Porovnání položek OTSKP oproti Měrným cenám za rok 2017

Porovnání statistického výstupu jednotkových cen položek vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným položkám OTSKP v cenové úrovni 2019.

Kód položky Název položky MJ MIN
[Kč]
MAX
[Kč]
Průměr
[Kč]
Medián
[Kč]
OTSKP 2019
[Kč]
Rozdíl OTSKP/Průměr
[%]
Rozdíl OTSKP/Medián
[%]
01300 PATENTY A LICENCE KPL 15 973 16 627 16 300 16 300 0 -100,0 -100,0
01400 POPLATKY KPL 5 430 21 998 16 476 21 998 0 -100,0 -100,0
014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 3 742 179 178 0 -100,0 -100,0
014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 2 061 168 84 0 -100,0 -100,0
014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 6 1 663 275 144 0 -100,0 -100,0
014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 43 1 224 256 135 0 -100,0 -100,0
014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 22 436 172 156 0 -100,0 -100,0
014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 43 2 197 474 88 0 -100,0 -100,0
014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 10 6 730 683 208 0 -100,0 -100,0
014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 73 7 847 3 137 2 257 0 -100,0 -100,0
014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 1 472 129 107 0 -100,0 -100,0
014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK -ZEMINA T 34 225 129 129 0 -100,0 -100,0
014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 281 312 296 296 0 -100,0 -100,0
01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL 47 13 714 1 098 47 0 -100,0 -100,0
01432 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL 18 21 20 21 0 -100,0 -100,0
01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 6 769 22 857 8 006 6 769 0 -100,0 -100,0
01442 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM KPL 14 550 14 550 14 550 14 550 0 -100,0 -100,0
015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 633 633 633 633 84 -86,7 -86,7
015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 801 801 801 801 100 -87,5 -87,5
015420 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 1 572 1 572 1 572 1 572 1 620 3,0 3,0
02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 2 079 1 268 508 315 547 103 931 0 -100,0 -100,0
02111 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM KPLMĚSÍC 683 030 683 030 683 030 683 030 0 -100,0 -100,0
02310 SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY KPL 49 49 49 49 0 -100,0 -100,0
02440 OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - POMOCNÝ PERSONÁL KPL 218 218 218 218 0 -100,0 -100,0
02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 15 590 18 552 17 071 17 071 0 -100,0 -100,0
02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1 039 72 752 23 383 10 393 0 -100,0 -100,0
02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 15 794 29 592 23 153 24 072 0 -100,0 -100,0
02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 5 197 51 965 23 414 25 125 0 -100,0 -100,0
02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 5 197 644 371 130 302 67 658 0 -100,0 -100,0
027111 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ M2 1 133 5 428 708 1 810 325 1 133 0 -100,0 -100,0
027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 11 1 134 439 171 0 -100,0 -100,0
027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 91 337 214 214 0 -100,0 -100,0
02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 78 3 774 690 270 121 90 285 0 -100,0 -100,0
027211 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI DEN 27 569 4 676 886 1 918 258 415 723 0 -100,0 -100,0
027212 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI DEN 1 371 887 1 371 887 1 371 887 1 371 887 0 -100,0 -100,0
027221 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH VLAKŮ MIN 1 260 89 5 0 -100,0 -100,0
027222 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY NÁKLAD VLAKŮ MIN 1 1 1 1 0 -100,0 -100,0
02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 88 829 263 39 549 8 689 0 -100,0 -100,0
02741 PROVIZORNÍ MOSTY M2 10 497 10 497 10 497 10 497 0 -100,0 -100,0
027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 125 6 236 1 949 1 915 0 -100,0 -100,0
027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 7 430 51 965 29 698 29 698 0 -100,0 -100,0
027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 62 4 209 1 560 1 686 0 -100,0 -100,0
02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 1 590 47 886 27 690 36 346 0 -100,0 -100,0
027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 260 260 260 260 0 -100,0 -100,0
027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 1 039 1 039 1 039 1 039 0 -100,0 -100,0
027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 260 2 754 1 507 1 507 0 -100,0 -100,0
02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL 36 376 56 202 42 984 36 376 0 -100,0 -100,0
02760 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL 11 328 11 328 11 328 11 328 0 -100,0 -100,0
02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 6 496 329 330 77 011 16 760 0 -100,0 -100,0
02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 5 197 5 197 5 197 5 197 0 -100,0 -100,0
02831 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 24 718 24 718 24 718 24 718 0 -100,0 -100,0
02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 262 48 068 15 412 8 314 0 -100,0 -100,0
02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 90 550 146 207 109 103 90 550 0 -100,0 -100,0
02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 42 1 949 515 133 436 14 749 0 -100,0 -100,0
02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 752 4 878 020 178 283 4 868 0 -100,0 -100,0
029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 1 705 1 705 1 705 1 705 0 -100,0 -100,0
029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 23 611 23 611 23 611 23 611 0 -100,0 -100,0
02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 7 971 62 358 19 536 19 308 0 -100,0 -100,0
02913 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ KUS 113 1 207 777 1 106 0 -100,0 -100,0
02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 5 197 991 518 148 171 6 184 0 -100,0 -100,0
02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1 559 1 455 031 77 937 20 759 0 -100,0 -100,0
029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 4 048 421 076 27 727 18 110 0 -100,0 -100,0
02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 13 781 207 862 43 963 13 781 0 -100,0 -100,0
02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 707 2 736 878 185 579 28 313 0 -100,0 -100,0
02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 2 646 564 063 84 343 39 883 0 -100,0 -100,0
02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 104 25 066 5 746 2 549 0 -100,0 -100,0
02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1 559 57 162 13 319 9 354 0 -100,0 -100,0
029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD 346 25 983 3 157 621 0 -100,0 -100,0
029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 156 57 266 10 365 5 516 0 -100,0 -100,0
02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 8 834 72 752 20 050 17 476 0 -100,0 -100,0
02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 477 70 673 17 636 16 880 0 -100,0 -100,0
029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 477 2 286 785 565 0 -100,0 -100,0
02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 6 184 408 377 159 625 140 563 0 -100,0 -100,0
029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KUS 2 598 157 975 33 178 9 467 0 -100,0 -100,0
029725 OSTAT POŽAD - GEOT MONIT V PODZ - ZAŘ NA MĚŘ HYDROST TLAKU KUS 15 641 21 671 18 656 18 656 0 -100,0 -100,0
02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 5 197 54 044 19 933 16 855 0 -100,0 -100,0
02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2 549 259 827 30 871 12 472 0 -100,0 -100,0
03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 5 521 155 846 56 617 32 551 0 -100,0 -100,0
03110 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE KPL 10 393 10 393 10 393 10 393 0 -100,0 -100,0
03170 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY KPL 12 368 26 502 21 791 26 502 0 -100,0 -100,0
03210 ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU KPL 12 924 53 010 32 967 32 967 0 -100,0 -100,0
03220 ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY KPL 26 581 26 581 26 581 26 581 0 -100,0 -100,0
03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 58 129 58 129 58 129 58 129 0 -100,0 -100,0
03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 938 402 420 126 822 51 965 0 -100,0 -100,0
03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1 391 437 534 174 606 155 757 0 -100,0 -100,0
03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1 039 24 860 6 580 1 247 0 -100,0 -100,0
03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL 10 393 20 786 15 590 15 590 0 -100,0 -100,0
03780 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL 6 184 6 184 6 184 6 184 0 -100,0 -100,0
11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 7 11 10 11 0 -100,0 -100,0
11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 4 6 4 4 0 -100,0 -100,0
11030 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH M2 23 23 23 23 0 -100,0 -100,0
11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 2 12 5 4 0 -100,0 -100,0
11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 2 32 7 2 2 -73,2 -4,8
11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 2 156 41 32 41 -0,4 27,3
111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 10 80 54 52 80 46,9 53,9
11130 SEJMUTÍ DRNU M2 0 333 27 14 27 0,2 91,6
11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 130 2 137 1 054 1 311 1 640 55,5 25,1
112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 1 425 2 141 1 743 1 702 1 720 -1,3 1,0
11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 530 4 563 2 424 2 528 4 630 91,0 83,2
11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 2 026 9 454 5 205 2 659 10 400 99,8 291,1
11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 229 758 444 394 985 122,0 149,8
112114 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM KUS 364 364 364 364 1 026 182,1 182,1
11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS 561 1 852 1 142 1 077 2 880 152,3 167,5
112124 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM KUS 624 624 624 624 3 030 385,9 385,9
11213 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M KUS 1 143 3 420 2 282 2 282 6 660 191,9 191,9
11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 331 331 331 331 522 57,5 57,5
11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 312 886 535 593 654 22,2 10,2
11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 520 2 501 1 186 1 188 1 310 10,4 10,3
11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 956 3 419 2 485 2 857 3 760 51,3 31,6
11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 140 596 367 348 864 135,7 148,6
11232 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 956 149 102 26 086 1 261 2 800 -89,3 122,1
11233 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 1 289 2 644 1 966 1 966 5 000 154,3 154,3
11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 320 2 136 1 059 721 2 350 121,9 225,7
11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 3 008 3 008 3 008 3 008 3 310 10,1 10,1
11243 ÚPRAVA STROMŮ D PŘES 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 5 048 5 048 5 048 5 048 5 550 10,0 10,0
11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 108 3 105 722 614 562 -22,1 -8,4
113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 629 3 118 1 873 1 873 784 -58,2 -58,2
113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 327 827 475 470 904 90,2 92,4
11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA tkm 13 13 13 13 12 -11,1 -11,1
11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 510 510 510 510 1 060 107,9 107,9
11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 379 970 579 538 2 000 245,3 271,4
113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 422 422 422 422 2 270 438,0 438,0
11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 311 1 515 719 683 904 25,7 32,4
113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 1 455 1 455 1 455 1 455 1 210 -16,8 -16,8
11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 52 4 913 959 520 301 -68,6 -42,1
113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM M3 458 458 458 458 442 -3,4 -3,4
11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 356 1 371 779 762 790 1,4 3,7
113184 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM M3 359 359 359 359 849 136,8 136,8
113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3 769 1 611 1 190 1 190 956 -19,7 -19,7
11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 83 351 171 163 120 -29,9 -26,6
11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 351 1 354 771 773 784 1,7 1,5
11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3 208 341 274 275 235 -14,4 -14,4
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 42 4 240 227 172 231 1,6 34,4
113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 260 2 494 548 267 362 -33,9 35,5
113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 270 1 726 382 270 452 18,3 67,3
11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 6 13 10 10 12 21,6 21,6
11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 122 1 795 537 507 505 -5,9 -0,4
113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 451 451 451 451 586 29,9 29,9
113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 470 3 801 1 685 649 720 -57,3 11,0
11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 235 1 092 585 525 937 60,2 78,3
113346 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 572 853 712 713 1 180 65,6 65,6
11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 570 3 035 1 472 1 142 2 230 51,5 95,3
113356 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 3 118 3 118 3 118 3 118 2 500 -19,8 -19,8
11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 632 690 661 661 904 36,8 36,8
11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 291 1 039 807 813 256 -68,3 -68,5
113371 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 364 364 364 364 256 -29,6 -29,6
11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 283 4 240 1 007 644 562 -44,2 -12,7
113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 831 831 831 831 806 -3,1 -3,1
11344 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU M3 964 1 361 1 163 1 163 925 -20,4 -20,4
11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 1 193 4 572 2 357 1 916 482 -79,6 -74,8
11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 278 1 098 796 984 411 -48,4 -58,2
11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 135 1 845 566 435 342 -39,6 -21,4
113476 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 1 601 1 601 1 601 1 601 505 -68,5 -68,5
11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 153 632 447 468 523 17,0 11,8
113486 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 401 401 401 401 664 65,5 65,5
11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 21 130 51 44 39 -22,9 -10,7
113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 26 26 26 26 40 53,9 53,9
11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 40 161 77 76 87 13,6 14,0
113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 73 111 78 73 89 14,1 22,3
11352A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY M 88 88 88 88 86 -2,8 -2,8
11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 13 13 13 13 12 -7,3 -7,3
11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 24 2 120 322 158 192 -40,4 21,5
113531 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 1KM M 82 82 82 82 192 133,8 133,8
113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 95 95 95 95 205 116,8 116,8
11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 38 599 151 83 87 -42,2 5,3
113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 62 62 62 62 89 43,7 43,7
11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 3 3 3 3 12 246,8 246,8
11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 31 240 68 37 62 -8,4 68,2
11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 33 156 101 112 120 18,5 7,4
113564 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH, ODVOZ DO 5KM M 111 111 111 111 121 8,7 8,7
11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 63 103 83 83 35 -57,9 -57,9
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 227 2 665 747 707 1 170 56,6 65,6
113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 455 4 289 2 504 2 637 1 170 -53,3 -55,6
113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 437 437 437 437 1 240 184,1 184,1
113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 779 2 235 1 344 1 019 1 390 3,4 36,5
113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 509 16 587 2 129 708 1 510 -29,1 113,3
11372C FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2 M3 288 942 611 618 1 230 101,3 98,9
11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 M3 1 135 1 135 1 135 1 135 1 510 33,0 33,0
11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 M3 863 2 618 1 539 1 135 2 860 85,9 151,9
11373 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH M3 1 025 1 468 1 320 1 468 2 180 65,1 48,5
113732 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 2 161 2 162 2 161 2 161 2 220 2,7 2,7
113761 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 31 31 31 31 65 108,5 108,5
113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 31 40 35 35 86 142,4 144,0
113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 31 600 125 69 99 -20,9 44,3
113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 15 159 53 39 123 131,7 218,7
113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 36 137 67 57 144 114,3 151,0
113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 27 1 258 205 42 166 -18,9 291,8
113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 77 77 77 77 189 144,8 144,8
113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 39 108 61 48 225 271,0 368,5
113773 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 34 46 42 42 246 487,7 480,6
113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 46 54 48 46 298 516,0 551,7
113776 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 40 624 190 47 340 78,8 624,8
113777 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 343 343 343 343 379 10,5 10,5
113779 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 62 62 62 62 465 645,7 645,7
11414 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET PODKL M3 318 318 318 318 227 -28,6 -28,6
11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL M3 728 3 124 1 609 975 647 -59,8 -33,7
114151 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 1KM M3 1 070 1 070 1 070 1 070 647 -39,6 -39,6
11421 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ M3 2 272 2 272 2 272 2 272 3 530 55,4 55,4
11422 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETONU PROSTÉHO M3 1 829 1 829 1 829 1 829 3 530 93,0 93,0
11424 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO M3 717 717 717 717 379 -47,2 -47,2
11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 43 345 87 55 80 -8,5 45,2
11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 31 220 99 100 131 33,0 31,3
11522 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 200 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,7M M 138 712 345 184 384 11,4 109,2
11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 248 665 449 476 488 8,8 2,6
11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 463 843 687 680 690 0,5 1,4
11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 593 1 517 1 057 916 1 140 7,8 24,5
11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 1 039 4 876 2 479 1 961 1 700 -31,4 -13,3
11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 1 532 2 804 2 138 2 210 2 620 22,5 18,5
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 0 513 93 70 51 -44,9 -27,5
121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 51 156 105 97 51 -51,2 -47,5
121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 93 93 93 93 109 17,2 17,2
121105 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 8KM M3 116 116 116 116 155 33,2 33,2
121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM M3 199 236 218 218 215 -1,2 -1,2
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 163 310 245 259 334 36,2 28,8
121109 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ORNICE M3 8 10 10 10 14 44,3 34,7
12110A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY M3 422 422 422 422 34 -91,9 -91,9
12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 3 52 18 16 54 204,5 228,1
12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 27 1 039 263 163 120 -54,4 -26,6
122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 155 155 155 155 120 -22,5 -22,5
122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 278 278 278 278 265 -4,5 -4,5
12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 148 148 148 148 261 76,4 76,4
122833 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 3KM M3 397 459 428 428 301 -29,7 -29,7
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 30 533 123 96 171 39,4 77,8
123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 113 113 113 113 120 6,6 6,6
123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 234 260 237 234 265 11,8 13,3
123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 84 253 99 95 372 275,1 293,3
123739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 14 573,1 573,1
12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 13 13 13 13 14 3,8 3,8
12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 61 185 98 94 381 290,5 307,3
123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 159 159 159 159 764 380,5 380,5
123839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 210 335 263 233 514 95,8 120,9
123938 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 401 401 401 401 894 122,8 122,8
123939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 85 531 222 186 125 -43,7 -32,9
124736 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 178 234 206 206 272 32,2 32,2
124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 275 296 279 275 381 36,7 38,8
12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 477 477 477 477 282 -40,9 -40,9
12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0 828 51 27 89 73,7 229,3
125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 113 113 113 113 89 -20,9 -20,9
125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 116 116 116 116 120 3,1 3,1
125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 234 234 234 234 231 -1,2 -1,2
125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 341 890 430 341 331 -23,1 -2,8
12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II M3 32 341 94 32 207 120,3 542,5
12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 34 258 156 174 176 12,8 1,4
126736 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 310 310 310 310 311 0,2 0,2
12683 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II M3 433 433 433 433 537 23,9 23,9
12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3 278 278 278 278 279 0,5 0,5
12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 371 371 371 371 778 110,0 110,0
12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 115 152 133 133 129 -3,1 -2,7
12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 637 637 637 637 1 620 154,5 154,5
12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 107 188 143 134 160 12,0 19,7
12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3 85 418 278 331 309 11,1 -6,7
12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 3 4 4 4 1 -72,5 -72,5
12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 134 730 307 291 406 32,3 39,5
12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 16 56 38 43 40 5,3 -7,9
12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 25 89 57 55 76 32,4 38,0
12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 121 452 309 348 306 -1,1 -12,2
12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 47 131 75 64 89 19,3 38,2
12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 10 151 101 108 120 18,4 11,5
12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 58 332 107 91 160 49,6 75,1
12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 185 1 143 579 387 328 -43,4 -15,2
12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 156 2 164 493 347 2 180 342,5 528,0
12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 460 3 638 1 040 618 544 -47,7 -12,0
12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 234 2 598 794 468 433 -45,5 -7,4
12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 15 364 117 76 87 -25,7 14,7
129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 21 320 170 175 184 8,4 5,1
129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 70 413 228 198 288 26,1 45,3
129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 75 468 335 369 379 13,0 2,6
129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 79 886 333 329 485 45,7 47,2
12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 74 609 377 400 577 53,0 44,2
129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 94 668 493 616 678 37,6 10,0
129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M 63 1 461 679 595 771 13,6 29,5
12998 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1600MM M 391 848 619 619 873 41,0 41,0
12999 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN PŘES 1600MM M 72 1 354 643 574 966 50,2 68,4
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 34 2 716 326 249 212 -35,0 -15,0
131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 187 9 001 3 433 1 110 212 -93,8 -80,9
131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 187 187 187 187 362 93,5 93,5
131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 283 1 283 1 283 1 283 412 -67,9 -67,9
131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 262 868 463 467 462 -0,3 -1,2
131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 14 573,1 573,1
13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 149 376 262 262 197 -24,9 -24,9
13173b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 464 464 464 464 14 -97,0 -97,0
13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 92 1 559 304 312 362 19,2 15,9
131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 349 349 349 349 743 112,8 112,8
131839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 93 736 367 397 1 003 173,6 152,6
131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 414 414 414 414 1 390 236,0 236,0
131939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 80 1 435 379 267 256 -32,5 -4,3
132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 259 1 406 848 864 256 -69,8 -70,4
132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 333 382 375 382 379 1,0 -0,9
132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 1 306 1 306 1 306 1 306 423 -67,6 -67,6
132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 227 961 325 227 472 45,3 108,3
132739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 14 573,1 573,1
13273a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 223 236 224 223 242 8,0 8,6
13273b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 296 296 296 296 14 -95,3 -95,3
13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 186 994 335 283 925 175,9 226,9
132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 534 534 534 534 1 200 124,6 124,6
132839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 390 988 549 411 1 410 156,7 243,5
132938 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 988 988 988 988 1 790 81,1 81,1
132939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 154 1 117 465 408 614 31,9 50,5
133736 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 594 594 594 594 764 28,5 28,5
133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 227 588 468 588 874 86,9 48,6
133739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 14 573,1 573,1
13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 390 1 034 677 726 1 070 58,0 47,4
133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 503 534 519 519 1 470 183,5 183,5
133839 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
133938 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 988 988 988 988 2 190 121,6 121,6
133939 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 2 2 2 2 21 909,6 909,6
13773 VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I M3 2 914 2 914 2 914 2 914 2 690 -7,7 -7,7
14113 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 3 985 3 985 3 985 3 985 7 400 85,7 85,7
141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 4 614 5 716 5 165 5 165 10 600 105,2 105,2
141146 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM M 5 716 10 523 8 120 8 120 11 400 40,4 40,4
141157 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 500MM M 10 190 13 538 12 422 13 538 12 500 0,6 -7,7
141158 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 600MM M 11 587 22 792 17 190 17 190 23 000 33,8 33,8
14116 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 800MM M 9 025 9 025 9 025 9 025 28 500 215,8 215,8
141172 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 1200MM M 15 230 15 230 15 230 15 230 46 000 202,0 202,0
14118 PROTLAČOVÁNÍ OCEL POTRUBÍ DN DO 1600MM M 17 486 17 486 17 486 17 486 57 500 228,8 228,8
14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 1 769 2 666 2 443 2 563 2 800 14,6 9,3
141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 710 4 677 2 479 2 225 2 400 -3,2 7,9
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 16 514 137 68 58 -57,8 -15,1
171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 28 514 106 74 58 -45,3 -21,3
171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 53 63 54 53 62 14,8 17,0
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 47 130 65 54 72 10,9 32,5
171104 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS M3 56 75 69 75 76 9,4 1,6
171106 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 103% PS M3 117 117 117 117 104 -11,4 -11,4
17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 148 324 207 184 360 73,6 95,6
171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 169 210 204 210 391 91,7 86,4
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 0 312 24 10 16 -32,6 54,0
17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 38 427 225 267 109 -51,6 -59,1
171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 177 177 177 177 109 -38,4 -38,4
17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 55 55 55 55 75 37,3 37,3
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 137 936 366 348 541 47,9 55,4
17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 280 725 614 725 767 24,9 5,7
17260 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3 850 850 850 850 184 -78,4 -78,4
17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 512 512 512 512 625 22,0 22,0
17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 91 748 224 186 196 -12,4 5,4
173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 146 413 211 214 216 2,1 1,1
17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 107 141 118 107 144 21,5 34,5
17360 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH M3 413 722 568 568 379 -33,3 -33,3
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 149 894 522 527 708 35,5 34,4
17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 1 476 1 476 1 476 1 476 582 -60,6 -60,6
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 49 653 192 151 109 -43,1 -27,8
17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 41 259 75 41 53 -29,3 30,8
17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 104 512 234 215 328 40,1 52,5
17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 520 520 520 520 100 -80,8 -80,8
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 166 1 363 470 503 625 32,9 24,2
17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 80 622 265 253 201 -24,3 -20,4
17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 253 253 253 253 298 18,0 18,0
17551 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 905 905 905 905 379 -58,1 -58,1
17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3 227 286 266 286 379 42,3 32,4
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 166 1 124 540 544 750 38,9 38,0
17591 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 321 663 595 663 379 -36,3 -42,9
17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 148 1 032 470 349 298 -36,6 -14,7
17650 VÝPLNĚ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 468 468 468 468 462 -1,2 -1,2
17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 549 1 676 796 640 1 070 34,4 67,1
17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 199 683 602 683 151 -74,9 -77,9
17720 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN BEZ ZHUT M3 86 86 86 86 161 86,7 86,7
17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 108 683 541 683 402 -25,7 -41,1
17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 658 658 658 658 631 -4,1 -4,1
17810 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT M3 215 215 215 215 279 29,7 29,7
17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 164 940 701 940 241 -65,6 -74,4
18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 13 13 13 13 57 338,8 338,8
18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 6 21 11 6 21 90,7 243,1
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 51 14 13 13 -9,4 3,6
18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 6 20 15 15 21 40,2 36,1
18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 3 179 28 17 6 -78,3 -65,4
18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 17 273 68 23 21 -69,3 -8,9
18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 5 721 83 39 21 -74,8 -46,0
18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 12 26 19 19 43 124,9 130,9
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 67 387 184 171 216 17,1 26,0
18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 12 29 21 21 23 8,2 10,6
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 9 78 27 21 32 20,3 50,0
18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 22 62 42 43 43 3,1 0,9
18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 37 37 37 37 57 52,3 52,3
18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 57 57 57 57 102 78,4 78,4
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 10 1 029 122 111 166 35,7 50,2
18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 9 161 27 15 15 -43,6 3,1
18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 5 39 18 20 23 24,6 16,5
18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 16 187 43 27 32 -25,7 19,6
18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 37 37 37 37 41 9,6 9,6
18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 22 51 38 41 76 99,4 84,8
18236 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,75M M2 29 29 29 29 120 312,4 312,4
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 5 52 14 12 14 -1,2 12,3
18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 3 32 11 10 17 50,0 67,3
18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 65 156 103 102 133 28,6 31,0
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 25 3 2 4 28,1 91,4
18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 6 98 13 8 15 14,4 92,6
18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 2 17 6 4 10 69,1 176,2
183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 1 19 6 3 10 65,0 204,9
183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 2 15 6 3 10 78,7 284,6
18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 0 31 3 2 2 -33,0 -2,9
183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 3 2 2 3 74,8 74,4
183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2 1 3 2 2 5 163,7 170,3
18461 MULČOVÁNÍ M2 31 126 77 69 78 0,9 13,0
18462 OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ M2 14 19 17 19 10 -42,0 -46,6
18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 4 34 16 14 21 29,3 55,4
18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 12 2 571 157 45 32 -79,6 -29,1
18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 171 423 289 281 282 -2,3 0,5
184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 41 293 74 63 75 1,3 19,7
184B11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M KUS 226 226 226 226 803 255,4 255,4
184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 432 3 118 1 357 1 042 952 -29,9 -8,6
184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 987 3 897 1 801 1 579 1 080 -40,0 -31,6
184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 608 6 428 2 780 2 890 1 290 -53,6 -55,4
184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 1 855 5 332 3 908 4 537 1 600 -59,1 -64,7
184B17 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 4 456 6 618 5 537 5 537 3 310 -40,2 -40,2
184B23 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 1 579 1 579 1 579 1 579 1 140 -27,8 -27,8
184D11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS 1 217 2 053 1 628 1 615 449 -72,4 -72,2
184D13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,2M KUS 2 596 2 596 2 596 2 596 641 -75,3 -75,3
184D14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M KUS 1 988 19 884 8 419 3 385 803 -90,5 -76,3
184D16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M KUS 1 988 1 988 1 988 1 988 1 690 -15,0 -15,0
184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS 1 783 2 079 1 931 1 931 2 870 48,6 48,6
18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2 2 17 9 8 25 180,0 208,3
18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ M2 1 33 16 17 30 91,8 77,3
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 57 1 039 393 416 402 2,2 -3,3
18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 1 42 13 10 51 290,5 429,1
21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 540 938 712 603 724 1,7 20,1
21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 3 039 3 039 3 039 3 039 917 -69,8 -69,8
21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 183 1 190 630 572 724 14,8 26,7
21157 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 464 464 464 464 617 33,0 33,0
21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 19 104 39 28 50 29,7 78,2
211991 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PVC M2 82 82 82 82 118 43,5 43,5
211992 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PE M2 99 99 99 99 90 -9,3 -9,3
212025 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 148 148 148 148 205 38,3 38,3
21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 394 394 394 394 270 -31,4 -31,4
212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 176 429 345 429 264 -23,4 -38,5
212135 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 150MM, RÝHA TŘ I M 497 497 497 497 352 -29,1 -29,1
21261 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM M 407 407 407 407 255 -37,3 -37,3
212615 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TŘ I M 132 132 132 132 242 83,3 83,3
21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 156 402 308 317 285 -7,6 -10,1
212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 156 546 288 237 271 -5,8 14,5
212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II M 527 527 527 527 413 -21,6 -21,6
212627 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ III M 343 343 343 343 846 146,7 146,7
21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 188 1 000 470 448 325 -30,9 -27,4
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 132 613 307 260 309 0,7 18,9
212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 196 429 315 355 473 50,0 33,1
21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 52 1 000 494 561 378 -23,5 -32,6
212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 301 674 455 369 360 -20,8 -2,5
212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 548 548 548 548 553 0,9 0,9
21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 208 3 657 2 519 2 575 2 630 4,4 2,1
21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 18 392 108 255 65 199 61 215 81 500 25,0 33,1
21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 16 499 56 50 56 -0,8 12,3
21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ M2 194 194 194 194 179 -7,9 -7,9
21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 71 419 184 169 410 122,9 143,2
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 540 756 564 540 724 28,3 34,0
21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 165 1 028 594 590 850 43,0 44,0
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 60 736 551 522 668 21,2 28,0
21457 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 458 458 458 458 482 5,2 5,2
21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M M2 79 173 109 93 151 38,2 63,1
215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 114 114 114 114 198 73,9 73,9
215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% M2 2 2 2 2 21 829,2 829,2
224314 PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 2 041 2 041 2 041 2 041 3 880 90,1 90,1
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2 041 4 081 2 866 2 884 3 670 28,1 27,3
224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 2 158 5 244 3 638 3 799 3 830 5,3 0,8
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 20 438 28 722 24 789 24 358 28 800 16,2 18,2
224367 VÝZTUŽ PILOT TUHÁ T 23 623 23 623 23 623 23 623 27 400 16,0 16,0
22452 PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 527 1 256 927 1 162 994 7,3 -14,4
22494 PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU) T 6 016 50 849 25 374 23 623 27 100 6,8 14,7
22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 10 393 39 307 27 458 29 545 29 900 8,9 1,2
22595 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (KUBATURA) M3 7 795 14 462 11 128 11 128 6 850 -38,5 -38,5
22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 451 865 617 451 364 -41,0 -19,3
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 12 628 32 071 23 647 23 592 24 400 3,2 3,4
22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 2 962 9 744 7 074 7 795 4 920 -30,5 -36,9
22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 278 956 552 301 279 -49,5 -7,4
227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 1 104 1 767 1 376 1 258 1 810 31,5 43,9
227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 1 397 3 240 2 137 1 658 2 270 6,2 36,9
227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M 1 658 1 658 1 658 1 658 2 710 63,5 63,5
23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 17 356 28 126 22 028 18 266 22 900 4,0 25,4
23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 2 601 4 251 3 287 2 908 2 790 -15,1 -4,1
23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 7 930 51 167 18 229 16 018 18 100 -0,7 13,0
23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 1 283 3 711 2 091 2 167 2 220 6,2 2,5
23218 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (KUBATURA) M3 14 265 14 265 14 265 14 265 19 300 35,3 35,3
23318A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 1 019 1 019 1 019 1 019 925 -9,2 -9,2
23417 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 18 504 18 504 18 504 18 504 17 200 -7,1 -7,1
23417A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 1 960 1 960 1 960 1 960 2 090 6,6 6,6
23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 391 768 589 598 770 30,8 28,9
237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 2 339 14 031 6 286 4 556 6 120 -2,7 34,3
237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 518 803 673 655 820 21,8 25,2
23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 563 2 843 989 680 749 -24,3 10,2
23718 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (KUBATURA) M3 10 367 10 367 10 367 10 367 14 100 36,0 36,0
23936 VÝZTUŽ PODZEM STĚN Z OCELI T 23 384 23 384 23 384 23 384 36 800 57,4 57,4
239367 VÝZTUŽ PODZEM STĚN TUHÁ T 23 384 23 384 23 384 23 384 31 600 35,1 35,1
24211 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 7 999 7 999 7 999 7 999 9 470 18,4 18,4
24512 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU M3 6 665 46 541 15 321 8 971 6 370 -58,4 -29,0
24768 OBSYP STUDNY TĚSNÍCÍ ZE ZEMIN M3 714 714 714 714 660 -7,6 -7,6
261113 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 25MM M 976 976 976 976 402 -58,8 -58,8
261114 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 35MM M 385 385 385 385 505 31,1 31,1
261116 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO 80MM M 865 1 001 933 933 1 003 7,5 7,5
26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM M 1 486 1 486 1 486 1 486 1 460 -1,8 -1,8
26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM M 1 247 1 362 1 305 1 305 1 260 -3,4 -3,4
26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM M 881 1 543 1 212 1 212 1 470 21,3 21,3
26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM M 1 874 1 874 1 874 1 874 1 730 -7,7 -7,7
26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM M 1 330 2 971 1 877 1 330 1 510 -19,6 13,5
26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM M 913 1 671 1 350 1 289 1 760 30,4 36,5
26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM M 1 778 1 778 1 778 1 778 1 920 8,0 8,0
26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 2 296 2 296 2 296 2 296 2 320 1,1 1,1
26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM M 2 868 2 963 2 916 2 916 2 650 -9,1 -9,1
261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 296 951 787 951 1 090 38,5 14,6
261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M 203 1 125 542 262 1 310 141,7 399,4
261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 320 1 623 1 107 1 298 1 510 36,4 16,3
261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM M 885 1 472 1 219 1 378 1 710 40,3 24,1
261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 1 109 3 406 1 798 1 325 2 410 34,1 81,9
26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM M 2 286 2 792 2 512 2 458 2 820 12,3 14,7
26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM M 1 360 3 463 2 403 2 385 3 220 34,0 35,0
26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M 1 774 4 687 3 123 3 360 3 620 15,9 7,7
26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM M 2 129 4 760 3 591 3 315 4 240 18,1 27,9
261615 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM M 2 557 2 557 2 557 2 557 2 500 -2,2 -2,2
26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM M 4 521 4 521 4 521 4 521 4 330 -4,2 -4,2
26165 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 300MM M 8 314 8 314 8 314 8 314 5 140 -38,2 -38,2
261716 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 80MM M 1 143 1 236 1 190 1 190 1 090 -8,4 -8,4
26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M 312 1 482 1 041 1 329 1 310 25,8 -1,5
26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 1 669 1 669 1 669 1 669 1 460 -12,5 -12,5
26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M 312 1 294 751 536 1 710 127,6 218,9
261816 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 80MM M 1 125 1 125 1 125 1 125 1 440 28,0 28,0
26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M 312 1 169 741 741 1 710 130,9 130,9
26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 312 312 312 312 2 410 673,0 673,0
261913 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM M 271 634 433 393 1 510 249,0 284,4
261916 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 80MM M 4 619 4 619 4 619 4 619 2 610 -43,5 -43,5
26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M 269 3 160 2 208 3 160 4 020 82,1 27,2
263413 VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ IV D DO 25MM M 478 478 478 478 2 490 420,7 420,7
264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 1 519 1 519 1 519 1 519 683 -55,0 -55,0
264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 1 151 1 244 1 197 1 197 1 250 4,4 4,4
264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM M 775 1 233 1 143 1 233 1 510 32,1 22,4
264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M 1 080 1 080 1 080 1 080 1 410 30,5 30,5
264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 1 805 2 259 2 034 1 992 2 120 4,3 6,4
264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM M 2 301 3 872 2 869 2 434 2 460 -14,3 1,1
264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M 660 660 660 660 815 23,5 23,5
264227 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 500MM M 1 611 1 611 1 611 1 611 1 460 -9,4 -9,4
264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M 775 1 289 1 108 1 289 2 000 80,5 55,2
264239 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM M 896 1 148 1 071 1 060 1 810 69,0 70,7
264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 1 829 2 113 2 026 2 073 2 720 34,2 31,2
264242 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM M 2 434 3 872 2 804 2 454 3 220 14,9 31,2
264315 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM M 1 234 1 234 1 234 1 234 1 490 20,7 20,7
264328 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM M 1 663 1 663 1 663 1 663 2 160 29,9 29,9
264330 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM M 1 096 1 096 1 096 1 096 2 410 119,9 119,9
264339 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 700MM M 1 142 2 117 1 275 1 142 2 320 82,0 103,1
264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 1 928 2 578 2 267 2 306 3 010 32,8 30,5
264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM M 2 175 8 503 3 823 3 075 3 620 -5,3 17,7
264430 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 800MM M 1 604 1 604 1 604 1 604 5 370 234,9 234,9
264439 VRTY PRO PILOTY TŘ IV D DO 700MM M 1 291 1 395 1 330 1 291 4 620 247,4 257,9
264441 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM M 5 924 5 924 5 924 5 924 6 760 14,1 14,1
264614 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 200MM M 1 322 3 684 2 557 2 666 4 020 57,2 50,8
264715 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 300MM M 1 669 1 669 1 669 1 669 839 -49,7 -49,7
264716 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM M 3 263 3 263 3 263 3 263 1 200 -63,2 -63,2
264728 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM M 1 663 1 663 1 663 1 663 1 520 -8,6 -8,6
264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 1 829 2 113 1 920 1 876 2 550 32,8 35,9
264742 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M 1 920 3 359 2 311 2 185 3 060 32,4 40,1
264839 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 700MM M 1 024 1 024 1 024 1 024 3 510 242,7 242,7
264841 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM M 2 234 4 313 3 620 4 313 4 680 29,3 8,5
26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M 327 327 327 327 342 4,7 4,7
27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 527 1 517 757 670 793 4,7 18,3
27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 514 1 001 829 956 692 -16,5 -27,6
27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 5 716 5 716 5 716 5 716 6 370 11,4 11,4
27212 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 3 118 4 573 3 969 4 092 8 740 120,2 113,6
272124 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C25/30 M3 5 064 7 452 5 735 5 434 8 430 47,0 55,2
272125 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 7 527 7 527 7 527 7 527 8 740 16,1 16,1
272213 OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE M3 4 365 4 365 4 365 4 365 4 420 1,3 1,3
27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 1 991 3 938 2 733 2 679 3 160 15,6 18,0
272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1 871 8 314 3 315 3 224 2 990 -9,8 -7,3
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 224 9 657 3 338 3 005 3 420 2,5 13,8
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 1 133 15 954 5 763 4 766 3 600 -37,5 -24,5
27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 2 856 2 856 2 856 2 856 3 340 17,0 17,0
272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 3 651 3 651 3 651 3 651 3 090 -15,4 -15,4
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2 596 13 189 4 363 3 889 3 710 -15,0 -4,6
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 2 663 10 171 4 898 4 521 4 000 -18,3 -11,5
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 19 115 28 580 22 414 22 215 26 200 16,9 17,9
272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 18 470 27 796 22 937 22 506 22 900 -0,2 1,8
281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 5 221 6 049 5 635 5 635 6 070 7,7 7,7
281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 12 252 51 778 28 004 19 981 14 300 -48,9 -28,4
281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3 21 618 21 618 21 618 21 618 21 700 0,4 0,4
282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 16 421 16 421 16 421 16 421 16 900 2,9 2,9
285365 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 7 730 22 705 15 217 15 217 6 740 -55,7 -55,7
285368 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 17 145 17 145 17 145 17 145 8 860 -48,3 -48,3
285369 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE M 1 715 1 715 1 715 1 715 705 -58,9 -58,9
285372 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 6 273 6 273 6 273 6 273 6 320 0,8 0,8
285375 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 10 497 10 497 10 497 10 497 11 000 4,8 4,8
285376 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 56 265 56 265 56 265 56 265 12 600 -77,6 -77,6
285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 4 272 27 074 18 841 22 535 15 800 -16,1 -29,9
285379 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 43 2 707 1 601 1 826 1 580 -1,3 -13,5
285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 102 218 157 155 251 59,6 62,1
285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 57 335 168 179 326 93,9 81,6
285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS 167 612 375 332 379 0,9 14,1
285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 130 1 247 467 400 470 0,7 17,5
28931 STŘÍKANÝ BETON M3 2 708 6 233 3 475 2 708 6 370 83,3 135,3
289314 STŘÍKANÝ BETON DO C25/30 M3 6 524 6 524 6 524 6 524 6 580 0,9 0,9
28931a STŘÍKANÝ BETON DO C20/25 M3 11 653 11 653 11 653 11 653 6 480 -44,4 -44,4
289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 6 885 11 281 9 715 10 980 7 970 -18,0 -27,4
289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 24 976 42 974 34 263 34 838 30 000 -12,4 -13,9
28991 ZEMNÍ HŘEBY M 556 1 203 880 880 641 -27,1 -27,1
289941 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM M2 1 642 1 642 1 642 1 642 1 500 -8,7 -8,7
28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 56 238 163 166 315 92,8 89,4
28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 113 286 178 157 248 39,0 57,8
28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 16 156 55 47 72 30,0 52,0
289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 16 162 50 41 72 44,2 76,9
289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 129 139 132 129 140 6,2 8,2
28997a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 100G/M2 M2 15 15 15 15 53 243,7 243,7
28997b OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 15 15 15 15 54 250,2 250,2
28997c OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 21 21 21 21 61 193,7 193,7
28997d OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 86 86 86 86 71 -17,2 -17,2
28997e OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2 82 82 82 82 76 -6,8 -6,8
28998 ZPEVNĚNÍ Z DŘEVIN A TRAVIN M2 68 68 68 68 282 317,4 317,4
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 28 405 122 98 99 -18,8 1,3
31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 9 945 9 945 9 945 9 945 8 870 -10,8 -10,8
31112 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3 3 845 3 845 3 845 3 845 13 700 256,3 256,3
311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3 10 335 10 335 10 335 10 335 2 980 -71,2 -71,2
31123 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 3 730 4 572 4 151 4 151 4 340 4,6 4,6
311314 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 M3 3 231 3 939 3 585 3 585 6 120 70,7 70,7
311324 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 3 296 3 296 3 296 3 296 6 370 93,3 93,3
311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 6 242 8 440 7 326 7 855 6 500 -11,3 -17,3
311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 21 878 37 415 24 666 21 878 33 100 34,2 51,3
311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 20 578 22 506 21 542 21 542 29 400 36,5 36,5
317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 22 079 31 929 26 099 25 194 27 600 5,8 9,6
317126 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 M3 33 466 37 935 35 856 36 012 28 000 -21,9 -22,3
31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 53 203 111 111 135 21,3 22,1
31722 ŘÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ M3 10 601 10 601 10 601 10 601 11 300 6,6 6,6
31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3 3 227 7 708 6 215 7 708 6 270 0,9 -18,7
31732 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU M3 5 417 5 417 5 417 5 417 6 880 27,0 27,0
317324 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 7 119 10 653 8 886 8 886 9 570 7,7 7,7
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 1 024 36 932 12 711 10 239 9 770 -23,1 -4,6
317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 9 198 18 034 14 022 15 490 10 260 -26,8 -33,8
31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T 23 323 23 323 23 323 23 323 31 400 34,6 34,6
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 19 115 36 376 23 053 22 215 26 600 15,4 19,7
317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T 21 091 23 273 21 818 21 091 27 400 25,6 29,9
31811 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON M3 11 469 11 469 11 469 11 469 6 880 -40,0 -40,0
318365 VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B T 19 526 19 526 19 526 19 526 31 600 61,8 61,8
32522 ZDI PŘEHRADNÍ Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M3 17 555 17 555 17 555 17 555 18 700 6,5 6,5
325315 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROST BETONU DO C30/37 M3 4 718 4 718 4 718 4 718 6 970 47,7 47,7
327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 12 941 12 941 12 941 12 941 7 060 -45,4 -45,4
32712 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 4 157 4 157 4 157 4 157 11 700 181,4 181,4
327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 17 135 20 354 18 745 18 745 12 500 -33,3 -33,3
327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4 015 4 689 4 280 4 136 4 340 1,4 4,9
327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 5 096 5 096 5 096 5 096 5 110 0,3 0,3
327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 3 914 5 560 4 737 4 737 3 940 -16,8 -16,8
327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 6 345 6 345 6 345 6 345 7 370 16,2 16,2
3272C5 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC M3 737 737 737 737 3 450 368,1 368,1
32731 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET M3 6 236 6 236 6 236 6 236 4 270 -31,5 -31,5
327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 187 8 164 4 583 4 490 4 570 -0,3 1,8
327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 777 9 906 5 565 3 777 4 820 -13,4 27,6
327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 196 10 501 6 414 6 252 5 560 -13,3 -11,1
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 388 14 353 7 090 6 147 5 790 -18,3 -5,8
327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 19 115 33 258 22 995 22 215 26 200 13,9 17,9
327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 19 383 26 294 22 336 22 005 23 700 6,1 7,7
32812 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M M2 4 008 4 008 4 008 4 008 2 840 -29,1 -29,1
32813 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 4M - 6M M2 2 781 3 378 2 980 2 781 3 310 11,1 19,0
32814 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 6M - 8M M2 4 837 4 837 4 837 4 837 4 120 -14,8 -14,8
32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M M2 786 786 786 786 1 350 71,8 71,8
32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M M2 786 786 786 786 1 450 84,5 84,5
33312 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 6 043 6 043 6 043 6 043 12 900 113,5 113,5
333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 9 120 9 120 9 120 9 120 14 500 59,0 59,0
333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 15 957 15 957 15 957 15 957 4 820 -69,8 -69,8
333314 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 157 6 652 6 153 6 652 4 230 -31,3 -36,4
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 226 28 070 10 401 9 403 5 090 -51,1 -45,9
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 947 24 382 7 865 6 580 5 390 -31,5 -18,1
333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 7 092 60 474 19 954 15 019 5 880 -70,5 -60,9
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 19 115 27 464 22 429 22 034 26 200 16,8 18,9
333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 19 383 26 997 22 924 22 792 25 200 9,9 10,6
333368 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAŘ SÍTÍ T 23 273 23 273 23 273 23 273 26 300 13,0 13,0
33412 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 1 538 1 538 1 538 1 538 16 100 946,7 946,7
334221 OBKLAD MOSTNÍCH PILÍŘŮ KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 16 754 16 754 16 754 16 754 8 080 -51,8 -51,8
334324 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 6 408 6 564 6 486 6 486 8 280 27,7 27,7
334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 5 506 42 064 10 720 8 958 8 570 -20,1 -4,3
334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 6 734 59 555 16 343 14 010 8 960 -45,2 -36,1
334336 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 9 517 9 517 9 517 9 517 10 700 12,4 12,4
334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 19 383 27 464 22 517 22 034 27 200 20,8 23,4
334366 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z KARI-SÍTÍ T 23 273 23 273 23 273 23 273 27 400 17,7 17,7
334367 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV TUHÁ T 26 812 26 812 26 812 26 812 28 500 6,3 6,3
33437 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV PŘEDPÍNACÍ T 107 621 107 621 107 621 107 621 99 900 -7,2 -7,2
334373 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z PŘEDP KABELŮ T 211 410 211 410 211 410 211 410 99 900 -52,8 -52,8
334375 VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z PŘEDP TYČÍ T 68 857 105 837 87 347 87 347 99 900 14,4 14,4
33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3 11 722 26 060 20 505 21 517 21 700 5,8 0,9
33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 46 899 97 311 70 590 64 856 62 500 -11,5 -3,6
33794 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU T 46 849 90 531 69 448 66 635 63 400 -8,7 -4,9
33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3 4 573 17 061 10 335 9 854 15 000 45,1 52,2
33814 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÝCH BETONŮ M3 6 171 15 170 9 115 7 560 11 100 21,8 46,8
33823 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 5 071 5 071 5 071 5 071 4 340 -14,4 -14,4
33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 159 115 934 77 343 115 934 80 600 4,2 -30,5
338951 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ ZE DŘEVA MĚKKÉHO M3 5 488 5 488 5 488 5 488 13 700 149,7 149,7
34215 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M3 51 965 51 965 51 965 51 965 21 300 -59,0 -59,0
34216 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH M3 8 439 8 439 8 439 8 439 8 460 0,3 0,3
342182 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO M3 16 109 16 109 16 109 16 109 17 600 9,3 9,3
34711 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON M2 2 008 2 350 2 179 2 179 1 810 -16,9 -16,9
34712 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M2 1 447 2 226 1 752 1 743 2 490 42,1 42,9
347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 1 277 2 124 1 730 1 692 2 350 35,8 38,9
347135 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M2 2 059 2 059 2 059 2 059 2 820 37,0 37,0
34714 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU M2 1 908 2 206 2 069 2 002 2 530 22,3 26,4
34715 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 1 751 2 270 1 944 1 876 2 270 16,8 21,0
34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 47 381 47 381 47 381 47 381 63 400 33,8 33,8
34732 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET M3 7 627 7 627 7 627 7 627 7 280 -4,6 -4,6
347365 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505, B500B T 27 543 27 543 27 543 27 543 31 600 14,7 14,7
347366 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KARI SÍTÍ T 27 543 27 543 27 543 27 543 27 400 -0,5 -0,5
34796 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH M2 3 142 4 048 3 343 3 175 5 390 61,2 69,8
34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2 2 923 4 258 3 491 3 532 4 060 16,3 14,9
348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG 87 143 112 101 65 -42,1 -35,5
348172 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM KG 181 181 181 181 70 -61,3 -61,3
34823 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 8 039 8 039 8 039 8 039 7 580 -5,7 -5,7
386112 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET DO C12/15 M3 4 157 4 157 4 157 4 157 10 500 152,6 152,6
386114 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET DO C25/30 M3 23 653 25 463 23 954 23 653 10 500 -56,2 -55,6
386115 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET DO C30/37 M3 5 008 5 008 5 008 5 008 10 700 113,6 113,6
386125 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C30/37 M3 2 296 615 3 369 848 2 753 221 2 593 200 13 900 -99,5 -99,5
38631 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET M3 19 182 19 182 19 182 19 182 6 370 -66,8 -66,8
386314 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C25/30 M3 4 024 4 024 4 024 4 024 6 370 58,3 58,3
38632 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET M3 874 275 874 275 874 275 874 275 6 480 -99,3 -99,3
386324 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 10 731 10 731 10 731 10 731 6 480 -39,6 -39,6
386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 6 014 10 759 8 813 9 430 6 780 -23,1 -28,1
38636 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z OCELI T 28 997 28 997 28 997 28 997 29 400 1,4 1,4
386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T 21 091 39 047 26 636 23 203 26 200 -1,6 12,9
386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ T 26 294 40 822 31 371 26 997 27 400 -12,7 1,5
386385 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 7 275 9 086 7 878 7 275 9 160 16,3 25,9
389126 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C40/50 M3 35 868 35 868 35 868 35 868 15 800 -56,0 -56,0
389324 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 6 467 22 665 15 710 16 064 8 640 -45,0 -46,2
389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 4 989 13 359 6 859 6 379 8 840 28,9 38,6
389326 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 3 055 9 078 6 012 6 610 9 050 50,5 36,9
389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19 115 25 980 21 063 21 085 25 500 21,1 20,9
389385 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 8 352 8 352 8 352 8 352 13 400 60,4 60,4
411123 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C16/20 M3 6 915 6 915 6 915 6 915 10 800 56,2 56,2
411325 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 10 875 10 875 10 875 10 875 8 080 -25,7 -25,7
41136 VÝZTUŽ STROPŮ Z OCELI T 30 325 30 325 30 325 30 325 29 400 -3,1 -3,1
417124 ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3 11 992 11 992 11 992 11 992 13 300 10,9 10,9
417325 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5 167 5 167 5 167 5 167 5 670 9,7 9,7
417364 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10425, B420B T 29 491 29 491 29 491 29 491 29 400 -0,3 -0,3
417365 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 22 653 22 653 22 653 22 653 30 000 32,4 32,4
420124 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELBET DÍLCŮ DO C25/30 M3 16 168 16 168 16 168 16 168 15 100 -6,6 -6,6
420312 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C12/15 M3 2 235 2 235 2 235 2 235 3 080 37,8 37,8
420314 PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 2 518 2 518 2 518 2 518 3 340 32,7 32,7
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2 338 6 585 3 860 3 685 3 450 -10,6 -6,4
420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3 376 4 463 3 982 4 064 3 620 -9,1 -10,9
420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 19 526 25 583 22 356 22 034 26 200 17,2 18,9
420366 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z KARI SÍTÍ T 23 967 23 967 23 967 23 967 25 200 5,2 5,2
421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 36 966 47 150 42 058 42 058 8 940 -78,7 -78,7
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 2 289 28 965 6 893 5 723 9 150 32,7 59,9
421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 5 380 13 225 9 204 9 091 9 370 1,8 3,1
421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 M3 9 598 21 212 12 396 10 715 13 100 5,7 22,3
421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50 M3 7 282 10 970 8 802 8 527 13 500 53,4 58,3
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19 383 28 580 22 435 21 878 29 100 29,7 33,0
421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 23 273 26 997 24 552 23 387 25 200 2,6 7,8
421368 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE SVAŘ SÍTÍ T 23 273 23 273 23 273 23 273 27 400 17,7 17,7
421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 55 017 141 138 76 264 63 958 99 900 31,0 56,2
42194B MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T 86 785 86 785 86 785 86 785 69 900 -19,5 -19,5
421952 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ M3 8 788 8 788 8 788 8 788 13 700 55,9 55,9
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 4 259 11 640 8 572 8 820 11 700 36,5 32,7
422335 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 8 787 11 234 9 728 9 531 11 700 20,3 22,8
422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 8 820 11 729 10 328 10 823 12 000 16,2 10,9
422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19 526 24 762 22 360 22 667 26 200 17,2 15,6
422366 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 26 776 26 776 26 776 26 776 24 700 -7,8 -7,8
42237 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 55 868 88 341 82 929 88 341 99 900 20,5 13,1
422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 52 984 187 473 74 877 72 686 99 900 33,4 37,4
424136 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 9 315 41 764 17 866 10 192 25 200 41,1 147,3
424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3 9 470 38 572 23 449 26 263 28 200 20,3 7,4
42417 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI T 67 798 67 798 67 798 67 798 69 900 3,1 3,1
42417a MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 T 67 798 67 798 67 798 67 798 64 100 -5,5 -5,5
42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 66 486 66 486 66 486 66 486 69 900 5,1 5,1
425131 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 18 287 18 287 18 287 18 287 163 800 795,7 795,7
425221 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 18 287 18 287 18 287 18 287 174 800 855,9 855,9
425231 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 143 165 143 165 143 165 143 165 188 000 31,3 31,3
425234 SYNCHR ZVED MOST POLE Š DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ PŘES 1,5M KUS 821 053 821 053 821 053 821 053 220 200 -73,2 -73,2
425311 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 617 085 617 085 617 085 617 085 287 600 -53,4 -53,4
425431 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 376 389 376 389 376 389 376 389 374 900 -0,4 -0,4
426111 PORTÁL 1NOSNÍK 15,5M DZ DO 40M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 329 345 329 345 329 345 329 345 552 000 67,6 67,6
426141 PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 1 074 662 1 074 662 1 074 662 1 074 662 416 100 -61,3 -61,3
426311 PORTÁL 1NOSNÍK 22M DZ DO 35M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 1 247 170 1 247 170 1 247 170 1 247 170 759 600 -39,1 -39,1
426313 PORTÁL 1NOSNÍK 22M DZ DO 35M2 OBSL LÁV EL VYB DEMONT KUS 57 162 57 162 57 162 57 162 126 800 121,8 121,8
426411 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 534 673 843 197 689 538 690 745 968 200 40,4 40,2
426431 PORTÁL 2NOSN 20M DZ DO 60M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 728 456 728 456 728 456 728 456 850 600 16,8 16,8
426831 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 364 228 364 228 364 228 364 228 281 100 -22,8 -22,8
426841 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 849 602 849 602 849 602 849 602 253 400 -70,2 -70,2
426843 POLOPORT JEDNOD DZ DO 10M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 59 734 59 734 59 734 59 734 45 200 -24,3 -24,3
426911 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 883 412 883 412 883 412 883 412 416 100 -52,9 -52,9
426912 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 OBSL LÁV EL VYB MONT BEZ DOD KUS 98 833 98 833 98 833 98 833 104 200 5,4 5,4
426913 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 OBSL LÁV EL VYB DEMONT KUS 59 624 59 624 59 624 59 624 72 400 21,4 21,4
426941 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 180 183 358 405 293 632 342 306 352 700 20,1 3,0
42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2 272 272 272 272 273 0,3 0,3
42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 408 1 877 809 811 1 190 47,1 46,8
42840 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) KUS 24 195 24 195 24 195 24 195 135 800 461,3 461,3
428400 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA KUS 2 158 2 158 2 158 2 158 0 -100,0 -100,0
42850 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ KUS 44 936 44 936 44 936 44 936 108 500 141,5 141,5
42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 35 312 57 456 48 941 54 054 97 600 99,4 80,6
42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 35 025 131 915 71 154 64 167 122 500 72,2 90,9
42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 45 617 142 177 91 228 82 162 187 600 105,6 128,3
428600 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ - ÚDRŽBA KUS 260 260 260 260 0 -100,0 -100,0
42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 15 517 29 029 20 813 19 353 14 600 -29,9 -24,6
42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 20 578 65 462 34 647 40 013 33 400 -3,6 -16,5
42863 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 31 553 75 336 49 411 39 317 66 800 35,2 69,9
42864 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 49 897 51 909 51 001 51 395 125 100 145,3 143,4
428700 MOSTNÍ LOŽISKA KALOTOVÁ - ÚDRŽBA KUS 125 627 125 627 125 627 125 627 0 -100,0 -100,0
429171 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD DO 6M M 16 938 16 938 16 938 16 938 19 700 16,3 16,3
429176 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 14M-16M M 57 059 57 059 57 059 57 059 71 800 25,8 25,8
43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 7 612 10 237 9 196 9 468 10 170 10,6 7,4
43112 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 14 707 14 707 14 707 14 707 13 700 -6,9 -6,9
431124 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 11 036 17 945 15 049 15 778 14 000 -7,0 -11,3
431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 9 562 24 757 16 899 15 778 14 300 -15,4 -9,4
431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 2 418 15 000 6 854 5 111 5 280 -23,0 3,3
43132 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU M3 9 887 9 887 9 887 9 887 5 390 -45,5 -45,5
431323 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 9 887 9 887 9 887 9 887 5 390 -45,5 -45,5
431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 5 664 5 664 5 664 5 664 5 670 0,1 0,1
431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5 426 15 929 10 678 10 678 5 980 -44,0 -44,0
431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 19 526 26 676 23 136 23 171 31 100 34,4 34,2
431366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ T 28 562 28 562 28 562 28 562 27 400 -4,1 -4,1
43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3 19 083 19 083 19 083 19 083 11 400 -40,3 -40,3
43412 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 12 703 12 703 12 703 12 703 17 200 35,4 35,4
434124 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 12 934 12 934 12 934 12 934 17 200 33,0 33,0
434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 5 222 28 495 16 685 14 669 17 500 4,9 19,3
43432 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU M3 4 292 4 292 4 292 4 292 5 090 18,6 18,6
434366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z KARI SÍTÍ T 19 383 19 383 19 383 19 383 27 400 41,4 41,4
44318 STŘEŠNÍ KROVY Z DŘEV DÍLCŮ M3 9 037 9 037 9 037 9 037 16 200 79,3 79,3
444151 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ TL DO 20MM M2 331 331 331 331 436 31,8 31,8
451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 3 690 3 690 3 690 3 690 3 810 3,3 3,3
451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3 1 626 4 058 2 842 2 842 1 800 -36,7 -36,7
45123 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 4 927 4 927 4 927 4 927 4 340 -11,9 -11,9
45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1 754 4 677 2 492 2 269 2 440 -2,1 7,5
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 1 659 7 748 2 529 2 483 2 360 -6,7 -5,0
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 224 8 087 2 647 2 235 2 440 -7,8 9,2
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1 659 6 769 2 769 2 635 2 660 -4,0 0,9
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 224 8 087 2 784 2 754 2 840 2,0 3,1
451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 598 3 658 3 084 3 110 3 040 -1,4 -2,3
451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 M3 2 079 2 693 2 265 2 235 2 810 24,1 25,7
451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3 2 169 2 912 2 375 2 344 3 020 27,2 28,9
451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 2 271 3 062 2 772 2 985 3 200 15,4 7,2
451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 4 417 6 215 5 316 5 316 3 410 -35,9 -35,9
45136 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI T 25 977 25 977 25 977 25 977 28 500 9,7 9,7
451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B T 22 034 23 281 22 924 23 281 29 400 28,3 26,3
451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 11 915 36 423 23 126 21 804 27 400 18,5 25,7
451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ T 19 227 23 136 21 182 21 182 27 400 29,4 29,4
45138 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE M3 3 501 3 501 3 501 3 501 3 860 10,3 10,3
451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 4 085 4 848 4 276 4 085 3 640 -14,9 -10,9
451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 847 4 848 4 017 3 847 4 030 0,3 4,8
451385 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 10 427 10 427 10 427 10 427 4 250 -59,2 -59,2
45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 2 745 56 123 16 215 2 996 3 710 -77,1 23,8
45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 53 449 63 693 58 571 58 571 108 500 85,2 85,2
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 134 1 553 710 674 812 14,3 20,4
451521 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 966 966 966 966 812 -15,9 -15,9
451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 676 867 780 780 901 15,5 15,5
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 112 4 739 649 635 750 15,6 18,1
451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 865 865 865 865 724 -16,3 -16,3
451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 592 714 670 707 768 14,7 8,7
45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 527 3 680 2 403 2 342 1 620 -32,6 -30,8
45161 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 1 347 1 992 1 670 1 670 1 750 4,8 4,8
45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 1 354 45 713 4 081 1 779 1 840 -54,9 3,5
452124 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 3 492 3 492 3 492 3 492 6 480 85,6 85,6
45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 2 757 2 757 2 757 2 757 2 760 0,1 0,1
457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 1 629 2 004 1 726 1 636 2 660 54,1 62,6
457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3 2 983 2 983 2 983 2 983 2 760 -7,5 -7,5
457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 2 406 10 109 4 264 3 058 2 940 -31,1 -3,9
457315 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 M3 2 910 2 910 2 910 2 910 3 150 8,3 8,3
457323 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C16/20 M3 2 015 2 015 2 015 2 015 3 110 54,4 54,4
457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 3 058 4 790 3 795 3 666 3 300 -13,0 -10,0
457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 3 058 4 284 3 596 3 695 3 520 -2,1 -4,7
45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 14 621 169 892 64 099 65 276 81 500 27,2 24,9
45736 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI T 21 461 21 461 21 461 21 461 30 500 42,1 42,1
457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 21 091 24 736 22 815 22 716 30 000 31,5 32,1
457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 18 562 26 294 22 084 21 306 24 700 11,9 15,9
457368 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ T 21 804 21 804 21 804 21 804 27 400 25,7 25,7
457384 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 12 241 12 241 12 241 12 241 4 140 -66,2 -66,2
45745 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT M3 2 910 59 760 18 901 2 910 2 520 -86,7 -13,4
45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 69 944 106 092 90 850 93 683 81 500 -10,3 -13,0
45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3 2 188 2 188 2 188 2 188 2 490 13,8 13,8
458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 M3 2 024 2 024 2 024 2 024 2 660 31,4 31,4
45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 526 1 189 695 533 724 4,2 35,8
45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 471 1 223 854 831 834 -2,4 0,3
458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 855 855 855 855 812 -5,1 -5,1
458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 624 948 808 790 859 6,3 8,8
45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 526 1 088 897 986 708 -21,1 -28,2
458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 526 938 734 742 725 -1,3 -2,2
45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 731 2 349 2 029 2 079 2 420 19,3 16,4
45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 1 763 1 763 1 763 1 763 1 090 -38,2 -38,2
461114 PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 4 887 4 887 4 887 4 887 6 480 32,6 32,6
461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 1 829 2 286 2 134 2 286 2 050 -3,9 -10,3
461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 699 4 895 2 819 2 865 2 920 3,6 1,9
46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 2 236 2 236 2 236 2 236 2 990 33,7 33,7
461313 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 731 4 157 3 216 2 761 2 760 -14,2 0,0
461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 246 8 087 3 542 3 544 2 990 -15,6 -15,6
461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 3 067 8 649 4 700 4 051 3 210 -31,7 -20,8
46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 4 848 4 848 4 848 4 848 5 500 13,4 13,4
461383 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 5 642 5 642 5 642 5 642 5 260 -6,8 -6,8
461384 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 731 6 911 4 593 4 108 5 500 19,7 33,9
46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 468 1 503 899 960 995 10,7 3,6
46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 929 6 648 1 747 1 538 1 540 -11,9 0,1
46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 456 1 633 973 1 033 1 050 8,0 1,7
46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 174 1 534 826 801 784 -5,0 -2,2
46457 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 528 1 028 835 938 699 -16,3 -25,5
46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 139 139 139 139 273 96,0 96,0
465113 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 2 708 2 708 2 708 2 708 6 270 131,6 131,6
465385 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 6 909 6 909 6 909 6 909 4 430 -35,9 -35,9
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 224 9 598 5 338 5 091 4 780 -10,5 -6,1
465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 017 4 477 3 099 3 041 2 980 -3,8 -2,0
46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 1 435 4 065 2 279 1 625 2 630 15,4 61,9
465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 256 850 510 425 585 14,7 37,7
465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 437 843 499 437 676 35,5 54,7
465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 152 317 230 240 230 0,1 -4,2
46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 583 54 304 13 600 5 148 4 670 -65,7 -9,3
46615 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÁRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT M2 466 466 466 466 470 0,8 0,8
466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 409 908 679 717 534 -21,3 -25,5
467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 7 314 7 314 7 314 7 314 3 340 -54,3 -54,3
46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 2 926 5 027 4 129 4 044 5 280 27,9 30,6
467312 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C12/15 M3 6 517 6 517 6 517 6 517 4 740 -27,3 -27,3
467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 224 8 440 4 553 5 027 5 280 16,0 5,0
467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 3 833 5 027 4 107 3 833 5 520 34,4 44,0
46738 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 4 194 4 194 4 194 4 194 5 670 35,2 35,2
467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 7 055 7 055 7 055 7 055 6 490 -8,0 -8,0
467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT M3 4 198 7 372 6 129 6 817 7 240 18,1 6,2
501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 1 611 1 611 1 611 1 611 1 085 -32,7 -32,7
501410 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM M3 2 035 2 035 2 035 2 035 1 310 -35,6 -35,6
502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 68 68 68 68 43 -36,6 -36,6
512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 704 1 704 1 704 1 704 1 180 -30,8 -30,8
513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 195 1 704 1 450 1 450 1 190 -17,9 -17,9
528231 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 11 627 11 627 11 627 11 627 8 610 -26,0 -26,0
542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 271 520 396 396 225 -43,1 -43,1
543131 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ BETONOVÝCH PODKLADNICOVÝCH, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 4 157 4 157 4 157 4 157 3 070 -26,2 -26,2
543411 VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO PÁR 354 354 354 354 228 -35,7 -35,7
543430 VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PÁR 254 254 254 254 95 -62,7 -62,7
545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 7 124 7 124 7 124 7 124 5 070 -28,8 -28,8
549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 460 460 460 460 280 -39,1 -39,1
56110 PODKLADNÍ BETON M3 442 2 419 1 948 2 240 2 840 45,8 26,8
561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 2 064 4 283 3 014 2 854 2 840 -5,8 -0,5
561102 PODKLADNÍ BETON TŘ. II M3 2 281 5 288 3 293 3 205 2 350 -28,6 -26,7
56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 321 321 321 321 292 -8,9 -8,9
561121 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM M2 321 321 321 321 292 -8,9 -8,9
56114 PODKLADNÍ BETON TL. DO 200MM M2 321 321 321 321 566 76,1 76,1
56132 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 100MM M2 238 238 238 238 187 -21,5 -21,5
56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 1 777 1 777 1 777 1 777 1 790 0,7 0,7
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 950 2 286 1 584 1 589 1 790 13,0 12,7
56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 163 628 288 274 266 -7,6 -3,0
561432 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. II TL. DO 150MM M2 365 365 365 365 257 -29,6 -29,6
56144 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 200MM M2 242 366 286 269 360 25,7 33,9
561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 1 302 1 302 1 302 1 302 360 -72,4 -72,4
56145 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM M2 307 483 395 395 450 14,0 14,0
56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 1 632 4 399 2 600 2 391 1 840 -29,2 -23,1
562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3 317 1 321 1 010 1 201 1 840 82,2 53,2
562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 80 333 192 163 288 50,3 76,7
56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 300 366 324 314 370 14,3 17,8
562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM M2 193 301 217 193 370 70,5 91,4
56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 187 1 732 869 947 1 050 20,8 10,9
56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM M2 103 103 103 103 103 0,2 0,2
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 113 312 213 197 158 -25,9 -19,9
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 109 371 213 211 205 -3,8 -2,8
56315 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM M2 268 282 275 275 249 -9,5 -9,5
56323 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 152 152 152 152 154 1,5 1,5
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 291 1 167 646 619 708 9,7 14,4
56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 31 31 31 31 42 34,7 34,7
56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 57 83 67 69 75 12,5 9,3
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 67 310 108 91 107 -0,7 17,6
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 44 239 131 127 142 8,7 11,7
56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 48 312 166 159 175 5,7 10,1
56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 149 1 556 890 749 592 -33,5 -21,0
56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 36 36 36 36 32 -12,0 -12,0
56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 50 72 56 50 60 6,4 20,3
56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 104 208 156 156 87 -44,2 -44,2
56353 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM M2 101 101 101 101 67 -33,3 -33,3
56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2 98 98 98 98 80 -18,4 -18,4
56356 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 300MM M2 136 136 136 136 109 -20,0 -20,0
56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 163 849 475 364 799 68,2 119,7
56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 11 181 54 52 40 -25,9 -23,0
56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 22 130 61 41 80 31,8 97,4
56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 16 94 55 55 122 123,4 123,4
56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 61 603 250 86 160 -36,1 85,0
56413 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 40MM M2 206 206 206 206 227 10,3 10,3
56417 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 80MM M2 564 584 574 574 453 -21,1 -21,1
56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU M3 1 885 1 885 1 885 1 885 1 470 -22,0 -22,0
564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 137 239 206 231 150 -27,0 -35,0
564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 150MM M2 145 226 197 208 219 11,3 5,3
567101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PODKLADNÍHO BETONU M3 2 692 2 692 2 692 2 692 2 170 -19,4 -19,4
567104 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM M3 936 2 120 1 349 1 169 1 620 20,1 38,5
567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3 693 1 493 1 058 988 1 370 29,5 38,6
567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 485 823 656 638 708 7,9 10,9
567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 366 629 498 498 752 51,1 51,1
567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM M2 16 16 16 16 76 378,0 378,0
567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM M2 114 114 114 114 111 -2,9 -2,9
567401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU M3 4 219 4 219 4 219 4 219 3 980 -5,7 -5,7
567522 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 100MM M2 103 141 119 120 246 106,5 105,7
567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 127 270 184 175 370 101,0 110,9
567555 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 250MM M2 249 249 249 249 433 73,7 73,7
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 440 1 001 805 849 724 -10,1 -14,8
56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 31 142 83 83 75 -9,2 -9,8
56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 61 150 109 118 107 -1,6 -9,6
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 84 901 460 506 799 73,8 57,9
56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 14 639 84 49 80 -4,4 63,8
56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 27 122 64 60 122 91,5 102,5
57130 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO M3 4 677 4 677 4 677 4 677 3 450 -26,2 -26,2
57132 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM M2 292 292 292 292 341 17,0 17,0
57140 VSYPNÝ MAKADAM M3 1 650 1 710 1 680 1 680 1 710 1,8 1,8
572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 11 18 14 12 8 -41,2 -31,9
572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 12 15 13 13 10 -24,4 -21,1
572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 7 51 17 14 12 -28,3 -15,1
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 27 16 15 17 3,4 10,2
572131 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2 7 20 11 7 17 48,1 133,5
572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 7 25 21 23 25 18,7 9,4
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 6 520 26 7 8 -68,9 9,9
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 7 12 9 9 10 8,1 7,0
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 23 10 10 11 7,2 5,9
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 17 11 11 12 11,7 12,3
572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 9 566 94 16 12 -87,2 -26,0
572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 15 15 15 15 15 3,2 3,2
572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 10 23 15 13 19 30,4 49,5
572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 24 17 18 22 28,1 24,5
572411 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 59 59 59 59 9 -84,8 -84,8
572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 11 11 11 11 12 5,0 5,0
572421 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 10 10 10 10 17 63,6 63,6
572423 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM M2 13 13 13 13 23 77,9 77,9
572542 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 S DVOJ PODRC M2 36 364 200 200 32 -84,0 -84,0
572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 45 49 45 45 46 1,1 2,3
572732 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,5KG/M2 M2 60 60 60 60 54 -10,4 -10,4
572733 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 62 314 131 94 69 -47,2 -26,7
572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2 38 95 82 95 46 -44,0 -51,6
572743 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 73 117 78 73 83 6,5 13,5
57280B PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA HORKA M2 65 65 65 65 0 -100,0 -100,0
57329 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8 M2 144 155 149 149 141 -5,7 -5,7
5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 198 198 198 198 143 -27,7 -27,7
57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 14 150 60 64 94 55,4 47,1
57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 109 204 156 156 230 47,1 47,1
57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 41 226 121 104 126 3,8 21,6
57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 148 148 148 148 154 3,9 3,9
574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 194 12 414 4 902 4 342 5 330 8,7 22,8
574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 3 333 3 333 3 333 3 333 5 090 52,7 52,7
574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 3 236 11 058 4 452 3 783 5 280 18,6 39,6
574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 167 528 260 192 213 -18,1 10,8
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 105 632 235 182 204 -13,3 12,2
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 105 470 180 167 211 17,5 26,1
574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 197 683 434 422 266 -38,7 -36,9
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 131 306 205 192 253 23,4 31,6
574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 182 520 276 230 263 -4,7 14,2
574A45 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2 321 321 321 321 240 -25,2 -25,2
574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 113 412 205 113 288 40,6 154,5
574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 218 633 339 267 296 -12,6 10,8
574B01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 M3 3 452 3 452 3 452 3 452 6 040 75,0 75,0
574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 3 405 5 404 4 349 4 347 5 930 36,4 36,4
574B21 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 30MM M2 123 123 123 123 181 47,6 47,6
574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 145 273 188 145 229 21,9 57,5
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 156 249 215 214 236 9,9 10,1
574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 156 306 207 178 295 42,6 65,3
574B56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 239 239 239 239 334 39,6 39,6
574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 4 506 4 506 4 506 4 506 4 520 0,3 0,3
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 3 044 5 450 3 765 3 735 4 690 24,6 25,6
574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 3 585 13 553 6 861 5 153 4 520 -34,1 -12,3
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 136 520 239 210 235 -1,5 11,8
574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 130 395 265 271 272 2,5 0,3
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 130 665 266 217 282 6,0 29,8
574C57 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 60MM M2 363 363 363 363 262 -27,9 -27,9
574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 216 360 269 257 328 21,9 27,7
574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 505 505 505 505 351 -30,5 -30,5
574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 218 405 304 302 364 19,6 20,6
574C88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 328 402 353 328 407 15,4 24,0
574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 3 475 10 585 4 848 3 675 5 280 8,9 43,7
574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 4 087 15 409 8 674 4 930 5 110 -41,1 3,6
574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 120 334 208 223 264 26,7 18,2
574D55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM M2 570 570 570 570 308 -45,9 -45,9
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 191 343 251 233 318 26,6 36,6
574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 143 314 262 290 305 16,5 5,2
574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 260 378 297 278 371 25,0 33,7
574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 164 268 228 227 358 57,2 58,0
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 188 829 376 362 410 9,0 13,4
574D88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 322 322 322 322 458 42,1 42,1
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 2 713 4 521 3 482 3 525 4 400 26,4 24,8
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 2 497 13 660 4 034 2 497 4 350 7,8 74,2
574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 103 683 234 180 219 -6,3 21,6
574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 123 847 241 220 263 9,3 19,5
574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 118 281 203 207 261 28,9 26,2
574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 144 371 241 281 306 27,1 9,1
574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 211 520 324 254 304 -6,3 19,8
574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 205 416 275 257 353 28,2 37,4
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 155 630 361 364 350 -3,0 -3,7
574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 235 539 316 307 390 23,5 27,2
574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 194 676 392 400 441 12,5 10,2
574F06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S M3 3 425 4 746 4 086 4 086 4 950 21,2 21,2
574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 4 467 4 468 4 467 4 467 4 900 9,7 9,7
574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 162 577 246 183 246 -0,2 34,2
574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 177 254 207 204 296 43,1 44,9
574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 268 333 290 268 294 1,5 9,7
574F68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 213 237 226 227 342 51,5 50,9
574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 263 585 416 411 391 -6,1 -4,8
574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 235 464 317 302 440 39,0 45,5
574H12 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+ TL. 20MM M2 200 200 200 200 103 -48,6 -48,6
574H30 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 5 TL. 30MM M2 135 135 135 135 156 15,5 15,5
574I04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3 5 913 5 913 5 913 5 913 5 930 0,3 0,3
574I32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 30MM M2 130 148 138 136 197 43,1 45,4
574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 144 393 227 217 237 4,2 9,1
574I74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ TL. 50MM M2 259 259 259 259 296 14,4 14,4
574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 4 299 10 545 7 630 8 053 6 310 -17,3 -21,7
574J32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM M2 155 185 181 185 211 16,8 14,1
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 140 541 226 215 252 11,6 17,4
574J74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ TL. 50MM M2 225 266 245 245 316 28,7 28,7
574M47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 303 303 303 303 374 23,3 23,3
574N27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 60MM M2 212 264 234 234 316 35,0 34,8
574N47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 243 540 321 288 423 31,7 47,1
575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3 10 593 21 030 16 198 16 970 12 000 -25,9 -29,3
575A45 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 35MM M2 384 384 384 384 424 10,4 10,4
575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 468 870 736 870 477 -35,2 -45,2
575B31 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 30MM M2 425 425 425 425 377 -11,3 -11,3
575B51 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 40MM M2 554 554 554 554 481 -13,3 -13,3
575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 12 730 57 502 25 233 15 351 12 000 -52,4 -21,8
575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 19 510 33 229 26 522 26 826 11 900 -55,1 -55,6
575C21 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM M2 797 870 846 870 326 -61,5 -62,5
575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM M2 409 409 409 409 377 -7,9 -7,9
575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 329 1 014 626 503 374 -40,3 -25,7
575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 363 651 449 407 428 -4,6 5,1
575C45 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 35MM M2 405 405 405 405 424 4,6 4,6
575C51 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 40MM M2 519 519 519 519 481 -7,3 -7,3
575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 474 1 455 566 534 477 -15,7 -10,6
575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 439 506 468 464 474 1,3 2,2
575C65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM M2 602 634 618 618 526 -14,9 -14,9
575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3 15 411 16 405 15 908 15 908 13 700 -13,9 -13,9
575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 616 616 616 616 543 -11,9 -11,9
575F03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK M3 11 463 13 935 13 364 13 884 13 700 2,5 -1,3
575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 369 606 505 544 485 -4,0 -10,8
575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 482 622 535 525 543 1,5 3,4
575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 474 474 474 474 539 13,8 13,8
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 1 20 6 5 5 -21,2 -7,1
57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2 7 22 9 8 8 -6,5 5,3
57623 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 15KG/M2 M2 9 9 9 9 9 -4,4 -4,4
57627 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 35KG/M2 M2 61 61 61 61 17 -72,1 -72,1
57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 2 20 9 9 11 21,3 28,4
576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 2 8 4 4 8 111,8 78,6
576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 2 9 3 2 9 162,4 361,5
576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 3 5 5 5 10 114,9 93,4
577201 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK M2 23 23 23 23 22 -2,9 -2,9
577202 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK M2 11 11 11 11 8 -28,8 -28,8
577205 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - JEDNOVRST NÁTĚR S PODRC M2 14 14 14 14 12 -15,1 -15,1
577211 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 7 7 7 7 9 23,6 23,6
577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 6 9 7 7 6 -15,6 -12,5
577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 18 23 21 21 12 -42,0 -43,1
577232 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 M2 12 22 17 17 12 -30,0 -30,0
5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 6 936 6 936 6 936 6 936 6 190 -10,8 -10,8
5774BE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S MODIFIK M3 5 483 5 483 5 483 5 483 6 560 19,6 19,6
5774CI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+, 22S M3 3 903 3 903 3 903 3 903 5 780 48,1 48,1
5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ MODIFIK M3 7 234 7 234 7 234 7 234 6 370 -12,0 -12,0
5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 4 150 4 150 4 150 4 150 5 380 29,6 29,6
5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3 4 046 4 046 4 046 4 046 5 310 31,2 31,2
5774FI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S MODIFIK M3 3 193 3 193 3 193 3 193 5 890 84,5 84,5
5774IE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBERCE MASTIX SMA 11+, 11S M3 6 701 6 701 6 701 6 701 6 380 -4,8 -4,8
57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM M2 54 166 110 110 155 41,0 41,0
57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3 6 360 6 360 6 360 6 360 10 800 69,8 69,8
57792B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK TL. DO 50MM M2 243 279 267 279 561 110,3 101,3
577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 89 89 89 89 245 173,8 173,8
577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 72 249 139 95 253 82,2 165,1
57B20 ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU M2 779 779 779 779 0 -100,0 -100,0
58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 2 339 3 997 3 275 3 489 3 650 11,4 4,6
581102 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.I M3 3 118 3 118 3 118 3 118 3 650 17,1 17,1
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 3 997 4 677 4 450 4 677 3 740 -16,0 -20,0
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 3 139 5 407 4 216 4 158 3 740 -11,3 -10,1
581301 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.L M3 3 710 3 710 3 710 3 710 4 600 24,0 24,0
581302 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I M3 4 571 7 847 5 897 5 274 4 390 -25,6 -16,8
581401 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ L M3 5 508 5 508 5 508 5 508 4 660 -15,4 -15,4
581402 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I M3 3 648 3 648 3 648 3 648 4 460 22,3 22,3
58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 142 1 517 1 250 1 149 1 380 10,4 20,1
58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 397 2 962 1 219 1 235 1 540 26,4 24,7
58220 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE M2 293 1 048 805 940 760 -5,6 -19,1
58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 477 998 843 868 985 16,9 13,5
58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 983 1 397 1 133 1 099 1 070 -5,5 -2,6
58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 232 416 354 366 400 12,9 9,4
58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 425 962 660 680 545 -17,5 -19,8
582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 437 437 437 437 359 -17,8 -17,8
58260A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 624 624 624 624 752 20,6 20,6
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 136 650 349 331 418 19,7 26,2
582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 249 524 411 403 511 24,3 26,7
582613 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z KAM M2 320 458 424 458 615 45,1 34,2
582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 412 582 492 506 528 7,2 4,3
582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 504 523 513 513 585 14,0 14,0
582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 532 532 532 532 689 29,5 29,5
58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 395 812 561 582 812 44,6 39,5
58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 512 891 710 692 952 34,1 37,6
582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 321 560 438 431 511 16,6 18,4
582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 426 668 547 546 623 13,9 14,1
582623 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z MC M2 638 638 638 638 706 10,7 10,7
582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 747 747 747 747 620 -17,0 -17,0
58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 607 857 762 758 904 18,6 19,2
58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 847 847 847 847 1 050 24,0 24,0
58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 2 533 7 298 5 003 5 090 6 880 37,5 35,2
58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 169 1 294 872 987 1 026 17,7 3,9
58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 1 502 2 053 1 688 1 509 1 400 -17,1 -7,2
58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 539 1 481 867 665 1 620 86,9 143,5
58400 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ M3 4 885 4 885 4 885 4 885 5 280 8,1 8,1
58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 536 1 301 655 562 541 -17,5 -3,7
58402 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL PŘES 100MM M2 644 644 644 644 585 -9,2 -9,2
58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3 1 753 1 753 1 753 1 753 2 840 62,0 62,0
587122 PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ JEMNÝM M3 41 139 41 139 41 139 41 139 146 300 255,6 255,6
587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 2 338 2 338 2 338 2 338 773 -66,9 -66,9
587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 373 690 513 526 806 57,1 53,2
587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 195 400 283 252 353 24,9 39,8
587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 165 422 305 325 424 38,9 30,5
58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 36 104 60 48 87 45,6 80,4
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 7 187 83 81 146 75,3 80,1
58950 VÝPLŇ SPAR PRYŽOVOU VLOŽKOU M 99 171 139 148 63 -54,8 -57,5
61142 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU VÁP NEBO VÁPCEM M2 213 213 213 213 62 -70,9 -70,9
61444 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 213 213 213 213 263 23,3 23,3
62442 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM M2 200 200 200 200 300 50,0 50,0
62444 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 359 406 378 372 368 -2,5 -1,2
62447 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2 734 734 734 734 799 8,8 8,8
62543 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍTKOU Z UMĚL KAMENE M2 1 013 1 013 1 013 1 013 1 050 3,6 3,6
626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 345 1 169 626 556 892 42,5 60,3
626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 233 1 661 791 656 1 560 97,2 137,9
626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 636 2 615 1 234 1 144 2 250 82,3 96,7
626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 1 516 1 516 1 516 1 516 2 490 64,2 64,2
626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 1 040 3 207 2 329 2 983 3 670 57,6 23,1
626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 1 927 3 746 3 382 3 746 3 870 14,4 3,3
626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 442 722 578 503 767 32,6 52,5
626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 608 1 375 923 786 1 350 46,3 71,8
626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 713 3 776 1 447 1 183 2 130 47,2 80,1
626221 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 2 353 2 353 2 353 2 353 2 370 0,7 0,7
626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 1 303 2 815 2 599 2 815 2 760 6,2 -2,0
626231 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM M2 3 388 3 388 3 388 3 388 3 710 9,5 9,5
62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 13 543 119 91 167 40,0 82,6
62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 102 501 273 230 248 -9,1 7,6
62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 212 212 212 212 487 130,3 130,3
62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 85 572 274 238 801 192,2 236,8
62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 1 033 3 574 2 419 2 534 1 640 -32,2 -35,3
62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 1 778 1 778 1 778 1 778 1 640 -7,8 -7,8
62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 676 2 723 1 366 1 033 2 730 99,8 164,3
62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS 221 12 406 3 586 857 641 -82,1 -25,2
62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 297 627 495 565 583 17,8 3,1
62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 183 806 303 229 201 -33,7 -12,2
62945 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 824 824 824 824 742 -10,0 -10,0
62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY M2 971 971 971 971 2 150 121,5 121,5
63131 MAZANINA Z PROST BETONU M3 2 213 2 213 2 213 2 213 3 080 39,2 39,2
631311 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 2 306 2 306 2 306 2 306 2 580 11,9 11,9
631313 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 3 301 3 301 3 301 3 301 2 920 -11,5 -11,5
631382 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 4 573 4 573 4 573 4 573 4 500 -1,6 -1,6
631451 CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY M2 104 115 108 104 138 28,2 33,0
63152 NÁSYP PODLAH Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 830 830 830 830 812 -2,2 -2,2
632921 DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z KAM M2 460 460 460 460 545 18,4 18,4
641321 OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ DVOJITÁ JEDNOKŘÍDLÁ M2 4 383 4 383 4 383 4 383 5 560 26,9 26,9
641322 OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ DVOJITÁ DVOUKŘÍDLÁ M2 3 326 3 326 3 326 3 326 4 920 47,9 47,9
642231 DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ M2 15 382 18 659 16 743 16 577 5 190 -69,0 -68,7
64711 VÝMĚNA OKEN S DŘEV RÁMEM M2 1 237 14 810 8 023 8 023 5 470 -31,8 -31,8
64814 PARAPETNÍ DESKY Z TERACOVÝCH DÍLCŮ M2 591 591 591 591 1 130 91,1 91,1
64815 PARAPETNÍ DESKY Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 2 892 2 892 2 892 2 892 368 -87,3 -87,3
701003 BETONOVÝ OZNAČNÍK KUS 397 397 397 397 595 50,0 50,0
701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 391 469 447 469 446 -0,2 -5,0
702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 232 344 259 232 202 -21,9 -13,1
702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 384 384 384 384 324 -15,6 -15,6
702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 50 87 61 56 74 21,7 32,4
702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 68 352 119 96 142 19,7 48,4
702213 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 200 MM M 132 501 257 138 1 220 374,8 783,2
702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M 577 701 660 701 392 -40,6 -44,1
702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 8 8 8 8 8 3,0 3,0
702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 7 20 10 11 12 14,8 11,1
702313 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM M 17 17 17 17 24 40,4 40,4
702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M 27 27 27 27 81 196,6 196,6
702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 44 88 61 58 19 -68,7 -67,2
702620 ODKRYTÍ A ZAKRYTÍ KABELŮ KRYTÝCH FÓLIÍ, PÁSEM NEBO DESKOU M 22 22 22 22 82 275,6 275,6
702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 41 41 41 41 35 -14,0 -14,0
702902 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 79 79 79 79 56 -29,4 -29,4
703221 KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM M 478 566 522 522 648 24,1 24,1
703432 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M 33 33 33 33 29 -11,9 -11,9
703442 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M 480 480 480 480 259 -46,1 -46,1
703722 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM KUS 34 34 34 34 54 59,6 59,6
709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 398 398 398 398 87 -78,1 -78,1
709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 687 687 687 687 536 -22,0 -22,0
709310 VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV KUS 232 232 232 232 266 14,6 14,6
709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 4 16 6 4 18 191,2 328,6
709611 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU M 48 48 48 48 132 173,5 173,5
709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 20 141 80 80 106 32,1 32,1
711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 65 394 132 117 107 -18,9 -8,3
711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 147 819 351 400 217 -38,2 -45,7
711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 147 427 358 427 209 -41,6 -51,0
711121 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 115 115 115 115 138 19,6 19,6
711122 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 178 427 331 394 237 -28,3 -39,8
711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 164 427 339 427 153 -54,9 -64,1
711131 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 110 1 846 372 129 107 -71,3 -17,0
711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 178 427 313 382 183 -41,5 -52,2
711136 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z MĚKČ PVC M2 217 217 217 217 290 33,5 33,5
711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 154 409 187 163 209 11,6 28,3
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 98 276 119 99 99 -16,7 -0,5
711212 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 173 462 214 173 183 -14,7 5,7
711217 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 323 323 323 323 276 -14,5 -14,5
711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 127 146 136 136 117 -14,3 -14,3
711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 235 427 322 357 209 -35,2 -41,4
711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 331 331 331 331 276 -16,7 -16,7
711322 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT PÁSY M2 357 357 357 357 298 -16,5 -16,5
711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 193 427 327 357 246 -24,8 -31,0
711338 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ Z PRYŽÍ M2 357 357 357 357 505 41,6 41,6
711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 356 784 436 409 522 19,8 27,5
711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 321 2 339 1 084 902 427 -60,6 -52,7
711422 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 378 491 416 378 522 25,6 38,1
711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 177 577 296 192 522 76,5 172,4
711435 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU POLYMERNÍ M2 177 627 477 627 834 74,9 33,0
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 171 1 006 554 553 683 23,3 23,6
711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 444 587 476 444 683 43,4 53,9
711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 566 732 615 592 683 11,1 15,4
711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 147 329 188 174 226 19,9 30,1
711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 111 111 111 111 138 24,2 24,2
711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 40 147 77 81 107 38,9 32,7
711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 73 154 87 82 226 158,4 174,9
711835 IZOLACE TUNELŮ PROTI VOL STÉK VODĚ POLYMERNÍ STŘÍKANÁ M2 592 592 592 592 785 32,5 32,5
71222 POVLAK KRYTINY STŘECH O SKL DO 30° DVOUVRST ASF IZOL PÁSY M2 297 297 297 297 306 3,1 3,1
71223 POVLAK KRYTINY STŘECH O SKL DO 30° Z ASFALT ŠINDELŮ M2 537 537 537 537 545 1,4 1,4
71311 IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ M2 271 271 271 271 276 1,7 1,7
721124 VNITŘNÍ KANALIZACE Z OCEL TRUB DN DO 200MM M 973 973 973 973 1 300 33,7 33,7
721131 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 80MM M 2 384 2 384 2 384 2 384 1 160 -51,3 -51,3
721133 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM M 2 000 2 000 2 000 2 000 2 310 15,5 15,5
721134 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 2 933 2 933 2 933 2 933 3 540 20,7 20,7
721135 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 300MM M 3 374 3 374 3 374 3 374 4 110 21,8 21,8
721145 VNITŘNÍ KANALIZACE Z LITIN TRUB DN DO 300MM M 4 724 4 724 4 724 4 724 3 140 -33,5 -33,5
721161 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 80MM M 1 182 1 182 1 182 1 182 708 -40,1 -40,1
721162 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 100MM M 1 885 1 885 1 885 1 885 1 060 -43,8 -43,8
721163 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM M 1 901 2 489 2 293 2 489 1 620 -29,4 -34,9
721164 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM M 2 601 8 422 4 200 3 621 1 900 -54,8 -47,5
721165 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 300MM M 2 822 4 094 3 246 2 822 2 520 -22,4 -10,7
721171 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 80MM M 613 2 278 1 432 1 075 325 -77,3 -69,8
721172 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 100MM M 594 2 195 1 128 594 401 -64,4 -32,5
721173 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 M 400 2 425 1 496 1 539 534 -64,3 -65,3
721174 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 M 563 2 998 1 996 2 306 750 -62,4 -67,5
721175 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 300 M 680 7 140 2 419 1 282 1 580 -34,7 23,3
72123 STŘEŠNÍ VTOKY KUS 3 910 3 910 3 910 3 910 1 620 -58,6 -58,6
72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS 3 887 3 887 3 887 3 887 2 630 -32,3 -32,3
72226 VODOMĚRY KUS 7 421 9 933 8 677 8 677 8 960 3,3 3,3
72321 PLYNOVODNÍ ARMATURY KUS 65 672 65 672 65 672 65 672 9 570 -85,4 -85,4
73100 KOTELNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ KPL 48 044 48 044 48 044 48 044 78 500 63,4 63,4
741141 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRÁZDNÁ KUS 89 225 89 225 89 225 89 225 1 790 -98,0 -98,0
741172 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2 KUS 850 850 850 850 315 -62,9 -62,9
741321 ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, MONTÁŽ NA KRABICI KUS 52 134 107 134 825 673,3 516,3
741421 ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ PŘES IP 44 230 V, 16 A KUS 190 190 190 190 224 18,1 18,1
741541 SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ NOUZOVÉ DO 10 W KUS 544 657 600 600 1 000 66,6 66,6
741551 SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - PŘÍPLATEK ZA VYŠŠÍ KRYTÍ SVÍTIDLA (MIN. IP 44) KUS 625 880 763 774 459 -39,9 -40,7
741571 SVÍTIDLO LED ANTIVANDAL (IP 44) TŘÍDA II, DO 10 W KUS 918 1 181 1 070 1 109 6 450 503,1 481,4
741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 8 82 37 36 84 128,9 131,9
741831 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU MĚDĚNÝ DO 120 MM2 M 100 315 207 207 304 46,7 46,7
741841 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU OCELOVÝ DO 120 MM2 M 32 53 42 42 112 164,1 164,1
741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 43 468 83 73 53 -36,5 -27,5
741913 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN PŘES 300 DO 600 MM2 M 1 589 1 744 1 662 1 653 254 -84,7 -84,6
741921 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI NEREZOVÝ (V4A) DO 120 MM2 M 92 92 92 92 454 394,0 394,0
741931 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI MĚDĚNÝ DO 120 MM2 M 8 39 24 24 180 664,0 664,0
741A31 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH MĚDĚNÝ DO 120 MM2 M 273 273 273 273 311 13,8 13,8
741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 683 683 683 683 678 -0,8 -0,8
741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 354 354 354 354 558 57,6 57,6
741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 53 913 207 101 86 -58,5 -14,7
741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 224 224 224 224 47 -79,0 -79,0
741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 53 995 367 53 67 -81,7 27,4
741Z05 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ M 30 218 124 124 84 -32,3 -32,3
742111 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS CU BEZ DRŽÁKŮ DO 500 MM2 M 103 103 103 103 675 556,5 556,5
742122 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS AL BEZ DRŽÁKŮ PŘES 500 DO 1000 MM2 M 104 235 183 191 962 425,5 402,7
742124 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS AL BEZ DRŽÁKŮ PŘES 2000 MM2 M 32 2 247 1 139 1 139 3 000 163,3 163,3
742212 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, SLOUP PŘES 9/10 DO 10,5/10 KN KUS 26 456 31 921 29 685 30 182 27 500 -7,4 -8,9
742231 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, VODIČ ALFE M 106 1 304 705 705 725 2,9 2,9
742242 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽÍLY OD 10 DO 25 MM2 M 29 81 46 29 62 34,3 114,5
742244 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽÍLY OD 70 DO 95 MM2 M 217 217 217 217 227 4,4 4,4
742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS 7 067 7 067 7 067 7 067 631 -91,1 -91,1
742311 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, SLOUP DO 10,5/15 KN KUS 16 177 16 177 16 177 16 177 18 500 14,4 14,4
742361 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, UZEMNĚNÍ PODPĚRNÉHO BODU KUS 3 073 3 073 3 073 3 073 2 740 -10,8 -10,8
742511 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, CSA DO 70 MM2 M 127 1 729 928 928 283 -69,5 -69,5
742512 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, CSA OD 95 DO 150 MM2 M 255 5 104 1 021 694 900 -11,9 29,7
742521 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 3,6-AYKCY DO 70 MM2 M 676 2 958 1 103 959 220 -80,1 -77,1
742811 KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2 KUS 2 058 2 058 2 058 2 058 6 800 230,5 230,5
742A11 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2 KUS 515 636 575 575 1 320 129,4 129,4
742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 40 40 40 40 34 -15,5 -15,5
742F21 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 340 340 340 340 20 -94,1 -94,1
742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 56 90 69 65 24 -65,5 -62,8
742g23 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 74 180 145 180 38 -73,8 -78,9
742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 29 49 36 29 51 42,6 75,9
742h12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 96 141 113 114 105 -7,1 -7,7
742H21 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 43 56 50 50 98 95,7 94,1
742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 123 315 280 304 50 -82,1 -83,6
742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 67 117 80 77 95 18,1 23,7
742h24 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 M 171 1 056 460 307 189 -58,9 -38,4
742H32 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2 M 104 104 104 104 203 95,5 95,5
742J12 OPTICKÝ KABEL MULTIMOD DUPLEX - PLAST M 60 60 60 60 0 -100,0 -100,0
742k11 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 42 42 42 42 50 19,9 19,9
742K12 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 101 1 212 655 640 174 -73,4 -72,8
742K13 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 191 1 212 702 702 261 -62,8 -62,8
742k14 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 KUS 349 1 212 781 781 374 -52,1 -52,1
742K22 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 962 2 520 1 741 1 741 159 -90,9 -90,9
742k23 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 KUS 736 2 243 1 193 896 358 -70,0 -60,1
742K24 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2 KUS 4 214 4 214 4 214 4 214 1 010 -76,0 -76,0
742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 269 269 269 269 106 -60,6 -60,6
742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 9 315 9 812 9 688 9 812 5 140 -46,9 -47,6
742z12 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU VN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 3 293 3 293 3 293 3 293 12 480 279,0 279,0
742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M 18 77 34 18 29 -13,8 60,4
742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 22 51 32 23 17 -46,7 -26,4
742z24 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN M 14 23 20 23 28 38,1 20,0
743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 2 908 4 582 3 896 3 972 4 800 23,2 20,9
743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 7 204 18 829 11 083 10 677 16 090 45,2 50,7
743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 802 837 815 807 888 8,9 10,0
743152 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 802 802 802 802 1 560 94,5 94,5
743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 1 008 2 041 1 525 1 525 1 720 12,8 12,8
743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W KUS 6 831 13 848 8 712 7 085 5 440 -37,6 -23,2
743512 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, PŘES 150 DO 250 W KUS 6 391 6 391 6 391 6 391 6 530 2,2 2,2
743513 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, PŘES 250 W KUS 13 559 13 559 13 559 13 559 7 430 -45,2 -45,2
743541 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ ZÁŘIVKOVÉ, MIN. IP 44, DO 60 W KUS 15 526 15 526 15 526 15 526 4 210 -72,9 -72,9
743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS 15 804 16 222 16 013 16 013 12 480 -22,1 -22,1
743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS 15 804 15 804 15 804 15 804 18 510 17,1 17,1
743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 357 357 357 357 444 24,5 24,5
743711 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS 15 903 15 903 15 903 15 903 48 280 203,6 203,6
743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 1 844 2 910 2 377 2 377 3 970 67,0 67,0
743c12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 18 116 18 116 18 116 18 116 12 480 -31,1 -31,1
743F21 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE KUS 10 601 10 601 10 601 10 601 11 150 5,2 5,2
743F22 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A DVOUSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE KUS 12 283 17 087 14 685 14 685 35 720 143,2 143,2
743G13 SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI OD 5 DO 6 KS ZÁSUVEK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V) KUS 16 037 16 037 16 037 16 037 17 410 8,6 8,6
743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 281 1 931 1 021 723 2 620 156,6 262,4
743Z34 DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO, PŘISAZENÉHO NEBO ZÁVĚSNÉHO SVÍTIDLA KUS 248 248 248 248 208 -16,3 -16,3
743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 126 126 126 126 251 99,8 99,8
743Z71 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ KUS 3 768 3 768 3 768 3 768 934 -75,2 -75,2
744141 ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 400 X 400 MM KUS 15 623 15 623 15 623 15 623 775 -95,0 -95,0
744142 ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 500 X 410-600 MM KUS 2 890 6 831 4 861 4 861 2 560 -47,3 -47,3
744214 KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, 540-1060 X 810-1500 MM KUS 92 216 92 216 92 216 92 216 58 690 -36,4 -36,4
744221 KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ VESTAVNÁ, MIN. IP 44, DO 530 X 800 MM KUS 1 491 5 589 3 426 3 312 16 620 385,1 401,9
744311 ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRÁZDNÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY DO 500 MM, VÝŠKY DO 2250 MM KUS 333 29 507 14 920 14 920 17 770 19,1 19,1
744312 ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ PRÁZDNÝ, IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY OD 510 DO 800 MM, VÝŠKY DO 2250 MM KUS 2 422 25 892 6 647 2 892 30 060 352,2 939,4
744Z01 DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN KUS 1 490 1 490 1 490 1 490 863 -42,1 -42,1
744Z03 DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ NEBO OVLÁDACÍHO ROZVADĚČE NN KUS 1 490 1 490 1 490 1 490 1 070 -28,2 -28,2
745z11 DEMONTÁŽ - VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ, ROZSAH TS NEBO PODOBNÉHO OBJEKTU KUS 11 414 11 414 11 414 11 414 3 370 -70,5 -70,5
745z42 DEMONTÁŽ SLOUPOVÉ/STOŽÁROVÉ TRAFOSTANICE KUS 12 512 12 512 12 512 12 512 10 810 -13,6 -13,6
747211 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ KUS 1 552 13 911 6 873 7 957 9 590 39,5 20,5
747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 3 326 165 523 67 070 32 362 15 580 -76,8 -51,9
747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ KUS 2 543 13 242 7 892 7 892 3 610 -54,3 -54,3
747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 659 659 659 659 343 -47,9 -47,9
747512 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2 KUS 659 659 659 659 497 -24,5 -24,5
747531 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV KUS 1 783 1 783 1 783 1 783 3 670 105,8 105,8
747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS KUS 2 927 2 927 2 927 2 927 5 420 85,2 85,2
747612 MĚŘENÍ KROKOVÉHO A DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ V AREÁLU ELEKTRIZOVANÉ STANICE KUS 7 134 7 134 7 134 7 134 7 800 9,3 9,3
747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 713 713 713 713 392 -45,1 -45,1
747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 7 518 7 518 7 518 7 518 448 -94,0 -94,0
747706 ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD 717 717 717 717 365 -49,1 -49,1
748151 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 307 307 307 307 141 -54,1 -54,1
748241 PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM KUS 26 26 26 26 20 -23,3 -23,3
74D111 PŘIPEVNĚNÍ SVÍTIDLA (BEZ DODÁVKY SVÍTIDLA) NA JEDNODUCHÝ STOŽÁR NEBO BŘEVNO KUS 5 853 5 853 5 853 5 853 2 780 -52,5 -52,5
74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS 15 192 15 192 15 192 15 192 11 410 -24,9 -24,9
75A121 KABEL METALICKÝ JEDNOPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 7 337 7 337 7 337 7 337 5 260 -28,3 -28,3
75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 17 185 17 185 17 185 17 185 11 220 -34,7 -34,7
75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 16 437 16 437 16 437 16 437 13 200 -19,7 -19,7
75A218 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR 9 862 9 862 9 862 9 862 3 040 -69,2 -69,2
75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 1 793 1 793 1 793 1 793 1 200 -33,1 -33,1
75A228 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR 1 076 1 076 1 076 1 076 1 026 -4,6 -4,6
75A321 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 3 204 3 204 3 204 3 204 4 400 37,4 37,4
75A322 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 5 150 5 150 5 150 5 150 7 610 47,8 47,8
75A331 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 4 232 4 232 4 232 4 232 5 200 22,9 22,9
75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 687 687 687 687 539 -21,6 -21,6
75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 837 837 837 837 814 -2,7 -2,7
75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 837 837 837 837 886 5,9 5,9
75H141 STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M KUS 59 869 59 869 59 869 59 869 19 170 -68,0 -68,0
75H14X STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ KUS 10 614 21 497 16 056 16 056 5 590 -65,2 -65,2
75I121 KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 871 11 442 7 324 9 660 10 410 42,1 7,8
75I12X KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 30 30 30 30 30 0,3 0,2
75I12Y KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ M 16 16 16 16 20 23,6 23,6
75I222 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN KMČTYŘKA 9 518 9 518 9 518 9 518 6 650 -30,1 -30,1
75I22Y KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ M 18 18 18 18 26 41,4 41,4
75I411 KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ KMPÁR 4 655 101 708 45 340 6 315 2 640 -94,2 -58,2
75I41X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ M 22 88 33 26 48 43,8 85,5
75I41Y KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - DEMONTÁŽ M 21 21 21 21 30 44,2 44,2
75I421 KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 4 PÁRŮ KMPÁR 118 105 521 52 819 52 819 6 530 -87,6 -87,6
75I42X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 60 67 63 63 62 -2,2 -2,2
75I611 KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM M 76 76 76 76 51 -33,2 -33,2
75I61X KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - MONTÁŽ M 21 21 21 21 41 97,0 97,0
75I61Y KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - DEMONTÁŽ M 20 20 20 20 20 1,7 1,7
75I712 KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 19 ČTYŘEK KMČTYŘKA 62 047 62 047 62 047 62 047 24 920 -59,8 -59,8
75I71X KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - MONTÁŽ M 81 81 81 81 30 -63,1 -63,1
75I722 KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM DO 19 ČTYŘEK KMČTYŘKA 43 887 43 887 43 887 43 887 18 810 -57,1 -57,1
75I72Y KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ M 37 37 37 37 26 -29,3 -29,3
75I812 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN KMVLÁKNO 1 310 1 641 1 476 1 476 1 170 -20,7 -20,7
75I81X KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ M 24 24 24 24 27 11,8 11,8
75I81Y KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ M 30 30 30 30 26 -13,0 -13,0
75I821 KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 12 VLÁKEN KMVLÁKNO 3 411 4 577 3 994 3 994 12 250 206,7 206,7
75I82Y KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - DEMONTÁŽ M 18 18 18 18 21 13,6 13,6
75I84X KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - MONTÁŽ KUS 747 747 747 747 290 -61,2 -61,2
75I84Y KABEL OPTICKÝ - REZERVA DO 500 MM - DEMONTÁŽ KUS 448 448 448 448 410 -8,5 -8,5
75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 19 33 29 33 25 -13,8 -23,2
75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 16 30 26 30 27 4,3 -10,5
75I91Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M 14 19 18 19 33 84,3 71,0
75I951 OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM M 3 437 3 437 3 437 3 437 298 -91,3 -91,3
75I95Y OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ - DEMONTÁŽ M 82 82 82 82 30 -63,2 -63,2
75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 4 7 472 1 706 1 341 3 500 105,2 161,1
75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 2 6 3 4 4 21,3 10,5
75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 146 422 336 422 176 -47,6 -58,3
75IA1X OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ KUS 75 108 87 79 149 71,3 89,6
75IA1Y OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - DEMONTÁŽ KUS 60 60 60 60 104 72,5 72,5
75IA21 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 159 159 159 159 207 30,5 30,5
75IA2X OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ - MONTÁŽ KUS 75 75 75 75 193 158,3 158,3
75IA2Y OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA OPRAVNÁ - DEMONTÁŽ KUS 45 45 45 45 81 80,7 80,7
75IA51 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 120 422 362 422 153 -57,7 -63,8
75IA5X OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS 60 60 60 60 71 18,8 18,8
75IA5Y OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - DEMONTÁŽ KUS 37 66 47 37 30 -35,7 -18,9
75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 216 217 217 217 178 -17,9 -17,9
75IA6X OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ KUS 60 71 66 66 78 18,6 18,6
75IA6Y OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - DEMONTÁŽ KUS 42 66 54 54 309 473,2 473,2
75IA71 OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 210 315 253 233 161 -36,3 -31,0
75IA7X OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ KUS 60 207 157 205 87 -44,6 -57,5
75ID11 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY KUS 6 322 6 322 6 322 6 322 9 510 50,4 50,4
75ID1X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ KUS 3 015 3 326 3 246 3 321 1 660 -48,9 -50,0
75ID1Y PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - DEMONTÁŽ KUS 1 467 1 481 1 474 1 475 1 270 -13,9 -13,9
75IE41 SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ KUS 7 403 7 403 7 403 7 403 7 610 2,8 2,8
75IE4X SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ KUS 2 690 2 690 2 690 2 690 1 500 -44,2 -44,2
75IE4Y SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KUS 1 614 1 614 1 614 1 614 1 010 -37,4 -37,4
75IED1 TO HLASITÝ MB NA SLOUPKU KUS 2 057 7 966 5 249 5 486 28 390 440,9 417,5
75IED2 TO HLASITÝ MB NA ZDI KUS 18 805 18 805 18 805 18 805 23 200 23,4 23,4
75IEDX TO HLASITÝ MB - MONTÁŽ KUS 1 293 3 028 2 161 2 161 6 170 185,6 185,6
75IF21 ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 KUS 159 159 159 159 219 38,1 38,1
75IF2X ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ KUS 49 49 49 49 12 -75,7 -75,7
75IF2Y ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - DEMONTÁŽ KUS 30 30 30 30 30 0,4 0,4
75IF31 ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE KUS 370 370 370 370 279 -24,6 -24,6
75IF3X ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - MONTÁŽ KUS 120 120 120 120 31 -74,1 -74,1
75IF3Y ZEMNÍCÍ SVORKOVNICE - DEMONTÁŽ KUS 72 72 72 72 30 -58,6 -58,6
75IF41 MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 KUS 317 317 317 317 375 18,2 18,2
75IF4X MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ KUS 203 203 203 203 107 -47,4 -47,4
75IF4Y MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - DEMONTÁŽ KUS 120 120 120 120 69 -42,3 -42,3
75IFA1 NOSNÍK BLESKOJISTEK KUS 315 315 315 315 343 8,9 8,9
75IFAX NOSNÍK BLESKOJISTEK - MONTÁŽ KUS 120 120 120 120 108 -9,7 -9,7
75IFAY NOSNÍK BLESKOJISTEK - DEMONTÁŽ KUS 72 72 72 72 69 -4,7 -4,7
75IFB1 BLESKOJISTKA KUS 30 30 30 30 127 324,9 324,9
75IFBX BLESKOJISTKA - MONTÁŽ KUS 30 30 30 30 50 67,3 67,3
75IG11 TYČ UZEMŇOVACÍ KUS 238 238 238 238 393 65,2 65,2
75IG1X TYČ UZEMŇOVACÍ - MONTÁŽ KUS 598 598 598 598 146 -75,6 -75,6
75IG61 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 M 31 31 31 31 31 -0,1 -0,1
75IG6X VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ M 30 30 30 30 37 23,8 23,8
75IH11 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL KUS 539 782 660 660 1 020 54,5 54,5
75IH12 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL KUS 1 345 1 345 1 345 1 345 1 580 17,5 17,5
75IH1Y UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE - DEMONTÁŽ KUS 807 807 807 807 43 -94,7 -94,7
75IH31 UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN KUS 232 437 334 334 465 39,1 39,1
75IH42 UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY PŘES 0,5 M DO 25XN KUS 1 793 1 793 1 793 1 793 951 -47,0 -47,0
75IH61 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN KUS 3 306 4 800 4 053 4 053 5 440 34,2 34,2
75IH62 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN KUS 11 026 11 026 11 026 11 026 24 410 121,4 121,4
75IH81 UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ KUS 26 26 26 26 62 134,5 134,5
75IH8X UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ KUS 23 23 23 23 30 30,5 30,5
75IH9X UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ KUS 15 15 15 15 16 7,0 7,0
75II11 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL KUS 2 115 6 373 3 954 3 375 2 050 -48,2 -39,3
75II1X SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ KUS 1 943 1 943 1 943 1 943 5 790 198,1 198,1
75II1Y SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - DEMONTÁŽ KUS 1 195 1 195 1 195 1 195 605 -49,4 -49,4
75II2Z SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - PRONÁJEM kus/měsíc 3 056 3 056 3 056 3 056 1 040 -66,0 -66,0
75II31 SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU DO 100 ŽIL KUS 4 098 4 098 4 098 4 098 7 210 76,0 76,0
75II3X SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - MONTÁŽ KUS 4 091 5 446 4 769 4 769 5 940 24,6 24,6
75II3Y SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - DEMONTÁŽ KUS 1 551 2 723 2 137 2 137 5 090 138,2 138,2
75II61 SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA MALÁ KUS 741 1 699 1 380 1 698 134 -90,3 -92,1
75II71 SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN KUS 5 317 9 813 7 565 7 565 8 430 11,4 11,4
75II7X SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ KUS 10 358 13 731 12 044 12 044 32 750 171,9 171,9
75II7Y SPOJKA OPTICKÁ - DEMONTÁŽ KUS 1 552 2 034 1 793 1 793 18 460 929,6 929,6
75IJ11 MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ KUS 598 598 598 598 625 4,6 4,6
75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 72 4 508 1 510 1 138 37 -97,6 -96,8
75IJ13 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK KUS 403 403 403 403 251 -37,8 -37,8
75IJ14 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK KUS 374 374 374 374 300 -19,7 -19,7
75IJ21 MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU ČTYŘKA 508 508 508 508 2 330 359,0 359,0
75IJ22 MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU ČTYŘKA 423 423 423 423 1 060 150,6 150,6
75IJ31 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ KOAXIÁLNÍHO KABELU ÚSEK 4 739 4 739 4 739 4 739 647 -86,4 -86,4
75J212 KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM KMPÁR 2 247 2 247 2 247 2 247 2 110 -6,1 -6,1
75J911 OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE DO 5 M KUS 589 589 589 589 510 -13,5 -13,5
75L41X KAMERA ANALOGOVÁ - MONTÁŽ KUS 18 007 18 007 18 007 18 007 3 320 -81,6 -81,6
75L41Y KAMERA ANALOGOVÁ - DEMONTÁŽ KUS 10 078 10 078 10 078 10 078 1 990 -80,3 -80,3
75L421 KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ KUS 174 665 174 665 174 665 174 665 12 140 -93,1 -93,1
75L42X KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ KUS 12 654 12 654 12 654 12 654 4 310 -65,9 -65,9
75L482 PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS KUS 1 988 1 988 1 988 1 988 3 670 84,6 84,6
75L491 ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY KUS 5 178 12 687 8 933 8 933 1 800 -79,9 -79,9
75L492 ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY KUS 1 872 2 737 2 305 2 305 3 490 51,4 51,4
75M825 SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ KUS 65 006 69 578 67 735 68 130 50 290 -25,8 -26,2
75M82X PŘENOSOVÝ SYSTÉM, SDH - MONTÁŽ KUS 9 743 10 171 9 840 9 743 39 420 300,6 304,6
75M82Y PŘENOSOVÝ SYSTÉM, SDH - DEMONTÁŽ KUS 4 693 4 693 4 693 4 693 19 710 320,0 320,0
75M857 MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ KUS 7 790 21 368 12 493 8 322 10 480 -16,1 25,9
75M85X MEDIAKONVERTOR - MONTÁŽ KUS 1 133 1 410 1 253 1 217 1 210 -3,4 -0,5
75N21Y MRS, RADIOSTANICE - DEMONTÁŽ KUS 4 484 4 484 4 484 4 484 25 560 470,0 470,0
75N25Y MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA - DEMONTÁŽ KUS 14 967 14 967 14 967 14 967 3 390 -77,4 -77,4
76211 STĚNY A PŘÍČKY Z ŘEZIVA M3 10 466 10 466 10 466 10 466 10 600 1,3 1,3
76233 VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH M3 11 848 11 848 11 848 11 848 12 000 1,3 1,3
76234 BEDNĚNÍ STŘECH M3 6 870 6 870 6 870 6 870 6 970 1,5 1,5
76252 TESAŘSKÉ PODLAHY M3 5 893 5 893 5 893 5 893 5 980 1,5 1,5
76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 1 143 1 143 1 143 1 143 1 380 20,7 20,7
76299 OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE M3 11 536 11 536 11 536 11 536 11 700 1,4 1,4
76411 KRYTINA STŘECH Z POZINK PLECHU M2 610 610 610 610 529 -13,2 -13,2
76421 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU M2 288 1 925 925 563 534 -42,3 -5,2
76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU M2 1 930 7 471 3 454 2 209 2 230 -35,4 1,0
76425 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU M2 490 1 237 879 894 1 130 28,6 26,4
764418 ŽLABY Z POZINK PLECHU RŠ DO 1000MM M 1 973 1 973 1 973 1 973 452 -77,1 -77,1
764441 ŽLABY ZE ZINK PLECHU RŠ DO 250MM M 176 176 176 176 214 21,6 21,6
764452 ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 330MM M 462 462 462 462 487 5,4 5,4
764512 ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z POZINK PLECHU DN DO 100MM M 287 287 287 287 179 -37,6 -37,6
767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 205 229 214 210 98 -54,1 -53,4
767912 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO M2 127 127 127 127 206 61,6 61,6
76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 83 626 265 229 101 -61,8 -55,8
76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 395 457 437 457 448 2,6 -2,0
76794 OPLOCENÍ Z PLECHU M2 566 2 494 1 530 1 530 469 -69,4 -69,4
76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2 1 559 1 559 1 559 1 559 1 380 -11,5 -11,5
76796 VRATA A VRÁTKA M2 530 18 714 5 629 4 510 4 630 -17,8 2,7
76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 50 610 197 469 100 814 69 661 68 000 -32,6 -2,4
78171 OBKLADY STĚN Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC M2 588 591 590 590 589 -0,1 -0,1
78272 OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO M2 1 679 1 679 1 679 1 679 2 900 72,7 72,7
78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 15 170 155 170 216 39,6 26,7
78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 309 1 056 655 642 660 0,8 2,9
783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 795 937 867 870 873 0,7 0,4
78314 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 573 573 573 573 597 4,2 4,2
78315 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM M2 719 719 719 719 730 1,5 1,5
783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 1 1 087 623 728 1 070 71,7 47,1
783162 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM M2 377 896 636 636 926 45,5 45,5
78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2 714 714 714 714 660 -7,6 -7,6
783421 PROTIKOR OCHR POTR A ARM NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBS ZN M2 364 364 364 364 298 -18,1 -18,1
78372 NÁTĚRY TESAŘ KONSTR SYNTETICKÉ M2 204 204 204 204 207 1,6 1,6
78375 NÁTĚRY TESAŘ KONSTR PROTIPLÍSŇOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ M2 323 416 369 369 328 -11,2 -11,2
78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 100 364 201 199 279 39,0 40,0
78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 90 345 212 224 328 55,0 46,7
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 102 657 296 286 379 27,8 32,4
78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 377 594 511 561 433 -15,2 -22,9
78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2 161 382 338 382 494 46,1 29,2
78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 215 927 595 704 710 19,3 0,9
7838G NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S14 M2 192 192 192 192 428 123,4 123,4
7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2 123 382 216 156 214 -0,7 37,4
78440 MALBY POVRCHŮ M2 418 418 418 418 21 -95,0 -95,0
81433 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM M 323 323 323 323 505 56,2 56,2
81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 333 341 337 337 744 121,0 121,0
81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 792 891 842 842 1 050 24,8 24,8
81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 1 820 1 961 1 912 1 954 2 300 20,3 17,7
81484 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 1600MM M 8 481 8 481 8 481 8 481 10 500 23,8 23,8
82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M 855 1 386 1 225 1 330 1 250 2,0 -6,0
82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 1 579 1 579 1 579 1 579 1 540 -2,5 -2,5
82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M 1 391 2 870 2 007 1 883 1 970 -1,8 4,6
82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 416 2 357 1 386 1 386 2 770 99,8 99,8
82634 CHRÁNIČKY Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 200MM M 605 605 605 605 1 180 95,1 95,1
83427 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 100MM M 817 817 817 817 481 -41,1 -41,1
83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 812 812 812 812 683 -15,9 -15,9
83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 987 1 176 1 082 1 082 1 070 -1,1 -1,1
83445 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM M 2 044 2 449 2 125 2 044 2 180 2,6 6,7
83457 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 500MM M 6 604 6 604 6 604 6 604 6 080 -7,9 -7,9
83458 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 600MM M 13 387 13 387 13 387 13 387 8 370 -37,5 -37,5
84434 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM M 889 3 206 2 434 3 206 2 330 -4,3 -27,3
84472 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 1200MM M 11 940 11 940 11 940 11 940 13 300 11,4 11,4
85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 1 247 1 538 1 406 1 419 1 580 12,4 11,4
85127 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 1 092 1 956 1 552 1 581 1 670 7,6 5,6
85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 1 907 2 932 2 325 2 252 2 260 -2,8 0,4
85134 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 26 4 102 3 278 4 102 2 760 -15,8 -32,7
85145 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 2 307 2 307 2 307 2 307 4 270 85,1 85,1
85146 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM M 2 362 10 437 6 345 5 041 6 780 6,9 34,5
85226 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM M 2 120 4 322 2 602 2 207 2 420 -7,0 9,7
85233 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 150MM M 2 396 4 452 3 458 3 524 4 170 20,6 18,3
85234 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 200MM M 4 102 6 604 5 353 5 353 6 270 17,1 17,1
85244 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 250MM M 6 353 6 353 6 353 6 353 7 520 18,4 18,4
85245 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 300MM M 6 512 7 916 6 980 6 512 9 380 34,4 44,1
85426 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 728 728 728 728 1 580 117,2 117,2
85433 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 2 183 2 183 2 183 2 183 2 260 3,6 3,6
85434 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 2 806 2 806 2 806 2 806 2 760 -1,6 -1,6
85460 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 800MM M 10 809 10 809 10 809 10 809 23 200 114,6 114,6
85471 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 1000MM M 12 730 12 730 12 730 12 730 32 300 153,7 153,7
85827 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 1 039 1 604 1 321 1 321 1 200 -9,2 -9,2
85833 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 1 187 1 659 1 502 1 659 1 240 -17,4 -25,2
85834 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 1 212 1 212 1 212 1 212 1 290 6,4 6,4
85846 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 400MM DO CHRÁNIČKY M 1 595 2 010 1 802 1 802 1 520 -15,7 -15,7
86326 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM M 359 960 601 548 417 -30,6 -23,9
86327 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 713 7 249 3 852 2 254 908 -76,4 -59,7
863271 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM S CEMENTACÍ M 1 075 1 075 1 075 1 075 1 180 9,8 9,8
863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M 2 268 2 268 2 268 2 268 2 630 16,0 16,0
86333 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 970 6 793 2 970 2 276 1 590 -46,5 -30,1
863331 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM S CEMENTACÍ M 2 735 2 735 2 735 2 735 1 740 -36,4 -36,4
86334 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 1 529 2 231 1 875 1 870 2 010 7,2 7,5
863341 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM S CEMENTACÍ M 1 715 1 715 1 715 1 715 2 270 32,4 32,4
863342 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 2 907 2 907 2 907 2 907 6 580 126,4 126,4
86345 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 2 494 27 239 18 758 22 741 2 840 -84,9 -87,5
86357 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 7 738 46 136 24 513 16 567 4 920 -79,9 -70,3
863571 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM S CEMENTACÍ M 12 178 12 178 12 178 12 178 5 670 -53,4 -53,4
86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 145 788 418 440 834 99,7 89,6
86633 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 1 116 1 116 1 116 1 116 901 -19,2 -19,2
86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 1 889 2 537 2 213 2 213 1 830 -17,3 -17,3
86644 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM M 1 351 6 384 3 340 2 286 2 350 -29,7 2,8
86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 3 916 3 916 3 916 3 916 2 780 -29,0 -29,0
86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 2 457 5 415 3 156 2 670 3 540 12,2 32,6
86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 1 960 8 123 6 630 8 123 4 340 -34,5 -46,6
86658 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM M 4 812 14 909 8 347 5 321 4 820 -42,3 -9,4
86659 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 700MM M 4 737 7 239 5 988 5 988 5 860 -2,1 -2,1
86671 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 16 777 16 777 16 777 16 777 10 600 -36,8 -36,8
86672 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1200MM M 11 761 11 761 11 761 11 761 13 300 13,1 13,1
86683 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1400MM M 13 707 13 707 13 707 13 707 19 900 45,2 45,2
86690 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN PŘES 1600MM M 28 562 28 562 28 562 28 562 54 300 90,1 90,1
86745 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 300MM M 4 453 8 985 5 963 4 453 6 170 3,5 38,6
86757 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 500MM M 5 831 18 621 9 028 5 831 7 370 -18,4 26,4
86758 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 600MM M 10 830 10 830 10 830 10 830 8 460 -21,9 -21,9
86759 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 700MM M 7 527 13 989 10 758 10 758 9 420 -12,4 -12,4
86760 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 800MM M 8 270 16 245 12 257 12 257 10 170 -17,0 -17,0
86815 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 50MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 220 1 220 1 220 1 220 644 -47,2 -47,2
86826 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 80MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 503 503 503 503 690 37,2 37,2
86827 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 100MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 186 1 579 1 424 1 508 735 -48,4 -51,3
86833 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 150MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 530 1 882 1 706 1 706 782 -54,2 -54,2
86834 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 200MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 227 1 963 1 620 1 698 828 -48,9 -51,3
86845 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 597 1 913 1 755 1 755 1 011 -42,4 -42,4
86846 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 400MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 2 315 2 315 2 315 2 315 1 090 -52,9 -52,9
86857 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 168 3 610 2 268 2 148 1 290 -43,1 -39,9
86859 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 700MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 3 554 3 554 3 554 3 554 2 900 -18,4 -18,4
86860 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 800MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 3 610 3 610 3 610 3 610 3 310 -8,3 -8,3
87113 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 25MM (1") M 119 119 119 119 109 -8,3 -8,3
87114 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 40MM (1,5") M 174 174 174 174 120 -31,2 -31,2
87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 218 292 250 241 338 35,0 40,5
87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM M 190 277 221 197 24 -89,2 -87,8
87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 49 141 78 62 136 73,5 120,5
87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 75 459 284 284 189 -33,5 -33,4
87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 120 3 460 670 470 272 -59,4 -42,1
87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 272 455 347 314 358 3,2 14,1
87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 271 1 029 622 677 438 -29,6 -35,3
87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 888 1 508 1 105 1 056 883 -20,1 -16,4
87344 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 250MM M 1 638 1 638 1 638 1 638 1 480 -9,7 -9,7
87345 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300MM M 1 663 2 867 2 265 2 265 1 780 -21,4 -21,4
87415 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM M 269 344 307 307 136 -55,6 -55,6
87426 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 260 378 319 319 188 -41,1 -41,1
87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 124 2 702 653 327 261 -60,0 -20,3
87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 154 2 490 736 287 345 -53,1 20,3
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 284 2 826 645 488 452 -29,9 -7,5
874343 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 2 729 2 729 2 729 2 729 3 390 24,2 24,2
87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 564 1 075 737 688 735 -0,3 6,8
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 505 4 451 999 920 1 060 6,2 15,2
87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 779 3 410 1 589 1 402 1 810 13,9 29,2
874463 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 7 223 7 223 7 223 7 223 5 770 -20,1 -20,1
87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 1 463 9 565 2 443 1 852 2 810 15,0 51,7
87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 1 881 10 470 4 182 2 648 4 290 2,6 62,0
87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 3 799 17 283 5 477 4 529 5 470 -0,1 20,8
87515 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM M 46 1 819 932 932 46 -95,1 -95,1
875152 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM DĚROVANÝCH M 26 26 26 26 61 130,4 130,4
87526 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM M 42 42 42 42 102 143,7 143,7
87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 24 311 102 24 237 132,9 891,6
875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 54 133 63 54 248 293,9 360,6
87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 55 374 203 188 248 22,1 32,2
875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 73 329 201 188 255 26,9 35,5
87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 178 422 280 298 315 12,4 5,6
875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 133 358 244 224 325 33,5 45,0
87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 33 155 80 72 42 -47,3 -41,4
87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 30 125 64 56 64 -0,1 14,0
87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 24 312 95 93 127 33,3 37,1
87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 42 530 130 111 154 18,2 38,1
87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 60 1 007 196 123 201 2,3 63,5
87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 237 1 006 355 293 317 -10,7 8,0
87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 284 686 393 352 641 63,0 82,3
87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 423 1 944 1 081 868 850 -21,4 -2,1
87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 676 3 245 1 630 1 111 1 350 -17,2 21,5
87657 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM M 1 611 3 430 2 520 2 520 2 130 -15,5 -15,5
87658 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 600MM M 2 086 2 086 2 086 2 086 2 650 27,0 27,0
87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 173 707 430 327 271 -36,9 -17,2
87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 324 658 529 583 361 -31,8 -38,1
87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 705 1 056 881 881 491 -44,2 -44,2
87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M 37 37 37 37 32 -13,8 -13,8
87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 111 1 138 527 315 123 -76,7 -60,9
87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M 503 532 517 517 166 -67,9 -67,9
87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 1 604 1 604 1 604 1 604 351 -78,1 -78,1
87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 334 1 659 996 996 503 -49,5 -49,5
891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM KUS 2 783 2 783 2 783 2 783 2 570 -7,6 -7,6
891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 4 240 4 713 4 477 4 477 4 500 0,5 0,5
891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 2 858 10 518 4 765 3 828 6 180 29,7 61,5
891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 7 580 45 519 15 198 7 580 7 280 -52,1 -4,0
891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 6 756 16 245 11 345 10 971 11 100 -2,2 1,2
891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS 8 834 45 519 26 464 23 014 16 700 -36,9 -27,4
891144 ŠOUPÁTKA DN DO 250MM KUS 27 075 27 075 27 075 27 075 29 500 9,0 9,0
891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS 35 366 45 519 40 094 41 372 44 200 10,2 6,8
891146 ŠOUPÁTKA DN DO 400MM KUS 4 010 75 277 44 226 53 392 79 300 79,3 48,5
891157 ŠOUPÁTKA DN DO 500MM KUS 53 742 53 742 53 742 53 742 108 500 101,9 101,9
89116 ŠOUPÁTKA DN DO 800MM KUS 116 722 116 722 116 722 116 722 150 900 29,3 29,3
891171 ŠOUPÁTKA DN DO 1000MM KUS 158 033 158 033 158 033 158 033 200 200 26,7 26,7
891214 VENTILY DN DO 40MM KUS 1 744 1 744 1 744 1 744 1 660 -4,8 -4,8
891226 VENTILY DN DO 80MM KUS 3 532 3 532 3 532 3 532 3 200 -9,4 -9,4
891227 VENTILY DN DO 100MM KUS 50 607 50 607 50 607 50 607 4 570 -91,0 -91,0
891233 VENTILY DN DO 150MM KUS 13 195 13 195 13 195 13 195 9 070 -31,3 -31,3
891234 VENTILY DN DO 200MM KUS 50 607 50 607 50 607 50 607 17 600 -65,2 -65,2
891245 VENTILY DN DO 300MM KUS 50 607 50 607 50 607 50 607 41 500 -18,0 -18,0
891315 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 50MM KUS 2 870 2 870 2 870 2 870 4 170 45,3 45,3
891326 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 80MM KUS 3 638 4 613 4 288 4 613 5 280 23,1 14,5
891327 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM KUS 4 365 6 481 5 423 5 423 6 370 17,5 17,5
891333 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 150MM KUS 8 569 8 569 8 569 8 569 13 800 61,0 61,0
891344 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 250MM KUS 20 515 20 515 20 515 20 515 24 300 18,5 18,5
891345 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 300MM KUS 25 848 29 112 27 480 27 480 30 500 11,0 11,0
891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 8 393 22 804 16 081 16 698 17 500 8,8 4,8
891427 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM KUS 8 393 8 393 8 393 8 393 20 900 149,0 149,0
891626 KLAPKY DN DO 80MM KUS 9 569 9 569 9 569 9 569 4 170 -56,4 -56,4
891627 KLAPKY DN DO 100MM KUS 31 388 31 388 31 388 31 388 5 000 -84,1 -84,1
891634 KLAPKY DN DO 200MM KUS 31 388 31 388 31 388 31 388 44 200 40,8 40,8
891644 KLAPKY DN DO 250MM KUS 5 743 5 743 5 743 5 743 50 700 782,8 782,8
891645 KLAPKY DN DO 300MM KUS 31 388 63 076 47 232 47 232 54 900 16,2 16,2
891657 KLAPKY DN DO 500MM KUS 198 635 198 635 198 635 198 635 111 000 -44,1 -44,1
891658 KLAPKY DN DO 600MM KUS 29 995 105 095 67 545 67 545 133 300 97,4 97,4
89166 KLAPKY DN DO 800MM KUS 68 738 68 738 68 738 68 738 259 500 277,5 277,5
891815 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS 1 200 1 200 1 200 1 200 1 170 -2,5 -2,5
891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 1 661 1 661 1 661 1 661 1 760 6,0 6,0
891845 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM KUS 5 404 5 404 5 404 5 404 4 000 -26,0 -26,0
891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1 075 2 544 1 808 1 868 1 800 -0,4 -3,6
891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1 140 3 445 1 769 1 689 1 800 1,8 6,6
891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2 362 2 362 2 362 2 362 1 800 -23,8 -23,8
891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 1 528 2 857 2 211 2 324 1 800 -18,6 -22,6
891934 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM KUS 1 455 2 286 1 915 2 004 1 800 -6,0 -10,2
891945 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM KUS 2 637 3 386 3 012 3 012 2 620 -13,0 -13,0
891946 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 400MM S POKLOPEM KUS 2 692 3 445 3 068 3 068 2 840 -7,4 -7,4
892122 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 20L/SEC KUS 51 965 51 965 51 965 51 965 0 -100,0 -100,0
892123 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 30L/SEC KUS 924 928 924 928 924 928 924 928 0 -100,0 -100,0
892125 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 100L/SEC KUS 969 218 969 218 969 218 969 218 0 -100,0 -100,0
892126 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 200L/SEC KUS 1 136 687 1 136 687 1 136 687 1 136 687 0 -100,0 -100,0
892127 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 300L/SEC KUS 1 246 043 1 654 200 1 488 692 1 527 261 0 -100,0 -100,0
892128 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ PRŮT PŘES 300L/SEC KUS 1 654 200 2 361 490 2 075 635 2 211 215 0 -100,0 -100,0
892153 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD Z PLAST DÍLCŮ, PRŮT DO 30L/SEC KUS 319 191 319 191 319 191 319 191 0 -100,0 -100,0
892156 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD Z PLAST DÍLCŮ, PRŮT DO 200L/SEC KUS 1 136 687 1 136 687 1 136 687 1 136 687 0 -100,0 -100,0
892314 JÍMKY PRO ODLOUČENÍ ROP PRODUKT Z BET, PRŮT DO 50L/SEC KUS 47 774 47 774 47 774 47 774 0 -100,0 -100,0
893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 28 695 28 695 28 695 28 695 18 300 -36,2 -36,2
893318 ŠACHTY ARMATUR Z PROST BETONU PŮDORYS PLOCHY PŘES 7,5M2 KUS 94 920 94 920 94 920 94 920 90 800 -4,3 -4,3
893382 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 30 919 30 919 30 919 30 919 32 200 4,1 4,1
893383 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS 106 323 106 323 106 323 106 323 44 700 -58,0 -58,0
893385 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 5,5M2 KUS 53 321 53 321 53 321 53 321 63 000 18,2 18,2
893386 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2 KUS 108 300 108 300 108 300 108 300 72 400 -33,2 -33,2
893387 ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY DO 7,5M2 KUS 162 450 162 450 162 450 162 450 91 700 -43,6 -43,6
893388 ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY PŘES 7,5M2 KUS 203 063 203 063 203 063 203 063 104 200 -48,7 -48,7
89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 2 881 23 081 14 937 16 325 16 100 7,8 -1,4
894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 13 045 24 525 18 920 19 202 21 700 14,7 13,0
894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 13 720 28 521 19 462 18 672 23 200 19,2 24,3
894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 14 215 196 419 30 003 24 082 24 200 -19,3 0,5
894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 13 763 38 157 22 967 22 602 24 900 8,4 10,2
89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 24 278 196 419 55 593 36 623 33 300 -40,1 -9,1
894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 22 865 53 277 30 468 22 865 35 200 15,5 54,0
894172 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS 3 118 39 539 23 684 35 285 40 600 71,4 15,1
894346 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 20 167 20 167 20 167 20 167 17 500 -13,2 -13,2
894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 24 614 24 614 24 614 24 614 27 100 10,1 10,1
894457 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 29 683 31 538 30 610 30 610 31 600 3,2 3,2
894458 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 32 849 32 849 32 849 32 849 36 200 10,2 10,2
89446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 61 783 71 406 66 594 66 594 45 200 -32,1 -32,1
894472 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS 39 539 39 539 39 539 39 539 54 300 37,3 37,3
89449 ŠACHTY KANAL ZE ŽELBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN PŘES 1600MM KUS 154 577 154 577 154 577 154 577 81 500 -47,3 -47,3
894845 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 300MM KUS 14 991 57 674 36 333 36 333 1 440 -96,0 -96,0
894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 3 108 24 138 12 857 8 496 3 110 -75,8 -63,4
894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 2 079 23 886 12 647 11 976 5 680 -55,1 -52,6
89486 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 800MM KUS 11 037 11 037 11 037 11 037 10 240 -7,2 -7,2
894871 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 1000MM KUS 15 590 47 735 33 722 35 860 13 400 -60,3 -62,6
895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 KUS 4 378 6 554 5 532 5 394 3 250 -41,3 -39,7
895112 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80 KUS 3 929 5 238 4 369 4 297 4 340 -0,7 1,0
895113 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100 KUS 12 472 12 472 12 472 12 472 5 190 -58,4 -58,4
895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS 4 002 15 153 8 433 8 263 6 370 -24,5 -22,9
895123 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 100 KUS 9 158 18 890 14 024 14 024 8 080 -42,4 -42,4
89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS 2 558 8 578 4 985 3 791 5 000 0,3 31,9
89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 3 274 109 957 10 253 6 488 5 390 -47,4 -16,9
895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS 9 565 9 565 9 565 9 565 4 620 -51,7 -51,7
895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS 7 738 7 738 7 738 7 738 8 890 14,9 14,9
896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 22 138 63 710 43 105 43 298 23 400 -45,7 -46,0
896146 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 24 278 95 651 42 291 32 114 25 200 -40,4 -21,5
896157 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 29 856 107 466 51 128 40 652 27 100 -47,0 -33,3
896158 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 31 947 31 947 31 947 31 947 29 000 -9,2 -9,2
89616 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 59 708 69 288 63 346 61 041 40 600 -35,9 -33,5
89711 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS 8 359 12 065 10 015 9 621 8 170 -18,4 -15,1
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4 691 14 918 7 904 7 423 8 170 3,4 10,1
89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 10 423 56 626 27 795 22 716 14 600 -47,5 -35,7
89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 16 291 49 626 29 074 26 896 21 700 -25,4 -19,3
89732 VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 8 514 8 514 8 514 8 514 7 280 -14,5 -14,5
89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS 10 613 12 680 11 749 11 852 11 800 0,4 -0,4
897523 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 4 984 4 984 4 984 4 984 7 970 59,9 59,9
897527 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM KUS 6 349 6 349 6 349 6 349 16 700 163,0 163,0
897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS 3 087 3 087 3 087 3 087 9 470 206,8 206,8
897625 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS 14 063 14 063 14 063 14 063 11 100 -21,1 -21,1
897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 7 103 17 560 11 792 9 731 13 100 11,1 34,6
897627 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM KUS 14 066 14 066 14 066 14 066 15 000 6,6 6,6
897725 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS 8 172 8 172 8 172 8 172 10 700 30,9 30,9
897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 5 642 15 299 9 000 7 859 12 600 40,0 60,3
897727 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 500MM KUS 16 317 16 317 16 317 16 317 14 600 -10,5 -10,5
899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 5 154 16 393 9 741 6 751 5 880 -39,6 -12,9
899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2 747 4 775 3 795 3 829 4 340 14,4 13,4
899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 3 638 12 241 5 465 4 362 3 740 -31,6 -14,3
89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 1 052 1 052 1 052 1 052 995 -5,4 -5,4
89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 472 9 723 1 754 1 529 1 970 12,3 28,9
89915 STUPADLA (A POD) KUS 143 933 491 624 179 -63,5 -71,3
89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 1 354 40 089 7 224 3 207 2 980 -58,8 -7,1
89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KG 68 203 130 121 70 -46,2 -42,3
89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 520 6 006 1 524 1 318 1 660 8,9 26,0
89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 520 2 332 1 447 1 409 1 660 14,7 17,8
89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 364 1 257 771 762 834 8,2 9,5
899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 524 5 249 2 831 2 026 1 370 -51,6 -32,4
899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KUS 10 497 30 946 15 307 11 811 8 960 -41,5 -24,1
899306 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IZOLAČNÍ SPOJE KUS 1 185 1 185 1 185 1 185 901 -24,0 -24,0
899307 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ODVODŇOVAČE KUS 15 728 15 728 15 728 15 728 8 960 -43,0 -43,0
899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 13 36 21 20 17 -20,0 -16,3
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 5 32 13 13 17 34,9 35,2
899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS 963 31 456 11 344 10 553 5 460 -51,9 -48,3
899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS 3 105 1 446 531 260 728 51 378 10 700 -95,9 -79,2
899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS 6 769 545 238 96 145 28 451 32 700 -66,0 14,9
899341 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE KUS 4 061 386 238 125 747 20 003 43 700 -65,3 118,5
899351 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE KUS 2 070 880 195 169 130 8 586 54 500 -67,8 534,8
899371 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 600MM - PROPOJE KUS 314 560 1 623 131 968 846 968 846 108 600 -88,8 -88,8
89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 686 24 255 3 401 1 403 1 840 -45,9 31,1
89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 869 41 952 11 461 1 510 1 970 -82,8 30,5
89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 260 4 000 1 883 1 689 2 090 11,0 23,7
89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 520 4 455 2 928 3 075 2 180 -25,6 -29,1
89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1 544 55 395 12 873 2 535 2 300 -82,1 -9,3
89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 2 183 5 716 3 720 3 679 2 870 -22,9 -22,0
89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 3 958 157 280 42 830 5 041 4 020 -90,6 -20,3
89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 6 236 47 945 17 536 7 982 5 340 -69,6 -33,1
89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 5 483 7 982 6 709 6 756 6 440 -4,0 -4,7
89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 2 103 4 322 2 853 3 043 2 300 -19,4 -24,4
899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 3 437 4 577 3 847 3 687 2 240 -41,8 -39,2
899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 1 518 4 679 2 776 2 634 2 350 -15,4 -10,8
899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1 157 3 544 2 147 2 368 2 630 22,5 11,1
899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 224 4 872 2 774 2 898 2 820 1,7 -2,7
89957 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU VČETNĚ VÝZTUŽE M3 7 017 7 849 7 641 7 849 3 050 -60,1 -61,1
899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 2 577 9 578 5 251 4 677 3 670 -30,1 -21,5
899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY M 2 11 4 2 10 165,3 356,6
899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 4 2 990 148 51 81 -45,2 59,1
899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 20 5 374 867 92 81 -90,7 -11,5
899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 21 2 706 388 62 81 -79,1 29,9
899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 11 104 34 27 67 99,7 151,2
899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 24 4 656 605 66 86 -85,8 29,9
899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 11 181 35 28 98 178,2 244,2
899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 33 3 297 599 33 90 -85,0 170,6
899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 16 159 40 29 144 256,4 405,3
899661 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM M 34 99 65 54 119 83,9 122,0
899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 21 278 59 41 279 375,5 575,9
899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M 33 4 001 2 462 3 351 124 -95,0 -96,3
899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 23 346 58 34 328 460,7 856,8
899682 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM M 32 412 128 77 462 260,1 498,5
899692 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM M 35 297 186 197 544 191,8 176,6
89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 15 65 38 40 61 59,0 51,6
89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 17 77 37 20 66 78,6 229,0
89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 20 78 46 46 93 104,1 103,5
89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 52 80 64 60 93 45,6 55,1
89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 23 85 65 85 120 85,9 40,5
89976 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 400MM M 27 156 98 117 171 74,4 45,7
89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 17 223 53 42 98 84,9 135,8
899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 428 10 632 5 342 4 961 5 460 2,2 10,1
9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 770 5 785 2 843 2 744 1 027 -63,9 -62,6
9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 1 299 1 299 1 299 1 299 123 -90,5 -90,5
9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 62 1 039 312 165 150 -51,9 -9,1
9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 214 3 866 3 189 3 487 2 250 -29,4 -35,5
9111B2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 593 593 593 593 123 -79,3 -79,3
9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 140 3 180 1 253 438 150 -88,0 -65,7
9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 681 3 532 2 531 2 748 909 -64,1 -66,9
9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 205 5 563 2 713 2 178 1 600 -41,0 -26,6
9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 91 739 250 142 160 -36,1 12,8
9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 666 7 635 4 826 4 811 3 540 -26,7 -26,4
9112B2 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 728 728 728 728 135 -81,4 -81,4
9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 114 630 329 381 160 -51,4 -58,1
9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 616 1 834 825 778 814 -1,3 4,6
9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 57 328 217 219 155 -28,7 -29,1
9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 58 639 146 123 181 23,7 47,6
9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 819 5 093 1 160 968 950 -18,1 -1,8
9113B2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 189 593 312 265 155 -50,3 -41,5
9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 95 381 164 128 181 10,3 41,6
9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 118 1 705 1 416 1 417 1 520 7,4 7,3
9113C2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 274 321 298 298 187 -37,2 -37,2
9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 73 381 157 109 214 36,5 97,0
9113D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 728 2 728 2 728 2 728 3 370 23,5 23,5
9113D2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 291 291 291 291 187 -35,7 -35,7
9113D3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 83 270 177 177 214 21,1 21,1
9114B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 430 2 430 2 430 2 430 1 890 -22,2 -22,2
9114B2 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 269 373 321 321 187 -41,7 -41,7
9114B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 73 299 144 134 214 48,1 60,2
9114C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 559 2 290 1 899 1 758 2 330 22,7 32,6
9114C2 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 212 527 369 369 219 -40,7 -40,7
9114C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 83 410 246 246 246 -0,1 -0,2
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 072 3 727 3 470 3 586 3 560 2,6 -0,7
9114D2 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 395 395 395 395 219 -44,6 -44,6
9114D3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 94 94 94 94 246 163,0 163,0
9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 209 9 777 5 146 4 905 4 280 -16,8 -12,7
9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 77 423 196 142 299 52,4 110,7
9115D1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 443 7 368 5 905 5 905 5 880 -0,4 -0,4
9115E3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 381 381 381 381 299 -21,6 -21,6
9116C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 039 5 144 5 118 5 144 5 010 -2,1 -2,6
9116D1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 722 7 945 6 613 6 171 6 220 -5,9 0,8
9116D3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 537 537 537 537 331 -38,4 -38,4
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 149 7 711 6 176 6 069 4 790 -22,4 -21,1
9117C2 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 1 120 1 120 1 120 1 120 273 -75,6 -75,6
9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 77 445 223 148 299 33,8 101,9
9117D1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6 094 7 483 6 788 6 788 5 990 -11,8 -11,8
9119B3 SVODIDLO OCEL LANOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 88 142 128 142 187 45,7 31,8
911AB2 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 486 486 486 486 123 -74,7 -74,7
911AB3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 77 314 162 95 150 -7,6 57,3
911AC1 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6 963 10 175 8 984 8 626 8 840 -1,6 2,5
911AC2 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 486 572 529 529 123 -76,7 -76,7
911AC3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 468 572 520 520 150 -71,1 -71,1
911CA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 622 4 447 4 045 4 068 4 190 3,6 3,0
911CA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 469 469 469 469 470 0,3 0,3
911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 502 502 502 502 504 0,4 0,4
911CA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 3 52 25 21 7 -72,5 -67,1
911CB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 12 873 390 286 470 20,4 64,4
911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 12 775 364 334 504 38,6 51,1
911CB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 1 156 49 20 7 -85,8 -65,5
911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 742 3 742 3 742 3 742 4 190 12,0 12,0
911CC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 469 469 469 469 470 0,3 0,3
911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 502 502 502 502 504 0,4 0,4
911CC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 1 1 1 1 7 573,1 573,1
911DA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 414 482 431 414 535 24,1 29,3
911DA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 364 364 364 364 566 55,4 55,4
911DB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 434 4 434 4 434 4 434 4 480 1,0 1,0
911DB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 563 563 563 563 535 -4,9 -4,9
911DB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 414 619 459 414 566 23,3 36,8
911DB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 9 9 9 9 8 -11,2 -11,2
911DC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 901 5 343 4 717 4 863 4 480 -5,0 -7,9
911DC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 286 742 514 514 535 4,2 4,2
911DC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 286 775 536 486 566 5,6 16,5
911DC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 11 14 12 12 8 -35,4 -35,4
911DD1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 530 4 989 2 983 3 430 4 480 50,2 30,6
911DD2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 530 572 551 551 535 -2,8 -2,8
911DD3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 477 477 477 477 566 18,7 18,7
911DD9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 5 5 5 5 8 50,9 50,9
911EA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 104 590 266 104 579 117,6 457,1
911EA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 104 590 266 104 610 129,3 486,9
911EA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 8 8 8 8 8 -2,6 -3,9
911EB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 525 525 525 525 610 16,2 16,2
911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 344 4 612 4 478 4 478 4 610 3,0 2,9
911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 252 252 252 252 579 130,0 130,0
911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 252 630 432 414 610 41,3 47,4
911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 12 12 12 12 8 -33,3 -33,3
911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 417 4 417 4 417 4 417 4 730 7,1 7,1
911FB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 433 4 865 4 119 4 090 4 730 14,8 15,7
911FB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 70 1 117 533 412 610 14,5 48,2
911FB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 30 2 391 800 477 641 -19,8 34,5
911FB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN 4 8 6 6 9 48,2 48,0
911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 900 5 064 4 493 4 564 4 730 5,3 3,6
911FC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 572 873 749 821 610 -18,5 -25,7
911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 410 2 862 978 630 641 -34,5 1,8
911FC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN 10 14 12 12 9 -25,2 -25,3
911FD1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 853 5 343 4 082 5 067 4 730 15,9 -6,6
911FD2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 286 477 381 381 610 60,0 60,0
911FD3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 286 572 445 477 641 44,1 34,5
911FD9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - NÁJEM MDEN 37 37 37 37 9 -75,7 -75,7
912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3 147 5 614 4 031 3 680 1 810 -55,1 -50,8
912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 267 964 619 573 761 22,9 32,9
912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 560 949 658 560 214 -67,5 -61,8
91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 286 368 324 322 537 65,9 66,7
91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 204 3 650 352 331 342 -2,9 3,3
912282 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 85 236 141 123 236 67,4 92,4
912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 12 486 68 53 129 89,8 143,4
91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS 130 333 220 209 161 -26,8 -22,9
91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 166 575 291 274 257 -11,7 -6,3
91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 384 384 384 384 406 5,7 5,7
91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 26 249 119 114 230 93,5 101,2
91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS 10 602 192 839 50 857 41 750 29 900 -41,2 -28,4
91282 TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 100 KPL 380 784 519 654 456 975 470 488 375 200 -17,9 -20,3
91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 7 936 7 987 7 961 7 961 13 700 72,1 72,1
912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 1 247 1 247 1 247 1 247 1 550 24,3 24,3
91325 HEKTOMETROVNÍKY KOVOVÉ KUS 326 326 326 326 545 67,3 67,3
91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 328 453 369 398 452 22,5 13,5
91338 MEZNÍKY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 75 2 686 282 169 230 -18,5 35,9
91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 265 2 079 608 575 724 19,1 25,9
91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 468 2 772 1 587 1 801 1 070 -32,6 -40,6
91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 23 460 150 100 16 -89,4 -84,0
914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ KUS 2 089 2 089 2 089 2 089 2 500 19,7 19,7
914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 2 779 128 47 272 113,3 476,3
914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 2 665 124 92 159 28,1 72,8
914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 3 9 6 6 7 8,9 15,3
914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 254 1 760 999 1 002 2 090 109,3 108,7
914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 21 395 147 125 272 84,8 118,1
914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 10 836 142 97 159 11,6 64,0
914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 9 5 5 7 33,4 34,6
914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 700 4 511 1 394 1 215 2 630 88,7 116,4
914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 5 2 153 341 97 272 -20,3 181,4
914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 5 742 120 87 159 33,0 81,8
914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 11 7 6 7 -2,6 12,2
914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 869 3 544 1 643 1 422 2 900 76,5 103,9
914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 73 193 124 116 159 28,4 37,4
914153 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 191 191 191 191 159 -16,9 -16,9
914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 900 3 243 3 071 3 071 3 250 5,8 5,8
914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 116 3 735 3 435 3 630 4 000 16,5 10,2
914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 247 934 423 256 272 -35,7 6,4
914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 144 343 186 144 159 -14,6 10,1
914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 16 16 16 16 7 -55,1 -55,1
914181 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT KUS 790 2 548 1 411 895 3 080 118,3 244,2
914183 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 7 067 7 067 7 067 7 067 159 -97,8 -97,8
914212 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 156 156 156 156 308 97,6 97,6
914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 140 140 140 140 159 13,3 13,3
914219 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 26 26 26 26 11 -57,7 -57,7
914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 32 32 32 32 159 399,8 399,8
914229 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 14 14 14 14 11 -19,8 -19,8
914231 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 788 5 672 3 158 2 288 3 880 22,9 69,6
914232 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 34 1 193 200 34 308 54,1 798,2
914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 34 149 66 34 159 142,3 363,7
914239 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 9 9 9 9 11 28,4 28,4
914241 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 1 567 4 070 2 615 2 550 4 500 72,1 76,5
914242 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 34 34 34 34 308 798,2 798,2
914243 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 34 359 154 114 159 3,2 39,1
914249 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ KSDEN 9 14 11 11 11 -1,3 -1,4
914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 903 1 903 1 903 1 903 1 620 -14,9 -14,9
914312 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2 153 2 153 2 153 2 153 272 -87,4 -87,4
914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 54 114 84 84 159 88,6 88,6
914321 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT KUS 608 717 663 663 1 720 159,5 159,5
914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 604 2 259 1 384 1 282 2 350 69,8 83,4
914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 20 202 129 165 159 23,4 -3,8
914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 5 154 77 95 616 695,4 545,2
914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 5 252 82 59 316 287,7 435,7
914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 7 24 13 11 22 70,2 92,5
914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 154 3 800 2 977 2 977 6 370 114,0 114,0
914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 690 7 277 3 428 3 081 8 170 138,3 165,1
914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 54 825 303 181 616 103,0 240,1
914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 33 476 164 89 316 92,2 253,7
914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 8 31 18 15 22 23,7 44,7
914441 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2 301 8 205 4 335 4 284 8 960 106,7 109,2
914442 DOPR ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓL TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 86 857 279 86 616 121,1 618,4
914443 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 86 462 190 145 316 65,9 118,0
914449 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ KSDEN 31 31 31 31 22 -28,7 -28,7
914472 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 599 599 599 599 616 2,9 2,9
914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 307 307 307 307 316 3,1 3,1
914479 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 22 22 22 22 22 0,8 0,8
914481 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT KUS 2 170 2 170 2 170 2 170 10 500 383,9 383,9
914511 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT M2 1 906 1 906 1 906 1 906 4 160 118,3 118,3
914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 439 5 795 3 754 3 431 6 270 67,0 82,8
914522 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT S PŘESUNEM M2 329 3 038 1 401 836 1 070 -23,6 28,1
914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 238 1 236 532 362 544 2,3 50,2
914526 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL M2 3 021 5 914 4 468 4 468 6 780 51,8 51,8
914527 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONT Z PORTÁLU M2 417 417 417 417 1 070 156,7 156,7
914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT M2 2 469 6 667 4 156 4 093 8 170 96,6 99,6
914532 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M2 549 1 507 1 028 1 028 1 070 4,1 4,1
914533 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ M2 156 447 267 240 544 103,5 126,6
914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 4 852 4 852 4 852 4 852 6 270 29,2 29,2
914562 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ HLIN LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT S PŘESUNEM M2 2 702 2 702 2 702 2 702 1 070 -60,4 -60,4
914563 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 468 468 468 468 544 16,3 16,3
914566 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL M2 3 768 4 261 4 018 4 020 6 780 68,8 68,6
914567 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONT Z PORTÁLU M2 329 527 428 428 1 070 149,9 149,9
914571 DOPRAV ZNAČKY VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT M2 3 742 3 742 3 742 3 742 8 170 118,4 118,4
914572 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAM FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M2 582 582 582 582 1 070 83,9 83,9
914573 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ M2 312 312 312 312 544 74,5 74,5
914576 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONT NA PORTÁL M2 4 288 7 585 5 334 4 732 8 670 62,5 83,2
914577 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU M2 527 629 578 578 544 -5,9 -5,9
914631 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 3 836 7 313 5 574 5 574 12 300 120,7 120,7
914632 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 86 86 86 86 616 618,4 618,4
914633 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 86 86 86 86 316 268,5 268,5
914639 DOPRAV ZNAČ 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 31 31 31 31 33 6,9 6,9
914711 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 525 525 525 525 2 900 452,5 452,5
914721 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 530 530 530 530 2 900 446,9 446,9
914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 686 3 431 1 634 1 275 3 880 137,4 204,3
914732 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 238 238 238 238 308 29,5 29,5
914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 46 707 164 83 159 -2,9 91,2
914741 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 938 1 149 1 043 1 043 4 500 331,3 331,3
914743 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ KUS 193 193 193 193 159 -17,6 -17,6
914771 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 998 3 774 3 330 3 774 4 160 24,9 10,2
914821 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 991 991 991 991 1 670 68,4 68,4
914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 651 7 214 2 907 1 525 1 830 -37,1 20,0
914832 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 308 308 308 308 308 0,1 0,1
914833 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 159 169 164 164 159 -3,1 -3,1
914841 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 272 7 126 4 101 2 904 2 090 -49,0 -28,0
914843 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ KUS 229 229 229 229 159 -30,5 -30,5
914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 21 1 407 983 1 060 1 050 6,8 -1,0
914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 202 1 172 657 627 222 -66,2 -64,6
914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 49 1 559 224 150 159 -29,1 5,9
914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 364 2 793 1 601 1 625 1 580 -1,3 -2,8
914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5 1 988 895 884 222 -75,2 -74,9
914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 5 624 236 202 159 -32,5 -21,2
914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD, MONT, DEMON KUS 1 247 1 247 1 247 1 247 1 670 33,9 33,9
914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 1 1 1 1 4 275,6 273,8
914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 2 079 2 079 2 079 2 079 2 090 0,6 0,6
914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ KSDEN 1 2 2 2 4 145,6 132,6
914963 SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DEMONTÁŽ KUS 624 624 624 624 316 -49,3 -49,3
914981 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ KUS 2 801 36 999 13 721 13 008 22 700 65,5 74,5
914982 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5 682 5 682 5 682 5 682 909 -84,0 -84,0
914983 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ KUS 262 2 471 1 104 977 396 -64,1 -59,5
914984 SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD, MONT, DEMONTÁŽ KUS 12 861 12 861 12 861 12 861 23 400 82,0 82,0
914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 265 2 738 1 481 1 681 1 720 16,1 2,3
914A22 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 650 650 650 650 272 -58,1 -58,1
914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS 62 1 093 216 168 159 -26,5 -5,4
914A41 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 387 2 290 1 688 1 387 2 820 67,1 103,3
914B41 OZNAČ STAVÍTEK V KANALIZACI OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 292 2 817 1 193 717 2 900 143,1 304,3
914C21 OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 827 5 246 3 037 3 037 2 090 -31,2 -31,2
914C41 OZNAČ ÚNIKŮ V PHS OCEL S FÓLIÍ TŘ.3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 765 8 243 6 037 7 109 2 900 -52,0 -59,2
915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 42 314 105 86 117 11,6 36,5
915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 36 396 244 224 89 -63,5 -60,4
915114 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM M2 260 260 260 260 56 -78,4 -78,4