -21,1
12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 28 200 67 34 87 30,2 154,8
129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 29 185 83 43 184 122,0 330,6
129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 53 290 212 257 288 36,0 12,0
129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 58 433 264 316 379 43,5 19,8
129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 53 650 448 505 485 8,3 -4,0
12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 68 1 827 505 346 577 14,3 66,8
129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 93 812 559 707 678 21,4 -4,1
129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M 102 839 502 534 771 53,5 44,3
12999 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM M 95 95 95 95 966 917,5 917,5
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 89 2 637 420 303 212 -49,6 -30,1
131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 74 74 74 74 212 187,1 187,1
131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 231 1 213 459 239 362 -21,2 51,3
131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 154 1 522 760 829 462 -39,2 -44,3
13173B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 248 248 248 248 14 -94,4 -94,4
13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 232 489 352 351 362 2,9 3,2
131836 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 902 902 902 902 583 -35,4 -35,4
131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 306 306 306 306 743 142,9 142,9
131936 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM M3 601 601 601 601 1 220 102,9 102,9
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 157 2 637 397 319 256 -35,6 -19,6
132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 210 906 686 906 256 -62,7 -71,8
132732 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 601 601 601 601 279 -53,6 -53,6
132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 411 411 411 411 340 -17,4 -17,4
132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 451 1 213 756 451 379 -49,9 -16,0
132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 261 1 522 737 536 472 -36,0 -11,9
13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 273 1 132 671 463 925 37,8 99,8
132835 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3 433 433 433 433 1 050 142,8 142,8
13283a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 1 132 1 132 1 132 1 132 904 -20,2 -20,2
132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 305 305 305 305 1 790 486,5 486,5
13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 641 641 641 641 614 -4,2 -4,2
133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 561 561 561 561 874 55,8 55,8
13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 313 1 549 931 931 1 070 15,0 15,0
14113 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 6 479 6 479 6 479 6 479 7 400 14,2 14,2
141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 7 252 7 252 7 252 7 252 10 600 46,2 46,2
141146 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM M 10 168 10 168 10 168 10 168 11 400 12,1 12,1
141157 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 500MM M 8 629 10 978 9 803 9 803 12 500 27,5 27,5
141158 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 600MM M 10 549 10 549 10 549 10 549 23 000 118,0 118,0
14116 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 800MM M 24 925 24 925 24 925 24 925 28 500 14,3 14,3
14118 PROTLAČOVÁNÍ OCEL POTRUBÍ DN DO 1600MM M 50 210 50 210 50 210 50 210 57 500 14,5 14,5
14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 2 097 2 097 2 097 2 097 2 800 33,6 33,6
141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 2 097 2 247 2 172 2 172 2 400 10,5 10,5
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 38 537 95 59 58 -38,9 -1,8
171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 33 229 59 33 58 -1,1 76,2
171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 30 30 30 30 62 110,0 110,0
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 31 304 115 69 72 -37,4 5,0
171105 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 102% PS M3 116 116 116 116 85 -26,8 -26,8
17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 128 136 132 132 360 172,9 172,9
171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 126 126 126 126 391 211,5 211,5
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 475 42 14 16 -61,9 11,2
17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 53 832 142 63 109 -23,1 72,2
171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 335 335 335 335 109 -67,5 -67,5
17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 145 564 266 174 403 51,6 131,1
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 123 949 543 540 541 -0,4 0,1
171912 VYLEHČENÝ NÁSYP Z LKK, VZDÁLENOST STAVBY DO 100KM M3 1 075 1 075 1 075 1 075 1 510 40,5 40,5
17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 191 191 191 191 767 301,7 301,7
17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 45 1 430 206 133 196 -5,1 47,8
173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 212 1 098 308 270 216 -29,9 -20,1
17360 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH M3 318 839 491 318 379 -22,9 19,3
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 125 1 200 352 125 708 101,0 464,5
17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 713 713 713 713 582 -18,4 -18,4
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 48 1 387 173 93 109 -37,1 17,6
17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 180 180 180 180 53 -70,6 -70,6
17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 77 309 216 309 328 51,9 6,2
17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 95 95 95 95 100 5,0 5,0
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 125 800 485 492 625 28,8 27,1
17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 54 654 568 654 100 -82,4 -84,7
17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 54 781 194 100 201 3,5 100,8
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 351 1 101 621 642 750 20,8 16,9
17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 100 100 100 100 151 50,8 50,8
17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 104 1 319 474 378 402 -15,2 6,2
17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 83 738 411 411 631 53,7 53,7
17880 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 791 791 791 791 812 2,7 2,7
17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 99 225 133 105 241 80,9 130,2
18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 14 14 14 14 32 135,8 135,8
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 66 16 14 13 -18,6 -3,8
18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 13 21 16 15 21 34,5 39,7
18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 4 66 11 8 6 -43,0 -28,9
18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 18 244 151 180 21 -86,1 -88,3
18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 6 100 24 15 21 -12,2 39,7
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 41 769 213 65 216 1,4 230,3
18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 16 74 32 23 23 -27,3 -0,9
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 8 156 30 28 32 6,3 14,0
18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 18 43 30 30 43 42,7 43,0
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 19 485 189 139 166 -12,0 19,8
18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 9 16 13 13 15 19,5 19,4
18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 14 62 30 28 23 -22,2 -17,1
18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 12 32 20 13 32 58,1 145,4
18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 40 71 47 43 41 -13,3 -4,1
18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 16 16 16 16 76 377,7 377,7
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 4 72 13 12 14 5,8 20,2
18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5 55 14 10 17 25,5 67,8
18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 15 43 31 33 25 -19,2 -24,0
18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 50 50 50 50 133 165,5 165,5
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 14 3 2 4 41,4 81,0
18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 15 18 16 17 15 -8,9 -11,8
183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 6 6 6 6 10 72,4 72,4
183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 4 15 9 7 10 13,6 35,3
18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 1 5 3 3 2 -29,1 -24,2
183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 6 2 2 3 47,3 87,5
18461 MULČOVÁNÍ M2 21 69 45 46 78 72,2 69,2
18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 1 20 10 10 21 103,6 109,6
18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 11 101 49 37 32 -35,3 -13,4
18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 252 476 317 256 282 -10,9 10,0
184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 22 100 61 61 75 22,3 22,3
184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 561 3 875 3 046 3 875 952 -68,8 -75,4
184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 2 268 4 697 3 230 2 724 1 080 -66,6 -60,4
184D11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS 206 206 206 206 449 118,3 118,3
184D14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M KUS 2 422 2 422 2 422 2 422 803 -66,8 -66,8
18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2 12 15 13 12 25 89,9 106,1
18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ M2 16 22 20 22 30 49,5 35,4
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 25 2 348 297 202 402 35,5 99,2
21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 451 451 451 451 724 60,6 60,6
21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 561 561 561 561 724 29,0 29,0
21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 21 52 36 36 50 38,2 39,9
212036 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 256 256 256 256 320 24,8 24,8
21204 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM M 524 524 524 524 446 -14,9 -14,9
21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 21 256 215 241 285 32,3 18,5
212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 177 177 177 177 271 52,8 52,8
212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II M 164 164 164 164 413 152,3 152,3
21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 174 1 950 387 321 325 -16,1 1,4
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 238 570 334 317 309 -7,5 -2,5
212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 229 616 366 253 473 29,1 86,7
212637 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III M 354 1 266 810 810 890 9,9 9,9
21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 160 749 382 353 378 -1,0 7,2
212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 320 320 320 320 360 12,7 12,7
212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 306 306 306 306 553 80,8 80,8
212647 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ III M 826 826 826 826 948 14,8 14,8
21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2 849 59 783 31 316 31 316 2 630 -91,6 -91,6
21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 10 291 224 944 88 877 77 377 81 500 -8,3 5,3
21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 20 88 42 39 56 33,0 43,7
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 1 036 1 036 1 036 1 036 724 -30,1 -30,1
21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 622 1 210 916 916 850 -7,3 -7,3
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 322 1 965 912 568 668 -26,8 17,5
21457 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 291 628 516 586 482 -6,6 -17,7
224314 PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2 220 2 220 2 220 2 220 3 880 74,8 74,8
22432 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU M3 3 548 3 548 3 548 3 548 3 980 12,2 12,2
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2 220 4 194 2 958 3 097 3 670 24,1 18,5
224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 2 220 4 082 2 977 2 816 3 830 28,7 36,0
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 19 064 31 647 22 478 22 701 28 800 28,1 26,9
22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 424 424 424 424 813 91,9 91,9
22494 PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU) T 14 769 14 769 14 769 14 769 27 100 83,5 83,5
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 665 113 665 113 665 113 665 113 24 400 -96,3 -96,3
22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 253 253 253 253 279 10,2 10,2
23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 4 036 4 036 4 036 4 036 2 790 -30,9 -30,9
23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 527 16 878 12 437 16 171 18 100 45,5 11,9
23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 1 842 1 842 1 842 1 842 2 220 20,5 20,5
23417 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 19 346 19 346 19 346 19 346 17 200 -11,1 -11,1
23418 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (KUBATURA) M3 29 854 29 854 29 854 29 854 9 050 -69,7 -69,7
237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 316 12 659 7 421 6 344 6 120 -17,5 -3,5
237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 2 018 2 018 2 018 2 018 820 -59,4 -59,4
23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 504 680 622 680 749 20,5 10,1
23994 PODZEMNÍ STĚNY Z KOVU T 56 964 56 964 56 964 56 964 31 600 -44,5 -44,5
24512 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU M3 5 971 12 120 9 045 9 045 6 370 -29,6 -29,6
26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM M 2 637 2 637 2 637 2 637 1 260 -52,2 -52,2
261216 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 80MM M 245 245 245 245 1 050 329,0 329,0
26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM M 3 270 3 270 3 270 3 270 1 510 -53,8 -53,8
261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 791 1 371 985 791 1 090 10,7 37,8
261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M 937 1 582 1 198 1 076 1 310 9,3 21,8
261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 218 218 218 218 1 510 591,5 591,5
261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM M 1 631 2 110 1 870 1 870 1 710 -8,6 -8,6
261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 1 814 5 324 3 707 3 846 2 410 -35,0 -37,3
26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM M 1 538 1 538 1 538 1 538 2 820 83,3 83,3
26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM M 6 936 7 433 7 184 7 184 3 220 -55,2 -55,2
26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M 1 766 8 439 5 396 5 689 3 620 -32,9 -36,4
26163 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 150MM M 10 412 10 412 10 412 10 412 3 820 -63,3 -63,3
263715 VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I-II D DO 50MM M 973 973 973 973 1 060 9,0 9,0
264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 3 566 3 566 3 566 3 566 2 120 -40,5 -40,5
264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM M 3 119 3 566 3 342 3 342 2 460 -26,4 -26,4
264228 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 4 831 4 831 4 831 4 831 1 630 -66,3 -66,3
264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M 1 050 1 050 1 050 1 050 2 000 90,5 90,5
264239 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM M 1 050 1 080 1 065 1 065 1 810 70,0 70,0
264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 1 165 1 165 1 165 1 165 2 720 133,5 133,5
264242 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM M 3 119 3 119 3 119 3 119 3 220 3,3 3,3
264316 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 400MM M 353 353 353 353 1 710 384,2 384,2
264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 1 362 3 566 1 912 1 362 3 010 57,5 121,0
264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM M 1 467 3 119 2 293 2 293 3 620 57,9 57,9
264716 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM M 353 353 353 353 1 200 239,8 239,8
264728 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM M 1 193 1 193 1 193 1 193 1 520 27,5 27,5
264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 1 261 2 305 1 653 1 261 2 550 54,3 102,2
264742 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M 3 357 4 042 3 814 4 042 3 060 -19,8 -24,3
264841 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM M 3 042 3 042 3 042 3 042 4 680 53,9 53,9
264941 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1000MM M 3 107 3 107 3 107 3 107 14 100 353,9 353,9
264942 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1200MM M 3 708 3 708 3 708 3 708 16 100 334,2 334,2
269715 PŘÍPLATEK ZA VRTY V PODZEMÍ DÉLKY PŘES 12M TŘ I-II D DO 50MM M 45 45 45 45 50 10,2 10,2
27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 781 1 097 879 839 793 -9,8 -5,4
27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 781 781 781 781 692 -11,4 -11,4
27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 105 6 653 3 379 3 379 8 740 158,6 158,6
272125 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 2 584 13 186 7 885 7 885 8 740 10,8 10,8
27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 3 006 3 006 3 006 3 006 3 160 5,1 5,1
272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 3 911 3 911 3 911 3 911 2 990 -23,5 -23,5
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1 585 16 622 3 814 3 086 3 420 -10,3 10,8
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 051 21 445 9 306 6 814 3 600 -61,3 -47,2
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2 350 4 642 2 998 3 072 3 710 23,8 20,8
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3 780 7 758 4 585 4 040 4 000 -12,8 -1,0
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 18 842 45 961 22 606 21 045 26 200 15,9 24,5
272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 22 047 35 204 26 405 24 184 22 900 -13,3 -5,3
281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 6 118 6 118 6 118 6 118 6 070 -0,8 -0,8
285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 150 150 150 150 251 67,4 67,4
285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 34 142 72 40 326 352,7 713,6
285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS 44 44 44 44 379 754,8 754,8
285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 94 94 94 94 470 397,9 397,9
286685 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN KUS 6 934 6 934 6 934 6 934 1 230 -82,3 -82,3
28669 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1M PRO KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN DÉLKY PŘES 10M M 256 256 256 256 16 -93,8 -93,8
289314 STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 M3 6 540 10 602 8 571 8 571 6 580 -23,2 -23,2
289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 7 199 7 199 7 199 7 199 7 970 10,7 10,7
289325 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 12 448 12 448 12 448 12 448 10 170 -18,3 -18,3
289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 23 306 23 306 23 306 23 306 30 000 28,7 28,7
28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 136 380 299 380 315 5,5 -17,1
28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 88 88 88 88 248 182,9 182,9
28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 22 146 60 49 72 21,0 48,0
28997a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 100G/M2 M2 34 34 34 34 53 57,0 57,0
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 79 760 243 96 99 -59,2 3,1
31119 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 6 920 6 920 6 920 6 920 18 000 160,1 160,1
31131 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET M3 7 456 7 456 7 456 7 456 5 390 -27,7 -27,7
311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 5 185 5 185 5 185 5 185 6 500 25,4 25,4
311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 20 977 20 977 20 977 20 977 33 100 57,8 57,8
311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 19 326 21 037 20 467 21 037 29 400 43,7 39,8
31712 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 28 507 45 742 38 682 41 796 27 600 -28,7 -34,0
317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 39 031 39 031 39 031 39 031 27 600 -29,3 -29,3
317126 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 M3 17 195 17 195 17 195 17 195 28 000 62,8 62,8
31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 30 243 130 142 135 3,9 -5,2
317324 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 9 585 9 650 9 617 9 617 9 570 -0,5 -0,5
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3 000 32 992 10 673 8 818 9 770 -8,5 10,8
317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 2 080 9 630 5 855 5 855 10 260 75,2 75,2
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 18 306 37 994 24 206 23 710 26 600 9,9 12,2
31794 ŘÍMSY Z KOVU T 66 927 66 927 66 927 66 927 99 900 49,3 49,3
31811 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON M3 9 674 9 674 9 674 9 674 6 880 -28,9 -28,9
325314 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROST BETONU DO C25/30 M3 11 076 11 076 11 076 11 076 6 880 -37,9 -37,9
32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 6 693 15 484 9 631 6 717 6 370 -33,9 -5,2
327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 4 364 4 364 4 364 4 364 3 940 -9,7 -9,7
327312 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 3 251 3 251 3 251 3 251 4 270 31,4 31,4
327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 8 654 8 654 8 654 8 654 4 570 -47,2 -47,2
327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 5 049 9 205 6 434 5 049 4 820 -25,1 -4,5
327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 5 039 6 540 5 509 5 229 5 560 0,9 6,3
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 5 026 5 026 5 026 5 026 5 790 15,2 15,2
327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 20 336 34 439 23 850 21 037 26 200 9,9 24,5
327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 18 446 23 176 20 811 20 811 23 700 13,9 13,9
32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M M2 1 572 1 572 1 572 1 572 1 350 -14,1 -14,1
333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 4 688 4 725 4 707 4 707 4 820 2,4 2,4
333315 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 429 4 429 4 429 4 429 4 380 -1,1 -1,1
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 600 5 274 4 903 4 913 5 090 3,8 3,6
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 827 9 283 6 031 5 687 5 390 -10,6 -5,2
333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 9 092 9 746 9 615 9 746 5 880 -38,9 -39,7
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 18 306 37 094 22 540 21 045 26 200 16,2 24,5
333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 21 991 27 216 24 604 24 604 25 200 2,4 2,4
334126 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 M3 15 391 15 391 15 391 15 391 16 900 9,8 9,8
334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 6 248 8 228 7 148 7 275 8 570 19,9 17,8
334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 19 516 23 710 21 568 21 546 27 200 26,1 26,2
33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3 20 729 20 729 20 729 20 729 21 700 4,7 4,7
33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 47 362 77 008 70 140 74 660 62 500 -10,9 -16,3
33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3 9 636 35 445 22 541 22 541 15 000 -33,5 -33,5
34218 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH M3 20 571 20 571 20 571 20 571 17 000 -17,4 -17,4
342314 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU DO C25/30 M3 4 431 4 431 4 431 4 431 4 270 -3,6 -3,6
342324 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C25/30 M3 4 051 4 051 4 051 4 051 4 340 7,1 7,1
342366 VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z KARI SÍTÍ T 28 271 28 271 28 271 28 271 27 400 -3,1 -3,1
34712 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M2 1 483 4 959 2 874 1 483 2 490 -13,4 67,9
347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 1 805 2 743 2 061 1 848 2 350 14,0 27,1
34712a STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C20/25 M2 1 784 1 784 1 784 1 784 2 250 26,1 26,1
34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2 1 877 6 872 4 107 3 561 4 060 -1,1 14,0
348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG 108 139 124 124 65 -47,4 -47,4
355314 STOKOVÉ ŽLABY Z PROST BET DO C25/30 M3 4 747 4 747 4 747 4 747 6 780 42,8 42,8
355366 VÝZTUŽ STOK ŽLABŮ Z KARI SÍTÍ T 28 059 28 059 28 059 28 059 30 000 6,9 6,9
38612 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET M3 12 508 12 508 12 508 12 508 11 000 -12,1 -12,1
386324 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 5 849 5 849 5 849 5 849 6 480 10,8 10,8
386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 6 119 7 058 6 432 6 119 6 780 5,4 10,8
386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T 20 336 22 496 21 056 20 336 26 200 24,4 28,8
38812a KABELOVOD ZE STANDARDNÍHO POTRUBÍ DN DO 60MM M 396 396 396 396 0 -100,0 -100,0
389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 5 957 8 967 7 024 6 150 8 840 25,9 43,7
389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 23 710 27 216 25 063 24 263 25 500 1,7 5,1
41717 PŘEKLADY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ T 59 397 59 397 59 397 59 397 31 600 -46,8 -46,8
420125 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELBET DÍLCŮ DO C30/37 M3 3 632 3 632 3 632 3 632 16 000 340,5 340,5
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2 861 3 582 3 099 3 043 3 450 11,3 13,4
420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3 566 3 566 3 566 3 566 3 620 1,5 1,5
420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 18 306 24 263 21 455 21 045 26 200 22,1 24,5
421127 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C50/60 M3 13 186 13 186 13 186 13 186 16 900 28,2 28,2
421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 7 595 7 595 7 595 7 595 8 940 17,7 17,7
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3 872 10 778 7 370 7 859 9 150 24,2 16,4
421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 M3 4 264 8 935 7 427 8 270 13 100 76,4 58,4
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19 516 30 065 22 559 20 940 29 100 29,0 39,0
421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 21 450 29 419 25 474 25 514 25 200 -1,1 -1,2
42137 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 55 028 73 388 63 506 62 103 99 900 57,3 60,9
421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 56 716 71 206 67 824 71 206 99 900 47,3 40,3
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 12 747 12 747 12 747 12 747 11 700 -8,2 -8,2
422335 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 8 473 9 676 9 074 9 074 11 700 28,9 28,9
422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 10 291 10 291 10 291 10 291 12 000 16,6 16,6
422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 20 544 41 917 26 679 22 127 26 200 -1,8 18,4
422366 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 23 710 44 989 37 896 44 989 24 700 -34,8 -45,1
42237 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 44 005 53 515 48 760 48 760 99 900 104,9 104,9
422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 71 206 71 206 71 206 71 206 99 900 40,3 40,3
424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3 23 948 31 330 27 639 27 639 28 200 2,0 2,0
425231 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 40 086 40 086 40 086 40 086 188 000 369,0 369,0
425424 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM DO 400T NA VÝŠ PŘES 1,5M KUS 421 959 421 959 421 959 421 959 375 800 -10,9 -10,9
425434 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA V PŘES 1,5M KUS 421 959 421 959 421 959 421 959 407 100 -3,5 -3,5
426241 PORTÁL 1NOSNÍK 18M DZ DO 50M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 492 400 492 400 492 400 492 400 533 800 8,4 8,4
426411 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 749 108 749 108 749 108 749 108 968 200 29,3 29,3
426941 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 268 689 268 689 268 689 268 689 352 700 31,3 31,3
42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 570 1 079 900 952 1 190 32,3 25,0
42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 48 867 62 324 55 600 55 609 97 600 75,5 75,5
42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 40 688 68 126 54 812 58 096 122 500 123,5 110,9
42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 75 041 77 847 76 444 76 444 187 600 145,4 145,4
42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 12 277 12 277 12 277 12 277 14 600 18,9 18,9
42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 6 857 28 305 17 581 17 581 33 400 90,0 90,0
429171 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD DO 6M M 10 366 25 727 18 046 18 046 19 700 9,2 9,2
429172 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 6M-8M M 48 103 48 103 48 103 48 103 27 200 -43,5 -43,5
429173 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 8M-10M M 26 288 26 288 26 288 26 288 39 000 48,4 48,4
431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 14 862 14 862 14 862 14 862 14 300 -3,8 -3,8
431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2 637 2 637 2 637 2 637 5 670 115,0 115,0
431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 7 373 7 373 7 373 7 373 5 980 -18,9 -18,9
431366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ T 19 516 33 194 26 355 26 355 27 400 4,0 4,0
43412 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 6 978 6 978 6 978 6 978 17 200 146,5 146,5
434124 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 6 852 6 937 6 895 6 895 17 200 149,5 149,5
434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 4 431 23 710 15 881 20 004 17 500 10,2 -12,5
434325 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 9 283 9 283 9 283 9 283 5 880 -36,7 -36,7
434365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 19 516 19 516 19 516 19 516 31 100 59,4 59,4
451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 5 512 5 512 5 512 5 512 3 220 -41,6 -41,6
45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 2 059 4 316 2 746 2 505 2 440 -11,2 -2,6
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 1 647 5 215 2 543 2 732 2 360 -7,2 -13,6
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1 952 8 979 2 595 2 205 2 440 -6,0 10,7
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1 969 4 900 2 814 2 954 2 660 -5,5 -9,9
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1 899 7 026 3 079 2 900 2 840 -7,8 -2,1
451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 329 3 389 2 750 2 642 3 040 10,5 15,1
451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 3 763 3 763 3 763 3 763 3 640 -3,3 -3,3
451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 3 955 6 809 5 047 4 378 3 860 -23,5 -11,8
451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 5 148 5 148 5 148 5 148 4 030 -21,7 -21,7
451385 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 4 389 4 389 4 389 4 389 4 250 -3,2 -3,2
45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 3 059 3 059 3 059 3 059 3 710 21,3 21,3
45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 110 764 110 764 110 764 110 764 108 500 -2,0 -2,0
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 105 1 107 791 813 812 2,6 -0,2
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 341 2 313 646 525 750 16,1 42,8
451571 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 945 972 959 959 631 -34,2 -34,2
451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 722 722 722 722 768 6,4 6,4
45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 478 2 848 1 919 1 674 1 620 -15,6 -3,2
45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 1 825 1 825 1 825 1 825 1 840 0,8 0,8
45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 5 512 5 512 5 512 5 512 5 390 -2,2 -2,2
452114 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 5 512 5 512 5 512 5 512 5 560 0,9 0,9
45212 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 9 099 9 099 9 099 9 099 6 370 -30,0 -30,0
45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 2 265 2 265 2 265 2 265 2 760 21,9 21,9
457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 3 270 6 066 4 022 3 376 2 940 -26,9 -12,9
457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 3 238 3 481 3 359 3 359 3 520 4,8 4,8
45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 63 294 65 140 64 771 65 140 81 500 25,8 25,1
457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 18 306 18 306 18 306 18 306 30 000 63,9 63,9
457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 20 779 24 263 22 521 22 521 24 700 9,7 9,7
45738 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON VČET VÝZTUŽE M3 3 582 3 794 3 688 3 688 3 950 7,1 7,1
457384 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 9 705 9 705 9 705 9 705 4 140 -57,3 -57,3
45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 100 426 100 426 100 426 100 426 81 500 -18,9 -18,9
458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 M3 2 458 3 006 2 732 2 732 2 660 -2,6 -2,6
45851 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z LOM KAMENE M3 633 633 633 633 812 28,3 28,3
45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 489 666 552 489 834 51,2 70,4
458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 295 295 295 295 859 190,8 190,8
45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 693 781 737 737 708 -3,9 -3,9
458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 591 591 591 591 725 22,6 22,6
45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 707 3 254 2 347 2 215 2 420 3,1 9,2
461313 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 334 2 939 2 661 2 711 2 760 3,7 1,8
461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 561 7 026 3 429 3 120 2 990 -12,8 -4,2
461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 780 3 059 3 005 3 059 3 210 6,8 4,9
461384 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 5 148 5 148 5 148 5 148 5 500 6,8 6,8
46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 900 1 918 1 062 904 995 -6,4 10,1
46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 463 2 954 2 050 1 734 1 540 -24,9 -11,2
46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 791 945 894 945 1 050 17,5 11,1
46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 543 923 737 738 784 6,4 6,2
46457 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 491 602 575 602 699 21,7 16,0
46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 11 379 11 379 11 379 11 379 6 370 -44,0 -44,0
465114 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 4 642 4 642 4 642 4 642 6 370 37,2 37,2
465115 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 6 937 8 967 7 952 7 952 6 480 -18,5 -18,5
46512 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 8 650 8 650 8 650 8 650 7 280 -15,8 -15,8
46531 DLAŽBY Z PROST BETONU M3 3 293 5 249 4 597 5 249 3 020 -34,3 -42,5
465385 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 5 472 5 472 5 472 5 472 4 430 -19,0 -19,0
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1 249 9 016 4 645 4 328 4 780 2,9 10,4
465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 3 376 4 582 4 006 4 061 2 980 -25,6 -26,6
46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 498 498 498 498 2 630 428,6 428,6
465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 274 274 274 274 676 146,5 146,5
46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 4 673 4 673 4 673 4 673 4 670 -0,1 -0,1
466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 451 690 552 574 534 -3,3 -6,9
466922 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 825 825 825 825 601 -27,1 -27,1
46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 6 990 7 105 7 029 6 990 5 280 -24,9 -24,5
467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3 217 6 118 4 962 5 014 5 280 6,4 5,3
467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 3 555 3 555 3 555 3 555 5 520 55,3 55,3
467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 4 774 4 774 4 774 4 774 6 490 35,9 35,9
467513 BALVANITÝ SKLUZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 6 329 6 329 6 329 6 329 3 320 -47,6 -47,6
56110 PODKLADNÍ BETON M3 1 745 1 745 1 745 1 745 2 840 62,7 62,7
56113 PODKLADNÍ BETON TL. DO 150MM M2 380 433 406 406 427 5,1 5,1
56114 PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM M2 844 844 844 844 566 -32,9 -32,9
561141 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM M2 719 719 719 719 566 -21,3 -21,3
56120 VÁLCOVANÝ BETON M3 1 869 1 869 1 869 1 869 1 990 6,5 6,5
561221 VÁLCOVANÝ BETON TŘ I TL DO 100MM M2 210 210 210 210 197 -6,4 -6,4
56123 VÁLCOVANÝ BETON TL DO 150MM M2 351 351 351 351 298 -15,0 -15,0
56130 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 869 4 107 3 233 3 477 1 900 -41,2 -45,4
56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 1 361 2 131 1 790 1 834 1 790 0,0 -2,4
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 1 365 2 440 1 540 1 485 1 790 16,2 20,6
56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 216 1 365 639 335 266 -58,4 -20,6
561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 224 275 258 275 266 3,2 -3,2
56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 158 283 266 273 360 35,4 31,6
561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 190 351 309 333 360 16,6 8,0
56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 1 439 1 941 1 626 1 561 1 840 13,2 17,9
562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3 1 182 2 263 1 477 1 376 1 840 24,6 33,7
562102 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II M3 1 122 1 122 1 122 1 122 1 750 56,0 56,0
56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 113 232 147 113 288 95,3 155,2
562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 275 275 275 275 288 4,6 4,6
56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 280 417 358 377 370 3,3 -2,0
562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM M2 231 374 304 307 370 21,8 20,6
562142 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ II TL DO 200MM M2 417 417 417 417 351 -15,8 -15,8
56260 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV M3 950 950 950 950 1 970 107,3 107,3
56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 778 1 488 1 029 938 1 050 2,0 12,0
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 145 182 170 182 158 -6,9 -13,1
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 158 400 239 225 205 -14,4 -8,8
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 318 1 381 667 666 708 6,2 6,3
56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 58 58 58 58 42 -27,0 -27,0
56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 72 104 90 96 75 -16,3 -21,9
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 42 158 120 114 107 -10,8 -6,1
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 86 196 132 127 142 7,8 12,2
56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 108 464 240 251 175 -27,0 -30,3
56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 301 535 359 301 592 64,9 97,0
56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 65 92 88 92 87 -1,2 -5,2
56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 22 42 36 42 40 12,6 -5,2
56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 34 99 61 52 80 30,7 53,2
56423 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROCEMU TL. DO 150MM M2 215 215 215 215 317 47,1 47,1
564611 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU JEMNÉHO TL. 50MM M2 75 75 75 75 75 -0,2 -0,2
564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 281 281 281 281 150 -46,5 -46,5
567101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU M3 2 513 3 266 1 926 2 513 2 170 12,7 -13,7
567103 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MEZER BETONU M3 4 564 4 564 4 564 4 564 1 990 -56,4 -56,4
567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3 1 252 2 361 1 671 1 399 1 370 -18,0 -2,1
567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 646 960 793 790 708 -10,7 -10,4
567501 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM M3 686 1 571 1 128 1 128 1 640 45,4 45,4
567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 1 626 1 626 1 626 1 626 1 970 21,2 21,2
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 526 1 267 820 758 724 -11,7 -4,5
56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 72 103 79 75 75 -4,6 -0,2
56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 72 231 105 72 107 1,4 47,9
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 359 670 508 555 799 57,1 44,1
56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 20 119 67 61 80 19,1 31,0
56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 28 120 72 66 122 68,6 84,9
572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 15 15 15 15 8 -46,1 -46,1
572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11 25 17 16 10 -39,7 -36,8
572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 12 26 17 16 12 -28,8 -27,1
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 8 52 16 14 17 6,7 21,2
572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 32 56 46 48 25 -45,5 -47,9
572143 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 38 38 38 38 32 -16,0 -16,0
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 8 11 10 10 8 -16,3 -16,3
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 8 14 12 13 10 -15,5 -24,8
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 9 23 12 12 11 -11,4 -6,1
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 33 13 12 12 -5,8 3,4
572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 27 31 29 29 12 -59,0 -59,0
572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 11 24 16 16 15 -3,9 -7,6
572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 19 13 9 19 46,1 110,6
572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 15 26 19 19 22 16,4 18,2
572421 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 20 20 20 20 17 -15,2 -15,2
572423 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 17 17 17 17 23 36,3 36,3
572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 41 41 41 41 46 11,8 11,8
572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2 41 152 77 63 46 -40,4 -27,3
57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 44 44 44 44 94 115,3 115,3
57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 250 250 250 250 230 -8,1 -8,1
57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 50 218 117 97 126 7,4 29,4
574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 3 127 4 747 4 200 4 220 5 090 21,2 20,6
574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 4 220 4 220 4 220 4 220 5 280 25,1 25,1
574A21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM M2 126 126 126 126 160 26,9 26,9
574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 211 363 287 287 213 -25,8 -25,8
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 208 281 218 209 204 -6,5 -2,3
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 133 241 216 235 211 -2,3 -10,3
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 206 298 259 261 253 -2,4 -3,1
574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 237 288 271 288 263 -3,1 -8,8
574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 246 391 342 391 288 -15,9 -26,3
574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 3 033 4 810 4 218 4 810 5 930 40,6 23,3
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 133 350 201 181 236 17,4 30,4
574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 271 302 294 302 295 0,3 -2,2
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 4 112 6 247 4 867 4 378 4 690 -3,6 7,1
574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 137 235 161 137 227 40,6 65,8
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 200 251 226 227 235 3,9 3,6
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 247 296 273 277 282 3,5 1,8
574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 210 304 257 257 328 27,7 27,7
574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 268 268 268 268 318 18,7 18,7
574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 350 350 350 350 351 0,3 0,3
574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 231 368 322 344 364 13,1 5,8
574C88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 448 448 448 448 407 -9,2 -9,2
574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 3 080 4 431 3 706 3 657 5 280 42,5 44,4
574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 3 149 6 092 4 103 4 431 5 110 24,5 15,3
574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 148 249 201 203 264 31,4 30,3
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 191 324 282 292 318 12,7 9,0
574D57 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 60MM M2 304 304 304 304 296 -2,6 -2,6
574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 218 420 297 271 305 2,8 12,5
574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 223 346 310 314 371 19,7 18,2
574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 217 308 258 257 358 38,9 39,3
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 227 510 340 369 410 20,5 11,0
574D88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 334 439 370 353 458 23,9 29,9
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 2 602 3 696 3 304 3 533 4 400 33,2 24,6
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 2 747 4 812 3 482 2 867 4 350 24,9 51,8
574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 130 202 187 202 219 17,3 8,5
574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 205 227 220 227 263 19,7 15,7
574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 127 311 187 178 261 39,6 46,6
574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 246 283 264 264 306 15,9 15,8
574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 273 335 296 280 304 2,6 8,4
574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 281 351 328 324 353 7,8 9,1
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 204 480 325 349 350 7,6 0,3
574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 229 533 298 295 390 30,7 32,1
574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 374 475 412 402 441 7,1 9,7
574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S M3 4 431 4 431 4 431 4 431 4 950 11,7 11,7
574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 4 464 5 578 5 021 5 021 4 900 -2,4 -2,4
574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 170 250 223 250 246 10,3 -1,4
574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 223 223 223 223 296 32,8 32,8
574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 197 396 252 237 294 16,5 24,0
574F68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 208 208 208 208 342 64,6 64,6
574F76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 210 210 210 210 394 87,7 87,7
574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 316 450 385 385 391 1,5 1,6
574F98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 363 396 379 379 490 29,3 29,3
574H32 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 30MM M2 113 113 113 113 155 36,9 36,9
574I04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3 3 675 5 169 4 671 5 169 5 930 27,0 14,7
574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 150 242 213 217 237 11,4 9,0
574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 4 151 7 175 4 979 4 394 6 310 26,7 43,6
574J32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM M2 203 203 203 203 211 4,0 4,0
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 126 422 237 242 252 6,5 4,3
574J64 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM M2 225 251 238 243 285 19,5 17,3
574J74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ TL. 50MM M2 286 355 309 287 316 2,1 10,1
575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 444 1 197 695 444 477 -31,4 7,4
575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 338 15 359 9 030 11 393 12 000 32,9 5,3
575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 376 750 625 750 374 -40,2 -50,1
575C41 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 35MM M2 807 807 807 807 430 -46,7 -46,7
575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 388 510 446 408 428 -3,9 4,8
575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 371 444 417 444 477 14,5 7,4
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 4 7 6 7 5 -22,0 -23,3
57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2 5 5 5 5 8 51,5 51,5
57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 1 90 15 10 11 -28,4 5,5
57671 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 5KG/M2 M2 12 12 12 12 4 -66,6 -66,6
577201 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK M2 31 31 31 31 22 -28,1 -28,1
577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2 18 90 39 23 8 -79,3 -65,5
577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 8 8 8 8 6 -23,1 -23,1
577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 13 13 13 13 12 -5,1 -5,1
57774 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 50MM M2 261 261 261 261 196 -24,8 -24,8
57790E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (KUBATURA) M3 5 401 5 401 5 401 5 401 10 230 89,4 89,4
581104 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.III M3 6 467 6 467 6 467 6 467 3 460 -46,5 -46,5
581153 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM M2 1 569 1 569 1 569 1 569 915 -41,7 -41,7
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 4 826 4 826 4 826 4 826 3 740 -22,5 -22,5
581262 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 1 570 1 570 1 570 1 570 1 120 -28,7 -28,7
581343 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 200MM M2 3 998 3 998 3 998 3 998 874 -78,1 -78,1
58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 995 1 723 1 365 1 363 1 540 12,8 13,0
58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 144 1 144 1 144 1 144 985 -13,9 -13,9
58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 902 1 968 1 137 996 1 070 -5,9 7,4
58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 263 656 460 460 400 -13,0 -13,0
582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 342 632 438 342 359 -18,1 5,1
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 228 459 369 391 418 13,2 7,0
582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 274 588 401 401 511 27,4 27,5
582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 267 728 495 472 528 6,7 12,0
582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 501 1 021 648 535 585 -9,8 9,3
582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 576 835 706 706 689 -2,4 -2,4
58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 571 861 730 762 812 11,3 6,6
58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 696 907 820 839 952 16,0 13,5
582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 300 519 414 404 511 23,4 26,6
582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 381 486 439 449 623 42,1 38,8
582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 839 1 256 978 839 620 -36,6 -26,1
582625 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 897 897 897 897 676 -24,6 -24,6
582627 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 1 256 1 256 1 256 1 256 780 -37,9 -37,9
58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 987 987 987 987 904 -8,4 -8,4
58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 927 1 173 1 048 1 047 1 026 -2,1 -2,0
58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 1 254 1 474 1 364 1 364 1 400 2,7 2,7
58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 1 562 1 799 1 681 1 681 1 620 -3,6 -3,6
58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 898 898 898 898 541 -39,7 -39,7
587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 443 443 443 443 773 74,5 74,5
587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 325 1 266 631 466 806 27,8 73,0
587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 316 316 316 316 353 11,5 11,5
587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 141 486 309 316 424 37,3 34,0
58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 29 93 65 69 87 34,1 26,6
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 37 151 70 73 146 108,2 99,6
58950 VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU M 35 36 35 35 63 78,6 79,6
62547 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2 791 866 828 828 799 -3,6 -3,6
626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 276 1 470 807 918 892 10,5 -2,8
626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 549 2 879 1 707 1 413 1 560 -8,6 10,4
626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 531 3 674 1 638 1 641 2 250 37,3 37,1
626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 1 266 3 362 2 314 2 314 2 490 7,6 7,6
626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 921 4 236 1 910 1 681 3 670 92,2 118,3
626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 4 726 4 726 4 726 4 726 5 000 5,8 5,8
626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 563 1 470 787 735 767 -2,5 4,3
626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 475 2 879 2 068 2 849 1 350 -34,7 -52,6
626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 607 3 674 1 646 1 412 2 130 29,4 50,9
626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 976 1 917 1 434 1 408 2 760 92,5 96,0
626223 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 4 191 4 191 4 191 4 191 3 250 -22,5 -22,5
626233 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 4 747 4 747 4 747 4 747 4 670 -1,6 -1,6
62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 21 270 147 165 167 13,5 1,5
62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 162 293 232 224 248 7,0 10,9
62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 5 1 115 523 380 801 53,2 110,9
62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 1 625 1 625 1 625 1 625 1 640 1,0 1,0
62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 487 2 849 1 668 1 668 2 730 63,7 63,7
62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 216 675 516 584 583 13,0 -0,2
62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 197 585 345 324 201 -41,8 -37,9
631314 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 933 2 933 2 933 2 933 3 250 10,8 10,8
631451 CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY M2 123 123 123 123 138 12,0 12,0
642231 DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ M2 20 571 20 571 20 571 20 571 5 190 -74,8 -74,8
702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 7 13 7 7 12 67,1 82,1
702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 74 74 74 74 19 -74,3 -74,3
702903 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M 26 26 26 26 52 97,1 97,1
711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 46 243 100 98 107 7,1 9,1
711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 98 549 330 326 217 -34,3 -33,5
711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 170 528 230 170 209 -9,1 22,7
711121 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 22 22 22 22 138 523,0 523,0
711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 69 69 69 69 153 123,1 123,1
711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 295 295 295 295 183 -38,1 -38,1
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 90 90 90 90 99 10,0 10,0
711212 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 166 166 166 166 183 10,5 10,5
711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 110 110 110 110 117 6,1 6,1
711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 717 717 717 717 209 -70,9 -70,9
711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 229 229 229 229 246 7,5 7,5
711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 347 802 552 529 522 -5,4 -1,3
711423 IZOLACE MOSTOVEK LITÝM ASFALTEM POD VOZOVKOU M2 153 153 153 153 333 117,7 117,7
711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 153 544 369 307 522 41,4 69,9
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 411 823 572 564 683 19,4 21,1
711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 837 1 320 1 159 1 320 683 -41,1 -48,3
711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 150 636 393 393 683 73,8 73,8
71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 146 146 146 146 282 92,8 92,8
711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 146 717 276 170 226 -18,2 32,8
711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 197 295 246 246 138 -44,0 -44,0
711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 47 140 95 98 107 12,1 9,1
711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 82 82 82 82 226 174,1 174,1
71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2 776 776 776 776 859 10,7 10,7
721125 VNITŘNÍ KANALIZACE Z OCEL TRUB DN DO 300MM M 1 467 1 467 1 467 1 467 1 620 10,5 10,5
721165 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 300MM M 2 286 2 286 2 286 2 286 2 520 10,3 10,3
721173 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 M 1 530 1 530 1 530 1 530 534 -65,1 -65,1
721174 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 M 712 1 994 1 033 712 750 -27,4 5,3
72410 ČERPADLA KUS 7 559 7 559 7 559 7 559 8 380 10,9 10,9
741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 65 71 65 65 53 -18,6 -18,1
741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 341 341 341 341 678 99,0 99,0
742122 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS AL BEZ DRŽÁKŮ PŘES 500 DO 1000 MM2 M 49 225 159 170 962 506,5 464,9
742257 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÁ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 467 467 467 467 566 21,1 21,1
742511 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, CSA DO 70 MM2 M 169 169 169 169 283 67,6 67,6
742512 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, CSA OD 95 DO 150 MM2 M 18 1 106 514 510 900 75,3 76,5
742521 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 3,6-AYKCY DO 70 MM2 M 972 2 760 1 787 1 682 220 -87,7 -86,9
742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 47 47 47 47 105 121,2 121,2
742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 354 354 354 354 50 -85,9 -85,9
742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 99 99 99 99 67 -32,2 -32,2
742I21 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 168 168 168 168 116 -31,2 -31,2
742Z24 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN M 61 61 61 61 28 -53,8 -53,8
743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 24 685 24 685 24 685 24 685 16 090 -34,8 -34,8
743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 668 668 668 668 888 33,0 33,0
743431 SVÍTIDLO DRÁŽNÍ VÝBOJKOVÉ, MIN. IP 54, DO 150 W KUS 8 778 8 778 8 778 8 778 6 370 -27,4 -27,4
743512 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, PŘES 150 DO 250 W KUS 9 209 9 209 9 209 9 209 6 530 -29,1 -29,1
743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 4 673 4 673 4 673 4 673 2 620 -43,9 -43,9
75I921 OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM M 54 54 54 54 72 34,1 34,1
76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 1 301 1 301 1 301 1 301 1 380 6,1 6,1
764441 ŽLABY ZE ZINK PLECHU RŠ DO 250MM M 537 537 537 537 214 -60,1 -60,1
764554 ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z TITANZINK PLECHU DN DO 150MM M 3 344 3 827 3 585 3 585 605 -83,1 -83,1
76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 80 262 200 229 101 -49,5 -55,9
76794 OPLOCENÍ Z PLECHU M2 211 612 416 426 469 12,7 10,1
76796 VRATA A VRÁTKA M2 1 603 5 015 2 682 2 633 4 630 72,6 75,8
78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 176 186 181 181 216 19,6 19,6
78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 176 841 413 318 660 59,7 107,3
783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 206 1 213 709 709 873 23,1 23,1
783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 574 1 118 846 846 1 070 26,5 26,5
783162 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM M2 1 655 1 655 1 655 1 655 926 -44,0 -44,0
78321 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST M2 127 443 285 285 216 -24,2 -24,2
78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2 264 650 457 457 660 44,5 44,5
783261 PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METAL M2 1 650 1 650 1 650 1 650 1 070 -35,1 -35,1
78352 PROTIKOROZ OCHRANA KLEMPÍŘ KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 647 1 650 1 315 1 650 660 -49,8 -60,0
78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 122 443 280 274 279 -0,2 1,7
78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 73 338 216 209 328 51,6 56,7
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 69 2 189 518 385 379 -26,8 -1,6
78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 505 505 505 505 433 -14,2 -14,2
78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 232 481 440 481 710 61,5 47,6
7838D NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S10 M2 327 327 327 327 739 126,0 126,0
7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2 460 675 496 460 214 -56,9 -53,5
81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M 2 363 2 363 2 363 2 363 1 720 -27,2 -27,2
81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 1 550 1 550 1 550 1 550 2 300 48,4 48,4
81460 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM M 19 063 19 063 19 063 19 063 3 910 -79,5 -79,5
82460 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM M 4 409 4 409 4 409 4 409 4 670 5,9 5,9
82490 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN PŘES 1600MM M 11 453 11 453 11 453 11 453 18 100 58,0 58,0
83445 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM M 2 089 2 089 2 089 2 089 2 180 4,4 4,4
83446 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 400MM M 2 637 3 450 3 044 3 044 3 730 22,6 22,6
83457 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 500MM M 4 933 4 933 4 933 4 933 6 080 23,3 23,3
83458 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 600MM M 7 019 7 019 7 019 7 019 8 370 19,3 19,3
84434 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM M 271 2 394 1 152 790 2 330 102,3 195,0
84445 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 300MM M 813 813 813 813 2 690 230,7 230,7
84457 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 500MM M 2 187 2 187 2 187 2 187 3 640 66,5 66,5
84458 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 600MM M 2 205 2 205 2 205 2 205 4 520 105,0 105,0
84459 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 700MM M 2 295 6 119 4 207 4 207 5 210 23,9 23,9
84460 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 800MM M 6 119 6 119 6 119 6 119 6 900 12,8 12,8
85134 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 1 834 1 834 1 834 1 834 2 760 50,5 50,5
85145 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 2 926 2 926 2 926 2 926 4 270 45,9 45,9
85434 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 5 356 5 356 5 356 5 356 2 760 -48,5 -48,5
85860 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 800MM DO CHRÁNIČKY M 1 845 1 845 1 845 1 845 2 210 19,8 19,8
863332 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM M 3 652 3 652 3 652 3 652 4 170 14,2 14,2
86334 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 1 939 1 939 1 939 1 939 2 010 3,7 3,7
863442 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 250MM M 2 752 2 752 2 752 2 752 10 900 296,1 296,1
86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 168 168 168 168 834 396,7 396,7
86633 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 272 813 543 543 901 66,0 66,0
86644 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM M 1 755 1 755 1 755 1 755 2 350 33,9 33,9
86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 2 453 2 453 2 453 2 453 2 780 13,3 13,3
86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 2 014 2 014 2 014 2 014 3 540 75,7 75,7
86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 2 315 2 315 2 315 2 315 4 340 87,5 87,5
86733 CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 150MM M 733 733 733 733 3 860 426,5 426,5
86734 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM M 2 727 2 727 2 727 2 727 4 920 80,4 80,4
86772 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 1200MM M 33 825 33 825 33 825 33 825 18 300 -45,9 -45,9
86833 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 150MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 613 1 613 1 613 1 613 782 -51,5 -51,5
86844 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 250MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 885 885 885 885 931 5,3 5,3
87126 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 157 157 157 157 154 -2,1 -2,1
87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 188 191 189 189 179 -5,5 -5,5
87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 356 380 368 368 338 -8,1 -8,1
87145 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 1 454 1 454 1 454 1 454 1 800 23,8 23,8
87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 143 857 571 713 272 -52,4 -61,9
87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 255 1 168 608 505 358 -41,1 -29,1
87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 324 922 623 623 883 41,7 41,7
87346 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 400MM M 848 848 848 848 1 990 134,7 134,7
87415 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM M 1 003 1 003 1 003 1 003 136 -86,4 -86,4
87426 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 155 155 155 155 188 21,0 21,0
87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 196 1 854 715 460 345 -51,8 -25,0
874333 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 776 776 776 776 2 480 219,5 219,5
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 252 3 217 527 328 452 -14,2 37,7
874343 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 3 217 3 217 3 217 3 217 3 390 5,4 5,4
87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 689 689 689 689 735 6,7 6,7
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 589 1 572 890 837 1 060 19,1 26,7
874453 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 20 186 20 186 20 186 20 186 4 990 -75,3 -75,3
87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 1 359 2 743 1 765 1 520 1 810 2,5 19,1
87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 2 187 3 777 2 594 2 319 2 810 8,3 21,2
87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 2 472 4 347 3 409 3 409 4 290 25,8 25,8
87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 2 159 9 874 6 017 6 017 5 470 -9,1 -9,1
87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 140 140 140 140 237 68,7 68,7
875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 212 212 212 212 248 17,1 17,1
87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 72 533 255 243 248 -2,9 2,2
875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 231 231 231 231 255 10,3 10,3
875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 293 293 293 293 325 10,8 10,8
87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 44 201 127 138 42 -67,1 -69,5
87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 51 68 59 59 64 8,2 8,2
87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 39 115 72 61 127 77,6 109,6
87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 47 177 80 66 154 91,8 133,7
87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 59 619 131 62 201 53,9 222,2
87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 87 1 128 536 461 317 -40,8 -31,3
87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 383 538 397 383 271 -31,7 -29,3
87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 402 900 734 900 361 -50,8 -59,9
87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 468 767 655 693 491 -25,1 -29,2
87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 116 912 514 514 123 -76,1 -76,1
87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M 139 139 139 139 166 19,7 19,7
87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 432 432 432 432 351 -18,7 -18,7
87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 656 656 656 656 639 -2,5 -2,5
891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 1 929 4 067 2 998 2 998 4 500 50,1 50,1
891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 5 579 7 596 6 538 6 955 6 180 -5,5 -11,1
891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 9 130 9 130 9 130 9 130 7 280 -20,3 -20,3
891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 10 168 10 168 10 168 10 168 11 100 9,2 9,2
891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS 14 750 15 027 14 888 14 888 16 700 12,2 12,2
891144 ŠOUPÁTKA DN DO 250MM KUS 39 952 39 952 39 952 39 952 29 500 -26,2 -26,2
891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS 39 952 39 952 39 952 39 952 44 200 10,6 10,6
891215 VENTILY DN DO 50MM KUS 3 855 3 855 3 855 3 855 1 840 -52,3 -52,3
891234 VENTILY DN DO 200MM KUS 15 927 15 927 15 927 15 927 17 600 10,5 10,5
891245 VENTILY DN DO 300MM KUS 37 523 37 523 37 523 37 523 41 500 10,6 10,6
891334 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 200MM KUS 15 835 15 835 15 835 15 835 14 800 -6,5 -6,5
89136 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 800MM KUS 76 845 76 845 76 845 76 845 85 000 10,6 10,6
891415 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM KUS 8 327 8 327 8 327 8 327 14 200 70,5 70,5
891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 15 837 16 102 15 970 15 970 17 500 9,6 9,6
891634 KLAPKY DN DO 200MM KUS 20 420 39 952 30 186 30 186 44 200 46,4 46,4
891644 KLAPKY DN DO 250MM KUS 49 670 49 670 49 670 49 670 50 700 2,1 2,1
89166 KLAPKY DN DO 800MM KUS 46 612 234 225 140 419 140 419 259 500 84,8 84,8
891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 167 167 167 167 1 760 951,0 951,0
891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1 500 1 500 1 500 1 500 1 800 20,0 20,0
891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1 629 2 355 1 992 1 992 1 800 -9,6 -9,6
891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2 355 11 475 6 915 6 915 1 800 -74,0 -74,0
891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 1 629 1 629 1 629 1 629 1 800 10,5 10,5
892126 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 200L/SEC KUS 1 067 556 1 067 556 1 067 556 1 067 556 0 -100,0 -100,0
892128 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ PRŮT PŘES 300L/SEC KUS 1 473 692 6 360 083 2 949 415 1 981 942 0 -100,0 -100,0
89238 JÍMKY PRO ODLOUČENÍ ROP PRODUKT ZE ŽELBET VČET VÝZT KUS 22 785 22 785 22 785 22 785 0 -100,0 -100,0
893312 ŠACHTY ARMATURNÍ Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 31 277 31 277 31 277 31 277 30 900 -1,2 -1,2
893314 ŠACHTY ARMATURNÍ Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2 KUS 76 100 76 100 76 100 76 100 53 600 -29,6 -29,6
893381 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 22 406 22 406 22 406 22 406 24 800 10,7 10,7
89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 14 624 28 482 19 622 17 690 16 100 -18,0 -9,0
894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 16 188 27 754 20 833 19 616 21 700 4,2 10,6
894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 5 549 31 119 21 706 21 056 23 200 6,9 10,2
894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 16 018 33 229 23 441 21 866 24 200 3,2 10,7
894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 16 268 22 586 20 360 22 226 24 900 22,3 12,0
894159 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM KUS 24 925 24 925 24 925 24 925 33 300 33,6 33,6
89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 28 561 30 144 29 617 30 144 33 300 12,4 10,5
894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 21 467 21 467 21 467 21 467 35 200 64,0 64,0
894358 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 23 635 23 635 23 635 23 635 19 300 -18,3 -18,3
89446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 58 726 58 726 58 726 58 726 45 200 -23,0 -23,0
89449 ŠACHTY KANAL ZE ŽELBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN PŘES 1600MM KUS 273 691 273 691 273 691 273 691 81 500 -70,2 -70,2
89470 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB KUS 27 216 27 216 27 216 27 216 13 700 -49,7 -49,7
894845 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM KUS 29 010 29 010 29 010 29 010 1 440 -95,0 -95,0
894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 11 076 11 076 11 076 11 076 3 110 -71,9 -71,9
895112 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80 KUS 3 914 4 810 4 661 4 810 4 340 -6,9 -9,8
895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS 2 096 21 430 6 641 5 759 6 370 -4,1 10,6
89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS 4 526 26 055 13 125 8 793 5 000 -61,9 -43,1
89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 559 13 040 5 927 5 208 5 390 -9,1 3,5
895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS 7 717 7 717 7 717 7 717 4 620 -40,1 -40,1
895812 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80 KUS 4 763 4 763 4 763 4 763 5 240 10,0 10,0
895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS 6 540 6 857 6 699 6 699 6 850 2,3 2,3
89613 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 18 806 18 806 18 806 18 806 20 900 11,1 11,1
896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 21 236 44 306 32 771 32 771 23 400 -28,6 -28,6
896146 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 22 856 22 856 22 856 22 856 25 200 10,3 10,3
896157 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 24 475 24 475 24 475 24 475 27 100 10,7 10,7
896158 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 35 256 35 256 35 256 35 256 29 000 -17,7 -17,7
896171 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 44 306 44 306 44 306 44 306 45 200 2,0 2,0
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4 188 13 503 8 529 7 931 8 170 -4,2 3,0
89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 5 911 43 742 21 355 19 041 14 600 -31,6 -23,3
89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 19 616 44 306 26 380 25 003 21 700 -17,7 -13,2
897523 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 10 022 10 022 10 022 10 022 7 970 -20,5 -20,5
897541 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM KUS 8 967 8 967 8 967 8 967 8 570 -4,4 -4,4
897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 10 594 10 594 10 594 10 594 10 500 -0,9 -0,9
897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS 14 980 14 980 14 980 14 980 9 470 -36,8 -36,8
897625 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS 10 168 18 842 16 459 18 842 11 100 -32,6 -41,1
897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 10 279 12 347 10 870 10 279 13 100 20,5 27,5
897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS 13 925 13 925 13 925 13 925 9 470 -32,0 -32,0
897725 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS 9 789 14 505 12 396 13 223 10 700 -13,7 -19,1
897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 8 249 9 464 9 117 9 464 12 600 38,2 33,1
899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 3 576 18 988 6 640 4 293 5 880 -11,5 37,0
899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2 510 5 338 3 924 3 924 4 340 10,6 10,6
899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 5 309 20 295 11 125 9 448 3 740 -66,4 -60,4
89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 954 954 954 954 995 4,3 4,3
89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 921 10 043 2 644 1 854 1 970 -25,5 6,2
89915 STUPADLA (A POD) KUS 162 162 162 162 179 10,5 10,5
89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 4 880 4 880 4 880 4 880 2 980 -38,9 -38,9
89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KG 55 55 55 55 70 28,3 28,3
89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1 106 13 186 2 298 1 688 1 660 -27,8 -1,7
89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1 181 2 954 1 704 1 635 1 660 -2,6 1,5
89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 753 2 321 1 260 902 834 -33,8 -7,5
899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 2 205 6 651 3 693 2 959 1 370 -62,9 -53,7
899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KUS 8 146 34 812 21 479 21 479 8 960 -58,3 -58,3
899307 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ODVODŇOVAČE KUS 23 735 23 735 23 735 23 735 8 960 -62,3 -62,3
899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 14 34 18 16 17 -7,6 5,0
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 5 21 12 12 17 39,7 41,3
899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS 51 730 51 730 51 730 51 730 5 460 -89,5 -89,5
899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS 27 955 27 955 27 955 27 955 10 700 -61,7 -61,7
899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS 27 733 27 733 27 733 27 733 32 700 17,9 17,9
89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 1 548 1 548 1 548 1 548 1 840 18,9 18,9
89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 5 802 5 802 5 802 5 802 1 970 -66,1 -66,1
89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 1 746 4 177 2 962 2 962 2 090 -29,4 -29,4
89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 2 743 2 743 2 743 2 743 2 180 -20,5 -20,5
89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2 954 4 847 3 773 3 518 2 300 -39,0 -34,6
89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 3 059 3 059 3 059 3 059 2 870 -6,2 -6,2
89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 2 634 3 850 3 274 3 374 4 020 22,8 19,1
89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 2 874 11 548 6 298 4 472 5 340 -15,2 19,4
89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 2 112 5 399 3 842 4 016 6 440 67,6 60,4
89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2 246 3 433 2 988 3 136 2 300 -23,0 -26,7
899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 1 399 2 037 1 718 1 718 2 240 30,4 30,4
899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 2 300 4 275 3 478 4 051 2 350 -32,4 -42,0
899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1 954 1 954 1 954 1 954 2 630 34,6 34,6
899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1 399 4 578 3 131 2 540 2 820 -9,9 11,0
899525 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 2 708 2 969 2 839 2 839 2 980 5,0 5,0
899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 3 178 5 466 3 667 3 342 3 670 0,1 9,8
899575 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 3 887 3 887 3 887 3 887 3 830 -1,5 -1,5
89957a OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 3 017 3 017 3 017 3 017 3 550 17,7 17,7
899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY M 2 277 32 4 10 -68,3 160,4
899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 2 72 29 25 81 177,1 229,1
899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 24 90 59 71 81 36,8 14,6
899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 72 81 76 76 81 6,1 6,1
899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 47 55 50 47 67 34,2 41,1
899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 38 70 58 65 86 48,4 31,6
899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 16 141 60 75 98 62,5 31,1
899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 38 80 59 59 90 52,3 52,3
899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 21 121 85 121 144 70,4 19,4
899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 32 233 151 233 279 84,8 20,0
899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 41 276 197 270 328 66,4 21,7
899681 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 800MM M 161 161 161 161 183 13,6 13,6
899682 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM M 64 388 260 388 462 77,4 19,1
899691 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN PŘES 800MM M 185 185 185 185 212 14,4 14,4
89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 30 49 35 30 61 76,3 105,8
89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 8 34 24 30 66 174,5 119,5
89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 78 78 78 78 93 18,8 18,8
89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 52 63 57 57 93 61,9 61,9
89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 63 63 63 63 120 90,1 90,1
89978 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 800MM M 283 283 283 283 337 19,3 19,3
89979 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN PŘES 800MM M 500 500 500 500 597 19,3 19,3
89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 21 105 63 76 98 55,1 29,6
899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 8 967 8 967 8 967 8 967 5 460 -39,1 -39,1
9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 934 6 291 2 852 2 111 1 027 -64,0 -51,3
9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 1 266 1 266 1 266 1 266 123 -90,3 -90,3
9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 163 633 391 377 150 -61,7 -60,3
9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 423 3 423 3 423 3 423 2 250 -34,3 -34,3
9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 163 163 163 163 150 -7,7 -7,7
9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 648 5 064 4 580 5 064 909 -80,2 -82,1
9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 808 7 426 4 960 4 067 1 600 -67,7 -60,7
9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 59 338 198 198 160 -19,3 -19,3
9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 291 8 629 4 897 4 371 3 540 -27,7 -19,0
9112B2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 880 880 880 880 135 -84,7 -84,7
9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 146 271 198 188 160 -19,3 -14,8
9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 655 2 604 974 852 814 -16,4 -4,4
9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 127 591 228 181 155 -31,9 -14,4
9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 58 438 155 126 181 16,6 44,0
9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 812 1 287 1 045 1 042 950 -9,1 -8,8
9113B2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 134 264 188 174 155 -17,6 -11,0
9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 63 1 042 210 100 181 -13,9 80,2
9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 035 1 944 1 444 1 373 1 520 5,3 10,7
9113C2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 412 591 502 502 187 -62,7 -62,7
9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 46 369 174 141 214 22,7 51,8
9114B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 915 2 744 2 329 2 329 1 890 -18,9 -18,9
9114B2 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 252 252 252 252 187 -25,8 -25,8
9114B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 63 326 187 195 214 14,3 9,6
9114C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 283 2 744 2 227 2 265 2 330 4,6 2,9
9114C2 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 964 964 964 964 219 -77,3 -77,3
9114C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 98 826 705 826 246 -65,1 -70,2
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 205 4 205 4 205 4 205 3 560 -15,4 -15,4
9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 594 8 228 5 592 6 122 4 280 -23,5 -30,1
9115C2 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 510 510 510 510 273 -46,5 -46,5
9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 46 897 377 272 299 -20,7 9,9
9116C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6 055 6 055 6 055 6 055 5 010 -17,3 -17,3
9116C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 100 100 100 100 331 230,3 230,3
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 006 8 754 5 846 5 701 4 790 -18,1 -16,0
9117C2 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 438 510 486 510 273 -43,8 -46,5
9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 118 4 375 1 510 573 299 -80,2 -47,9
9117D1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 637 2 637 2 637 2 637 5 990 127,1 127,1
911AB1 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 13 128 13 128 13 128 13 128 8 670 -34,0 -34,0
911AB2 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 326 1 503 915 915 123 -86,6 -86,6
911AB3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 326 326 326 326 150 -54,0 -54,0
911AC1 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 135 12 779 10 475 11 093 8 840 -15,6 -20,3
911AC2 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 112 549 330 331 123 -62,8 -62,8
911AC3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 46 549 244 136 150 -38,5 10,2
911BC1 SVODIDLO OCEL OTEVÍRACÍ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 9 389 9 389 9 389 9 389 10 600 12,9 12,9
911CA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 059 5 380 4 431 4 853 4 190 -5,4 -13,7
911CA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 580 770 681 694 470 -31,0 -32,3
911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 527 1 160 737 694 504 -31,6 -27,4
911CA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 5 5 5 5 7 27,5 27,5
911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 504 504 504 504 504 -0,1 -0,1
911CC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 58 58 58 58 7 -87,9 -87,9
911DA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 912 912 912 912 535 -41,4 -41,4
911DA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 910 910 910 910 566 -37,8 -37,8
911DA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 29 29 29 29 8 -72,7 -72,7
911DB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 386 386 386 386 535 38,6 38,6
911DB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 257 257 257 257 566 120,0 120,0
911DB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 53 53 53 53 8 -85,0 -85,0
911DC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 043 5 043 5 043 5 043 4 480 -11,2 -11,2
911DC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 720 906 813 813 535 -34,2 -34,2
911DC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 549 906 582 549 566 -2,8 3,1
911EB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 258 4 974 4 616 4 616 4 610 -0,1 -0,1
911EB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 761 761 761 761 579 -24,0 -24,0
911EB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 761 761 761 761 610 -19,9 -19,9
911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 190 4 190 4 190 4 190 4 610 10,0 10,0
911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 555 555 555 555 610 9,9 9,9
911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 536 4 536 4 536 4 536 4 730 4,3 4,3
911FA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 694 694 694 694 610 -12,1 -12,1
911FA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 694 694 694 694 641 -7,6 -7,6
911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 428 5 085 4 537 4 819 4 730 4,3 -1,8
911FC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 863 1 108 912 863 610 -33,1 -29,3
911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 863 1 108 924 863 641 -30,6 -25,7
912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4 499 4 499 4 499 4 499 1 810 -59,8 -59,8
912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 675 675 675 675 214 -68,3 -68,3
91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 274 470 384 352 537 40,0 52,5
91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 206 922 336 333 342 1,8 2,7
912282 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 70 329 225 226 236 5,0 4,3
912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 11 208 65 61 129 98,1 113,1
91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS 147 382 247 229 161 -34,8 -29,8
91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 144 1 500 339 305 257 -24,2 -15,8
912451 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 258 1 500 1 032 1 185 1 070 3,7 -9,7
912453 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 646 646 646 646 268 -58,5 -58,5
91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 85 401 162 155 230 42,2 48,8
91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS 47 259 47 259 47 259 47 259 29 900 -36,7 -36,7
91282 TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 100 KPL 234 187 234 187 234 187 234 187 375 200 60,2 60,2
91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 12 369 12 369 12 369 12 369 13 700 10,8 10,8
912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 1 473 1 473 1 473 1 473 1 550 5,2 5,2
91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 351 351 351 351 452 28,9 28,9
91334 MEZNÍKY KAMENNÉ KUS 191 191 191 191 834 336,2 336,3
91338 MEZNÍKY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 211 227 219 219 230 5,1 5,1
91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 330 844 514 368 724 40,8 96,6
91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 982 3 956 1 774 1 749 1 070 -39,7 -38,8
91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 37 211 124 124 16 -87,1 -87,1
914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 15 220 112 101 272 143,4 169,7
914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 1 220 93 77 159 70,8 105,4
914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 5 7 6 7 7 12,9 5,4
914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 631 3 850 1 275 631 2 090 63,9 231,0
914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 74 1 674 472 256 272 -42,4 6,4
914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 94 316 190 192 159 -16,4 -17,1
914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 4 4 4 7 97,7 97,7
914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 324 5 870 1 537 1 003 2 630 71,1 162,2
914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 49 1 741 965 1 171 272 -71,8 -76,8
914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 47 1 171 222 118 159 -28,4 35,0
914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 11 8 11 7 -12,5 -33,5
914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 843 2 463 1 633 1 579 2 900 77,6 83,7
914142 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 272 272 272 272 272 -0,1 -0,1
914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 159 159 159 159 159 -0,2 -0,2
914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 348 348 348 348 159 -54,3 -54,3
914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 213 3 635 2 480 2 535 4 000 61,3 57,8
914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 1 537 2 110 1 823 1 823 272 -85,1 -85,1
914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 272 272 272 272 159 -41,5 -41,5
914181 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT KUS 982 982 982 982 3 080 213,6 213,6
914182 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLIN FÓL TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 2 215 2 215 2 215 2 215 272 -87,7 -87,7
914183 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 158 158 158 158 159 0,5 0,5
914211 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 852 2 774 1 834 1 854 2 820 53,8 52,1
914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 897 897 897 897 159 -82,3 -82,3
914219 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 3 3 3 3 11 247,0 247,0
914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 324 3 530 1 508 1 473 3 880 157,2 163,3
914232 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 324 1 621 972 972 308 -68,3 -68,3
914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 300 324 312 312 159 -49,0 -49,0
914239 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 11 9 11 11 16,0 4,5
914241 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 1 293 2 000 1 823 2 000 4 500 146,9 125,1
914242 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 256 1 350 803 803 308 -61,6 -61,6
914243 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 192 1 418 642 316 159 -75,2 -49,8
914249 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ KSDEN 11 105 26 11 11 -58,2 4,5
914279 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 10 10 10 10 11 15,8 15,8
914281 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT KUS 9 391 9 391 9 391 9 391 4 740 -49,5 -49,5
914282 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 609 609 609 609 308 -49,4 -49,4
914283 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 315 315 315 315 159 -49,6 -49,6
914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3 534 3 534 3 534 3 534 1 620 -54,2 -54,2
914321 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT KUS 2 383 2 383 2 383 2 383 1 720 -27,8 -27,8
914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1 621 1 621 1 621 1 621 272 -83,2 -83,2
914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 240 240 240 240 159 -33,8 -33,8
914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 1 256 1 256 1 256 1 256 2 350 87,2 87,2
914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 264 264 264 264 316 19,8 19,8
914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 84 84 84 84 616 632,4 632,4
914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 316 316 316 316 316 -0,2 -0,2
914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 647 9 195 4 354 3 262 8 170 87,6 150,4
914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 647 647 647 647 616 -4,8 -4,8
914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 151 701 346 214 316 -8,8 47,8
914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 11 9 11 22 132,0 108,9
914441 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 3 204 6 226 4 199 3 683 8 960 113,4 143,3
914442 DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 639 2 971 1 805 1 805 616 -65,9 -65,9
914443 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 316 1 418 685 319 316 -53,8 -1,1
914449 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ KSDEN 11 11 11 11 22 108,9 108,9
914481 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT KUS 20 685 20 685 20 685 20 685 10 500 -49,2 -49,2
914482 DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1 218 1 218 1 218 1 218 616 -49,4 -49,4
914483 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 624 624 624 624 316 -49,4 -49,4
914513 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ M2 316 316 316 316 544 71,9 71,9
914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 2 606 9 969 5 332 4 946 6 270 17,6 26,8
914526 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL M2 8 091 8 091 8 091 8 091 6 780 -16,2 -16,2
914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT M2 3 112 7 472 5 213 5 135 8 170 56,7 59,1
914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 6 880 6 880 6 880 6 880 6 270 -8,9 -8,9
914563 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 1 001 1 001 1 001 1 001 544 -45,7 -45,7
914572 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAM FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M2 3 376 3 376 3 376 3 376 1 070 -68,3 -68,3
914573 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ M2 2 026 2 026 2 026 2 026 544 -73,1 -73,1
914576 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONT NA PORTÁL M2 5 130 5 130 5 130 5 130 8 670 69,0 69,0
914612 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 972 972 972 972 616 -36,6 -36,6
914631 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 2 505 2 505 2 505 2 505 12 300 390,9 390,9
914713 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ KUS 232 232 232 232 159 -31,5 -31,5
914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 158 1 971 1 448 1 415 3 880 168,0 174,3
914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 61 211 147 158 159 8,2 0,5
914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 283 1 639 1 334 1 283 1 050 -21,3 -18,2
914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 59 108 84 84 159 90,3 90,3
914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 844 3 549 1 621 1 637 1 580 -2,5 -3,5
914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1 171 1 171 1 171 1 171 222 -81,0 -81,0
914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 1 1 055 242 144 159 -34,2 10,4
914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 2 110 2 110 2 110 2 110 2 090 -0,9 -0,9
914933 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 175 175 175 175 159 -9,2 -9,2
914942 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM KUS 1 460 1 460 1 460 1 460 222 -84,8 -84,8
914951 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DOD A MONT KUS 3 596 3 596 3 596 3 596 1 810 -49,7 -49,7
914952 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN KUS 211 438 324 324 222 -31,6 -31,6
914953 SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÄKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ KUS 148 315 273 315 159 -41,8 -49,6
914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 5 11 10 11 4 -59,1 -62,0
914961 SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DOD A MONT KUS 20 608 20 608 20 608 20 608 22 700 10,2 10,2
914963 SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DEMONTÁŽ KUS 105 105 105 105 316 200,3 200,3
914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 8 518 26 671 13 806 13 155 22 700 64,4 72,6
914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ KUS 105 1 410 561 316 396 -29,4 25,1
914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 369 2 637 1 584 1 624 1 720 8,6 5,9
914A22 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 256 256 256 256 272 6,4 6,4
914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS 128 128 128 128 159 24,4 24,4
914C41 OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4 532 4 773 4 653 4 653 2 900 -37,7 -37,7
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 37 236 100 90 117 17,6 30,5
915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 74 309 197 242 89 -54,9 -63,2
915113 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM M2 107 107 107 107 44 -59,0 -59,0
915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 232 510 339 345 382 12,7 10,7
915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 76 359 217 217 151 -30,5 -30,5
915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 220 478 291 264 360 23,8 36,5
915222 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - ODSTRANĚNÍ M2 422 422 422 422 216 -48,8 -48,8
915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 220 717 312 273 325 4,2 19,0
915232 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - ODSTRANĚNÍ M2 190 496 287 232 216 -24,8 -6,7
915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 196 2 071 985 1 052 1 180 19,8 12,1
915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 49 518 219 210 216 -1,4 2,6
915401 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 298 1 868 1 083 1 083 842 -22,3 -22,3
915402 VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ M2 436 672 554 554 433 -21,9 -21,9
91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 619 11 076 4 250 1 055 2 090 -50,8 98,1
91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 127 791 425 380 724 70,4 90,7
915611 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ LEPENÉ - DOD A POKLÁDKA KUS 277 277 277 277 273 -1,5 -1,5
915621 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD KUS 401 845 624 633 859 37,7 35,7
915622 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ KUS 42 180 120 130 113 -6,1 -12,8
916111 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS 5 393 5 393 5 393 5 393 10 700 98,4 98,4
916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 14 5 393 1 181 39 328 -72,2 735,5
916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 1 35 14 10 82 495,9 719,2
916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 98 844 359 135 1 070 198,0 692,4
916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 98 211 148 135 544 267,5 302,9
916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 25 28 26 26 157 495,8 495,8
916131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS 372 35 956 24 095 35 956 18 100 -24,9 -49,7
916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 295 4 315 1 660 372 2 180 31,3 486,8
916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 236 1 933 1 367 1 933 978 -28,5 -49,4
916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 59 1 579 682 484 208 -69,5 -57,0
916141 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DOD A MONTÁŽ KUS 53 933 68 869 63 890 68 869 25 000 -60,9 -63,7
916142 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 53 933 53 933 53 933 53 933 5 460 -89,9 -89,9
916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS 504 53 933 13 999 780 2 180 -84,4 179,6
916149 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 2 3 157 1 016 842 272 -73,2 -67,7
916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 147 1 238 635 672 3 810 499,9 467,3
916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 147 5 274 1 150 672 1 070 -6,9 59,3
916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 3 5 262 1 130 443 511 -54,8 15,3
916181 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - DOD A MONTÁŽ KUS 3 236 3 236 3 236 3 236 25 900 700,4 700,4
916182 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3 236 3 236 3 236 3 236 1 070 -66,9 -66,9
916183 PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - DEMONTÁŽ KUS 3 236 3 236 3 236 3 236 544 -83,2 -83,2
916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 236 236 236 236 216 -8,3 -8,3
916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 118 118 118 118 113 -4,1 -4,1
916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 6 6 6 13 121,1 121,1
916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 41 141 83 75 216 159,5 186,4
916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 41 141 83 75 113 35,8 49,8
916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 7 11 9 11 13 42,0 23,5
916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 3 3 3 12 278,6 278,6
916341 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 324 4 082 3 330 4 082 2 070 -37,9 -49,3
916342 SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 324 328 326 326 166 -49,0 -49,0
916343 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 224 475 313 316 113 -63,9 -64,3
916349 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 11 8 11 12 45,9 14,0
916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 59 158 108 106 166 54,3 57,1
916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 59 141 102 105 113 11,0 7,1
916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 18 9 9 12 27,7 27,7
916361 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 5 870 5 870 5 870 5 870 2 320 -60,5 -60,5
916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5 322 96 28 166 73,6 495,8
916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5 101 57 61 113 98,5 85,3
916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 7 5 4 12 158,8 192,0
916411 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONT KUS 3 203 3 203 3 203 3 203 1 640 -48,8 -48,8
916421 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONT KUS 324 324 324 324 1 970 508,9 508,9
916422 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS 324 324 324 324 113 -65,1 -65,1
916423 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONT KUS 324 324 324 324 57 -82,4 -82,4
916429 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 11 9 11 8 -9,7 -24,0
916432 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS 59 59 59 59 113 91,9 91,9
916433 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 59 59 59 59 57 -3,2 -3,2
916439 VOD DESKA Z5 OBOUSTR VÝŠ DO 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 6 6 6 6 8 36,1 36,1
916449 VOD DESKA Z5 OBOUSTR V NAD 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 11 9 11 0 -100,0 -100,0
916511 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - DOD A MONTÁŽ M 1 072 1 072 1 072 1 072 1 750 63,2 63,2
916519 VODÍCÍ PRÁH PRŮBĚŽNÝ - NÁJEMNÉ MDEN 1 11 6 6 8 38,1 37,9
916549 PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ NAD 10KG - NÁJEMNÉ KSDEN 1 11 9 11 6 -33,0 -43,0
916622 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 127 7 595 2 379 897 749 -68,5 -16,5
916623 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M 619 1 160 890 890 728 -18,2 -18,2
916629 VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ MDEN 13 13 13 13 5 -60,5 -60,5
9166A2 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 422 422 422 422 406 -3,8 -3,8
9166A3 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T1 - DEMONTÁŽ M 211 211 211 211 204 -3,3 -3,3
9166C9 DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ MDEN 4 4 4 4 7 67,9 67,9
916711 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DOD A MONTÁŽ KUS 1 404 1 404 1 404 1 404 710 -49,4 -49,4
916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 224 224 224 224 113 -49,6 -49,6
916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 110 110 110 110 57 -48,2 -48,2
916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 2 11 6 5 0 -100,0 -100,0
916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 2 11 8 11 0 -100,0 -100,0
916741 UPEVŇOVACÍ KONSTR - DRŽÁK KE SVODIDLU - DOD A MONTÁŽ KUS 1 671 1 671 1 671 1 671 181 -89,2 -89,2
916C3 DOPRAVNÍ MAJÁČKY NEPROSVĚTLOVANÉ KUS 18 033 20 887 19 460 19 460 16 600 -14,7 -14,7
916F3 CLONY PROTI OSLNĚNÍ VÝŠKY NAD 50CM KUS 610 610 610 610 968 58,6 58,6
917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 261 292 273 261 214 -21,7 -18,0
917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 354 354 354 354 246 -30,6 -30,6
917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 150 456 300 261 329 9,8 25,9
917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 261 686 349 349 342 -2,1 -2,1
91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M 409 409 409 409 230 -43,8 -43,8
91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 2 040 2 848 2 579 2 848 2 680 3,9 -5,9
917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 1 076 1 076 1 076 1 076 1 670 55,2 55,2
917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 1 502 1 551 1 514 1 502 1 830 20,8 21,8
917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 271 1 308 761 704 1 960 157,6 178,4
91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 421 433 425 421 545 28,2 29,5
91744 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN ŘEZANÝCH STUPŇŮ M 1 356 1 356 1 356 1 356 3 620 166,9 166,9
91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 317 317 317 317 352 11,1 11,1
91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 175 302 243 230 237 -2,3 3,2
91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 185 422 287 282 337 17,5 19,5
91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 591 704 643 597 391 -39,2 -34,5
91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 170 170 170 170 216 27,0 27,0
91784 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 243 243 243 243 227 -6,4 -6,4
91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 141 141 141 141 196 39,2 39,2
918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M 952 6 593 3 535 3 059 1 870 -47,1 -38,9
918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 1 233 6 022 2 109 1 426 2 400 13,8 68,3
918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 1 623 3 167 2 041 1 818 2 970 45,5 63,4
918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 2 152 8 208 3 192 3 150 3 860 20,9 22,6
91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 3 171 5 668 4 662 5 086 6 270 34,5 23,3
918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM M 4 586 9 389 7 240 7 302 8 380 15,8 14,8
918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM M 7 967 9 856 8 454 7 996 12 400 46,7 55,1
91841 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100 M 21 866 21 866 21 866 21 866 24 200 10,7 10,7
91843 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/200 M 29 604 29 604 29 604 29 604 32 800 10,8 10,8
919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 32 585 74 47 89 20,8 87,5
919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 42 585 106 85 136 28,7 59,9
919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 61 225 121 103 181 49,5 76,0
919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 53 265 124 126 265 114,3 110,4
919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 153 462 191 153 402 110,3 163,0
919121 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 37 37 37 37 166 344,4 344,4
919124 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 260 494 377 377 494 31,1 31,1
919125 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 260 260 260 260 604 132,2 132,2
919131 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM M 527 527 527 527 166 -68,5 -68,5
919132 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM M 415 415 415 415 328 -20,9 -20,9
919134 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 1 177 1 177 1 177 1 177 660 -43,9 -43,9
919136 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM M 416 416 416 416 978 135,0 135,0
919138 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM M 960 960 960 960 1 640 70,8 70,8
91914 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 4 912 4 912 4 912 4 912 5 460 11,2 11,2
919143 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M 136 136 136 136 822 506,4 506,4
931181 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM M2 1 564 1 564 1 564 1 564 73 -95,3 -95,3
931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 91 174 136 142 146 7,5 2,5
931183 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM M2 118 118 118 118 204 72,5 72,5
93121 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ M2 187 1 006 460 187 266 -42,2 41,9
931233 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 9MM M 12 747 12 747 12 747 12 747 290 -97,7 -97,7
931235 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROF TL PŘES 12MM M 90 90 90 90 360 301,5 301,5
93131 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU M3 99 487 99 487 99 487 99 487 126 200 26,9 26,9
931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 63 721 232 72 12 -94,8 -83,3
931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M 33 721 443 575 25 -94,4 -95,7
931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 38 86 62 62 39 -37,1 -37,1
931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 57 79 67 63 51 -23,4 -19,4
931315 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 82 401 256 270 76 -70,3 -71,8
931317 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2 M 93 95 94 94 127 35,5 35,5
93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 34 632 453 606 148 921 123 290 136 900 -8,1 11,0
931321 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 M 42 175 70 52 13 -81,4 -75,1
931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M 35 73 44 36 42 -3,7 17,8
931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 49 85 67 67 56 -16,4 -16,4
931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 44 81 57 44 82 44,6 87,3
931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 35 330 102 88 109 6,9 24,5
931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M 69 198 130 137 138 6,1 0,8
93133 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM M3 369 214 754 437 571 465 590 743 330 500 -42,2 -44,1
931332 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2 M 780 780 780 780 67 -91,4 -91,4
931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 M 131 131 131 131 134 2,5 2,5
93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 41 443 164 129 138 -15,7 6,9
93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU M2 443 443 443 443 120 -72,9 -72,9
93137 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR PLAST FÓLIÍ M2 188 188 188 188 179 -4,8 -4,8
93138 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM M3 149 963 149 963 149 963 149 963 325 300 116,9 116,9
931382 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2 M 156 156 156 156 66 -57,7 -57,7
931386 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2 M 260 260 260 260 259 -0,2 -0,2
931387 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 M 307 307 307 307 325 5,9 5,9
93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M 2 231 17 193 13 176 14 600 9 950 -24,5 -31,9
93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M 7 173 54 538 24 421 16 976 18 100 -25,9 6,6
93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M 10 407 41 616 19 281 17 067 23 000 19,3 34,8
93153 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM M 25 727 44 350 35 039 35 039 61 100 74,4 74,4
93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3 232 406 269 933 257 424 269 933 270 900 5,2 0,4
93165 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2 M 6 054 19 199 12 627 12 627 12 000 -5,0 -5,0
932112 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY ŠTÍTOVÉ - DEMONTÁŽ M2 445 445 445 445 0 -100,0 -100,0
932121 PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM M2 3 337 3 337 3 337 3 337 0 -100,0 -100,0
93261 POCHOZÍ ROŠT Z KOMPOZITU - PŘEKRYTÍ ZRCADLA MOSTU M2 2 954 3 798 3 376 3 376 2 890 -14,4 -14,4
93263 PŘEKRYTÍ ZRCADLA ELASTOMEROVÝM PÁSEM M2 2 848 2 848 2 848 2 848 1 810 -36,5 -36,5
93311 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 KUS 52 213 80 172 66 840 70 075 100 300 50,1 43,1
93312 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2 KUS 45 210 45 210 45 210 45 210 130 700 189,1 189,1
93315 ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2 KUS 34 809 45 210 38 276 34 809 68 800 79,8 97,7
933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 1 110 1 453 1 212 1 110 2 180 79,8 96,4
93353 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 100M3 KUS 4 220 4 220 4 220 4 220 5 050 19,7 19,7
93354 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 200M3 KUS 8 458 8 458 8 458 8 458 10 070 19,1 19,1
93355 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 300M3 KUS 12 688 12 688 12 688 12 688 15 100 19,0 19,0
93357 ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI NÁDRŽÍ DO 800M3 KUS 33 744 33 744 33 744 33 744 40 200 19,1 19,1
93421 HRADÍTKA A STAVIDLOVÉ TABULE RYBNÍKŮ A NÁDRŽÍ ZE DŘEVA M3 15 024 15 024 15 024 15 024 16 700 11,2 11,2
935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY M 2 277 5 143 2 769 2 821 2 510 -9,4 -11,0
93513 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM M 2 579 3 692 3 056 2 977 2 710 -11,3 -9,0
935141 ŠTĚRBIN ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 600MM PRŮTOK 514CM2 M 3 954 3 954 3 954 3 954 4 270 8,0 8,0
935162 MIKROŠTĚRBINOVÉ ŽLABY S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU S VNITŘNÍM SPÁDEM M 3 692 3 692 3 692 3 692 1 810 -51,0 -51,0
935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 210 516 380 391 382 0,5 -2,3
935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 253 1 089 489 482 502 2,6 4,2
935213 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M 278 475 345 283 138 -60,0 -51,2
935221 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 780 780 780 780 609 -21,9 -21,9
935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M 678 1 128 750 698 767 2,2 9,8
93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ M3 6 917 16 314 10 800 9 772 3 880 -64,1 -60,3
93541 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 4 199 4 642 4 420 4 420 2 530 -42,8 -42,8
93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 5 674 6 054 5 864 5 864 5 980 2,0 2,0
93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 4 884 4 884 4 884 4 884 3 830 -21,6 -21,6
935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 1 313 2 466 1 678 1 466 1 300 -22,5 -11,3
935813 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK DROBNÝCH M2 1 007 1 007 1 007 1 007 873 -13,3 -13,3
935823 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z KOSTEK VELKÝCH M2 884 884 884 884 1 310 48,2 48,2
935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO BETONU TL 100MM M2 680 3 028 1 465 1 319 1 110 -24,2 -15,9
935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM M2 338 939 621 592 668 7,6 12,8
935843 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z BETON DLAŽDIC M2 275 275 275 275 328 19,1 19,1
93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3 16 581 16 581 16 581 16 581 10 700 -35,5 -35,5
93620 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON M3 18 988 18 988 18 988 18 988 7 280 -61,7 -61,7
93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3 7 384 7 384 7 384 7 384 2 980 -59,6 -59,6
93638 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT S VÝZTUŽÍ M3 3 463 3 463 3 463 3 463 4 500 29,9 29,9
93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 4 705 15 823 9 265 8 699 8 960 -3,3 3,0
93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS 18 363 41 274 29 818 29 818 18 100 -39,3 -39,3
93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 73 1 055 242 139 81 -66,6 -41,8
936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 200 1 181 430 290 315 -26,7 8,8
936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 116 172 122 116 179 47,1 54,1
93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS 12 828 36 921 17 511 14 030 13 700 -21,8 -2,4
936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS 11 076 16 536 14 434 14 832 16 800 16,4 13,3
936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500 KUS 17 253 24 852 20 293 17 253 19 300 -4,9 11,9
93654 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z OCELI KUS 1 301 1 301 1 301 1 301 1 070 -17,7 -17,7
936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 856 10 760 2 851 1 228 1 460 -48,8 18,9
936542 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) MĚDĚNÁ KUS 1 101 2 227 1 664 1 664 1 530 -8,1 -8,1
93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUS 1 493 1 493 1 493 1 493 1 720 15,2 15,2
93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 4 3 2 2 -20,1 -7,4
93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 0 6 2 3 3 21,1 13,6
93812 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2 12 14 13 13 11 -14,7 -14,7
93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 7 3 4 2 -41,8 -45,1
93832 OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE M2 44 183 115 117 43 -62,7 -63,2
938442 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 38 279 163 174 279 70,7 60,3
938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 44 390 217 200 328 51,0 63,7
93851 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU M2 20 20 20 20 43 117,3 117,3
93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2 111 111 111 111 113 2,1 2,1
938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 125 301 278 301 149 -46,4 -50,4
938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 5 422 248 268 279 12,6 4,1
938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 54 525 247 198 328 32,6 65,8
938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ M2 148 397 376 397 544 44,7 37,2
938552 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 223 375 312 325 328 5,2 1,1
93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 35 102 69 69 544 693,6 693,6
938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 73 228 164 216 328 100,1 52,0
938654 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2 480 480 480 480 328 -31,7 -31,7
93882 OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ OCHRANNÝM POSTŘIKEM M2 249 249 249 249 166 -33,2 -33,2
94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 9 200 105 105 57 -45,5 -45,5
94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2 591 1 514 1 052 1 052 216 -79,5 -79,5
94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP 269 760 476 438 433 -9,0 -1,1
96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3 1 582 2 764 1 976 1 582 3 600 82,2 127,5
966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 814 6 082 3 790 3 735 4 630 22,2 24,0
96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 738 1 266 1 076 1 224 1 840 71,0 50,3
966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 2 146 2 718 2 432 2 432 2 890 18,8 18,8
96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 686 3 811 1 558 1 179 3 010 93,2 155,4
966156 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 2 405 2 405 2 405 2 405 3 580 48,9 48,9
966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1 371 2 378 1 916 1 889 3 970 107,2 110,2
96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 844 4 905 2 455 2 033 4 870 98,4 139,5
966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 4 313 4 313 4 313 4 313 5 050 17,1 17,1
966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 2 727 5 580 4 154 4 154 5 460 31,5 31,5
966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1 582 6 475 3 791 3 545 5 910 55,9 66,7
96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA M3 1 874 1 874 1 874 1 874 1 050 -44,0 -44,0
966186 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM T 4 653 5 152 4 903 4 903 3 590 -26,8 -26,8
966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 5 591 5 591 5 591 5 591 3 790 -32,2 -32,2
966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 854 1 033 944 944 806 -14,6 -14,6
966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 604 1 224 906 1 024 1 070 18,0 4,5
966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 791 1 414 1 180 1 257 1 310 11,1 4,2
966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 738 2 120 1 407 1 582 2 120 50,6 34,0
96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 2 126 2 521 2 422 2 521 2 500 3,2 -0,8
966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M 2 777 3 465 3 121 3 121 3 530 13,1 13,1
966372 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1200MM M 2 745 4 409 3 577 3 577 4 020 12,4 12,4
96656 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M 152 152 152 152 1 070 603,7 603,7
96661 ODSTRANĚNÍ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M2 211 211 211 211 492 132,9 132,9
966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO M 264 264 264 264 151 -42,7 -42,7
966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 48 375 133 107 100 -24,7 -6,3
966844 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ PLECHOVÉHO M 172 172 172 172 181 5,3 5,3
966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M 301 301 301 301 216 -28,2 -28,2
96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 928 5 643 1 768 1 332 1 640 -7,3 23,1
96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1 787 5 334 2 554 2 004 2 620 2,6 30,7
96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ M3 7 376 7 376 7 376 7 376 3 600 -51,2 -51,2
967116 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM M3 1 983 1 983 1 983 1 983 4 210 112,3 112,3
96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 949 1 266 1 108 1 108 1 840 66,1 66,1
96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 5 274 5 274 5 274 5 274 3 760 -28,7 -28,7
967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 1 940 10 530 4 803 1 940 4 790 -0,3 146,9
96715B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA tkm 62 62 62 62 12 -80,6 -80,6
96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3 1 722 4 589 3 156 3 156 4 870 54,3 54,3
967166 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 12KM M3 3 583 3 583 3 583 3 583 5 460 52,4 52,4
967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 2 246 3 587 2 917 2 917 5 910 102,6 102,6
96716B VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - DOPRAVA tkm 75 75 75 75 12 -84,0 -84,0
96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 6 283 6 283 6 283 6 283 3 270 -48,0 -48,0
967186 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM T 3 728 3 728 3 728 3 728 3 590 -3,7 -3,7
96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M 316 9 705 2 733 2 496 2 920 6,9 17,0
96785A VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ M3 4 363 109 475 56 919 56 919 4 700 -91,7 -91,7
96785B VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,02M2 M 4 363 4 363 4 363 4 363 96 -97,8 -97,8
967863 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK ELASTOMER KUS 633 633 633 633 494 -22,0 -22,0
96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS 876 4 552 2 561 2 198 1 310 -48,9 -40,4
96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M 107 107 107 107 113 5,7 5,7
96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 261 261 261 261 279 6,8 6,8
969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH M 513 513 513 513 544 6,1 6,1
969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH M 638 638 638 638 761 19,3 19,3
969171 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM VODOVODNÍCH M 1 467 1 467 1 467 1 467 1 750 19,3 19,3
96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M 90 90 90 90 166 84,5 84,5
969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 15 266 184 227 279 51,8 22,8
969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 15 357 200 232 379 89,3 63,3
969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 63 95 84 95 433 414,6 357,8
969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 105 592 325 334 544 67,5 62,9
969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 196 633 395 374 660 67,3 76,3
969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 618 750 669 638 761 13,8 19,3
96926 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ M 601 5 325 2 249 820 978 -56,5 19,3
969297 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 2200MM KANALIZAČ M 7 988 7 988 7 988 7 988 7 400 -7,4 -7,4
96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M 157 185 171 171 279 63,5 63,5
969334 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH M 520 520 520 520 660 26,9 26,9
96942 PROPLACH PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM VZDUCHEM NEBO INERT PLYNEM M 48 48 48 48 60 26,1 26,1
97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH KUS 211 1 941 1 114 1 115 433 -61,1 -61,2
97619 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH KUS 2 637 2 637 2 637 2 637 3 050 15,7 15,7
97811 OTLUČENÍ OMÍTKY M2 57 57 57 57 113 98,4 98,4
97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 686 12 747 5 806 3 154 3 620 -37,7 14,8
97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 25 709 158 105 166 4,8 57,4
981167 DEMOLICE BUDOV DŘEVĚNÝCH S ODVOZEM DO 16KM M3OP 180 180 180 180 184 2,0 2,0
98117 DEMOLICE BUDOV KOVOVÝCH M3OP 106 106 106 106 390 267,5 267,5
98133 DEMOLICE BUDOV CIHELNÝCH S PODÍLEM KONSTRUKCÍ DO 30% M3OP 132 132 132 132 227 72,1 72,1
98813 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% CIHELNÝCH M3OP 137 137 137 137 196 42,9 42,9
98816 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% DŘEVĚNÝCH M3OP 90 90 90 90 227 153,2 153,2