Porovnání položek OTSKP oproti Měrným cenám za rok 2018

Porovnání statistického výstupu jednotkových cen položek vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným položkám OTSKP v cenové úrovni 2019.

Kód položky Název položky MJ MIN
[Kč]
MAX
[Kč]
Průměr
[Kč]
Medián
[Kč]
OTSKP 2019
[Kč]
Rozdíl OTSKP/Průměr
[%]
Rozdíl OTSKP/Medián
[%]
01300 PATENTY A LICENCE KPL 18 330 20 511 19 420 19 420 0 -100,0 -100,0
01400 POPLATKY KPL 33 859 388 021 210 940 210 940 0 -100,0 -100,0
014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 768 153 94 0 -100,0 -100,0
014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 3 213 179 115 0 -100,0 -100,0
014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 269 547 372 355 0 -100,0 -100,0
014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 48 1 635 270 135 0 -100,0 -100,0
014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 208 651 286 208 0 -100,0 -100,0
014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 103 257 141 103 0 -100,0 -100,0
014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 391 3 904 789 577 0 -100,0 -100,0
014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 238 5 140 2 484 2 011 0 -100,0 -100,0
014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 1 610 155 131 0 -100,0 -100,0
014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK -ZEMINA T 1 1 1 1 0 -100,0 -100,0
014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 89 1 149 590 625 0 -100,0 -100,0
01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL 282 10 684 3 033 1 375 0 -100,0 -100,0
01432 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN KPL 15 15 15 15 0 -100,0 -100,0
01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 82 499 82 499 82 499 82 499 0 -100,0 -100,0
015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 300 300 300 300 84 -72,0 -72,0
015420 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 1 543 1 543 1 543 1 543 1 620 5,0 5,0
02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 17 813 2 211 397 1 148 302 1 277 582 0 -100,0 -100,0
02111 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM KPLMĚSÍC 14 491 1 563 281 595 345 208 262 0 -100,0 -100,0
02310 SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY KPL 1 141 1 141 1 141 1 141 0 -100,0 -100,0
02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 16 345 16 345 16 345 16 345 0 -100,0 -100,0
02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 24 672 80 977 52 824 52 824 0 -100,0 -100,0
02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 14 392 54 484 32 639 30 840 0 -100,0 -100,0
02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 37 008 155 416 66 416 44 780 0 -100,0 -100,0
02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 15 420 1 111 279 296 030 28 711 0 -100,0 -100,0
027111 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ M2 629 3 029 989 1 165 487 2 570 0 -100,0 -100,0
027113 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZRUŠENÍ M2 1 542 1 542 1 542 1 542 0 -100,0 -100,0
027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 1 046 223 898 75 366 1 155 0 -100,0 -100,0
027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 150 171 161 161 0 -100,0 -100,0
02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1 9 256 383 719 673 32 693 0 -100,0 -100,0
027211 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI DEN 32 523 496 654 111 080 34 928 0 -100,0 -100,0
027212 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI DEN 2 570 10 866 988 3 316 129 1 197 480 0 -100,0 -100,0
027221 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY OSOBNÍCH VLAKŮ MIN 5 4 401 2 203 2 203 0 -100,0 -100,0
027222 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY NÁKLAD VLAKŮ MIN 8 8 8 8 0 -100,0 -100,0
02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1 157 201 070 32 022 14 135 0 -100,0 -100,0
027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 606 606 606 606 0 -100,0 -100,0
027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 444 444 444 444 0 -100,0 -100,0
02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 3 252 3 252 3 252 3 252 0 -100,0 -100,0
027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 285 11 785 6 035 6 035 0 -100,0 -100,0
027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 28 698 28 698 28 698 28 698 0 -100,0 -100,0
027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 57 11 785 5 921 5 921 0 -100,0 -100,0
02760 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL 29 648 29 648 29 648 29 648 0 -100,0 -100,0
02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 2 789 2 192 560 204 107 16 962 0 -100,0 -100,0
02832 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ V PODZEMÍ KPL 20 560 20 560 20 560 20 560 0 -100,0 -100,0
02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL 11 785 11 785 11 785 11 785 0 -100,0 -100,0
02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 5 448 158 730 48 895 17 817 0 -100,0 -100,0
02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 126 250 152 367 139 308 139 308 0 -100,0 -100,0
02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 624 16 714 393 960 567 128 500 0 -100,0 -100,0
02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 423 2 056 000 108 563 35 499 0 -100,0 -100,0
029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 2 105 344 2 105 344 2 105 344 2 105 344 0 -100,0 -100,0
029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 12 336 154 200 60 939 44 036 0 -100,0 -100,0
02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 225 1 278 285 68 536 33 161 0 -100,0 -100,0
02913 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ KUS 362 822 518 528 0 -100,0 -100,0
02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS 80 821 80 821 80 821 80 821 0 -100,0 -100,0
02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 14 142 14 142 14 142 14 142 0 -100,0 -100,0
02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL 12 076 50 789 27 744 24 055 0 -100,0 -100,0
02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 7 500 436 900 73 912 39 154 0 -100,0 -100,0
029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 4 207 141 791 35 271 21 134 0 -100,0 -100,0
02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 10 280 3 253 561 836 171 510 047 0 -100,0 -100,0
02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1 850 24 678 938 690 581 48 214 0 -100,0 -100,0
02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 31 562 3 700 800 486 405 106 149 0 -100,0 -100,0
02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 5 654 42 626 13 362 8 464 0 -100,0 -100,0
02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 5 893 745 300 123 680 36 917 0 -100,0 -100,0
029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD 175 85 777 12 643 531 0 -100,0 -100,0
029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 925 107 727 12 716 3 867 0 -100,0 -100,0
02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 7 628 102 800 24 395 18 042 0 -100,0 -100,0
02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 7 698 149 060 70 140 58 291 0 -100,0 -100,0
029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 385 1 378 887 881 0 -100,0 -100,0
02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 5 140 5 764 829 618 329 27 739 0 -100,0 -100,0
029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KUS 568 35 499 24 419 24 661 0 -100,0 -100,0
029725 OSTAT POŽAD - GEOT MONIT V PODZ - ZAŘ NA MĚŘ HYDROST TLAKU KUS 56 432 446 910 251 671 251 671 0 -100,0 -100,0
02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 874 125 100 31 732 25 700 0 -100,0 -100,0
02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1 317 29 904 12 102 10 063 0 -100,0 -100,0
03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 3 513 1 542 000 284 377 42 355 0 -100,0 -100,0
03210 ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU KPL 4 496 4 496 2 248 2 248 0 -100,0 -100,0
03220 ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU PITNÉ VODY KPL 10 280 15 420 12 329 11 286 0 -100,0 -100,0
03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 565 400 822 400 693 900 693 900 0 -100,0 -100,0
03630 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY KPL 51 400 51 400 51 400 51 400 0 -100,0 -100,0
03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 192 813 280 640 236 726 236 727 0 -100,0 -100,0
03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 69 904 382 087 178 338 130 681 0 -100,0 -100,0
03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 5 052 102 800 31 303 8 680 0 -100,0 -100,0
03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL 102 800 120 757 111 778 111 778 0 -100,0 -100,0
11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 1 46 31 32 0 -100,0 -100,0
11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 7 7 7 7 0 -100,0 -100,0
11030 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH M2 4 28 13 7 0 -100,0 -100,0
11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 1 16 930 2 423 3 0 -100,0 -100,0
11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 1 1 1 1 2 43,9 43,9
11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 12 389 73 41 41 -43,7 0,9
111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 20 20 20 20 80 300,2 300,2
11130 SEJMUTÍ DRNU M2 6 154 50 31 27 -45,7 -12,9
11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 641 5 361 1 620 1 208 1 640 1,2 35,8
11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 875 3 902 2 598 2 827 4 630 78,2 63,8
112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 5 361 5 361 5 361 5 361 4 880 -9,0 -9,0
11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 1 148 10 270 5 452 5 194 10 400 90,8 100,2
11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 364 1 534 830 748 804 -3,2 7,5
11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 1 056 1 365 1 211 1 211 985 -18,6 -18,6
112112 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 2KM KUS 203 203 203 203 994 389,3 389,3
11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS 3 087 6 505 4 796 4 796 2 880 -40,0 -40,0
11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 583 583 583 583 522 -10,4 -10,4
11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 146 2 386 693 583 654 -5,6 12,3
11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 361 7 732 1 821 1 155 1 310 -28,1 13,5
11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 836 16 132 4 526 1 645 3 760 -16,9 128,6
11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 218 1 084 487 335 864 77,5 158,2
11232 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 335 1 220 643 375 2 800 335,3 646,3
11233 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 432 2 169 1 034 502 5 000 383,4 896,4
11253 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M KUS 1 924 1 924 1 924 1 924 1 060 -44,9 -44,9
11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 69 13 971 1 212 514 562 -53,6 9,4
113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 847 847 847 847 844 -0,3 -0,3
113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 463 463 463 463 904 95,4 95,4
11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 641 2 443 1 044 885 2 000 91,5 125,9
113157 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 1 189 1 189 1 189 1 189 2 220 86,8 86,8
11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 258 1 050 756 767 904 19,5 17,9
113168 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM M3 1 090 1 090 1 090 1 090 1 210 11,0 11,0
11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 181 1 229 681 663 301 -55,8 -54,6
113173 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 3KM M3 317 317 317 317 331 4,4 4,4
113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 490 490 490 490 542 10,5 10,5
11317B ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK - DOPRAVA tkm 11 11 11 11 12 9,4 9,4
11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 128 5 220 1 080 804 790 -26,9 -1,7
113187 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM M3 1 066 1 066 1 066 1 066 1 015 -4,8 -4,8
11325 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU M3 1 145 2 075 1 610 1 610 3 760 133,5 133,5
11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 20 578 144 139 120 -16,5 -13,5
11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 267 608 407 375 784 92,8 108,8
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 64 6 146 528 146 231 -56,2 58,0
113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 446 446 446 446 402 -9,9 -9,9
113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 283 1 087 692 734 452 -34,7 -38,4
11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 199 7 105 1 760 822 505 -71,3 -38,6
113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 739 847 775 739 660 -14,8 -10,7
113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 640 1 279 1 011 959 720 -28,8 -25,0
11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 199 938 598 620 937 56,6 51,2
113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 834 834 834 834 1 250 49,8 49,8
113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 1 542 1 542 1 542 1 542 1 360 -11,8 -11,8
11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 1 096 1 096 1 096 1 096 2 230 103,5 103,5
113357 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 1 189 1 189 1 189 1 189 2 620 120,4 120,4
11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 880 3 671 1 952 1 307 256 -86,9 -80,4
11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 198 3 630 1 118 554 562 -49,7 1,4
113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 1 727 1 727 1 727 1 727 806 -53,3 -53,3
11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 709 709 709 709 482 -32,1 -32,1
11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 216 3 163 751 602 411 -45,3 -31,7
11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 163 5 220 2 481 3 100 342 -86,2 -89,0
11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 347 1 201 779 765 523 -32,9 -31,7
11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 37 147 73 70 39 -46,4 -44,1
11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 52 235 98 84 87 -11,4 4,1
113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 83 83 83 83 89 6,9 6,9
11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm 11 11 11 11 12 9,4 9,4
11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 58 707 253 124 192 -24,0 55,4
113534 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 139 179 147 139 205 39,7 48,0
11353B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm 11 11 11 11 12 9,4 9,4
11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 77 115 93 88 87 -6,4 -1,0
11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 72 72 72 72 62 -13,7 -13,7
113553 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 3KM M 83 83 83 83 62 -25,4 -25,4
11355B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA tkm 11 11 11 11 12 9,4 9,4
11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 56 118 87 87 120 38,2 38,1
11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 150 3 753 1 952 1 952 35 -98,2 -98,2
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 346 5 070 1 059 835 1 170 10,5 40,1
113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3 631 631 631 631 1 450 129,9 129,9
113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 781 1 968 1 304 1 157 1 510 15,8 30,6
11373 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH M3 1 018 4 481 1 507 1 018 2 180 44,7 114,2
113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 36 249 64 40 86 35,2 116,1
113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 38 632 136 65 99 -27,4 51,3
113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 31 216 51 48 123 141,0 154,6
113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 23 587 69 40 144 107,4 261,9
113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 10 928 223 53 166 -25,7 215,6
113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 49 581 223 131 189 -15,4 43,8
113773 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 36 44 42 44 246 492,2 456,6
113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 50 291 250 291 298 19,0 2,6
113776 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 37 928 380 328 340 -10,5 3,5
113777 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 370 606 527 606 379 -28,1 -37,4
11414 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VČET PODKL M3 347 347 347 347 227 -34,7 -34,7
11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL M3 52 1 631 764 718 647 -15,3 -9,8
11421 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ M3 1 554 1 554 1 554 1 554 3 530 127,1 127,1
11422 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BETONU PROSTÉHO M3 2 029 3 647 3 108 3 647 3 530 13,6 -3,2
11424 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO M3 515 515 515 515 379 -26,4 -26,4
11425 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC M3 125 2 028 1 387 1 698 1 750 26,1 3,1
11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 61 977 115 80 80 -30,6 0,5
11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 17 140 75 74 131 73,5 77,5
11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 29 704 475 529 488 2,7 -7,8
11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 29 2 110 874 796 690 -21,1 -13,3
11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 565 4 289 1 678 1 617 1 140 -32,1 -29,5
11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 1 146 2 919 1 814 1 676 1 700 -6,3 1,5
11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 1 370 3 550 2 436 2 838 2 620 7,6 -7,7
115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 111 111 111 111 98 -12,0 -12,0
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 20 1 365 200 61 51 -74,5 -15,7
121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 113 113 113 113 51 -55,0 -55,0
121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 189 189 189 189 334 76,8 76,8
12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 2 40 14 17 54 273,7 208,9
12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 43 2 778 439 251 120 -72,7 -52,2
122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 64 164 114 114 120 5,3 5,4
122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 188 188 188 188 176 -6,5 -6,5
122737 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 339 339 339 339 322 -4,9 -4,9
122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 267 669 348 267 377 8,5 41,1
12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II M3 36 36 36 36 261 624,6 624,6
122837 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 513 513 513 513 556 8,4 8,4
122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 326 326 326 326 644 97,8 97,8
122937 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 794 794 794 794 764 -3,8 -3,8
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 38 432 154 75 171 11,4 128,2
123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 825 825 825 825 372 -54,9 -54,9
12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 50 598 190 114 381 101,0 233,6
12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 284 4 241 1 617 325 514 -68,2 58,1
12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 76 1 170 254 147 125 -50,7 -15,1
12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 126 126 126 126 282 123,0 123,0
12493 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III M3 732 732 732 732 683 -6,7 -6,7
12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 21 809 82 64 89 8,6 39,2
125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 44 93 73 76 89 21,5 16,7
125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 147 693 238 147 146 -38,7 -0,8
125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 173 174 174 174 331 90,7 90,7
125934 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ III S ODVOZEM DO 5KM M3 773 773 773 773 379 -51,0 -51,0
12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 29 432 123 100 176 42,6 75,9
126734 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 280 280 280 280 228 -18,6 -18,6
12683 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. II M3 153 664 409 409 537 31,4 31,4
12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3 182 182 182 182 279 52,9 52,9
12783 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ II M3 1 608 1 608 1 608 1 608 328 -79,6 -79,6
12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 514 514 514 514 778 51,4 51,4
12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 226 235 229 226 129 -43,6 -43,0
12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 514 1 114 714 514 1 620 126,9 215,2
128918 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 514 514 514 514 2 040 296,9 296,9
12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 84 226 137 141 160 17,2 13,5
12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3 497 594 545 545 309 -43,3 -43,3
12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 1 1 1 1 1 -2,9 -2,9
12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 247 676 411 382 406 -1,1 6,2
12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 31 47 39 39 40 2,7 2,6
12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 33 417 149 76 76 -49,1 -0,1
12926 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 300MM M2 21 21 21 21 120 483,7 483,7
12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 148 716 372 387 306 -17,7 -21,0
12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 47 186 79 57 89 12,3 56,8
12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 57 339 159 129 120 -24,4 -6,9
12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 266 3 271 1 121 470 328 -70,7 -30,2
12950 ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ A RYBNÍKŮ OD NÁNOSŮ M3 248 410 329 329 433 31,7 31,7
12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 107 2 681 774 269 2 180 181,7 711,4
12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 463 1 764 886 740 544 -38,6 -26,5
12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 275 2 423 894 546 433 -51,6 -20,7
12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 21 328 149 154 87 -41,8 -43,6
129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 59 464 244 257 184 -24,7 -28,4
129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 63 1 146 399 368 288 -27,9 -21,8
129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 66 690 295 350 379 28,4 8,2
129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 104 1 374 389 334 485 24,6 45,2
12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 204 1 020 582 583 577 -0,9 -1,0
129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 455 1 594 872 814 678 -22,2 -16,7
129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M 502 1 005 750 746 771 2,9 3,4
12998 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1600MM M 377 377 377 377 873 131,9 131,9
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 66 2 015 509 244 212 -58,4 -13,0
131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 156 734 230 156 212 -7,9 35,7
131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 577 577 577 577 272 -52,9 -52,9
131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 728 749 731 728 412 -43,7 -43,4
131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 163 804 430 327 462 7,5 41,3
13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 100 524 252 179 362 43,8 102,6
131837 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 1 004 1 004 1 004 1 004 664 -33,9 -33,9
13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 138 572 282 138 1 003 255,1 628,7
131937 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 1 112 1 112 1 112 1 112 1 310 17,8 17,8
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 42 1 942 483 301 256 -47,0 -15,0
132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 257 734 573 729 256 -55,3 -64,9
132737 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3 727 816 756 727 423 -44,1 -41,8
132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 638 1 928 1 078 668 472 -56,2 -29,3
13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 96 96 96 96 242 153,0 153,0
13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 92 1 046 370 243 925 149,9 280,7
132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3 1 203 1 203 1 203 1 203 925 -23,1 -23,1
132837 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3 939 939 939 939 1 140 21,5 21,5
132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 473 473 473 473 1 200 153,8 153,8
13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 163 846 488 615 1 410 188,8 129,4
132937 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 16KM M3 1 127 1 127 1 127 1 127 1 710 51,8 51,8
13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 17 1 758 817 643 614 -24,8 -4,4
13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 772 1 169 971 971 1 070 10,2 10,2
14113 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 2 830 10 508 5 466 5 527 7 400 35,4 33,9
141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 1 989 5 361 3 653 3 608 10 600 190,2 193,8
141146 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM M 13 617 13 617 13 617 13 617 11 400 -16,3 -16,3
141157 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 500MM M 9 593 11 831 10 437 9 885 12 500 19,8 26,5
141158 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 600MM M 12 145 12 145 12 145 12 145 23 000 89,4 89,4
14116 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 800MM M 30 829 30 829 30 829 30 829 28 500 -7,6 -7,6
141172 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 1200MM M 24 653 24 653 24 653 24 653 46 000 86,6 86,6
14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 2 364 3 308 2 977 3 118 2 800 -5,9 -10,2
141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 618 3 357 2 174 1 729 2 400 10,4 38,8
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 27 673 271 181 58 -78,6 -68,0
171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 27 68 46 39 58 26,6 50,0
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 52 136 92 87 72 -21,4 -16,8
17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 135 194 170 194 360 112,0 85,3
171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 222 334 232 222 391 68,8 75,8
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 2 119 38 10 16 -57,9 55,8
17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 31 379 197 214 109 -44,7 -49,1
17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 232 527 256 232 403 57,6 73,5
17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 50 110 80 80 85 6,5 6,5
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31 1 408 509 526 541 6,3 2,9
17191 VYLEHČENÝ NÁSYP Z LEHKÉHO KERAMICKÉHO KAMENIVA (LKK) M3 225 975 600 600 1 480 146,6 146,6
17210 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 222 222 222 222 216 -2,9 -2,9
17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 859 859 859 859 767 -10,7 -10,7
17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 211 871 445 211 625 40,5 196,6
17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 140 619 355 370 196 -44,8 -47,0
173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 108 207 143 137 216 51,5 57,9
17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 905 905 905 905 144 -84,1 -84,1
17360 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH M3 471 714 593 593 379 -36,1 -36,1
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 51 1 879 684 720 708 3,5 -1,7
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 35 822 204 181 109 -46,6 -39,8
17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 37 409 178 123 53 -70,3 -56,9
17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 305 305 305 305 328 7,7 7,7
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 52 1 979 712 672 625 -12,2 -7,0
17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 35 671 236 209 201 -15,0 -3,7
17521 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT M3 79 579 297 287 298 0,2 3,9
17551 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 789 789 789 789 379 -52,0 -52,0
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 108 1 836 684 684 750 9,7 9,6
17591 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 684 799 716 684 379 -47,1 -44,6
17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 1 155 1 155 1 155 1 155 298 -74,2 -74,2
17660 VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3 306 783 545 545 485 -11,0 -11,0
17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 703 1 424 1 007 924 1 070 6,3 15,8
17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 96 5 089 2 285 1 542 151 -93,4 -90,2
17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 148 7 916 1 698 709 402 -76,3 -43,3
17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH M3 247 247 247 247 424 71,5 71,5
17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 155 664 429 442 631 47,2 42,8
17880 ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ M3 813 965 889 889 812 -8,7 -8,7
17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 321 580 453 458 241 -46,8 -47,3
18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 11 69 52 61 32 -39,0 -47,2
18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 10 19 14 14 21 47,5 50,4
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 117 11 11 13 15,6 17,3
18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 2 192 29 10 6 -79,7 -41,6
18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 10 407 126 97 21 -83,3 -78,3
18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 7 568 107 33 21 -80,4 -36,9
18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 16 114 59 42 43 -27,2 2,0
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 13 617 114 80 216 89,0 168,6
18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 13 78 36 25 23 -36,9 -6,8
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5 64 26 23 32 24,7 41,5
18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 24 45 34 40 43 24,7 7,3
18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 1 477 1 477 1 477 1 477 102 -93,1 -93,1
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 10 774 193 144 166 -14,0 15,3
18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 13 30 19 17 15 -20,1 -11,6
18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 10 47 26 25 23 -11,6 -6,8
18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 10 78 27 21 32 18,7 54,9
18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 10 67 54 63 41 -23,8 -35,3
18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 19 145 93 85 76 -18,0 -10,4
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 7 1 051 30 15 14 -53,1 -3,9
18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 8 155 23 11 17 -26,1 48,2
18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 10 19 12 10 25 101,1 139,9
18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 45 252 106 91 133 25,8 46,1
18246 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE M2 31 31 31 31 145 366,1 366,1
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 64 5 2 4 -21,7 96,1
18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 5 34 11 8 15 37,6 84,7
18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 2 27 8 5 10 29,2 83,5
183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 3 10 7 6 10 49,5 58,7
183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 5 17 9 8 10 7,7 29,7
18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 1 5 2 3 2 -19,3 -33,3
183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 19 2 1 3 80,8 334,8
183512 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ VÝBĚROVÉ M2 1 3 2 1 5 151,5 247,2
18461 MULČOVÁNÍ M2 20 175 77 59 78 1,5 31,4
18462 OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ M2 9 39 14 9 10 -29,7 14,4
18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 4 30 13 8 21 58,2 161,5
18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 27 104 46 29 32 -30,2 11,7
184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS 1 549 2 277 2 132 2 277 1 470 -31,0 -35,5
18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 121 393 292 351 282 -3,3 -19,7
184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 51 348 80 61 75 -6,7 23,1
184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 1 060 1 219 1 153 1 219 952 -17,4 -21,9
184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 909 4 015 1 980 1 949 1 080 -45,5 -44,6
184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 1 123 5 303 2 494 1 828 1 290 -48,3 -29,5
184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 2 245 5 606 5 126 5 606 1 600 -68,8 -71,5
184B16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 4 185 6 832 6 303 6 832 2 580 -59,1 -62,2
184B22 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 909 1 705 1 307 1 307 994 -23,9 -23,9
184B25 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 5 558 5 558 5 558 5 558 1 690 -69,6 -69,6
184D11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS 406 406 406 406 449 10,5 10,5
184D12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,0M KUS 695 695 695 695 524 -24,6 -24,6
184D14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M KUS 813 813 813 813 803 -1,2 -1,2
184D21 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS 365 792 617 695 492 -20,3 -29,2
18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2 14 14 14 14 25 83,3 83,3
18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ M2 4 136 31 18 30 -2,7 64,8
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 102 933 393 427 402 2,4 -5,8
18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 2 90 12 8 51 339,4 575,5
21150 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA M3 596 674 622 596 724 16,4 21,4
21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 542 1 542 1 542 1 542 917 -40,5 -40,5
21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 103 1 276 770 782 724 -6,0 -7,5
21157 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 803 803 803 803 617 -23,2 -23,2
21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 11 92 28 28 50 77,4 76,9
211991 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PVC M2 135 135 135 135 118 -12,9 -12,9
21202 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM M 226 326 235 226 211 -10,3 -6,7
212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 349 349 349 349 264 -24,4 -24,4
21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 21 951 401 298 285 -28,9 -4,5
212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 210 502 341 370 271 -20,5 -26,7
21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 148 1 515 424 326 325 -23,3 -0,2
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 51 950 397 326 309 -22,1 -5,1
212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 264 657 544 623 473 -13,1 -24,1
212637 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III M 689 689 689 689 890 29,2 29,2
21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 266 664 356 329 378 6,3 14,9
212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 279 770 586 770 360 -38,6 -53,2
212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 764 764 764 764 553 -27,6 -27,6
21265 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM M 413 2 061 1 717 2 054 1 040 -39,4 -49,4
21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1 463 3 305 2 588 2 739 2 630 1,6 -4,0
21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 6 921 257 000 76 115 70 828 81 500 7,1 15,1
21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 5 242 43 37 56 31,2 51,3
21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ M2 117 117 117 117 179 52,4 52,4
21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 148 420 255 321 410 60,8 27,6
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 502 1 097 678 610 724 6,8 18,7
21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 425 1 068 638 540 850 33,2 57,3
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 348 942 661 643 668 1,1 3,9
21457 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 383 1 007 529 474 482 -8,9 1,7
21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M M2 91 117 96 91 151 57,8 65,2
215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 71 91 79 81 198 150,2 143,5
215669 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5% M2 7 13 8 7 21 156,6 207,5
22117 PILOTY BERANĚNÉ KOVOVÉ T 18 504 18 504 18 504 18 504 37 600 103,2 103,2
224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 437 2 437 2 437 2 437 3 560 46,1 46,1
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 1 855 4 872 3 251 3 285 3 670 12,9 11,7
224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 1 855 6 249 3 975 3 627 3 830 -3,6 5,6
224326 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 2 305 2 305 2 305 2 305 4 420 91,7 91,7
22436 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI T 28 277 29 706 28 992 28 992 29 400 1,4 1,4
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 19 500 53 610 26 142 24 685 28 800 10,2 16,7
22452 PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 418 873 732 824 994 35,7 20,6
22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 389 389 389 389 813 109,1 109,1
22494 PILOTY ZHOTOV NA MÍSTĚ Z KOVU (VÝPAŽNICE PONECH VE VRTU) T 59 552 59 552 59 552 59 552 27 100 -54,5 -54,5
22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 18 504 27 563 21 092 18 504 29 900 41,8 61,6
22595 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (KUBATURA) M3 15 384 15 384 15 384 15 384 6 850 -55,5 -55,5
22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 915 915 915 915 364 -60,2 -60,2
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 18 504 297 940 51 091 29 696 24 400 -52,2 -17,8
22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 4 321 10 234 7 420 8 597 4 920 -33,7 -42,8
22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 299 1 972 877 915 279 -68,2 -69,5
227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 1 479 3 437 2 538 2 888 2 270 -10,6 -21,4
227851 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M 1 933 1 933 1 933 1 933 3 540 83,2 83,2
228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 154 154 154 154 505 227,5 227,5
23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 27 795 32 166 30 071 30 162 22 900 -23,9 -24,1
23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 2 152 2 152 2 152 2 152 2 790 29,6 29,6
23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 7 936 38 613 20 622 19 554 18 100 -12,2 -7,4
23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 348 4 524 2 200 2 066 2 220 0,9 7,4
23317 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 36 875 36 875 36 875 36 875 21 500 -41,7 -41,7
237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 2 252 10 889 4 560 3 989 6 120 34,2 53,4
237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 602 1 625 1 113 1 113 820 -26,4 -26,4
23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 91 1 131 602 558 749 24,4 34,2
24350 ÚPRAVA DNA STUDNY Z KAMENIVA M3 1 661 1 661 1 661 1 661 724 -56,4 -56,4
24511 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ Z PROST BETONU M3 43 106 43 106 43 106 43 106 5 390 -87,5 -87,5
24512 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU M3 4 925 51 568 19 248 6 671 6 370 -66,9 -4,5
261112 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I NA POVRCHU D DO 16MM M 406 406 406 406 353 -13,0 -13,0
26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM M 4 622 4 622 4 622 4 622 1 260 -72,7 -72,7
26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM M 268 1 669 969 969 1 710 76,5 76,5
26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM M 4 622 4 622 4 622 4 622 1 260 -72,7 -72,7
26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM M 1 802 1 802 1 802 1 802 1 470 -18,4 -18,4
261315 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. III D DO 50MM M 391 401 394 391 1 040 163,9 166,2
26133 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM M 1 226 1 741 1 355 1 226 1 510 11,5 23,2
26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM M 977 1 975 1 143 977 2 160 89,0 121,2
261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M 585 585 585 585 904 54,6 54,6
261414 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 35MM M 1 262 1 262 1 262 1 262 1 200 -5,0 -5,0
261415 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. IV D DO 50MM M 329 360 344 344 1 360 294,9 294,9
26142 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 100MM M 939 939 939 939 1 710 82,1 82,1
26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM M 9 041 9 041 9 041 9 041 1 920 -78,8 -78,8
26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 977 1 802 1 527 1 802 2 320 52,0 28,8
26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM M 977 3 804 1 784 977 2 650 48,5 171,4
261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 405 1 348 641 406 1 090 70,0 168,6
261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M 189 545 340 205 1 310 285,2 540,4
261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 212 1 691 1 210 1 242 1 510 24,8 21,6
261515 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM M 235 235 235 235 1 710 626,4 626,4
261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 2 046 2 375 2 265 2 375 2 410 6,4 1,5
26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M 391 4 755 3 187 3 374 3 620 13,6 7,3
26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM M 977 4 755 2 175 977 4 240 94,9 334,2
261614 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 35MM M 226 977 601 601 2 120 252,5 252,5
26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM M 977 977 977 977 4 330 343,4 343,4
26172 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 100MM M 977 977 977 977 1 200 22,8 22,8
26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M 1 063 1 605 1 198 1 063 1 310 9,3 23,3
261813 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III A IV NA POVRCHU D DO 25MM M 191 191 191 191 755 294,9 294,9
261913 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM M 851 851 851 851 1 510 77,4 77,4
26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M 115 136 115 136 115 136 115 136 4 020 -96,5 -96,5
263814 VRTY PRO SVORN A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ III-IV D DO 35MM M 416 416 416 416 2 260 442,8 442,8
264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 731 1 719 1 097 921 683 -37,8 -25,9
264116 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 400MM M 543 1 417 980 980 904 -7,8 -7,8
264127 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 500MM M 1 417 1 417 1 417 1 417 1 090 -23,1 -23,1
264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 506 543 519 506 1 250 140,9 147,1
264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM M 651 2 488 1 110 651 1 510 36,0 132,1
264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M 1 383 7 861 1 957 1 383 1 410 -28,0 1,9
264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 1 639 4 562 2 198 1 962 2 120 -3,5 8,1
264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM M 1 638 4 591 3 145 2 961 2 460 -21,8 -16,9
264228 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 2 375 2 375 2 375 2 375 1 630 -31,4 -31,4
264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M 1 208 1 208 1 208 1 208 2 000 65,6 65,6
264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 1 882 3 822 2 126 1 980 2 720 27,9 37,4
264242 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM M 2 144 3 056 2 506 2 412 3 220 28,5 33,5
264315 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM M 1 330 2 628 1 922 1 758 1 490 -22,5 -15,3
264328 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM M 2 375 2 375 2 375 2 375 2 160 -9,0 -9,0
264330 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM M 1 041 1 041 1 041 1 041 2 410 131,4 131,4
264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 2 167 4 557 2 588 2 451 3 010 16,3 22,8
264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM M 2 602 3 279 2 811 2 713 3 620 28,8 33,4
264428 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 600MM M 1 383 1 383 1 383 1 383 3 910 182,7 182,7
264430 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 800MM M 1 176 1 176 1 176 1 176 5 370 356,5 356,5
264441 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM M 2 078 2 078 2 078 2 078 6 760 225,3 225,3
264442 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1200MM M 5 797 5 797 5 797 5 797 8 060 39,0 39,0
264542 VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 1200MM M 11 625 11 625 11 625 11 625 16 100 38,5 38,5
264614 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 200MM M 941 4 131 2 004 941 4 020 100,6 327,3
264616 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 400MM M 4 551 4 551 4 551 4 551 4 670 2,6 2,6
264714 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 200MM M 2 681 2 681 2 681 2 681 720 -73,1 -73,1
264715 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 300MM M 2 372 2 372 2 372 2 372 839 -64,6 -64,6
264716 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM M 2 681 2 681 2 681 2 681 1 200 -55,2 -55,2
264728 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM M 546 1 256 1 076 1 193 1 520 41,2 27,4
264730 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM M 984 984 984 984 1 830 86,1 86,1
264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 1 837 2 074 2 015 2 074 2 550 26,6 22,9
264742 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M 2 205 2 494 2 263 2 205 3 060 35,2 38,8
264814 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 200MM M 2 681 2 681 2 681 2 681 2 120 -20,9 -20,9
264816 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM M 2 681 2 681 2 681 2 681 2 450 -8,6 -8,6
264841 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM M 2 166 2 198 2 182 2 182 4 680 114,5 114,5
264914 VRTY PRO PILOTY TŘ V A VI D DO 200MM M 2 681 2 681 2 681 2 681 4 020 50,0 50,0
264916 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 400MM M 2 681 2 681 2 681 2 681 4 670 74,2 74,2
264927 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 500MM M 2 554 2 554 2 554 2 554 5 090 99,3 99,3
26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M 64 264 137 117 342 149,9 193,3
27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 582 1 930 820 789 793 -3,3 0,5
27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 498 1 247 844 851 692 -18,0 -18,7
27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 7 245 7 245 7 245 7 245 6 370 -12,1 -12,1
272125 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 7 044 15 088 9 221 8 548 8 740 -5,2 2,3
2722B1 ZÁKLADY Z GABIONŮ SYPANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 13 469 13 469 13 469 13 469 3 000 -77,7 -77,7
27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 1 918 5 238 3 577 3 447 3 160 -11,7 -8,3
272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 1 807 5 457 3 211 2 912 2 990 -6,9 2,7
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 383 12 460 4 044 3 546 3 420 -15,4 -3,6
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 27 24 761 6 634 6 700 3 600 -45,7 -46,3
272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 3 042 4 841 3 581 3 221 3 090 -13,7 -4,1
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 3 075 8 165 3 991 3 772 3 710 -7,0 -1,6
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3 075 13 994 5 728 4 616 4 000 -30,2 -13,3
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 19 500 64 615 26 176 22 463 26 200 0,1 16,6
272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 21 969 98 827 31 756 27 900 22 900 -27,9 -17,9
272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 22 009 43 551 28 010 22 009 27 400 -2,2 24,5
281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 2 560 514 000 106 396 5 140 6 070 -94,3 18,1
281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 4 063 14 160 11 083 14 160 14 300 29,0 1,0
281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3 1 276 27 989 14 632 14 632 21 700 48,3 48,3
285375 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 7M KUS 17 990 17 990 17 990 17 990 11 000 -38,9 -38,9
285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 12 857 12 857 12 857 12 857 15 800 22,9 22,9
285379 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 1 286 1 286 1 286 1 286 1 580 22,9 22,9
285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 121 263 157 124 251 60,2 102,2
285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 169 859 387 391 326 -15,7 -16,7
285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS 360 1 235 622 407 379 -39,1 -6,9
285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 262 2 489 964 872 470 -51,2 -46,1
286535 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 5M ÚNOS PŘES 200KN KUS 316 316 316 316 912 189,0 189,0
286563 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 8M ÚNOS DO 150KN KUS 20 046 20 046 20 046 20 046 1 020 -94,9 -94,9
286613 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 3M ÚNOS DO 150KN KUS 785 785 785 785 329 -58,1 -58,1
28711 JEHLY V PODZEMÍ D DO 25MM DÉLKY DO 3M KUS 195 195 195 195 177 -9,4 -9,4
28931a STŘÍKANÝ BETON DO C20/25 M3 15 831 15 831 15 831 15 831 6 480 -59,1 -59,1
289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 6 471 9 194 7 064 6 471 7 970 12,8 23,2
289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 24 000 34 706 26 398 24 428 30 000 13,6 22,8
28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2 351 389 370 370 282 -23,8 -23,8
28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 58 284 96 58 315 228,1 438,7
28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 176 611 327 324 248 -24,2 -23,6
28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 24 158 49 36 72 48,4 101,3
289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 10 611 44 34 72 62,6 114,1
289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 13 90 47 53 140 197,6 162,7
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 25 358 136 103 99 -27,4 -4,2
31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 7 125 8 841 8 203 8 644 8 870 8,1 2,6
31131 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET M3 5 052 5 052 5 052 5 052 5 390 6,7 6,7
311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 5 985 9 688 7 984 7 660 6 500 -18,6 -15,1
311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 22 463 30 931 26 007 25 316 33 100 27,3 30,8
311366 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z KARI-SÍTÍ T 31 409 31 409 31 409 31 409 29 400 -6,4 -6,4
31712 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 7 970 7 970 7 970 7 970 27 600 246,3 246,3
317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 37 433 53 830 45 631 45 631 27 600 -39,5 -39,5
317126 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C40/50 M3 42 900 42 900 42 900 42 900 28 000 -34,7 -34,7
31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 96 209 131 123 135 3,2 9,8
31732 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU M3 17 066 17 227 17 147 17 147 6 880 -59,9 -59,9
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4 749 40 264 11 889 11 741 9 770 -17,8 -16,8
317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 10 125 13 347 11 131 10 125 10 260 -7,8 1,3
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 19 500 49 300 25 290 22 616 26 600 5,2 17,6
318213 OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z LOM KAMENE M3 6 065 6 065 6 065 6 065 5 390 -11,1 -11,1
325315 ZDI PŘEHRADNÍ Z PROST BETONU DO C30/37 M3 5 660 5 660 5 660 5 660 6 970 23,1 23,1
327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 14 403 14 403 14 403 14 403 12 500 -13,2 -13,2
327126 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 M3 3 218 17 582 10 400 10 400 13 000 25,0 25,0
327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2 519 2 519 2 519 2 519 4 340 72,3 72,3
327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 6 579 8 585 7 279 6 672 5 110 -29,8 -23,4
327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 4 307 5 670 5 127 5 405 3 940 -23,2 -27,1
3272A1 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 964 3 964 3 964 3 964 3 800 -4,1 -4,1
3272A4 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 392 3 392 3 392 3 392 3 950 16,4 16,4
3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 356 5 536 4 681 5 536 4 070 -13,1 -26,5
3272A9 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6 M3 3 097 3 097 3 097 3 097 4 570 47,5 47,5
3272C4 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 283 3 661 3 472 3 472 3 190 -8,1 -8,1
3272C7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 167 3 620 3 393 3 393 3 300 -2,8 -2,8
327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 793 9 603 7 730 7 660 4 570 -40,9 -40,3
327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 206 16 401 8 203 6 103 4 820 -41,2 -21,0
327323 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C16/20 M3 6 645 6 645 6 645 6 645 5 390 -18,9 -18,9
327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 3 311 8 931 5 807 5 475 5 560 -4,3 1,6
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 918 20 187 7 180 5 863 5 790 -19,4 -1,3
327326 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 7 720 7 720 7 720 7 720 5 950 -22,9 -22,9
32736 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T 32 860 33 924 33 392 33 392 27 000 -19,1 -19,1
327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 19 500 34 708 25 388 22 616 26 200 3,2 15,9
327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 22 351 32 376 25 870 22 351 23 700 -8,4 6,0
32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M M2 3 067 3 067 3 067 3 067 2 680 -12,6 -12,6
32812 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M M2 3 293 5 729 4 511 4 511 2 840 -37,0 -37,0
32813 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 4M - 6M M2 3 644 6 415 5 029 5 029 3 310 -34,2 -34,2
32814 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 6M - 8M M2 7 484 7 484 7 484 7 484 4 120 -45,0 -45,0
32815 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 8M - 10M M2 9 088 9 088 9 088 9 088 4 800 -47,2 -47,2
32821 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ DO 2M M2 5 311 5 880 5 595 5 595 5 790 3,5 3,5
32822 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 2M - 4M M2 5 311 6 949 6 116 6 089 6 100 -0,3 0,2
32823 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 4M - 6M M2 5 311 8 553 6 691 6 210 7 050 5,4 13,5
32824 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 6M - 8M M2 5 311 9 088 7 199 7 199 8 130 12,9 12,9
32825 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 8M - 10M M2 10 691 10 691 10 691 10 691 9 190 -14,0 -14,0
32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M M2 1 416 6 089 3 146 1 933 1 350 -57,1 -30,2
32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M - 4M M2 1 416 1 416 1 416 1 416 1 450 2,4 2,4
32845 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S KAMENIVEM VÝŠ 8M - 10M M2 5 059 5 059 5 059 5 059 2 380 -53,0 -53,0
333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 15 572 15 572 15 572 15 572 14 500 -6,9 -6,9
333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 2 776 11 573 7 873 8 779 4 820 -38,8 -45,1
333314 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 163 4 163 4 163 4 163 4 230 1,6 1,6
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 177 6 997 5 877 5 876 5 090 -13,4 -13,4
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 675 71 102 7 115 5 689 5 390 -24,2 -5,3
333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 4 913 23 312 7 924 6 751 5 880 -25,8 -12,9
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 19 500 42 337 24 738 22 463 26 200 5,9 16,6
333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 24 878 30 326 27 602 27 602 25 200 -8,7 -8,7
33432 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOBET M3 8 438 9 213 8 826 8 826 8 280 -6,2 -6,2
334324 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 9 201 14 350 11 775 11 775 8 280 -29,7 -29,7
334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 6 399 20 854 10 017 8 491 8 570 -14,5 0,9
334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 6 964 15 496 9 795 8 917 8 960 -8,5 0,5
334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 19 500 31 252 23 864 22 463 27 200 14,0 21,1
33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3 22 020 36 817 24 474 23 676 21 700 -11,3 -8,3
33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 37 529 120 709 69 476 68 650 62 500 -10,0 -9,0
33794 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU T 53 456 76 894 65 514 69 958 63 400 -3,2 -9,4
33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3 7 086 8 551 8 165 8 395 15 000 83,7 78,7
33812 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 5 654 6 332 5 993 5 993 16 000 167,0 167,0
33814 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÝCH BETONŮ M3 7 086 18 514 11 350 8 451 11 100 -2,2 31,3
33817B SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ T 120 522 120 522 120 522 120 522 79 200 -34,3 -34,3
33823 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 16 109 16 109 16 109 16 109 4 340 -73,1 -73,1
33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 50 62 210 18 891 12 361 80 600 326,7 552,1
33895 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ DŘEVĚNÉ M3 122 6 168 3 145 3 145 13 300 322,9 322,9
342124 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ ŽELBET DO C25/30 M3 13 952 13 952 13 952 13 952 10 260 -26,5 -26,5
34215 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M3 28 166 28 166 28 166 28 166 21 300 -24,4 -24,4
34231 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU M3 5 655 5 655 5 655 5 655 4 160 -26,4 -26,4
342325 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37 M3 7 487 11 955 8 976 7 487 4 500 -49,9 -39,9
342365 VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z OCELI 10505, B500B T 31 252 31 252 31 252 31 252 29 700 -5,0 -5,0
342366 VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z KARI SÍTÍ T 31 409 31 409 31 409 31 409 27 400 -12,8 -12,8
34295 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE DŘEVA M3 17 014 17 014 17 014 17 014 17 000 -0,1 -0,1
34623 IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 8 578 8 578 8 578 8 578 6 680 -22,1 -22,1
347112 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M2 1 455 1 474 1 469 1 474 1 810 23,2 22,8
34712 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M2 1 566 4 057 2 414 2 189 2 490 3,2 13,7
347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 1 480 4 775 2 295 2 168 2 350 2,4 8,4
34714 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU M2 1 812 2 866 2 224 2 112 2 530 13,8 19,8
34715 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 1 881 5 795 2 635 2 230 2 270 -13,9 1,8
347324 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 3 886 5 366 4 626 4 626 7 370 59,3 59,3
34796 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH M2 3 992 3 992 3 992 3 992 5 390 35,0 35,0
34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2 3 234 5 499 3 939 3 423 4 060 3,1 18,6
348171 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH S NÁTĚREM KG 125 125 125 125 65 -48,0 -48,0
348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 118 118 118 118 73 -38,4 -38,4
348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM KG 104 160 132 132 84 -36,4 -36,4
34825 PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3 11 035 19 247 15 529 17 080 12 000 -22,7 -29,7
34827 PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 7 826 7 826 7 826 7 826 8 460 8,1 8,1
34894 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z KOVU T 51 811 361 769 127 126 51 811 68 000 -46,5 31,3
35511 STOKOVÉ ŽLABY Z DÍLCŮ Z PROST BET M3 38 466 38 466 38 466 38 466 7 170 -81,4 -81,4
355325 STOKOVÉ ŽLABY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 6 332 6 332 6 332 6 332 7 580 19,7 19,7
355365 VÝZTUŽ STOK ŽLABŮ Z BETONÁŘ OCELI 10505, B500B T 28 784 28 784 28 784 28 784 34 200 18,8 18,8
38611 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET M3 24 915 24 915 24 915 24 915 9 570 -61,6 -61,6
386125 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C30/37 M3 7 640 284 139 44 664 10 921 13 900 -68,9 27,3
38631 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET M3 7 195 1 457 293 494 331 18 504 6 370 -98,7 -65,6
38632 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET M3 5 407 6 943 6 431 6 943 6 480 0,8 -6,7
386324 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 6 384 6 384 6 384 6 384 6 480 1,5 1,5
386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 6 014 10 804 8 564 8 936 6 780 -20,8 -24,1
386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T 19 500 32 972 25 055 22 351 26 200 4,6 17,2
386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ T 21 794 22 171 21 976 21 969 27 400 24,7 24,7
386385 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 8 790 8 790 8 790 8 790 9 160 4,2 4,2
389125 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 8 347 18 535 13 441 13 441 13 100 -2,5 -2,5
389324 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 11 585 11 611 11 598 11 598 8 640 -25,5 -25,5
389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 5 306 13 440 8 055 7 318 8 840 9,8 20,8
389326 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 7 097 7 097 7 097 7 097 9 050 27,5 27,5
389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 22 009 31 252 24 095 22 431 25 500 5,8 13,7
38938 MOSTNÍ RÁM KONSTR ZE ŽELBET VČET VÝZTUŽE M3 9 296 9 296 9 296 9 296 13 400 44,1 44,1
411125 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 12 442 35 334 23 888 23 888 11 600 -51,4 -51,4
411325 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 13 688 13 688 13 688 13 688 8 080 -41,0 -41,0
411365 VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 31 252 32 236 31 744 31 744 30 000 -5,5 -5,5
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2 713 6 693 4 173 4 059 3 450 -17,3 -15,0
420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3 225 8 250 4 187 3 518 3 620 -13,5 2,9
420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 19 500 31 252 24 152 22 463 26 200 8,5 16,6
420366 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z KARI SÍTÍ T 22 171 22 171 22 171 22 171 25 200 13,7 13,7
421127 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C50/60 M3 31 623 31 623 31 623 31 623 16 900 -46,6 -46,6
421137 MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3 28 497 28 497 28 497 28 497 19 300 -32,3 -32,3
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 4 107 13 913 8 010 8 072 9 150 14,2 13,4
421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 8 822 13 089 9 619 8 875 9 370 -2,6 5,6
421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 M3 5 844 21 187 13 450 12 282 13 100 -2,6 6,7
421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50 M3 6 067 14 737 9 333 9 007 13 500 44,7 49,9
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19 500 91 626 25 406 22 463 29 100 14,5 29,6
421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 21 969 56 540 32 095 24 935 25 200 -21,5 1,1
42137 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 64 091 102 000 80 267 83 436 99 900 24,5 19,7
421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 49 650 114 963 70 702 68 129 99 900 41,3 46,6
42194A MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 T 60 241 60 241 60 241 60 241 61 100 1,4 1,4
42194B MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T 68 979 68 979 68 979 68 979 69 900 1,3 1,3
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 7 372 25 664 15 543 14 567 11 700 -24,7 -19,7
422335 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 10 356 14 846 11 479 10 356 11 700 1,9 13,0
422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 6 730 14 692 11 196 11 604 12 000 7,2 3,4
422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 19 500 31 252 23 574 22 431 26 200 11,1 16,8
422366 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 24 884 24 884 24 884 24 884 24 700 -0,7 -0,7
42237 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 55 584 85 036 72 366 69 119 99 900 38,1 44,5
422372 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONST PŘEDP Z DRÁTŮ PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 113 563 113 564 113 564 113 564 99 900 -12,0 -12,0
422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 60 584 98 674 69 126 66 658 99 900 44,5 49,9
422376 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z TYČÍ PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 1 648 921 1 648 921 1 648 921 1 648 921 99 900 -93,9 -93,9
423365 VÝZTUŽ MOSTNÍ KOMOROVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 22 463 22 463 22 463 22 463 26 200 16,6 16,6
423373 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 86 497 86 497 86 497 86 497 99 900 15,5 15,5
423374 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 93 460 93 460 93 460 93 460 99 900 6,9 6,9
423375 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z TYČÍ PRO VNITŘ PŘEDPJ T 110 729 110 729 110 729 110 729 99 900 -9,8 -9,8
424136 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 12 546 38 883 25 715 25 715 25 200 -2,0 -2,0
424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3 10 374 262 237 104 707 73 109 28 200 -73,1 -61,4
425111 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 230 478 230 478 230 478 230 478 143 700 -37,7 -37,7
425131 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 31 696 31 696 31 696 31 696 163 800 416,8 416,8
425138 POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ DO 10M HMOT PŘES 400T NA VZD PŘES 10M KUS 44 374 44 374 44 374 44 374 124 700 181,0 181,0
425221 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 237 783 237 783 237 783 237 783 174 800 -26,5 -26,5
425231 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 97 764 301 204 199 484 199 484 188 000 -5,8 -5,8
425431 SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 369 772 369 772 369 772 369 772 374 900 1,4 1,4
426131 PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MON KUS 543 308 543 308 543 308 543 308 461 200 -15,1 -15,1
426141 PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 493 538 543 308 526 718 543 308 416 100 -21,0 -23,4
426221 PORTÁL 1NOSNÍK 18M DZ DO 50M2 OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 489 892 489 892 489 892 489 892 633 800 29,4 29,4
426241 PORTÁL 1NOSNÍK 18M DZ DO 50M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 488 981 543 308 514 963 513 781 533 800 3,7 3,9
426411 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 733 584 733 584 733 584 733 584 968 200 32,0 32,0
426421 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 658 488 658 488 658 488 658 488 923 200 40,2 40,2
426441 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 825 278 825 278 825 278 825 278 805 500 -2,4 -2,4
426531 PORTÁL 2NOSN 25M DZ DO 75M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 894 052 894 052 894 052 894 052 1 275 900 42,7 42,7
426541 PORTÁL 2NOSN 25M DZ DO 75M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 629 438 894 052 750 423 739 101 1 230 800 64,0 66,5
426611 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 392 188 392 188 392 188 392 188 407 000 3,8 3,8
426631 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 507 209 635 767 571 488 571 488 352 700 -38,3 -38,3
426741 POLOPORT DVOJ DZ DO 35M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 511 765 511 765 511 765 511 765 479 600 -6,3 -6,3
426841 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 351 470 351 470 351 470 351 470 253 400 -27,9 -27,9
426931 POLOPORT JEDNOD DZ DO 25M2 BEZ OBSL LÁV S EL VYB DOD A MONT KUS 378 253 378 253 378 253 378 253 380 300 0,5 0,5
426941 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 266 301 522 702 368 471 365 016 352 700 -4,3 -3,4
426943 POLOPORT JEDNODUCH DZ DO 25M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 53 581 53 581 53 581 53 581 58 900 9,9 9,9
42712 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET M3 11 534 11 534 11 534 11 534 10 700 -7,2 -7,2
42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 525 4 962 1 279 1 219 1 190 -7,0 -2,4
42851 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 42 321 42 321 42 321 42 321 73 000 72,5 72,5
42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 37 873 80 387 52 885 41 840 97 600 84,6 133,3
42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 41 841 114 777 71 034 71 701 122 500 72,5 70,9
42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 50 717 161 726 100 843 101 283 187 600 86,0 85,2
42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 21 105 22 320 21 510 21 105 14 600 -32,1 -30,8
42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 16 130 16 130 16 130 16 130 33 400 107,1 107,1
42863 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 35 947 52 816 43 231 44 222 66 800 54,5 51,1
42864 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 34 574 34 574 34 574 34 574 125 100 261,8 261,8
429172 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 6M-8M M 15 450 15 450 15 450 15 450 27 200 76,1 76,1
429174 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 10M-12M M 42 026 42 026 42 026 42 026 45 600 8,5 8,5
429175 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 12M-14M M 54 551 143 499 84 214 54 594 54 900 -34,8 0,6
429176 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 14M-16M M 63 690 63 690 63 690 63 690 71 800 12,7 12,7
43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 9 841 24 773 20 208 24 773 10 170 -49,7 -59,0
431124 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 27 050 27 050 27 050 27 050 14 000 -48,2 -48,2
431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 9 841 23 896 12 821 12 099 14 300 11,5 18,2
43117A SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ Z OCELI S 235 T 11 308 11 308 11 308 11 308 57 800 411,1 411,1
431313 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C16/20 M3 2 823 2 823 2 823 2 823 5 090 80,3 80,3
431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 5 335 8 342 7 130 6 791 5 280 -26,0 -22,3
431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 5 526 24 773 10 338 5 526 5 670 -45,2 2,6
431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 7 587 7 587 7 587 7 587 5 980 -21,2 -21,2
431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 22 009 31 252 24 734 22 205 31 100 25,7 40,1
431366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ T 22 205 22 205 22 205 22 205 27 400 23,4 23,4
43194 SCHODIŠŤ KONSTR Z KOVU T 95 087 95 087 95 087 95 087 68 000 -28,5 -28,5
43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3 13 084 14 693 13 498 13 108 11 400 -15,5 -13,0
434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 10 542 26 612 14 643 13 014 17 500 19,5 34,5
43417 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z KOVU T 103 694 103 694 103 694 103 694 68 000 -34,4 -34,4
434198 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ M 373 373 373 373 348 -6,7 -6,7
434325 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6 664 6 664 6 664 6 664 5 880 -11,8 -11,8
434365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 21 969 33 332 26 522 22 009 31 100 17,3 41,3
434366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z KARI SÍTÍ T 22 009 22 009 22 009 22 009 27 400 24,5 24,5
444151 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z PLASTICKÝCH DÍLCŮ TL DO 20MM M2 425 425 425 425 436 2,7 2,7
45111 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3 1 787 5 994 5 082 5 449 3 560 -29,9 -34,7
451114 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 2 560 2 560 2 560 2 560 3 810 48,8 48,8
451124 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3 2 613 2 613 2 613 2 613 6 730 157,5 157,5
451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3 2 015 5 807 4 321 5 140 1 800 -58,3 -65,0
45123 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 8 578 8 578 8 578 8 578 4 340 -49,4 -49,4
45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1 924 6 249 3 409 2 488 2 440 -28,4 -1,9
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 1 438 4 029 2 552 2 591 2 360 -7,5 -8,9
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1 438 5 604 2 667 2 535 2 440 -8,5 -3,7
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1 924 7 902 3 360 3 161 2 660 -20,8 -15,8
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1 609 7 307 2 978 2 986 2 840 -4,6 -4,9
451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 1 950 7 350 4 515 3 459 3 040 -32,7 -12,1
451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 M3 1 925 3 600 2 861 3 154 2 810 -1,8 -10,9
451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 2 381 3 736 3 076 3 264 3 200 4,0 -2,0
451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 2 488 5 447 3 453 2 910 3 410 -1,3 17,2
451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B T 22 053 28 753 24 118 22 431 29 400 21,9 31,1
451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 13 232 32 376 23 365 22 351 27 400 17,3 22,6
451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ T 31 658 31 658 31 658 31 658 27 400 -13,5 -13,5
451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 2 036 5 090 4 934 5 090 3 640 -26,2 -28,5
451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 3 398 3 398 3 398 3 398 3 860 13,6 13,6
451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 129 6 772 4 503 4 034 4 030 -10,5 -0,1
45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 2 541 59 213 11 071 3 241 3 710 -66,5 14,5
45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 25 906 82 511 54 208 54 208 108 500 100,2 100,2
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 470 1 542 938 922 812 -13,5 -11,9
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 362 8 139 868 855 750 -13,6 -12,3
451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 695 695 695 695 724 4,2 4,2
45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 170 2 681 2 242 2 400 1 620 -27,8 -32,5
45168 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY M3 1 316 1 316 1 316 1 316 1 070 -18,7 -18,7
45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 391 6 038 2 923 2 877 1 840 -37,1 -36,1
45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 1 815 2 806 2 109 1 952 2 760 30,9 41,4
457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 1 928 4 725 2 850 2 560 2 660 -6,7 3,9
457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 2 899 4 778 3 740 3 926 2 940 -21,4 -25,1
457323 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C16/20 M3 2 937 2 937 2 937 2 937 3 110 5,9 5,9
457324 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 3 294 3 294 3 294 3 294 3 300 0,2 0,2
457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 3 799 4 780 4 461 4 632 3 520 -21,1 -24,0
45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 5 090 83 885 56 847 56 375 81 500 43,4 44,6
457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 28 753 28 753 28 753 28 753 30 000 4,3 4,3
457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 22 729 32 376 28 508 30 264 24 700 -13,4 -18,4
457384 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 5 118 5 118 5 118 5 118 4 140 -19,1 -19,1
457385 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 9 249 9 249 9 249 9 249 4 350 -53,0 -53,0
45745 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT M3 2 458 3 308 2 883 2 883 2 520 -12,6 -12,6
45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 80 390 153 903 98 921 87 380 81 500 -17,6 -6,7
458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 M3 2 067 2 067 2 067 2 067 2 660 28,7 28,7
45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 545 1 264 793 848 834 5,1 -1,7
458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 488 1 265 863 851 859 -0,5 1,0
45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 622 872 777 808 708 -8,9 -12,4
458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 1 080 1 080 1 080 1 080 725 -32,8 -32,8
45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 794 2 665 2 452 2 586 2 420 -1,3 -6,4
461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 2 049 5 361 2 910 2 537 2 050 -29,6 -19,2
461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 6 134 6 134 6 134 6 134 2 920 -52,4 -52,4
46131 PATKY Z PROSTÉHO BETONU M3 4 755 7 338 6 046 6 046 2 990 -50,6 -50,6
461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 036 7 611 4 002 4 066 2 990 -25,3 -26,5
461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 741 8 037 4 401 4 231 3 210 -27,1 -24,1
461384 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 598 8 782 6 281 6 243 5 500 -12,4 -11,9
461385 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 5 933 7 245 6 808 7 245 5 730 -15,8 -20,9
46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 425 2 869 1 321 1 145 995 -24,7 -13,1
46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 564 7 393 2 056 1 703 1 540 -25,1 -9,6
46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 669 1 341 1 106 1 144 1 050 -5,1 -8,3
46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 622 1 382 908 882 784 -13,7 -11,1
46457 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 475 1 148 745 679 699 -6,2 2,9
46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2 57 274 202 274 273 35,4 -0,5
46511 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 4 685 5 757 5 221 5 221 6 370 22,0 22,0
465112 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 8 553 8 553 8 553 8 553 6 180 -27,7 -27,7
465113 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 8 707 8 707 8 707 8 707 6 270 -28,0 -28,0
465115 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 561 7 084 3 465 3 108 6 480 87,0 108,5
465314 DLAŽBY Z PROST BETONU DO C25/30 M3 4 737 4 737 4 737 4 737 3 020 -36,3 -36,3
465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 620 7 147 3 222 2 598 2 570 -20,2 -1,1
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2 137 11 472 6 009 5 206 4 780 -20,5 -8,2
465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2 262 6 038 4 286 3 865 2 980 -30,5 -22,9
46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 2 560 2 560 2 560 2 560 2 630 2,7 2,7
465921 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 649 852 728 682 585 -19,6 -14,2
465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 196 809 357 211 230 -35,5 8,8
46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 415 4 850 2 428 767 4 670 92,3 509,0
46615 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVÁRNIC Z PLASTICKÝCH HMOT M2 430 866 479 430 470 -1,8 9,3
466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 391 966 650 657 534 -17,8 -18,7
466922 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 657 657 657 657 601 -8,5 -8,5
466923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC M2 457 457 457 457 273 -40,2 -40,2
467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 4 388 13 058 6 242 4 978 3 340 -46,5 -32,9
46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 3 258 6 069 3 961 3 258 5 280 33,3 62,0
467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 251 13 058 4 529 3 482 5 280 16,6 51,6
467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 930 6 273 4 197 3 386 5 520 31,5 63,0
467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 7 056 7 056 7 056 7 056 6 490 -8,0 -8,0
46751 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z LOM KAM SYPANÉ M3 2 174 2 251 2 212 2 212 1 500 -32,2 -32,2
501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 1 233 1 233 1 233 1 233 1 085 -12,0 -12,0
501410 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM M3 1 702 1 702 1 702 1 702 1 310 -23,1 -23,1
512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 044 1 800 1 206 1 070 1 180 -2,2 10,3
528331 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 10 918 10 918 10 918 10 918 11 260 3,1 3,1
531132 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ PŘÍMÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH KUS 366 482 366 482 366 482 366 482 0 -100,0 -100,0
541521 PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE KUS 961 961 961 961 291 -69,7 -69,7
542111 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 261 287 274 274 225 -18,0 -18,0
542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 261 2 038 853 261 225 -73,6 -13,8
542211 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 261 261 261 261 423 62,0 62,0
542312 NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ M 4 075 4 075 4 075 4 075 433 -89,4 -89,4
543111 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ DŘEVĚNÝCH, UPEVNĚNÍ TUHÉ KUS 3 265 3 265 3 265 3 265 3 050 -6,6 -6,6
543152 VÝMĚNA SPOJITÁ PRAŽCŮ BETONOVÝCH BEZPODKLADNICOVÝCH, UPEVNĚNÍ PRUŽNÉ KUS 2 873 2 873 2 873 2 873 3 530 22,9 22,9
543331 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ M 2 987 2 987 2 987 2 987 2 580 -13,6 -13,6
543351 VÝMĚNA KOLEJNICE R 65 REGENEROVANÉ JEDNOTLIVĚ M 396 396 396 396 2 450 519,0 519,0
543420 VÝMĚNA PODKLADNIC PÁR 1 175 1 175 1 175 1 175 1 050 -10,6 -10,6
543430 VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PÁR 66 66 66 66 95 44,4 44,4
544311 IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65 KUS 22 396 22 396 22 396 22 396 25 200 12,5 12,5
545111 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS 5 598 5 598 5 598 5 598 5 650 0,9 0,9
545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 4 440 7 236 5 372 4 440 5 580 3,9 25,7
545131 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) ŽLÁBKOVÝCH JEDNOTLIVĚ KUS 4 440 4 440 4 440 4 440 6 820 53,6 53,6
545260 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) VIGNOLOVÁ/ŽLÁBKOVÁ KUS 61 474 61 474 61 474 61 474 16 510 -73,1 -73,1
549311 ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 253 253 253 253 159 -37,2 -37,2
549312 ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH VE VÝHYBCE M 253 253 253 253 232 -8,4 -8,4
549331 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 170 172 171 171 83 -51,4 -51,4
56110 PODKLADNÍ BETON M3 296 2 946 1 081 296 2 840 162,8 859,3
561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 1 637 2 421 2 225 2 421 2 840 27,6 17,3
561102 PODKLADNÍ BETON TŘ. II M3 3 204 3 204 3 204 3 204 2 350 -26,7 -26,7
561103 PODKLADNÍ BETON TŘ. III M3 2 138 2 138 2 138 2 138 2 170 1,5 1,5
56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 296 296 296 296 292 -1,4 -1,4
561121 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM M2 227 283 264 283 292 10,5 3,1
561141 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM M2 655 655 655 655 566 -13,6 -13,6
56130 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 2 614 2 614 2 614 2 614 1 900 -27,3 -27,3
56133 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 150MM M2 463 463 463 463 290 -37,3 -37,3
56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 1 344 2 056 1 586 1 472 1 790 12,9 21,6
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 1 090 5 041 2 065 1 721 1 790 -13,3 4,0
56142 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 100MM M2 742 742 742 742 183 -75,4 -75,4
561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 164 346 234 236 266 13,7 12,8
561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 216 349 272 261 360 32,4 37,7
56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 1 451 4 295 2 621 2 368 1 840 -29,8 -22,3
562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I M3 1 600 1 600 1 600 1 600 1 840 15,0 15,0
562103 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ III M3 373 373 373 373 1 640 339,3 339,3
56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 504 504 504 504 288 -42,9 -42,9
562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM M2 276 276 276 276 370 34,3 34,3
56250 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL STRUSKOU M3 1 608 1 608 1 608 1 608 931 -42,1 -42,1
56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 179 2 134 1 251 1 110 1 050 -16,1 -5,4
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 153 395 182 170 158 -13,0 -7,1
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 164 414 243 223 205 -15,7 -7,9
56323 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 150MM M2 148 148 148 148 154 4,0 4,0
56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 174 191 185 188 197 6,3 4,7
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 529 1 402 790 710 708 -10,4 -0,3
56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 93 94 93 93 75 -19,6 -19,4
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 21 1 857 173 108 107 -38,2 -0,6
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 96 363 136 131 142 4,5 8,6
56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 118 404 215 186 175 -18,5 -6,1
56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 172 196 188 196 207 10,0 5,4
56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 437 853 660 647 592 -10,3 -8,5
56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 86 95 89 86 87 -2,5 0,8
56346 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM M2 342 342 342 342 167 -51,2 -51,2
56350 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY M3 436 436 436 436 402 -7,9 -7,9
56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 263 1 126 464 326 799 72,2 145,0
56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 21 190 58 41 40 -30,9 -2,7
56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 27 146 43 27 80 84,9 201,1
56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 47 145 114 132 122 6,7 -7,3
56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 54 54 54 54 160 193,7 193,7
56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 1 717 1 717 1 717 1 717 2 130 24,1 24,1
56434 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM M2 427 427 427 427 427 0,0 0,0
56460 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU M3 1 449 3 019 1 864 1 460 1 470 -21,1 0,7
564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 128 302 200 216 150 -25,0 -30,5
564652 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 200MM M2 301 325 313 313 294 -6,2 -6,2
567104 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM M3 1 600 1 600 1 600 1 600 1 620 1,3 1,3
567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3 809 1 331 983 809 1 370 39,4 69,4
567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 668 1 194 765 740 708 -7,5 -4,3
567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 720 720 720 720 752 4,5 4,5
567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 50MM M2 43 43 43 43 40 -6,5 -6,5
567326 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 100MM M2 63 63 63 63 76 20,2 20,2
567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM M2 52 110 75 52 111 47,7 114,0
567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM M2 144 144 144 144 151 4,9 4,9
567401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU M3 5 243 5 243 5 243 5 243 3 980 -24,1 -24,1
567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 970 1 737 1 495 1 737 1 970 31,8 13,4
567523 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD PĚN ASFALT TL DO 100MM M2 1 244 1 244 1 244 1 244 227 -81,8 -81,8
567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 204 510 332 284 370 11,3 30,5
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 647 1 251 808 803 724 -10,3 -9,8
56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 64 90 84 85 75 -10,4 -11,6
56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 97 180 137 148 107 -22,0 -27,7
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 295 1 307 687 664 799 16,4 20,4
56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 20 454 82 58 80 -2,3 38,2
56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 30 576 72 52 122 69,0 135,2
57132 UZAVŘENÉ OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM M2 406 682 503 538 341 -32,1 -36,6
572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 13 16 15 16 8 -47,8 -50,8
572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 21 19 20 10 -46,5 -50,7
572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 12 65 18 13 12 -33,7 -4,8
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 12 56 16 14 17 3,3 19,3
572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 41 41 41 41 25 -39,2 -39,2
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 7 14 10 10 8 -18,2 -18,2
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 9 19 13 14 10 -24,5 -28,3
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 51 11 11 11 -2,7 3,9
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 40 12 11 12 1,0 6,7
572221 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 10 23 15 13 12 -17,5 -5,1
572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 17 17 17 17 15 -12,8 -12,8
572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 10 27 15 13 19 27,3 44,4
572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 10 35 19 19 22 18,9 18,9
572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 23 23 23 23 12 -47,0 -47,0
572431 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 33 33 33 33 27 -18,7 -18,7
572542 JEDNOVRST NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 2,0KG/M2 S DVOJ PODRC M2 50 50 50 50 32 -35,8 -35,8
572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 24 71 33 24 46 41,2 88,3
572733 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 63 121 84 63 69 -17,7 10,1
572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2 25 120 71 96 46 -35,4 -52,2
572743 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 63 63 63 63 83 32,5 32,5
572751 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 M2 59 109 77 70 70 -9,2 -0,3
57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 882 882 882 882 0 -100,0 -100,0
57280B PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA HORKA M2 19 19 19 19 0 -100,0 -100,0
57329 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8 M2 185 185 185 185 141 -23,8 -23,8
57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 52 150 101 101 94 -7,0 -7,0
57473 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ M2 98 98 98 98 230 133,6 133,6
57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 33 311 84 78 126 50,0 60,8
57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 64 128 103 115 154 49,5 34,3
574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 4 600 10 831 6 287 4 908 5 090 -19,0 3,7
574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 3 621 7 156 5 455 5 585 5 280 -3,2 -5,5
574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 158 293 225 225 213 -5,4 -5,4
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 122 633 184 159 204 10,7 28,1
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 129 436 176 166 211 20,1 27,0
574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 227 431 264 247 266 0,7 7,7
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 209 256 239 256 253 5,7 -1,2
574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 186 406 249 222 263 5,5 18,6
574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 203 203 203 203 247 22,0 22,0
574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 200 308 253 253 288 13,7 13,9
574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 5 366 7 536 6 710 7 102 5 930 -11,6 -16,5
574B06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S M3 7 490 7 490 7 490 7 490 5 570 -25,6 -25,6
574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 173 682 430 356 229 -46,8 -35,7
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 159 212 193 193 236 22,4 22,4
574B43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM M2 231 633 532 633 286 -46,3 -54,8
574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 231 231 231 231 295 27,5 27,5
574B46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 278 1 784 788 545 280 -64,5 -48,6
574B56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 257 257 257 257 334 30,0 30,0
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 3 443 8 914 5 052 4 631 4 690 -7,2 1,3
574C07 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 M3 4 205 4 205 4 205 4 205 4 370 3,9 3,9
574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 5 255 5 255 5 255 5 255 4 520 -14,0 -14,0
574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 104 297 194 188 227 16,8 20,6
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 182 1 496 516 249 235 -54,4 -5,5
574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 233 233 233 233 272 16,6 16,6
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 176 871 243 218 282 15,9 29,4
574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 243 243 243 243 328 35,2 35,2
574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 263 1 839 639 326 318 -50,2 -2,4
574C77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM M2 330 330 330 330 351 6,4 6,4
574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 255 373 290 285 364 25,5 27,9
574C88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 316 429 372 372 407 9,3 9,3
574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 4 256 10 632 6 475 5 938 5 280 -18,5 -11,1
574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 254 6 444 5 022 5 935 5 110 1,7 -13,9
574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 158 569 247 229 264 7,0 15,1
574D55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16 TL. 60MM M2 265 265 265 265 308 16,1 16,1
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 221 469 281 262 318 13,3 21,4
574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 270 305 290 294 305 5,1 3,6
574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 227 361 294 302 371 26,1 22,8
574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 498 498 498 498 358 -28,2 -28,2
574D77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 80MM M2 255 255 255 255 397 55,7 55,7
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 238 583 349 349 410 17,4 17,5
574D88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 267 1 493 468 391 458 -2,2 17,1
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 236 8 016 4 441 4 462 4 400 -0,9 -1,4
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 3 163 9 458 4 213 3 958 4 350 3,3 9,9
574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 136 633 195 165 219 12,1 32,4
574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 171 458 221 210 263 18,8 25,2
574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 167 321 228 230 261 14,4 13,7
574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 211 481 285 221 306 7,4 38,3
574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 188 348 272 277 304 11,8 9,7
574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 225 1 016 367 304 353 -3,9 16,0
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 215 421 290 274 350 20,8 27,6
574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 261 381 332 338 390 17,5 15,3
574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 296 3 374 599 418 441 -26,4 5,5
574F07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S M3 4 555 11 478 7 784 7 321 4 900 -37,1 -33,1
574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 241 278 254 241 246 -3,0 2,0
574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 206 450 243 219 294 21,1 34,0
574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 264 386 346 374 391 13,1 4,5
574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 279 897 430 410 440 2,2 7,3
574G32 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+, 8S TL. 30MM M2 210 210 210 210 147 -30,2 -30,2
574H32 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ MODIFIK BBTM 8+, 8S TL. 30MM M2 210 210 210 210 155 -26,4 -26,4
574I04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3 4 718 6 754 6 075 6 754 5 930 -2,4 -12,2
574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 236 379 296 243 237 -20,0 -2,6
574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 166 9 479 4 823 4 823 6 310 30,8 30,8
574J31 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 30MM M2 171 179 175 175 203 16,0 16,0
574J53 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11 TL. 40MM M2 211 211 211 211 242 14,8 14,8
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 165 1 352 227 215 252 10,8 17,3
574J64 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 45MM M2 243 249 246 246 285 15,7 15,7
574J75 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 16 TL. 50MM M2 284 284 284 284 289 1,9 1,9
574L37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 70MM M2 278 278 278 278 369 33,0 33,0
574L47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM M2 317 317 317 317 423 33,7 33,7
574M37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 70MM M2 299 490 450 490 327 -27,3 -33,3
574M45 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 343 343 343 343 374 8,9 8,9
574M47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 488 528 515 528 374 -27,4 -29,2
574M67 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 100MM M2 415 460 437 437 468 7,0 7,0
574M87 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 120MM M2 549 549 549 549 563 2,6 2,6
574N07 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY M3 6 364 6 364 6 364 6 364 5 270 -17,2 -17,2
574N27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 60MM M2 224 244 230 228 316 37,2 38,5
574N47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 289 502 322 306 423 31,4 38,3
575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3 13 087 14 139 13 508 13 403 12 000 -11,2 -10,5
575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2 536 536 536 536 474 -11,6 -11,6
575B31 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 30MM M2 611 611 611 611 377 -38,3 -38,3
575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 14 835 14 835 14 835 14 835 12 000 -19,1 -19,1
575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 13 403 26 228 20 891 22 650 11 900 -43,0 -47,5
575C21 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM M2 668 668 668 668 326 -51,2 -51,2
575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 375 402 389 389 374 -3,8 -3,8
575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 470 681 497 470 428 -13,8 -8,9
575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 814 814 814 814 477 -41,4 -41,4
575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 494 740 576 494 474 -17,7 -4,0
575C65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM M2 639 694 650 639 526 -19,1 -17,7
575F03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK M3 20 796 20 796 20 796 20 796 13 700 -34,1 -34,1
575F05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 MODIFIK M3 11 661 30 583 14 008 11 975 13 700 -2,2 14,4
575F33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK M2 1 275 1 529 1 376 1 275 426 -69,1 -66,6
575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 373 707 560 634 485 -13,4 -23,5
575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 397 1 700 711 536 543 -23,7 1,4
575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 479 518 513 518 539 5,0 4,1
575F65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM MODIFIK M2 525 590 554 539 598 8,0 11,0
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 2 81 7 7 5 -31,6 -26,9
57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2 10 39 17 14 8 -53,5 -44,4
57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 3 48 9 6 11 27,5 78,3
576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 2 19 4 3 8 93,9 166,7
576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 5 11 9 10 9 4,6 -10,0
576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 8 12 10 10 10 2,6 2,6
57671 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 5KG/M2 M2 5 5 5 5 4 -16,7 -16,7
577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 6 44 19 14 6 -69,2 -56,1
577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 12 56 23 18 12 -47,0 -33,3
5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 3 090 4 974 4 032 4 032 6 190 53,5 53,5
5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3 3 861 3 861 3 861 3 861 5 310 37,5 37,5
5774MB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 8 MODIFIK M3 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 0,0 0,0
5774MD VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 11 MODIFIK M3 10 897 10 897 10 897 10 897 10 900 0,0 0,0
57766 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM M2 192 192 192 192 155 -19,2 -19,2
57767 VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 35MM M2 240 240 240 240 181 -24,7 -24,7
57790E VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACP (KUBATURA) M3 11 308 11 308 11 308 11 308 10 230 -9,5 -9,5
57791B VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO MODIFIK (HMOTNOST) T 3 190 3 190 3 190 3 190 4 680 46,7 46,7
577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 93 93 93 93 245 164,3 164,3
577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 68 117 100 101 253 152,3 150,3
58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 4 695 4 695 4 695 4 695 3 650 -22,3 -22,3
581102 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.I M3 4 655 4 655 4 655 4 655 3 650 -21,6 -21,6
581151 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.L TL. DO 250MM M2 1 234 1 234 1 234 1 234 997 -19,2 -19,2
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 3 290 3 290 3 290 3 290 3 740 13,7 13,7
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 3 693 5 832 4 228 3 693 3 740 -11,5 1,3
581402 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I M3 729 4 181 2 455 2 455 4 460 81,7 81,7
581451 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ L TL DO 250MM M2 1 224 1 224 1 224 1 224 1 160 -5,2 -5,2
581452 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 250MM M2 1 525 1 525 1 525 1 525 1 110 -27,2 -27,2
58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 515 1 515 1 515 1 515 1 380 -8,9 -8,9
58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 838 2 480 1 304 1 115 1 540 18,1 38,1
58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 842 1 668 1 314 1 372 985 -25,0 -28,2
58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 728 1 991 1 169 1 119 1 070 -8,4 -4,4
58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 283 2 681 715 349 400 -44,1 14,7
58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 950 950 950 950 545 -42,6 -42,6
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 277 904 373 353 418 12,2 18,6
582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 316 2 681 521 408 511 -2,0 25,2
582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 338 466 383 354 528 37,7 49,0
582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 437 614 497 465 585 17,8 25,7
582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 704 704 704 704 895 27,1 27,1
58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 502 1 504 592 559 812 37,1 45,3
58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 553 954 679 594 952 40,3 60,2
582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 342 696 443 416 511 15,3 22,7
582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 378 500 478 500 623 30,3 24,7
582623 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 100MM DO LOŽE Z MC M2 1 415 1 415 1 415 1 415 706 -50,1 -50,1
582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 529 529 529 529 620 17,1 17,1
58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 550 550 550 550 904 64,4 64,4
58271 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2 458 2 458 2 458 2 458 2 520 2,5 2,5
58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 193 1 614 889 1 037 1 026 15,4 -1,0
58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 1 248 1 828 1 483 1 372 1 400 -5,6 2,0
58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 391 7 463 1 645 960 1 620 -1,5 68,7
58400 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ M3 3 718 3 718 3 718 3 718 5 280 42,0 42,0
58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 427 576 483 479 541 12,0 12,9
587122 PLOŠNÁ LOKÁLNÍ VYSPRÁVKA CB KRYTU VOZ MATERIÁLEM PRO EMZ JEMNÝM M3 144 228 144 228 144 228 144 228 146 300 1,4 1,4
587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 559 763 661 661 773 17,0 17,0
587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 526 804 651 627 806 23,9 28,7
587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 283 456 361 352 353 -2,2 0,3
587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 195 432 298 276 424 42,1 53,7
58740 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 604 604 604 604 342 -43,4 -43,4
58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 41 135 75 70 87 16,3 23,9
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 19 181 87 87 146 68,1 68,5
58940 VÝPLŇ SPAR MC M 19 19 19 19 22 17,8 17,8
626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 368 1 160 581 519 892 53,5 71,8
626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 305 2 030 1 075 978 1 560 45,2 59,6
626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 1 144 3 572 1 955 2 115 2 250 15,1 6,4
626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 2 669 3 732 3 200 3 200 2 490 -22,2 -22,2
626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 1 358 3 619 2 153 1 829 3 670 70,5 100,7
626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 3 814 3 814 3 814 3 814 3 870 1,5 1,5
626131 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 70MM M2 4 030 4 030 4 030 4 030 4 080 1,3 1,3
626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 4 924 4 924 4 924 4 924 5 000 1,5 1,5
626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 757 757 757 757 767 1,4 1,4
626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 719 719 719 719 1 350 87,9 87,9
626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 795 2 569 1 659 1 613 2 130 28,4 32,1
626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 1 829 2 714 2 238 2 204 2 760 23,4 25,2
626232 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 80MM M2 2 561 2 561 2 561 2 561 4 170 62,8 62,8
626233 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 2 980 2 980 2 980 2 980 4 670 56,7 56,7
62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 47 818 335 164 167 -50,1 2,0
62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 185 637 375 344 248 -33,9 -28,0
62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 231 480 430 480 487 13,2 1,4
62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 104 1 041 332 139 801 141,3 477,2
62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 963 963 963 963 1 640 70,4 70,4
62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 1 624 1 624 1 624 1 624 1 640 1,0 1,0
62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 940 940 940 940 2 730 190,3 190,3
62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 391 1 212 763 768 583 -23,6 -24,1
62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU M2 2 479 2 479 2 479 2 479 1 310 -47,2 -47,2
62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 198 427 285 262 201 -29,6 -23,3
62945 VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY M2 534 534 534 534 742 39,0 39,0
62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY M2 2 199 2 383 2 291 2 291 2 150 -6,2 -6,2
631311 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 5 361 5 361 5 361 5 361 2 580 -51,9 -51,9
631312 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2 392 2 392 2 392 2 392 2 760 15,4 15,4
631314 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 851 5 964 4 095 4 771 3 250 -20,6 -31,9
631451 CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY M2 322 322 322 322 138 -57,1 -57,1
642231 DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ M2 5 632 36 251 20 823 17 320 5 190 -75,1 -70,0
64711 VÝMĚNA OKEN S DŘEV RÁMEM M2 8 167 8 167 8 167 8 167 5 470 -33,0 -33,0
64713 VÝMĚNA OKEN PLASTOVÝCH M2 8 068 8 068 8 068 8 068 4 420 -45,2 -45,2
64815 PARAPETNÍ DESKY Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 440 440 440 440 368 -16,3 -16,3
64818 PARAPETNÍ DESKY Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ M2 598 598 598 598 861 43,9 43,9
701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 25 230 106 64 16 -85,0 -74,9
701003 BETONOVÝ OZNAČNÍK KUS 372 372 372 372 595 59,9 59,9
701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 458 842 590 529 446 -24,4 -15,7
701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 698 772 735 735 544 -26,0 -26,0
702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 236 305 288 305 202 -29,8 -33,8
702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 305 631 476 484 324 -31,9 -33,1
702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 49 307 97 101 74 -23,5 -26,6
702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 91 213 117 112 142 21,8 26,8
702213 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 200 MM M 1 233 1 233 1 233 1 233 1 220 -1,0 -1,0
702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M 1 542 1 542 1 542 1 542 392 -74,6 -74,6
702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 6 6 6 6 8 24,8 24,8
702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 7 23 15 13 12 -17,6 -9,2
702313 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM M 9 9 9 9 24 159,5 159,5
702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 29 94 73 81 19 -73,9 -76,5
702521 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM KUS 317 317 317 317 858 170,4 170,4
702902 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 64 64 64 64 56 -12,7 -12,7
702903 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM M 309 309 309 309 52 -83,2 -83,2
703221 KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM M 629 2 879 1 492 969 648 -56,6 -33,2
703412 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M 40 40 40 40 41 2,5 2,5
703413 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM M 43 43 43 43 83 94,6 94,6
703433 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PRO ULOŽENÍ DO BETONU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM M 140 140 140 140 87 -37,9 -37,9
709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 917 917 917 917 536 -41,6 -41,6
709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 37 37 37 37 18 -51,4 -51,4
711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 34 379 110 92 107 -3,1 16,4
711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 224 621 441 461 217 -50,8 -53,0
711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 98 499 346 379 209 -39,5 -44,8
711131 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 156 156 156 156 107 -31,3 -31,3
711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 370 501 392 382 183 -53,3 -52,1
711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 226 226 226 226 209 -7,7 -7,7
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 109 176 116 109 99 -14,4 -9,1
711212 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 196 430 381 430 183 -52,0 -57,4
711217 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 175 185 180 180 276 53,4 53,4
711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 25 109 31 25 117 276,7 359,0
711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 263 339 301 301 209 -30,5 -30,5
711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 192 278 257 262 246 -4,4 -6,1
711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 263 1 049 460 436 522 13,5 19,8
711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 877 1 204 975 877 427 -56,2 -51,3
711422 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 339 539 433 421 522 20,6 24,1
711425 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU POLYMERNÍ M2 877 1 204 959 877 724 -24,5 -17,5
711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 179 446 279 190 522 87,4 174,5
711435 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU POLYMERNÍ M2 161 1 204 870 877 834 -4,2 -5,0
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 268 1 542 567 503 683 20,4 35,8
711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 452 683 542 491 683 26,1 39,2
711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 452 687 597 602 683 14,4 13,4
71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 161 161 161 161 282 75,2 75,2
711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 154 391 199 177 226 13,4 27,3
711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 25 166 100 103 107 7,1 3,8
711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 79 161 93 96 226 142,3 134,6
711711 IZOLACE ŠACHET DLE SD 37 PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 400 400 400 400 529 32,3 32,3
71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 1 645 1 645 1 645 1 645 427 -74,0 -74,0
721115 VNITŘNÍ KANALIZACE Z KAMENIN TRUB DN DO 300MM M 3 598 3 598 3 598 3 598 1 300 -63,9 -63,9
721133 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM M 1 411 1 411 1 411 1 411 2 310 63,8 63,8
721134 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 4 012 4 012 4 012 4 012 3 540 -11,8 -11,8
721135 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 300MM M 4 356 4 356 4 356 4 356 4 110 -5,6 -5,6
721163 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM M 1 170 4 061 2 839 3 063 1 620 -42,9 -47,1
721164 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM M 2 468 6 244 3 948 3 905 1 900 -51,9 -51,3
721165 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 300MM M 2 567 7 223 4 835 3 802 2 520 -47,9 -33,7
721171 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 80MM M 317 2 789 1 859 2 789 325 -82,5 -88,4
721172 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 100MM M 1 744 1 844 1 769 1 744 401 -77,3 -77,0
721173 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 M 384 3 205 1 676 1 290 534 -68,1 -58,6
721174 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 M 731 4 538 2 219 1 820 750 -66,2 -58,8
721175 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 300 M 1 140 3 540 2 147 1 544 1 580 -26,4 2,3
722178 VNITŘNÍ VODOVOD Z PLAST TRUB DN PŘES 100MM M 545 545 545 545 1 870 243,2 243,2
72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS 4 485 5 837 5 161 5 161 6 880 33,3 33,3
72226 VODOMĚRY KUS 5 035 24 193 10 558 9 852 8 960 -15,1 -9,1
72321 PLYNOVODNÍ ARMATURY KUS 9 114 364 551 128 263 69 694 9 570 -92,5 -86,3
72500 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY KUS 9 320 14 083 12 574 14 083 45 300 260,3 221,7
741311 ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, MONTÁŽ NA KRABICI KUS 112 112 112 112 207 84,8 84,8
741411 ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A KUS 3 645 3 645 3 645 3 645 372 -89,8 -89,8
741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 51 726 205 153 84 -59,0 -45,0
741812 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN PŘES 120 DO 300 MM2 M 31 463 247 247 221 -10,4 -10,4
741831 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU MĚDĚNÝ DO 120 MM2 M 509 509 509 509 304 -40,3 -40,3
741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 31 726 131 85 53 -59,5 -37,5
741912 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN PŘES 120 DO 300 MM2 M 68 68 68 68 69 0,8 0,8
741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 80 1 135 478 438 86 -82,0 -80,4
741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 78 140 133 140 67 -49,6 -52,1
741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 85 1 796 586 104 345 -41,1 232,3
741Z05 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ M 49 49 49 49 84 70,3 70,3
742122 VEDENÍ SPOJOVACÍ, PAS AL BEZ DRŽÁKŮ PŘES 500 DO 1000 MM2 M 86 433 239 236 962 302,9 306,9
742211 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, SLOUP DO 9/10 KN KUS 16 323 16 323 16 323 16 323 11 900 -27,1 -27,1
742212 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, SLOUP PŘES 9/10 DO 10,5/10 KN KUS 24 887 60 253 36 315 31 108 27 500 -24,3 -11,6
742213 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, SLOUP PŘES 10,5/10 KN KUS 31 108 43 266 37 258 37 330 46 780 25,6 25,3
742232 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL M 46 81 63 63 80 26,1 26,1
742242 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽÍLY OD 10 DO 25 MM2 M 93 112 103 103 62 -39,6 -39,6
742243 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽÍLY OD 35 DO 50 MM2 M 174 174 174 174 412 136,5 136,5
742244 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽÍLY OD 70 DO 95 MM2 M 224 274 261 274 227 -13,1 -17,1
742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS 729 729 729 729 631 -13,4 -13,4
742254 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA KUS 172 172 172 172 238 38,6 38,6
742255 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, PROPICHOVACÍ SVORKA S POJISTKOU KUS 268 268 268 268 880 228,0 228,0
742256 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 174 174 174 174 550 216,6 216,6
742257 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÁ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 530 530 530 530 566 6,7 6,7
742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS 804 804 804 804 1 780 121,5 121,5
742311 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, SLOUP DO 10,5/15 KN KUS 31 108 31 108 31 108 31 108 18 500 -40,5 -40,5
742312 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, SLOUP OD 12/6 DO 12/15 KN KUS 31 108 31 108 31 108 31 108 81 840 163,1 163,1
742321 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR OD 13,5/30 DO 13,5/60 KN KUS 155 541 180 427 163 836 155 541 178 890 9,2 15,0
742322 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR PŘES 15/30 DO 16/60 KN KUS 140 609 205 314 169 436 161 763 244 620 44,4 51,2
742323 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR PŘES 18/30 DO 24/60 KN KUS 180 427 288 684 226 156 217 757 307 370 35,9 41,2
742331 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, VODIČ ALFE DO 70 MM2 M 82 436 269 280 154 -42,8 -45,0
742332 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, VODIČ ALFE PŘES 70 MM2 M 93 436 241 249 93 -61,5 -62,6
742341 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, IZOLOVANÝ VODIČ DO 70 MM2 M 268 268 268 268 613 129,1 129,1
742342 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, IZOLOVANÝ VODIČ PŘES 70 MM2 M 436 436 436 436 708 62,6 62,6
742511 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, CSA DO 70 MM2 M 170 326 238 217 283 19,0 30,1
742512 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, CSA OD 95 DO 150 MM2 M 228 918 398 319 900 126,1 182,1
742521 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 3,6-AYKCY DO 70 MM2 M 1 072 2 673 1 631 1 347 220 -86,5 -83,7
742541 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 6-CHBU DO 70 MM2 M 437 437 437 437 184 -57,9 -57,9
742542 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 6-CHBU OD 95 DO 150 MM2 M 570 570 570 570 561 -1,6 -1,6
742554 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 10-AXEKVC(V)E(Y) PŘES 300 MM2 M 782 782 782 782 722 -7,7 -7,7
7425B3 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 50-AXEKVCE(Y) OD 185 DO 300 MM2 M 448 448 448 448 867 93,5 93,5
742C24 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV PŘES 300 MM2 KUS 14 614 14 614 14 614 14 614 18 480 26,5 26,5
742F11 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 46 58 48 46 56 15,7 21,6
742F12 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 196 306 284 306 34 -88,0 -88,9
742F16 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 300 DO 400 MM2 M 745 745 745 745 712 -4,4 -4,4
742F27 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ PŘES 400 MM2 M 399 399 399 399 329 -17,6 -17,6
742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 35 132 65 51 24 -63,0 -53,3
742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 54 108 73 57 27 -63,1 -52,9
742G23 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 167 167 167 167 38 -77,3 -77,3
742G24 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 M 113 420 281 283 204 -27,5 -28,0
742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 35 75 55 54 51 -6,8 -6,2
742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 75 276 181 159 105 -42,1 -34,1
742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 334 418 376 376 259 -31,2 -31,2
742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 80 80 80 80 50 -37,6 -37,6
742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 108 238 195 238 95 -51,2 -60,1
742H24 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 M 228 249 244 249 189 -22,4 -24,1
742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 M 570 570 570 570 320 -43,9 -43,9
742H32 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2 M 306 306 306 306 203 -33,8 -33,8
742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 87 87 87 87 67 -23,1 -23,1
742I21 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 158 158 158 158 116 -26,7 -26,7
742I31 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 37-48ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 210 210 210 210 184 -12,3 -12,3
742J16 PŘÍPLATEK NA OPTICKÝ KABEL V PROVEDENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 180MIN.FUNKČNOST M 853 853 853 853 0 -100,0 -100,0
742J24 SYKFY 15X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC M 2 299 2 299 2 299 2 299 0 -100,0 -100,0
742J27 SYKFY 30X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC M 1 403 1 403 1 403 1 403 0 -100,0 -100,0
742K11 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 21 257 74 85 50 -32,7 -41,3
742K12 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 50 1 591 358 202 174 -51,4 -13,8
742K14 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 KUS 588 588 588 588 374 -36,4 -36,4
742K22 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 971 2 142 1 547 1 538 159 -89,7 -89,7
742K23 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 KUS 1 409 1 513 1 444 1 409 358 -75,2 -74,6
742K24 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2 KUS 809 809 809 809 1 010 24,9 24,9
742K25 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2 KUS 2 733 2 733 2 733 2 733 1 790 -34,5 -34,5
742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 56 75 73 75 106 44,3 41,3
742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 79 833 243 153 186 -23,3 21,4
742L13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 247 247 247 247 333 35,0 35,0
742L14 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 KUS 560 560 560 560 450 -19,6 -19,6
742L21 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2 KUS 1 651 1 651 1 651 1 651 565 -65,8 -65,8
742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 835 2 213 1 566 1 651 571 -63,5 -65,4
742L23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 KUS 1 076 1 076 1 076 1 076 816 -24,2 -24,2
742L24 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2 KUS 1 683 1 683 1 683 1 683 707 -58,0 -58,0
742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 51 85 56 52 34 -38,9 -35,2
742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 20 20 20 20 15 -23,2 -23,2
742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 2 557 14 519 6 914 5 599 5 140 -25,7 -8,2
742Z12 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU VN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 3 111 37 330 17 325 5 599 12 480 -28,0 122,9
742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M 17 73 30 17 29 -4,3 66,5
742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 20 768 78 32 17 -78,2 -47,5
742Z24 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN M 17 882 137 30 28 -79,5 -6,2
743111 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 12 168 12 168 12 168 12 168 23 520 93,3 93,3
743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 3 870 11 391 7 890 8 323 4 800 -39,2 -42,3
743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 6 388 23 672 16 309 14 323 16 090 -1,3 12,3
743123 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 12,5 DO 15 M KUS 14 932 25 732 20 332 20 332 21 770 7,1 7,1
743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 725 1 493 1 062 983 888 -16,4 -9,6
743161 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ÚPRAVA PRO MONTÁŽ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ (ROZHLAS, KAMERA, ČIDLO APOD.) KUS 835 835 835 835 526 -37,0 -37,0
743168 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - ZÁBRANA PROTI NAJETÍ KUS 5 712 5 712 5 712 5 712 6 270 9,8 9,8
743212 OSVĚTLOVACÍ VĚŽ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ TRUBKOVÁ VÝŠKY OD 21 DO 35 M KUS 248 865 248 865 248 865 248 865 324 480 30,4 30,4
743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 747 2 517 1 258 1 173 1 260 0,1 7,4
743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 1 308 2 500 2 084 2 322 1 720 -17,5 -25,9
743313 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M KUS 2 071 3 313 2 499 2 244 2 610 4,5 16,3
743322 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 3 754 3 754 3 754 3 754 2 960 -21,2 -21,2
743323 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M KUS 3 906 5 393 4 650 4 650 6 820 46,7 46,7
743333 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR TŘÍ- A ČTYŘRAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M KUS 6 993 6 993 6 993 6 993 12 580 79,9 79,9
743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W KUS 2 172 10 577 4 868 2 986 5 440 11,8 82,2
743512 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, PŘES 150 DO 250 W KUS 7 466 7 545 7 492 7 466 6 530 -12,8 -12,5
743531 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE DO 150 W KUS 8 088 8 088 8 088 8 088 7 550 -6,7 -6,7
743532 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘES 150 DO 250 W KUS 9 079 9 332 9 269 9 332 8 760 -5,5 -6,1
743541 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ ZÁŘIVKOVÉ, MIN. IP 44, DO 60 W KUS 3 827 14 519 9 173 9 173 4 210 -54,1 -54,1
743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS 6 533 9 498 7 879 7 743 12 480 58,4 61,2
743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS 8 711 8 711 8 711 8 711 18 510 112,5 112,5
743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 22 197 40 652 31 425 31 425 19 320 -38,5 -38,5
743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 347 429 420 429 444 5,6 3,6
743644 ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SPÍNACÍ HODINY PROGRAMOVATELNÉ SE SOUMRAKOVÝM ČIDLEM KUS 58 836 58 836 58 836 58 836 1 600 -97,3 -97,3
743711 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS 4 355 29 747 13 174 9 297 48 280 266,5 419,3
743721 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS 31 105 31 105 31 105 31 105 45 200 45,3 45,3
743731 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O REGULÁTOR OSVĚTLENÍ S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU KUS 226 982 226 982 226 982 226 982 41 530 -81,7 -81,7
743732 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O KOMUNIKAČNÍ MODUL PRO PŘENOS INFORMACÍ NA DISPEČINK KUS 10 445 10 445 10 445 10 445 15 720 50,5 50,5
743B32 SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ PLASTOVÁ PRO DOÚO VENKOVNÍ PILÍŘOVÁ/ZAPUŠTĚNÁ OD 41 DO 80 SVOREK KUS 5 859 14 918 10 389 10 389 9 130 -12,1 -12,1
743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 1 417 4 315 3 349 4 315 3 970 18,6 -8,0
743D11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 186 830 186 830 186 830 186 830 15 880 -91,5 -91,5
743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 26 044 26 044 26 044 26 044 19 760 -24,1 -24,1
743E21 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 19 552 19 552 19 552 19 552 33 260 70,1 70,1
743E22 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 24 565 36 130 33 817 36 130 25 840 -23,6 -28,5
743F21 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE KUS 11 698 12 137 11 917 11 917 11 150 -6,4 -6,4
743F22 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A DVOUSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE KUS 16 455 16 455 16 455 16 455 35 720 117,1 117,1
743G11 SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI DO 2 KS ZÁSUVEK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V) KUS 32 146 36 095 33 867 33 361 12 280 -63,7 -63,2
743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 1 871 16 664 5 001 4 355 2 620 -47,6 -39,8
743Z33 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS 400 400 400 400 203 -49,3 -49,3
743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 189 1 162 459 236 251 -45,3 6,3
743Z39 DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ KUS 3 393 3 393 3 393 3 393 539 -84,1 -84,1
743Z71 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ KUS 1 696 1 833 1 765 1 765 934 -47,1 -47,1
743Z72 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ KUS 3 333 3 333 3 333 3 333 664 -80,1 -80,1
744112 ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 30, OD 25 DO 36 MODULŮ KUS 6 170 6 170 6 170 6 170 1 150 -81,4 -81,4
744122 ROZVODNICE NN MODULÁRNÍ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, OD 25 DO 36 MODULŮ KUS 8 072 59 069 25 071 8 072 2 210 -91,2 -72,6
744141 ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 400 X 400 MM KUS 16 153 17 241 16 697 16 697 775 -95,4 -95,4
744142 ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, DO 500 X 410-600 MM KUS 110 506 110 506 110 506 110 506 2 560 -97,7 -97,7
744146 ROZVODNICE NN PRÁZDNÁ PLASTOVÁ, MIN. IP 55, TŘÍDA IZOLACE II, 810-1250 X 410-600 MM KUS 15 212 15 212 15 212 15 212 26 940 77,1 77,1
744341 ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECHOVÝ VYZBROJENÝ, DO IP 40, HLOUBKY DO 500 MM, ŠÍŘKY DO 500 MM, VÝŠKY DO 2250 MM - PŘÍVODNÍ POLE S JEDNODUCHOU VÝZBROJÍ KUS 4 479 4 479 4 479 4 479 0 -100,0 -100,0
744542 ROZVADĚČ - REGULAČNÍ A MONITOROVACÍ ELEKTROENERGETICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ ODBĚRU, PROGRAMOVÉ REGULOVÁNÍ ODBĚRU A PŘENOS DAT DO CENTRÁLNÍ DATABÁZE KUS 80 881 80 881 80 881 80 881 85 770 6,0 6,0
744612 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A KUS 258 272 265 265 165 -37,8 -37,8
744613 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A KUS 279 279 279 279 163 -41,6 -41,6
744633 JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A KUS 751 751 751 751 700 -6,8 -6,8
744634 JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A KUS 757 757 757 757 692 -8,6 -8,6
744I01 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS 128 348 229 221 130 -43,4 -41,2
744J41 SILOVÝ KOMPLETNÍ PŘEPÍNAČ 1-0-1 TŘÍ-ČTYŘPÓLOVÝ DO 32 A KUS 2 238 2 238 2 238 2 238 3 620 61,8 61,8
744K22 STYKAČ ČTYŘPÓLOVÝ PŘES 25 DO 63 A KUS 685 685 685 685 713 4,1 4,1
744O14 ELEKTROMĚR KUS 8 755 8 755 8 755 8 755 6 150 -29,8 -29,8
744Z01 DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN KUS 1 555 3 630 1 948 1 787 863 -55,7 -51,7
745432 TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ PŘES 160 DO 400 KVA KUS 329 747 329 747 329 747 329 747 349 620 6,0 6,0
745913 TRAFOSTANICE TYPOVÁ SLOUPOVÁ 22/0,4 KV PŘES 400 DO 630 KVA KUS 348 412 348 412 348 412 348 412 494 550 41,9 41,9
747211 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ KUS 1 135 13 256 6 721 5 361 9 590 42,7 78,9
747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ KUS 8 748 8 748 8 748 8 748 11 940 36,5 36,5
747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 3 875 244 464 107 670 83 843 15 580 -85,5 -81,4
747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ KUS 1 333 18 185 12 831 15 903 3 610 -71,9 -77,3
747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS 1 811 1 811 1 811 1 811 2 080 14,8 14,8
747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 1 811 1 811 1 811 1 811 343 -81,1 -81,1
747513 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2 KUS 6 584 6 584 6 584 6 584 700 -89,4 -89,4
747531 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV KUS 432 432 432 432 3 670 750,0 750,0
747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS KUS 33 333 33 333 33 333 33 333 5 420 -83,7 -83,7
747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 326 2 000 733 518 365 -50,2 -29,5
747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 2 000 2 000 2 000 2 000 392 -80,4 -80,4
747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 326 1 333 830 830 448 -46,0 -46,0
747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 326 333 330 330 425 28,9 28,9
747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 432 1 333 681 604 723 6,2 19,7
747706 ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD 604 1 333 806 644 365 -54,7 -43,3
748151 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 187 2 904 513 187 141 -72,5 -24,5
748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM M2 622 622 622 622 492 -20,9 -20,9
74A110 ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY M3 7 510 7 510 7 510 7 510 3 670 -51,1 -51,1
74A150 ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) M3KM 256 256 256 256 26 -89,8 -89,8
74A310 PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV KUS 1 344 1 344 1 344 1 344 973 -27,6 -27,6
74A320 KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV KUS 1 344 1 344 1 344 1 344 1 740 29,5 29,5
74A330 SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV KUS 4 949 4 949 4 949 4 949 5 060 2,3 2,3
74A450 ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV KUS 7 927 7 927 7 927 7 927 6 940 -12,5 -12,5
74AF11 TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ) HOD 3 137 3 137 3 137 3 137 2 450 -21,9 -21,9
74B412 STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ DVOJITÝ NA SVORNÍKY, TYPU 2TS245 NEBO 2TSI245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ KUS 109 162 109 162 109 162 109 162 94 670 -13,3 -13,3
74B604 STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 12,5 M KUS 99 833 99 833 99 833 99 833 103 730 3,9 3,9
74B711 BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 23L M 4 836 4 836 4 836 4 836 3 860 -20,2 -20,2
74B722 PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU B NA 2T KUS 15 496 15 496 15 496 15 496 15 180 -2,0 -2,0
74B723 PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU C NA BP KUS 15 496 15 496 15 496 15 496 15 640 0,9 0,9
74B724 PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU KLUZNÉ S UKONČENÍM TYPU D NA BP KUS 15 570 15 570 15 570 15 570 16 060 3,2 3,2
74B742 VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA 2T KUS 7 439 7 439 7 439 7 439 11 570 55,5 55,5
74B743 VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA BP KUS 7 439 7 439 7 439 7 439 11 410 53,4 53,4
74B911 PŘÍPLATEK ZA MONTÁŽ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NAD STÁVAJÍCÍM VEDENÍM KUS 1 651 1 651 1 651 1 651 2 010 21,8 21,8
74BF11 TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ ) HOD 3 963 3 963 3 963 3 963 2 540 -35,9 -35,9
74C232 ZÁVĚS SIK S PŘÍDAVNÝM LANEM KUS 29 020 29 020 29 020 29 020 22 610 -22,1 -22,1
74C312 VĚŠÁK TROLEJE ZÁKLADNÍ (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ) KUS 737 737 737 737 521 -29,3 -29,3
74C314 ROZPĚRNÁ TYČ KUS 16 438 16 438 16 438 16 438 1 570 -90,5 -90,5
74C323 SPOJKA TROLEJÍ SJÍZDNÁ KUS 1 889 1 889 1 889 1 889 2 850 50,8 50,8
74C341 PEVNÝ BOD KOMPENZOVANÉ SESTAVY KUS 16 714 16 714 16 714 16 714 8 610 -48,5 -48,5
74C352 LANO PEVNÝCH BODŮ A ODTAHŮ 70 MM2 BZ NEBO FE M 846 846 846 846 250 -70,5 -70,5
74C432 SMĚROVÁ LANA - VLOŽENÁ IZOLACE V PŘÍČNÝCH POLÍCH KUS 2 414 2 414 2 414 2 414 3 810 57,9 57,9
74C582 TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU M 345 345 345 345 270 -21,8 -21,8
74C584 TAŽENÍ TROLEJE 150 MM2 CU M 395 395 395 395 427 8,2 8,2
74C591 VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE M 36 36 36 36 26 -27,7 -27,7
74C5A1 DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE KUS 7 101 7 101 7 101 7 101 2 400 -66,2 -66,2
74C5A2 DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA KUS 7 101 7 101 7 101 7 101 3 340 -53,0 -53,0
74C611 PŘIPEVNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV KUS 2 560 2 560 2 560 2 560 3 730 45,7 45,7
74C621 KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV S JEDNODUCHÝMI IZOLÁTORY KUS 9 082 9 082 9 082 9 082 4 080 -55,1 -55,1
74C643 V ZÁVĚS 1-2 LAN ZV, NV, OV KUS 5 470 5 470 5 470 5 470 6 330 15,7 15,7
74C671 TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU M 326 326 326 326 379 16,3 16,3
74C711 POHON ODPOJOVAČE MOTOROVÝ KUS 77 306 77 306 77 306 77 306 51 730 -33,1 -33,1
74C713 ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ NA STOŽÁRU TV KUS 35 116 35 116 35 116 35 116 83 280 137,2 137,2
74C721 KOTVENÍ SVODU Z ODPOJOVAČE S PŘIPOJENÍM NA TV KUS 4 318 4 318 4 318 4 318 11 440 165,0 165,0
74C722 KOTVENÍ DVOU SVODŮ Z ODPOJOVAČE S PŘIPOJENÍM NA TV KUS 24 474 24 474 24 474 24 474 24 620 0,6 0,6
74C724 SVOD Z DVOJITÉHO NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU NA TV LANY 120 CU KUS 21 610 21 610 21 610 21 610 20 750 -4,0 -4,0
74C743 PŘIPEVNĚNÍ KOTEVNÍ LIŠTY NAPÁJECÍHO PŘEVĚSU SE 3-6 TŘMENY NA STOŽÁR TV KUS 4 927 4 927 4 927 4 927 7 370 49,6 49,6
74C754 TŘI PODPĚRNÉ IZOLÁTORY PRO NV NA LIŠTĚ, BRÁNĚ, STOŽÁRU KUS 22 297 22 297 22 297 22 297 24 820 11,3 11,3
74C763 UKONČENÍ 3 NAPÁJECÍCH KABELŮ NA STOŽÁRU, VČETNĚ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ KUS 36 345 36 345 36 345 36 345 45 790 26,0 26,0
74C768 PŘIPEVNĚNÍ 1-4 KABELŮ NA STOŽÁR BP KUS 6 173 6 173 6 173 6 173 2 230 -63,9 -63,9
74C774 PŘIPEVNĚNÍ 3 KRYTŮ NA STOŽÁR BP KUS 9 492 9 492 9 492 9 492 21 060 121,9 121,9
74C793 RUČNÍ TAŽENÍ LANA NAPÁJECÍCH PŘEVĚSŮ 120 MM2 CU M 326 326 326 326 414 27,0 27,0
74C913 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ NA STOŽÁRU VČETNĚ PŘIPOJENÍ NA TV, OV, NV KUS 27 562 27 562 27 562 27 562 20 210 -26,7 -26,7
74C916 IZOLOVANÝ SVOD NA STOŽÁRU VČETNĚ PŘIPOJENÍ KUS 5 287 5 287 5 287 5 287 3 900 -26,2 -26,2
74C922 PŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 2 VODIČE KUS 4 119 4 119 4 119 4 119 3 040 -26,2 -26,2
74C924 NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 2 VODIČE KUS 7 403 7 403 7 403 7 403 6 480 -12,5 -12,5
74C964 PŘIPEVNĚNÍ NÁVĚSTNÍHO ŠTÍTU DO SESTAVY TV KUS 4 800 4 800 4 800 4 800 2 100 -56,3 -56,3
74C967 VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI KUS 1 309 1 309 1 309 1 309 786 -39,9 -39,9
74C968 TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE KUS 775 775 775 775 622 -19,8 -19,8
74CF11 TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ) HOD 3 963 3 963 3 963 3 963 2 520 -36,4 -36,4
74D607 DEMONTÁŽE (OSVĚTLENÍ NA TV) SVOD NN KABELU ZE STOŽÁRU TV DO ZEMĚ VČETNĚ KRYTU KUS 810 810 810 810 626 -22,7 -22,7
74EF11 HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV HOD 3 546 3 963 3 824 3 963 2 570 -32,8 -35,2
74F312 MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ KM 2 560 15 931 9 245 9 245 2 850 -69,2 -69,2
74F313 MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV KUS 3 963 9 082 6 523 6 523 32 200 393,7 393,7
74F314 MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE KUS 661 661 661 661 620 -6,2 -6,2
74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS 6 731 80 772 33 879 31 411 11 410 -66,3 -63,7
74F411 DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV M3 9 082 9 082 9 082 9 082 7 010 -22,8 -22,8
74F422 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH KUS 4 128 4 128 4 128 4 128 3 380 -18,1 -18,1
74F423 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH KUS 5 813 5 813 5 813 5 813 5 260 -9,5 -9,5
74F452 DEMONTÁŽ SVODU Z PŘEVĚSU NEBO Z ODPOJOVAČE - DVOJITÉ NEBO TROJITÉ LANO KUS 3 283 3 283 3 283 3 283 1 020 -68,9 -68,9
74F454 DEMONTÁŽ BLESKOJISTEK A SVODIČŮ PŘEPĚTÍ KUS 5 433 5 433 5 433 5 433 2 720 -49,9 -49,9
74F455 DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE KUS 160 160 160 160 109 -32,0 -32,0
74F461 DEMONTÁŽ SVODŮ A UCHYCENÍ KABELU VN NA STOŽÁRU VČETNĚ KRYTU KUS 3 450 3 450 3 450 3 450 5 440 57,7 57,7
74F463 DEMONTÁŽ NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ KUS 1 473 1 473 1 473 1 473 763 -48,2 -48,2
74F465 DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN M 49 49 49 49 14 -71,6 -71,6
74F471 DEMONTÁŽ ZESILOVACÍCH, NAPÁJECÍCH NEBO OBCHÁZECÍCH VEDENÍ PŘEVĚŠENÍM M 49 49 49 49 37 -25,0 -25,0
74F491 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) M3KM 21 21 21 21 24 16,7 16,7
75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 16 966 16 966 16 966 16 966 11 220 -33,9 -33,9
75A141 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 10 259 10 259 10 259 10 259 6 850 -33,2 -33,2
75A151 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 2 112 2 112 2 112 2 112 21 150 901,7 901,7
75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 1 445 7 307 4 376 4 376 13 200 201,6 201,6
75A227 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 349 6 142 3 245 3 245 1 200 -63,0 -63,0
75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 556 3 507 2 031 2 031 3 040 49,7 49,7
75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 759 759 759 759 5 730 654,9 654,9
75A321 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 2 566 2 566 2 566 2 566 4 400 71,5 71,5
75A322 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 3 421 3 421 3 421 3 421 7 610 122,4 122,4
75A331 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 10 226 10 226 10 226 10 226 5 200 -49,2 -49,2
75A410 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 79 79 79 79 68 -14,1 -14,1
75B111 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA M 613 613 613 613 1 510 146,5 146,5
75B117 VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ M 3 090 3 090 3 090 3 090 6 820 120,7 120,7
75B711 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DODÁVKA KUS 3 936 3 936 3 936 3 936 2 960 -24,8 -24,8
75B717 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - MONTÁŽ KUS 3 563 3 563 3 563 3 563 2 330 -34,6 -34,6
75B718 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO PRVEK V KOLEJIŠTI - DEMONTÁŽ KUS 462 462 462 462 305 -33,9 -33,9
75B867 SKŘÍŇ ELEKTRONICKÉHO AUTOMATICKÉHO BLOKU - MONTÁŽ KUS 95 690 95 690 95 690 95 690 13 550 -85,8 -85,8
75C631 NÁVĚSTIDLO DO TŘÍ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - DODÁVKA KUS 125 890 125 890 125 890 125 890 99 530 -20,9 -20,9
75C637 NÁVĚSTIDLO DO TŘÍ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - MONTÁŽ KUS 70 694 70 694 70 694 70 694 42 670 -39,6 -39,6
75C638 NÁVĚSTIDLO DO TŘÍ SVĚTEL NA LÁVKU, ZASTŘEŠENÍ, KONSTRUKCI - DEMONTÁŽ KUS 16 966 16 966 16 966 16 966 9 060 -46,6 -46,6
75C811 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR DT 075 - DODÁVKA KUS 64 472 64 472 64 472 64 472 51 370 -20,3 -20,3
75C847 STYKOVÝ TRANSFORMÁTOR, SYMETRIZAČNÍ A UKOLEJŇOVACÍ TLUMIVKA - MONTÁŽ KUS 22 509 22 509 22 509 22 509 13 370 -40,6 -40,6
75C861 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - DODÁVKA KUS 67 639 67 639 67 639 67 639 46 760 -30,9 -30,9
75C867 KOMPLETNÍ SADA PROPOJEK DVOJICE STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ - MONTÁŽ KUS 22 170 22 170 22 170 22 170 13 580 -38,8 -38,8
75C917 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 17 326 17 326 17 326 17 326 13 560 -21,7 -21,7
75C918 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 5 322 5 322 5 322 5 322 3 980 -25,2 -25,2
75D167 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ KUS 118 878 118 878 118 878 118 878 86 400 -27,3 -27,3
75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 1 049 1 049 1 049 1 049 539 -48,6 -48,6
75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 1 338 1 338 1 338 1 338 814 -39,2 -39,2
75E137 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 4 004 4 004 4 004 4 004 2 410 -39,8 -39,8
75E147 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE AUTOMATICKÉHO BLOKU KUS 107 906 107 906 107 906 107 906 56 750 -47,4 -47,4
75E157 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 6 911 6 911 6 911 6 911 4 280 -38,1 -38,1
75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 1 434 1 434 1 434 1 434 886 -38,2 -38,2
75H141 STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M KUS 62 623 108 922 90 708 100 578 19 170 -78,9 -80,9
75H14X STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ KUS 10 186 12 713 11 028 10 186 5 590 -49,3 -45,1
75H41X KABEL ZÁVĚSNÝ OPTICKÝ DO 4 KN - MONTÁŽ M 214 214 214 214 56 -73,8 -73,8
75H41Y KABEL ZÁVĚSNÝ OPTICKÝ DO 4 KN - DEMONTÁŽ M 25 25 25 25 35 38,4 38,4
75I121 KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 7 559 11 013 9 650 10 380 10 410 7,9 0,3
75I12X KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 30 36 34 34 30 -11,3 -12,5
75I321 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 34 861 34 861 34 861 34 861 21 420 -38,6 -38,6
75I32X KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 26 63 49 54 25 -49,1 -53,7
75I32Y KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ M 68 93 84 93 26 -69,2 -71,9
75I411 KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ KMPÁR 129 184 577 60 076 60 044 2 640 -95,6 -95,6
75I41X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ M 27 91 44 33 48 9,9 44,4
75I421 KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 4 PÁRŮ KMPÁR 85 777 204 978 128 628 111 879 6 530 -94,9 -94,2
75I42X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 59 105 71 61 62 -13,1 2,1
75I611 KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM M 54 70 61 61 51 -16,8 -16,2
75I61X KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - MONTÁŽ M 27 59 35 28 41 16,3 48,6
75I713 KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 37 ČTYŘEK KMČTYŘKA 94 735 94 735 94 735 94 735 28 380 -70,0 -70,0
75I71X KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - MONTÁŽ M 123 240 162 123 30 -81,5 -75,7
75I811 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN KMVLÁKNO 2 903 2 903 2 903 2 903 2 110 -27,3 -27,3
75I812 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN KMVLÁKNO 60 1 553 1 150 1 494 1 170 1,7 -21,7
75I814 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE PŘES 72 VLÁKEN KMVLÁKNO 112 1 357 735 735 82 -88,8 -88,8
75I819 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ DO OSAZENÉ TRUBKY M 20 31 26 26 76 197,5 197,5
75I81Y KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ M 2 240 2 240 2 240 2 240 26 -98,8 -98,8
75I821 KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 12 VLÁKEN KMVLÁKNO 54 5 063 3 250 4 634 12 250 276,9 164,4
75I824 KABEL OPTICKÝ MULTIMODE PŘES 72 VLÁKEN KMVLÁKNO 1 251 1 251 1 251 1 251 1 610 28,7 28,7
75I829 KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - MONTÁŽ DO OSAZENÉ TRUBKY M 20 20 20 20 76 275,3 275,3
75I82Y KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - DEMONTÁŽ M 21 35 28 28 21 -25,0 -25,0
75I851 KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM KUS 6 317 6 317 6 317 6 317 5 320 -15,8 -15,8
75I85X KABEL OPTICKÝ - REZERVA PŘES 500 MM - MONTÁŽ KUS 2 757 2 757 2 757 2 757 892 -67,6 -67,6
75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 26 56 41 37 25 -38,8 -31,9
75I912 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU PŘES 40 MM M 36 105 82 105 61 -25,4 -41,6
75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 19 218 53 24 27 -49,4 14,5
75I91Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M 21 218 70 39 33 -52,7 -15,8
75I921 OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU DO 40 MM M 493 1 649 1 071 1 071 72 -93,3 -93,3
75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 4 8 736 3 159 2 968 3 500 10,8 17,9
75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 2 16 4 3 4 -9,7 60,0
75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 317 1 022 586 443 176 -70,0 -60,3
75IA12 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU PŘES 40 MM KUS 859 1 107 983 983 231 -76,5 -76,5
75IA1X OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ KUS 112 249 182 185 149 -18,2 -19,5
75IA51 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 294 294 294 294 153 -48,0 -48,0
75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 220 240 229 228 178 -22,4 -22,1
75IA6X OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ KUS 73 82 77 77 78 0,8 1,0
75IA6Y OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - DEMONTÁŽ KUS 77 81 79 78 309 292,4 294,8
75IA71 OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 219 409 273 232 161 -41,0 -30,6
75IA72 OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU PŘES 40 MM KUS 541 658 619 658 487 -21,4 -26,0
75IA7X OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ KUS 240 252 246 247 87 -64,7 -64,7
75ID11 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY KUS 3 064 62 551 17 956 7 778 9 510 -47,0 22,3
75ID1X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ KUS 4 545 16 655 12 618 16 655 1 660 -86,8 -90,0
75ID1Y PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - DEMONTÁŽ KUS 747 3 753 2 104 1 958 1 270 -39,6 -35,1
75IE81 SKŘÍŇ TEMPEROVANÁ JEDNODUCHÁ DO 25 U KUS 997 366 997 366 997 366 997 366 126 750 -87,3 -87,3
75IE8X SKŘÍŇ TEMPEROVANÁ JEDNODUCHÁ DO 25 U - MONTÁŽ KUS 151 630 151 630 151 630 151 630 23 270 -84,7 -84,7
75IECX VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 5 010 5 010 5 010 5 010 6 170 23,1 23,1
75IECY VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ KUS 2 505 2 505 2 505 2 505 4 020 60,5 60,5
75IED1 TO HLASITÝ MB NA SLOUPKU KUS 3 961 9 907 7 542 8 758 28 390 276,4 224,2
75IED2 TO HLASITÝ MB NA ZDI KUS 15 884 15 884 15 884 15 884 23 200 46,1 46,1
75IEDX TO HLASITÝ MB - MONTÁŽ KUS 1 279 3 361 2 320 2 320 6 170 165,9 165,9
75IEF1 OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN KUS 4 899 10 289 7 594 7 594 2 640 -65,2 -65,2
75IEFX OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ - MONTÁŽ KUS 1 578 1 578 1 578 1 578 583 -63,1 -63,1
75IF11 SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 KUS 6 038 6 038 6 038 6 038 164 -97,3 -97,3
75IH11 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL KUS 567 1 162 826 788 1 020 23,4 29,4
75IH21 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 40 ŽIL KUS 338 338 338 338 1 340 296,2 296,2
75IH31 UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN KUS 283 618 416 381 465 11,9 22,0
75IH61 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN KUS 5 283 8 457 7 002 7 266 5 440 -22,3 -25,1
75IH62 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN KUS 15 995 32 121 24 058 24 058 24 410 1,5 1,5
75IH64 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO PŘES 72 VLÁKEN KUS 106 012 106 012 106 012 106 012 44 930 -57,6 -57,6
75IH72 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA PŘES 40 MM KUS 3 376 3 376 3 376 3 376 250 -92,6 -92,6
75IH91 UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ KUS 36 36 36 36 79 119,6 119,6
75IH9X UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ KUS 78 78 78 78 16 -79,5 -79,5
75II11 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL KUS 4 474 6 079 4 970 4 664 2 050 -58,8 -56,1
75II32 SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU PŘES 100 ŽIL KUS 6 533 6 533 6 533 6 533 9 100 39,3 39,3
75II3X SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - MONTÁŽ KUS 5 082 5 082 5 082 5 082 5 940 16,9 16,9
75II61 SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA MALÁ KUS 3 463 3 463 3 463 3 463 134 -96,1 -96,1
75II6X SPOJKA - ODBOČOVACÍ SOUPRAVA - MONTÁŽ KUS 2 852 2 852 2 852 2 852 134 -95,3 -95,3
75II71 SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN KUS 6 418 22 908 10 780 8 751 8 430 -21,8 -3,7
75II72 SPOJKA OPTICKÁ PŘES 72 VLÁKEN KUS 472 83 882 30 140 24 863 11 870 -60,6 -52,3
75II7X SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ KUS 438 25 303 11 264 15 554 32 750 190,8 110,6
75II7Y SPOJKA OPTICKÁ - DEMONTÁŽ KUS 747 2 587 1 724 1 722 18 460 971,0 971,9
75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 684 7 449 2 485 1 199 37 -98,5 -96,9
75IJ13 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK KUS 1 147 1 147 1 147 1 147 251 -78,1 -78,1
75IJ21 MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU ČTYŘKA 772 1 887 1 330 1 330 2 330 75,2 75,2
75IJ22 MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU ČTYŘKA 726 1 887 1 246 1 379 1 060 -14,9 -23,2
75IJ23 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU ČTYŘKA 1 887 1 887 1 887 1 887 759 -59,8 -59,8
75IJ24 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU ČTYŘKA 7 523 7 523 7 523 7 523 646 -91,4 -91,4
75IJ31 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ KOAXIÁLNÍHO KABELU ÚSEK 697 3 030 2 218 2 573 647 -70,8 -74,9
75IK11 MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 554 10 512 7 193 10 512 1 270 -82,3 -87,9
75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 10 704 10 704 10 704 10 704 0 -100,0 -100,0
75J911 OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE DO 5 M KUS 352 386 369 369 510 38,2 38,2
75J921 OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M KUS 991 1 443 1 217 1 217 608 -50,0 -50,0
75L421 KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ KUS 42 401 89 992 66 196 66 196 12 140 -81,7 -81,7
75L424 KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE KUS 8 680 22 031 15 355 15 355 5 020 -67,3 -67,3
75L42X KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ KUS 7 720 9 544 8 328 7 720 4 310 -48,3 -44,2
75L46W KLIENSTKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE KUS 137 296 197 202 167 249 167 249 4 580 -97,3 -97,3
75L481 PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ROZVODNÁ SKŘÍŇ KS KUS 192 210 192 210 192 210 192 210 18 750 -90,3 -90,3
75L482 PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS KUS 9 317 11 678 10 104 9 317 3 670 -63,7 -60,6
75L491 ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY KUS 6 862 7 676 7 133 6 862 1 800 -74,8 -73,8
75L492 ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY KUS 4 825 6 817 5 489 4 825 3 490 -36,4 -27,7
75L493 ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU KOMPLET 86 595 113 120 99 857 99 857 28 900 -71,1 -71,1
75M825 SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ KUS 64 783 107 061 79 754 73 587 50 290 -36,9 -31,7
75M82X PŘENOSOVÝ SYSTÉM, SDH - MONTÁŽ KUS 9 618 26 784 15 340 9 618 39 420 157,0 309,9
75M857 MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ KUS 24 210 30 436 28 264 30 146 10 480 -62,9 -65,2
75M85X MEDIAKONVERTOR - MONTÁŽ KUS 3 763 15 332 9 783 10 253 1 210 -87,6 -88,2
75M922 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L2 8X10/100 + 2XUPLINK KUS 83 793 83 793 83 793 83 793 40 520 -51,6 -51,6
75M966 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - KARTA SNMP KUS 14 877 14 877 14 877 14 877 5 480 -63,2 -63,2
75O8C1 PARKOVACÍ SYSTÉM, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 812 812 812 812 811 -0,1 -0,1
76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 197 197 197 197 1 380 599,2 599,2
76421 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU M2 750 750 750 750 534 -28,8 -28,8
76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU M2 1 961 1 961 1 961 1 961 2 230 13,7 13,7
76424 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR ZE ZINK PLECHU M2 1 052 1 052 1 052 1 052 995 -5,4 -5,4
764574 ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 291 291 291 291 298 2,6 2,6
767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 85 416 250 250 98 -60,9 -60,9
767912 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO M2 72 178 126 121 206 63,4 70,2
76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 87 574 167 114 101 -39,5 -11,4
76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 15 2 590 1 517 1 731 448 -70,5 -74,1
76794 OPLOCENÍ Z PLECHU M2 818 1 074 903 818 469 -48,1 -42,7
76796 VRATA A VRÁTKA M2 783 40 571 9 162 5 500 4 630 -49,5 -15,8
76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 6 789 315 211 41 517 26 162 68 000 63,8 159,9
77202 PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TVRDÉHO M2 2 560 2 560 2 560 2 560 2 940 14,9 14,9
78271 OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE MĚKKÉHO M2 3 415 3 415 3 415 3 415 2 820 -17,4 -17,4
78272 OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO M2 2 560 2 560 2 560 2 560 2 900 13,3 13,3
78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 133 232 198 213 216 9,3 1,5
78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 241 1 199 762 962 660 -13,4 -31,4
783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 340 345 344 345 873 154,0 152,7
78314 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 308 565 414 368 597 44,2 62,2
78315 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM M2 813 915 881 915 730 -17,1 -20,2
783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 911 1 400 1 137 1 148 1 070 -5,9 -6,8
783162 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM M2 954 1 466 1 137 1 065 926 -18,6 -13,0
78323 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK PRÁŠKOVÝMI PLASTY M2 53 53 53 53 340 536,0 536,0
783262 PROTIKOR OCHRANA DOPLŇK OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOR M2 481 551 507 481 926 82,6 92,5
78342 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 643 5 897 4 422 4 836 184 -95,8 -96,2
78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 238 355 329 355 279 -15,2 -21,4
78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 87 668 255 232 328 28,8 41,3
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 80 1 579 306 306 379 24,0 24,0
78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) M2 231 231 231 231 433 87,7 87,7
78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 179 179 179 179 710 297,6 297,6
78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) M2 831 831 831 831 761 -8,5 -8,5
7838A NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S3 M2 389 389 389 389 354 -8,9 -8,9
7838B NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S7 M2 499 499 499 499 449 -10,1 -10,1
7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2 79 545 355 396 214 -39,6 -46,0
78444 MALBY POVRCHŮ LATEXOVÉ M2 186 186 186 186 87 -53,2 -53,2
81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 653 2 056 1 318 1 282 1 050 -20,4 -18,1
81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M 1 695 1 698 1 696 1 696 1 260 -25,7 -25,7
81460 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM M 4 327 4 327 4 327 4 327 3 910 -9,6 -9,6
81633 CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 150MM M 374 374 374 374 299 -20,0 -20,0
82445 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM M 1 646 1 646 1 646 1 646 1 250 -24,1 -24,1
82446 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 400MM M 1 257 2 460 1 853 1 934 1 540 -16,9 -20,4
82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M 2 376 2 376 2 376 2 376 1 970 -17,1 -17,1
82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 2 269 3 138 2 618 2 484 2 770 5,8 11,5
82460 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM M 3 540 5 192 3 724 3 540 4 670 25,4 31,9
82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 5 133 5 133 5 133 5 133 6 370 24,1 24,1
82472 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM M 8 490 8 490 8 490 8 490 8 080 -4,8 -4,8
82484 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 1600MM M 13 815 13 815 13 815 13 815 11 400 -17,5 -17,5
83427 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 100MM M 768 768 768 768 481 -37,4 -37,4
83433 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM M 507 1 031 582 507 683 17,3 34,6
83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 965 1 583 1 266 1 332 1 070 -15,5 -19,7
83446 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 400MM M 4 083 4 634 4 450 4 634 3 730 -16,2 -19,5
83457 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 500MM M 8 262 8 262 8 262 8 262 6 080 -26,4 -26,4
84134 POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM M 1 176 1 176 1 176 1 176 1 160 -1,4 -1,4
84434 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 200MM M 1 737 3 905 3 069 3 020 2 330 -24,1 -22,9
84445 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 300MM M 3 526 3 526 3 526 3 526 2 690 -23,7 -23,7
84446 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 400MM M 2 906 3 821 3 363 3 363 2 710 -19,4 -19,4
84457 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 500MM M 6 162 6 162 6 162 6 162 3 640 -40,9 -40,9
84458 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 600MM M 3 650 3 650 3 650 3 650 4 520 23,8 23,8
84459 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 700MM M 4 994 5 229 5 112 5 112 5 210 1,9 1,9
84460 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 800MM M 6 032 6 032 6 032 6 032 6 900 14,4 14,4
84472 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 1200MM M 13 942 13 942 13 942 13 942 13 300 -4,6 -4,6
84484 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 1600MM M 21 692 22 482 21 985 21 883 22 900 4,2 4,7
85126 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 1 321 5 216 3 218 2 990 1 580 -50,9 -47,2
85127 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 919 1 787 1 440 1 787 1 670 16,0 -6,5
85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 2 421 6 670 4 149 3 355 2 260 -45,5 -32,7
85134 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 2 370 6 049 4 000 2 861 2 760 -31,0 -3,5
85144 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM M 2 719 2 719 2 719 2 719 3 360 23,6 23,6
85145 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 2 788 29 424 8 758 6 727 4 270 -51,3 -36,5
85157 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 500MM M 8 772 105 761 41 521 10 030 9 380 -77,4 -6,5
85158 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 600MM M 23 901 23 901 23 901 23 901 13 400 -43,9 -43,9
85171 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 1000MM M 36 715 36 715 36 715 36 715 32 300 -12,0 -12,0
85226 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM M 1 638 54 561 5 950 2 712 2 420 -59,3 -10,8
85227 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 100MM M 1 835 1 835 1 835 1 835 2 760 50,5 50,5
85233 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 150MM M 8 622 8 622 8 622 8 622 4 170 -51,6 -51,6
85245 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 300MM M 10 058 25 138 16 197 15 156 9 380 -42,1 -38,1
85257 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 500MM M 16 270 96 811 62 769 66 340 21 900 -65,1 -67,0
85427 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 1 721 1 721 1 721 1 721 1 670 -3,0 -3,0
85434 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 2 868 2 868 2 868 2 868 2 760 -3,8 -3,8
85445 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 4 015 4 015 4 015 4 015 4 270 6,4 6,4
85446 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM M 9 350 9 350 9 350 9 350 6 780 -27,5 -27,5
85457 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 500MM M 10 898 10 898 10 898 10 898 9 380 -13,9 -13,9
85459 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 700MM M 11 832 11 832 11 832 11 832 18 700 58,1 58,1
85460 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 800MM M 31 370 31 370 31 370 31 370 23 200 -26,0 -26,0
85471 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 1000MM M 43 383 43 383 43 383 43 383 32 300 -25,6 -25,6
85826 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M 733 1 509 992 733 1 070 7,9 46,1
85827 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 937 1 377 1 254 1 289 1 200 -4,3 -6,9
85833 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 616 616 616 616 1 240 101,4 101,4
85834 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 838 1 948 1 303 1 147 1 290 -1,0 12,5
85845 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY M 337 1 721 1 284 1 539 1 400 9,1 -9,0
85857 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 500MM DO CHRÁNIČKY M 1 721 1 721 1 721 1 721 1 670 -3,0 -3,0
85858 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 600MM DO CHRÁNIČKY M 5 404 5 404 5 404 5 404 1 820 -66,3 -66,3
85871 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 1000MM DO CHRÁNIČKY M 4 234 4 234 4 234 4 234 2 850 -32,7 -32,7
86314 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 40MM M 266 266 266 266 183 -31,2 -31,2
86315 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 50MM M 407 758 541 515 284 -47,5 -44,8
86326 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM M 858 1 389 1 183 1 303 417 -64,8 -68,0
86327 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 1 182 10 722 4 192 1 886 908 -78,3 -51,9
863271 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM S CEMENTACÍ M 1 888 1 888 1 888 1 888 1 180 -37,5 -37,5
863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M 858 858 858 858 2 630 206,6 206,6
86333 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 1 662 3 217 2 191 2 146 1 590 -27,4 -25,9
863331 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM S CEMENTACÍ M 2 525 3 044 2 784 2 784 1 740 -37,5 -37,5
863332 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM M 3 605 7 188 5 397 5 397 4 170 -22,7 -22,7
86334 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 2 107 643 325 40 098 11 151 2 010 -95,0 -82,0
863341 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM S CEMENTACÍ M 3 283 3 646 3 525 3 646 2 270 -35,6 -37,7
863342 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 3 911 4 019 3 965 3 965 6 580 66,0 66,0
863442 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 250MM M 5 036 5 036 5 036 5 036 10 900 116,5 116,5
86345 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 3 217 27 985 21 554 27 985 2 840 -86,8 -89,9
863451 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM S CEMENTACÍ M 3 431 3 431 3 431 3 431 3 420 -0,3 -0,3
863452 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 300MM M 5 622 5 622 5 622 5 622 14 600 159,7 159,7
86346 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 4 218 4 218 4 218 4 218 3 830 -9,2 -9,2
86357 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 4 794 37 729 20 242 18 067 4 920 -75,7 -72,8
86358 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM M 5 705 5 705 5 705 5 705 5 790 1,5 1,5
86372 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1200MM M 18 130 18 130 18 130 18 130 13 800 -23,9 -23,9
86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 168 1 180 739 708 834 12,9 17,9
86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 1 604 2 588 1 906 1 779 1 830 -4,0 2,9
86644 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 250MM M 1 964 1 964 1 964 1 964 2 350 19,7 19,7
86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 2 109 4 009 3 032 2 985 2 780 -8,3 -6,9
86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 2 553 6 065 4 108 3 978 3 540 -13,8 -11,0
86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 3 577 4 498 4 292 4 459 4 340 1,1 -2,7
86658 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM M 4 825 5 180 5 058 5 173 4 820 -4,7 -6,8
86659 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 700MM M 6 883 6 883 6 883 6 883 5 860 -14,9 -14,9
86660 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM M 9 250 12 507 10 879 10 879 6 680 -38,6 -38,6
86672 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1200MM M 66 824 66 824 66 824 66 824 13 300 -80,1 -80,1
86746 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 400MM M 14 135 14 135 14 135 14 135 6 580 -53,5 -53,5
86757 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 500MM M 10 346 15 317 12 832 12 832 7 370 -42,6 -42,6
86758 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 600MM M 4 021 4 021 4 021 4 021 8 460 110,4 110,4
86826 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 80MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 840 840 840 840 690 -17,9 -17,9
86827 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 100MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 977 1 501 1 173 1 107 735 -37,3 -33,6
86833 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 150MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 868 2 525 1 640 1 598 782 -52,3 -51,1
86834 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 200MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 394 1 831 1 628 1 555 828 -49,2 -46,7
86845 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 742 2 037 1 890 1 890 1 011 -46,5 -46,5
86846 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 400MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 710 2 060 1 933 2 029 1 090 -43,6 -46,3
86857 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 2 263 3 288 2 776 2 776 1 290 -53,5 -53,5
87126 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM M 187 187 187 187 154 -17,7 -17,7
87127 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 287 287 287 287 179 -37,6 -37,6
87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 360 917 548 509 338 -38,3 -33,6
87134 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 416 1 028 694 637 817 17,8 28,3
87144 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 250MM M 979 979 979 979 1 290 31,7 31,7
87145 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 943 943 943 943 1 800 90,9 90,9
87146 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 400MM M 1 926 1 926 1 926 1 926 2 570 33,5 33,5
87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM M 152 152 152 152 24 -84,2 -84,2
87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 46 1 705 341 195 136 -60,1 -30,4
87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 80 2 906 755 322 189 -75,0 -41,2
87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 172 4 503 1 427 712 272 -80,9 -61,8
87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 275 4 889 1 578 1 358 358 -77,3 -73,6
87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 378 7 012 2 271 1 985 438 -80,7 -77,9
87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 841 7 505 3 140 2 412 883 -71,9 -63,4
87345 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300MM M 1 273 3 450 1 999 1 273 1 780 -11,0 39,8
87346 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 400MM M 1 926 1 926 1 926 1 926 1 990 3,3 3,3
87415 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM M 68 68 68 68 136 101,5 101,5
87426 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 283 735 433 283 188 -56,6 -33,5
87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 123 416 267 259 261 -2,4 0,9
874273 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 100MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 1 900 1 900 1 900 1 900 1 950 2,7 2,7
87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 93 5 146 799 349 345 -56,8 -1,1
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 211 2 204 624 596 452 -27,6 -24,2
874343 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 3 301 3 301 3 301 3 301 3 390 2,7 2,7
87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 498 2 129 1 062 1 060 735 -30,8 -30,7
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 582 3 620 1 204 1 242 1 060 -11,9 -14,7
87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 273 3 733 1 899 1 945 1 810 -4,7 -6,9
87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 1 117 4 429 2 506 2 675 2 810 12,2 5,0
87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 2 252 5 279 3 603 3 782 4 290 19,1 13,4
87459 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM M 4 338 4 338 4 338 4 338 4 490 3,5 3,5
87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 4 605 6 697 5 835 6 203 5 470 -6,3 -11,8
87471 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM M 8 015 11 310 9 410 8 904 7 060 -25,0 -20,7
87515 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM M 48 48 48 48 46 -4,8 -4,8
87526 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM M 111 111 111 111 102 -8,1 -8,1
875262 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DĚROVANÝCH M 83 83 83 83 129 55,2 55,2
87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 106 263 170 141 237 39,4 68,0
875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 52 266 174 201 248 42,6 23,1
87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 21 627 284 260 248 -12,7 -4,6
875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 79 868 264 274 255 -3,4 -7,1
87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 118 481 297 273 315 6,2 15,4
875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 79 442 179 171 325 81,2 90,6
87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 31 230 98 85 42 -57,2 -50,6
87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 21 231 81 77 64 -20,7 -16,9
87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 39 601 153 92 127 -16,8 38,8
87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 32 751 128 117 154 20,3 31,8
87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 54 1 187 272 162 201 -26,1 24,4
87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 100 1 245 334 324 317 -5,2 -2,2
87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 205 1 222 757 803 641 -15,4 -20,2
87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 586 4 931 2 814 3 109 850 -69,8 -72,7
87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 786 6 264 2 585 1 635 1 350 -47,8 -17,4
87657 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM M 1 938 5 139 2 836 2 351 2 130 -24,9 -9,4
87658 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 600MM M 2 716 7 597 5 304 5 523 2 650 -50,0 -52,0
87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 198 367 250 218 271 8,5 24,6
87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 198 711 388 356 361 -6,9 1,4
87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 260 764 629 755 491 -22,0 -35,0
87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M 31 1 310 498 325 32 -93,6 -90,2
87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 90 1 310 413 94 123 -70,2 30,7
87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M 154 1 520 909 1 179 166 -81,7 -85,9
87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 225 1 677 1 021 1 233 351 -65,6 -71,5
87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 281 1 412 882 803 503 -43,0 -37,4
87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 1 537 1 537 1 537 1 537 639 -58,4 -58,4
891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM KUS 3 442 3 442 3 442 3 442 2 570 -25,3 -25,3
891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS 2 878 4 862 4 045 4 220 4 000 -1,1 -5,2
891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 2 155 5 736 3 539 3 654 4 500 27,1 23,2
891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 2 192 12 542 6 016 6 078 6 180 2,7 1,7
891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 2 581 28 620 7 748 4 787 7 280 -6,0 52,1
891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 4 179 22 978 11 592 11 390 11 100 -4,3 -2,6
891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS 7 480 28 140 18 460 22 037 16 700 -9,5 -24,2
891144 ŠOUPÁTKA DN DO 250MM KUS 21 418 34 101 27 760 27 760 29 500 6,3 6,3
891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS 18 065 59 024 37 330 36 376 44 200 18,4 21,5
891146 ŠOUPÁTKA DN DO 400MM KUS 39 608 99 374 84 432 99 374 79 300 -6,1 -20,2
891157 ŠOUPÁTKA DN DO 500MM KUS 114 719 176 501 156 596 159 555 108 500 -30,7 -32,0
891158 ŠOUPÁTKA DN DO 600MM KUS 248 948 248 948 248 948 248 948 140 100 -43,7 -43,7
891214 VENTILY DN DO 40MM KUS 1 768 4 388 3 078 3 078 1 660 -46,1 -46,1
891215 VENTILY DN DO 50MM KUS 1 439 5 136 3 358 3 428 1 840 -45,2 -46,3
891226 VENTILY DN DO 80MM KUS 1 542 11 472 5 485 3 442 3 200 -41,7 -7,0
891234 VENTILY DN DO 200MM KUS 68 240 68 240 68 240 68 240 17 600 -74,2 -74,2
891245 VENTILY DN DO 300MM KUS 39 641 75 750 57 695 57 695 41 500 -28,1 -28,1
891246 VENTILY DN DO 400MM KUS 75 750 75 750 75 750 75 750 105 200 38,9 38,9
891327 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM KUS 5 176 5 176 5 176 5 176 6 370 23,1 23,1
891333 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 150MM KUS 6 687 6 687 6 687 6 687 13 800 106,4 106,4
891334 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 200MM KUS 10 469 13 333 12 378 13 333 14 800 19,6 11,0
891344 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 250MM KUS 13 629 13 629 13 629 13 629 24 300 78,3 78,3
891345 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 300MM KUS 16 177 16 177 16 177 16 177 30 500 88,5 88,5
891346 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 400MM KUS 37 715 37 715 37 715 37 715 37 100 -1,6 -1,6
891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 11 610 30 291 20 305 18 776 17 500 -13,8 -6,8
891427 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM KUS 28 676 28 676 28 676 28 676 20 900 -27,1 -27,1
891526 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM KUS 31 521 31 521 31 521 31 521 30 900 -2,0 -2,0
891615 KLAPKY DN DO 50MM KUS 3 944 3 944 3 944 3 944 3 330 -15,6 -15,6
891626 KLAPKY DN DO 80MM KUS 4 626 6 476 5 551 5 551 4 170 -24,9 -24,9
891627 KLAPKY DN DO 100MM KUS 4 589 6 168 5 378 5 378 5 000 -7,0 -7,0
891646 KLAPKY DN DO 400MM KUS 20 632 33 456 28 387 30 190 66 800 135,3 121,3
891657 KLAPKY DN DO 500MM KUS 29 802 40 476 35 139 35 139 111 000 215,9 215,9
891658 KLAPKY DN DO 600MM KUS 61 156 253 299 189 252 253 299 133 300 -29,6 -47,4
891659 KLAPKY DN DO 700MM KUS 67 957 67 957 67 957 67 957 209 000 207,6 207,6
89166 KLAPKY DN DO 800MM KUS 56 165 80 725 68 445 68 445 259 500 279,1 279,1
891671 KLAPKY DN DO 1000MM KUS 80 725 87 113 82 854 80 725 371 900 348,9 360,7
891684 KLAPKY DN DO 1600MM KUS 288 753 288 753 288 753 288 753 814 700 182,1 182,1
891826 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM KUS 1 721 5 757 3 374 2 994 1 560 -53,8 -47,9
891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 1 604 1 604 1 604 1 604 1 760 9,8 9,8
891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS 1 943 1 943 1 943 1 943 2 330 19,9 19,9
891834 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 200MM KUS 2 056 42 888 12 493 2 514 3 420 -72,6 36,1
891845 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 300MM KUS 4 957 4 957 4 957 4 957 4 000 -19,3 -19,3
891857 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 500MM KUS 6 883 6 883 6 883 6 883 5 790 -15,9 -15,9
891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1 403 22 944 6 157 1 872 1 800 -70,8 -3,8
891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1 471 11 472 3 405 2 026 1 800 -47,1 -11,2
891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 1 934 3 094 2 266 2 026 1 800 -20,6 -11,2
891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 1 834 2 841 2 099 1 980 1 800 -14,3 -9,1
891934 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM KUS 1 868 2 903 2 327 2 269 1 800 -22,7 -20,7
891945 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM KUS 2 244 2 388 2 292 2 244 2 620 14,3 16,8
891946 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 400MM S POKLOPEM KUS 2 539 2 539 2 539 2 539 2 840 11,9 11,9
891957 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 500MM S POKLOPEM KUS 5 724 5 724 5 724 5 724 2 840 -50,4 -50,4
89212 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ KUS 74 021 300 575 193 201 205 007 0 -100,0 -100,0
892123 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 30L/SEC KUS 261 641 261 641 261 641 261 641 0 -100,0 -100,0
892124 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 50L/SEC KUS 1 066 809 1 066 809 1 066 809 1 066 809 0 -100,0 -100,0
892125 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 100L/SEC KUS 837 395 1 097 621 967 508 967 508 0 -100,0 -100,0
892126 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 200L/SEC KUS 914 058 1 695 592 1 288 975 1 097 621 0 -100,0 -100,0
892127 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 300L/SEC KUS 1 097 621 2 253 554 1 545 766 1 409 419 0 -100,0 -100,0
89311 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ KUS 74 652 74 652 74 652 74 652 69 600 -6,8 -6,8
893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 15 009 99 374 71 720 86 249 18 300 -74,5 -78,8
893112 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 34 416 34 416 34 416 34 416 30 500 -11,4 -11,4
893113 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS 40 152 114 373 70 628 57 359 42 800 -39,4 -25,4
893114 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2 KUS 68 831 125 998 97 415 97 415 54 900 -43,6 -43,6
893115 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 5,5M2 KUS 68 831 138 748 103 790 103 790 67 200 -35,3 -35,3
893116 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2 KUS 57 359 57 359 57 359 57 359 83 200 45,1 45,1
893118 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY PŘES 7,5M2 KUS 114 719 114 719 114 719 114 719 109 200 -4,8 -4,8
893381 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 128 500 128 500 128 500 128 500 24 800 -80,7 -80,7
893382 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 166 264 225 709 195 431 194 874 32 200 -83,5 -83,5
893383 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS 69 698 69 698 69 698 69 698 44 700 -35,9 -35,9
893384 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2 KUS 127 087 131 815 130 239 131 815 52 700 -59,5 -60,0
893386 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2 KUS 143 964 403 069 273 516 273 516 72 400 -73,5 -73,5
893388 ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY PŘES 7,5M2 KUS 46 260 351 081 166 804 164 623 104 200 -37,5 -36,7
89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 8 962 39 441 18 575 16 162 16 100 -13,3 -0,4
894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 15 166 51 347 22 149 20 635 21 700 -2,0 5,2
894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 16 017 44 615 23 258 21 156 23 200 -0,3 9,7
894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 18 400 74 074 25 945 22 520 24 200 -6,7 7,5
894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 13 241 83 642 26 767 25 157 24 900 -7,0 -1,0
894159 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM KUS 35 743 59 024 51 703 56 022 33 300 -35,6 -40,6
89416 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 21 251 58 928 45 924 51 325 33 300 -27,5 -35,1
894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 31 207 74 428 54 315 58 203 35 200 -35,2 -39,5
894172 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM KUS 59 138 66 799 62 789 62 214 40 600 -35,3 -34,7
894183 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1400MM KUS 23 111 23 111 23 111 23 111 45 200 95,6 95,6
894184 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1600MM KUS 72 577 224 338 130 189 80 120 50 000 -61,6 -37,6
89419 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN PŘES 1600MM KUS 61 126 61 126 61 126 61 126 72 400 18,4 18,4
89433 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 15 034 15 034 15 034 15 034 15 400 2,4 2,4
894346 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 47 884 47 884 47 884 47 884 17 500 -63,5 -63,5
894357 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 21 588 21 588 21 588 21 588 18 400 -14,8 -14,8
89436 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 19 907 19 907 19 907 19 907 30 900 55,2 55,2
894371 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 193 719 193 719 193 719 193 719 36 000 -81,4 -81,4
894383 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 1400MM KUS 227 700 227 700 227 700 227 700 47 400 -79,2 -79,2
89439 ŠACHTY KANAL Z PROST BET NA POTRUBÍ DN PŘES 1600MM KUS 125 231 125 231 125 231 125 231 72 400 -42,2 -42,2
894446 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 38 550 38 550 38 550 38 550 27 100 -29,7 -29,7
894457 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 24 176 24 176 24 176 24 176 31 600 30,7 30,7
894458 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 62 279 62 279 62 279 62 279 36 200 -41,9 -41,9
894471 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 50 899 50 899 50 899 50 899 50 000 -1,8 -1,8
894484 ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1600MM KUS 127 061 127 061 127 061 127 061 63 400 -50,1 -50,1
894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 2 991 10 739 8 156 10 739 3 110 -61,9 -71,0
894857 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 500MM KUS 8 723 19 882 14 302 14 302 4 670 -67,4 -67,4
894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 13 003 22 477 20 006 22 477 5 680 -71,6 -74,7
894871 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 1000MM KUS 35 449 67 356 57 564 67 356 13 400 -76,7 -80,1
895111 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60 KUS 7 473 10 572 9 087 8 635 3 250 -64,2 -62,4
895112 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80 KUS 5 866 10 823 7 995 7 297 4 340 -45,7 -40,5
895113 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 100 KUS 5 981 10 446 8 586 10 446 5 190 -39,6 -50,3
895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS 5 907 11 352 9 255 10 710 6 370 -31,2 -40,5
89514 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE SPADIŠTNÍ KUS 29 917 29 917 29 917 29 917 4 080 -86,4 -86,4
89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS 1 781 11 514 5 602 4 866 5 000 -10,8 2,8
89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS 1 911 16 816 7 860 5 846 5 390 -31,4 -7,8
895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS 4 626 13 039 11 889 13 014 4 620 -61,1 -64,5
895812 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80 KUS 6 533 25 958 16 273 16 326 5 240 -67,8 -67,9
895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS 6 674 28 105 17 465 12 254 6 850 -60,8 -44,1
895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS 7 417 8 481 7 949 7 949 8 890 11,8 11,8
896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 334 124 457 49 008 52 519 23 400 -52,3 -55,5
896146 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 24 582 94 203 50 563 65 418 25 200 -50,2 -61,5
896157 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS 26 410 106 858 67 796 94 203 27 100 -60,0 -71,2
896158 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 46 774 102 970 80 873 92 875 29 000 -64,1 -68,8
896159 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 700MM KUS 76 072 94 715 88 330 94 203 36 000 -59,2 -61,8
89616 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 50 106 115 575 82 840 82 840 40 600 -51,0 -51,0
896171 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 44 085 118 779 81 432 81 432 45 200 -44,5 -44,5
896471 SPADIŠTĚ ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 107 815 127 135 117 475 117 475 58 900 -49,9 -49,9
89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4 612 14 393 8 206 7 249 8 170 -0,4 12,7
89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 37 054 37 054 37 054 37 054 14 600 -60,6 -60,6
89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 23 972 46 217 29 888 28 664 21 700 -27,4 -24,3
89732 VPUSŤ DVORNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 7 090 7 090 7 090 7 090 7 280 2,7 2,7
89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS 17 416 17 416 17 416 17 416 11 800 -32,3 -32,3
897526 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 14 491 14 491 14 491 14 491 13 800 -4,8 -4,8
897541 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM KUS 5 615 5 615 5 615 5 615 8 570 52,6 52,6
897542 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM KUS 4 402 4 402 4 402 4 402 9 470 115,1 115,1
897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS 4 202 4 202 4 202 4 202 10 500 149,9 149,9
897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS 9 852 9 852 9 852 9 852 9 470 -3,9 -3,9
897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 2 308 13 446 9 101 9 980 13 100 43,9 31,3
897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS 2 878 8 952 7 217 8 952 9 470 31,2 5,8
897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS 7 149 13 061 9 023 8 759 12 600 39,6 43,9
8981A KABEL KOMORY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ DO 1,5M3 KUS 18 420 18 420 18 420 18 420 19 500 5,9 5,9
8981B KABEL KOMORY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ DO 2,5M3 KUS 20 181 20 181 20 181 20 181 26 300 30,3 30,3
8988B KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,25M3 KUS 9 991 9 991 9 991 9 991 5 650 -43,5 -43,5
8988D KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0,8M3 KUS 28 431 28 431 28 431 28 431 15 500 -45,5 -45,5
89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 5 454 5 454 5 454 5 454 4 150 -23,9 -23,9
899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 3 617 19 789 7 477 5 798 5 880 -21,4 1,4
899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 3 140 10 912 5 578 4 456 4 340 -22,2 -2,6
899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS 4 014 17 554 8 310 6 652 3 740 -55,0 -43,8
899124 MŘÍŽE Z PRYŽE SAMOSTATNÉ KUS 15 658 16 076 15 867 15 867 2 250 -85,8 -85,8
89913 KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ KUS 3 198 3 198 3 198 3 198 995 -68,9 -68,9
89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 1 211 13 674 2 883 2 462 1 970 -31,7 -20,0
89915 STUPADLA (A POD) KUS 171 242 196 191 179 -8,8 -6,3
89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ M3 2 412 48 300 8 572 3 567 2 980 -65,2 -16,5
89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KG 81 1 457 632 81 70 -88,9 -14,0
89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1 388 4 962 2 052 1 791 1 660 -19,1 -7,3
89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1 052 3 525 2 029 1 677 1 660 -18,2 -1,0
89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 792 1 835 1 227 1 130 834 -32,0 -26,2
899302 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY KUS 977 3 257 2 105 2 144 1 370 -34,9 -36,1
899303 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - POCH KUS 9 114 25 714 17 851 17 547 8 960 -49,8 -48,9
899306 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IZOLAČNÍ SPOJE KUS 284 24 875 8 550 4 519 901 -89,5 -80,1
899307 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ODVODŇOVAČE KUS 26 805 26 805 26 805 26 805 8 960 -66,6 -66,6
899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 13 43 25 24 17 -30,8 -27,7
899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 3 31 17 16 17 1,8 5,7
899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS 8 578 158 569 27 249 21 444 5 460 -80,0 -74,5
899321 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE KUS 10 722 277 710 57 034 27 242 10 700 -81,2 -60,7
899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE KUS 23 589 709 073 331 131 254 395 32 700 -90,1 -87,2
899341 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 200MM - PROPOJE KUS 20 437 928 085 286 210 107 221 43 700 -84,7 -59,2
899351 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 300MM - PROPOJE KUS 10 969 1 103 792 244 619 54 123 54 500 -77,7 0,7
899361 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 400MM - PROPOJE KUS 74 838 74 838 74 838 74 838 65 600 -12,3 -12,3
89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS 535 4 030 2 250 3 047 1 840 -18,2 -39,6
89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 727 9 622 3 500 2 689 1 970 -43,7 -26,7
89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 270 12 850 4 092 4 487 2 090 -48,9 -53,4
89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 583 58 972 7 825 5 079 2 180 -72,1 -57,1
89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2 056 75 055 10 401 3 433 2 300 -77,9 -33,0
89946 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 2 812 11 760 7 074 6 650 2 870 -59,4 -56,8
89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 3 019 18 175 8 952 7 352 4 020 -55,1 -45,3
89948 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM KUS 5 331 5 331 5 331 5 331 5 340 0,2 0,2
89949 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM KUS 4 259 40 094 12 729 8 773 6 440 -49,4 -26,6
89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 1 790 4 650 2 908 2 769 2 300 -20,9 -16,9
899521 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C8/10 M3 2 021 4 691 3 742 4 015 2 240 -40,1 -44,2
899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 2 133 7 352 3 825 4 058 2 350 -38,6 -42,1
899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 2 021 6 576 3 067 2 590 2 630 -14,2 1,6
899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1 987 9 614 3 501 3 275 2 820 -19,4 -13,9
89957 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU VČETNĚ VÝZTUŽE M3 3 678 3 678 3 678 3 678 3 050 -17,1 -17,1
899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 648 9 830 4 700 4 583 3 670 -21,9 -19,9
899575 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 4 716 8 441 6 579 6 579 3 830 -41,8 -41,8
899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY M 1 7 3 2 10 258,3 313,2
899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 2 19 569 761 74 81 -89,4 9,4
899612 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM M 127 127 127 127 57 -55,0 -55,0
899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 2 10 722 853 87 81 -90,5 -6,6
899622 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM M 20 60 50 60 57 14,5 -4,4
899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 20 2 466 293 42 81 -72,4 92,9
899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 17 71 27 18 67 144,4 268,1
899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 22 375 273 15 809 92 86 -99,5 -6,3
899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 17 204 43 23 98 127,7 334,2
899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 25 1 179 430 62 203 41 90 -99,9 118,2
899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 18 159 47 27 144 205,8 438,7
899661 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 400MM M 34 781 119 40 119 0,0 195,8
899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 18 385 74 40 279 276,8 593,5
899671 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 600MM M 51 871 200 111 124 -37,9 12,1
899691 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN PŘES 800MM M 136 136 136 136 212 55,5 55,5
89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 12 59 34 33 61 78,1 84,3
89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 19 70 50 57 66 31,5 15,1
89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 34 126 68 70 93 37,6 33,3
89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 24 96 62 69 93 49,4 35,1
89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 25 129 74 64 120 63,2 87,2
89977 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 600MM M 109 229 135 117 241 79,0 105,2
89979 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN PŘES 800MM M 385 385 385 385 597 55,0 55,0
89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 19 285 44 32 98 122,4 202,7
899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 508 28 680 6 937 5 736 5 460 -21,3 -4,8
9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 985 6 095 3 543 3 748 1 027 -71,0 -72,6
9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 653 7 008 2 771 653 123 -95,6 -81,2
9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 131 1 615 496 355 150 -69,8 -57,8
9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 657 6 797 5 193 5 654 2 250 -56,7 -60,2
9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 081 6 332 3 183 2 760 909 -71,5 -67,1
9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 743 13 887 3 889 2 709 1 600 -58,9 -40,9
9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 202 5 158 883 425 160 -81,9 -62,3
9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 434 12 507 5 708 4 977 3 540 -38,0 -28,9
9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 127 686 276 163 160 -42,0 -1,7
9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 537 2 386 810 783 814 0,5 4,0
9113A2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 139 386 242 226 155 -36,1 -31,3
9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 75 708 170 130 181 6,2 39,7
9113A9 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - NÁJEM MDEN 6 15 11 11 8 -25,2 -25,2
9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 601 2 386 1 081 1 013 950 -12,1 -6,2
9113B2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 198 244 221 221 155 -29,8 -29,8
9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 74 1 331 242 141 181 -25,3 28,8
9113B9 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - NÁJEM MDEN 3 3 3 3 9 237,1 237,1
9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 726 2 263 1 413 1 361 1 520 7,5 11,7
9113C2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 581 581 581 581 187 -67,8 -67,8
9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 75 1 099 188 123 214 13,9 73,5
9113D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 220 2 953 2 709 2 953 3 370 24,4 14,1
9114B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 023 1 157 1 090 1 090 1 890 73,5 73,5
9114B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 86 252 184 199 214 16,3 7,6
9114C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1 649 2 659 2 076 2 246 2 330 12,2 3,7
9114C2 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 219 219 219 219 219 0,0 0,0
9114C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 86 246 182 246 246 35,4 0,1
9114D1 SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 109 4 474 3 766 4 240 3 560 -5,5 -16,0
9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 215 7 721 5 066 4 597 4 280 -15,5 -6,9
9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 136 7 840 932 298 299 -67,9 0,3
9116C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 557 6 846 6 127 5 876 5 010 -18,2 -14,7
9116D1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6 530 6 530 6 530 6 530 6 220 -4,8 -4,8
9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 517 10 401 7 069 6 775 4 790 -32,2 -29,3
9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 178 1 099 532 578 299 -43,8 -48,3
9117D1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6 136 6 136 6 136 6 136 5 990 -2,4 -2,4
9117D3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 292 292 292 292 299 2,4 2,4
911AB3 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 548 548 548 548 150 -72,6 -72,6
911AC1 SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6 097 9 499 8 257 8 230 8 840 7,1 7,4
911BC1 SVODIDLO OCEL OTEVÍRACÍ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 11 005 11 005 11 005 11 005 10 600 -3,7 -3,7
911CA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 012 4 676 4 574 4 676 4 190 -8,4 -10,4
911CA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 442 1 748 1 095 1 095 470 -57,1 -57,1
911CA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 88 1 748 524 308 504 -3,9 63,5
911CA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 31 31 31 31 7 -77,3 -77,3
911CB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 832 4 832 4 832 4 832 4 190 -13,3 -13,3
911CB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 601 601 601 601 470 -21,9 -21,9
911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 611 611 611 611 504 -17,5 -17,5
911CB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 17 17 17 17 7 -60,0 -60,0
911CC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 320 4 320 4 320 4 320 4 190 -3,0 -3,0
911CC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 528 528 528 528 470 -11,1 -11,1
911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 483 814 563 528 504 -10,4 -4,6
911CC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM MDEN 13 13 13 13 7 -47,2 -47,2
911DA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 523 4 523 4 523 4 523 4 480 -1,0 -1,0
911DA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 568 568 568 568 566 -0,3 -0,3
911DB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 696 4 757 4 726 4 726 4 480 -5,2 -5,2
911DC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 490 5 429 4 896 4 875 4 480 -8,5 -8,1
911DC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 801 801 801 801 535 -33,2 -33,2
911DC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 668 2 435 1 301 801 566 -56,5 -29,3
911DC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,0M - NÁJEM MDEN 12 106 59 59 8 -86,5 -86,5
911DD1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,0M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5 175 5 175 5 175 5 175 4 480 -13,4 -13,4
911EA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 548 4 548 4 548 4 548 4 610 1,4 1,4
911EA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 671 671 671 671 610 -9,1 -9,1
911EB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 128 4 128 4 128 4 128 4 610 11,7 11,7
911EB2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 565 565 565 565 579 2,4 2,4
911EB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 565 565 565 565 610 7,9 7,9
911EB9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 14 14 14 14 8 -41,1 -41,1
911EC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 787 4 235 4 155 4 227 4 610 11,0 9,1
911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 442 442 442 442 579 31,0 31,0
911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 442 687 638 687 610 -4,4 -11,2
911EC9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN 31 31 31 31 8 -74,1 -74,1
911FA1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 128 5 621 4 701 4 353 4 730 0,6 8,7
911FA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 475 475 475 475 610 28,4 28,4
911FA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 356 3 051 1 077 449 641 -40,5 42,6
911FB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4 662 4 694 4 678 4 678 4 730 1,1 1,1
911FB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3 305 3 670 3 487 3 487 641 -81,6 -81,6
911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3 466 5 439 4 728 4 962 4 730 0,0 -4,7
911FC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 610 610 610 610 610 0,1 0,1
911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 416 641 529 529 641 21,2 21,2
911FD1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2 284 17 401 12 350 17 364 4 730 -61,7 -72,8
911FD2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) M 347 8 982 4 664 4 664 610 -86,9 -86,9
911FD3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 400 400 400 400 641 60,4 60,4
912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3 240 3 471 3 368 3 392 1 810 -46,3 -46,7
912152 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 950 2 039 1 676 2 039 761 -54,6 -62,7
912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 205 1 099 623 565 214 -65,7 -62,2
91225 SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU KUS 515 515 515 515 537 4,3 4,3
91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 241 1 277 360 335 342 -5,1 2,0
912282 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 140 256 194 187 236 21,6 26,5
912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 28 175 71 56 129 82,3 129,0
91235 SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU KUS 297 297 297 297 161 -45,8 -45,8
91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 185 477 285 268 257 -9,7 -4,1
912451 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 119 1 119 1 119 1 119 1 070 -4,4 -4,4
912452 SVODIDLOVÉ SLOUPKY S DISTANČNÍM KUSEM - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KUS 366 366 366 366 282 -23,0 -23,0
91257 ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI KUS 341 341 341 341 406 19,0 19,0
91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 71 337 155 152 230 48,1 51,0
91271 ZÁVORA MECHANICKÁ KUS 15 420 155 886 52 795 29 153 29 900 -43,4 2,6
91281 TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 80 KPL 353 829 499 720 426 774 426 774 333 600 -21,8 -21,8
91282 TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 100 KPL 240 552 444 486 380 500 393 755 375 200 -1,4 -4,7
91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 10 842 10 842 10 842 10 842 13 700 26,4 26,4
912A8 BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 1 228 2 051 1 711 1 747 1 550 -9,4 -11,3
91333 MEZNÍKY BETONOVÉ KUS 434 436 434 434 452 4,0 4,1
91338 MEZNÍKY Z PLASTICKÝCH HMOT KUS 173 216 176 173 230 30,5 33,2
91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 362 1 607 539 520 724 34,4 39,3
91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 254 3 598 1 691 1 733 1 070 -36,7 -38,3
91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 68 40 154 6 879 238 16 -99,8 -93,3
914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 55 134 105 102 159 50,8 55,4
914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 271 2 959 1 207 944 2 090 73,2 121,5
914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 148 2 959 602 183 272 -54,8 48,8
914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 10 263 102 102 159 56,1 55,4
914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 11 11 11 11 7 -37,9 -38,8
914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 291 5 818 1 369 1 201 2 630 92,1 118,9
914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2 1 768 302 99 272 -10,0 175,6
914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2 2 771 178 107 159 -10,4 48,4
914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 12 8 8 7 -9,6 -7,4
914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 865 4 250 1 724 1 656 2 900 68,3 75,1
914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 58 206 103 93 159 54,0 71,9
914153 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 54 54 54 54 159 191,9 191,9
914159 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 11 11 11 11 7 -35,8 -35,8
914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3 324 3 324 3 324 3 324 3 250 -2,2 -2,2
914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 94 94 94 94 272 190,8 190,8
914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 94 94 94 94 159 70,0 70,0
914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 4 4 4 7 84,2 84,2
914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 426 817 676 767 4 000 492,0 421,2
914172 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 1 415 1 415 1 415 1 415 272 -80,8 -80,8
914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 257 396 362 396 159 -56,0 -59,9
914232 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 533 533 533 533 308 -42,2 -42,2
914233 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 102 141 125 133 159 26,8 19,3
914239 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 33 33 33 33 11 -67,0 -67,0
914241 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 1 481 4 320 2 191 1 889 4 500 105,3 138,2
914242 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 215 296 256 256 308 20,5 20,5
914243 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 111 347 164 152 159 -3,2 4,4
914263 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 54 54 54 54 159 191,9 191,9
914269 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 22 22 22 22 11 -49,5 -49,5
914321 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT KUS 615 2 725 1 234 798 1 720 39,4 115,5
914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 102 263 182 182 159 -12,7 -12,7
914331 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 496 1 028 818 874 2 350 187,4 169,0
914332 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 94 94 94 94 272 189,7 189,7
914333 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 59 120 74 59 159 114,4 169,3
914339 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 7 7 7 7 5 -29,0 -29,0
914341 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 657 2 270 1 463 1 463 2 820 92,7 92,7
914363 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 54 54 54 54 159 191,9 191,9
914369 DOPRAV ZNAČ ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 11 11 11 11 5 -54,1 -54,1
914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 2 303 159 166 316 98,6 90,6
914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 12 21 17 16 22 33,0 35,1
914421 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 714 7 983 5 349 5 349 6 370 19,1 19,1
914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 113 759 315 293 316 0,2 7,9
914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 217 8 986 3 641 3 426 8 170 124,4 138,5
914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 59 1 908 540 96 616 14,2 544,0
914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 48 593 179 138 316 76,9 128,5
914439 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 12 17 15 14 22 51,6 55,0
914441 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 3 193 8 600 4 462 4 036 8 960 100,8 122,0
914443 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 139 427 222 172 316 42,6 83,8
914461 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8 596 8 596 8 596 8 596 7 060 -17,9 -17,9
914463 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2 263 2 263 2 263 2 263 316 -86,0 -86,0
914471 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2 462 2 462 2 462 2 462 9 770 296,8 296,8
914511 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT M2 2 484 2 484 2 484 2 484 4 160 67,5 67,5
914513 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ M2 113 530 379 396 544 43,5 37,4
914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 204 6 900 3 563 3 267 6 270 76,0 91,9
914522 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT S PŘESUNEM M2 267 3 902 1 262 440 1 070 -15,2 143,3
914523 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 170 636 312 278 544 74,2 96,0
914526 DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL M2 3 762 3 762 3 762 3 762 6 780 80,2 80,2
914527 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONT Z PORTÁLU M2 87 706 397 397 1 070 169,6 169,6
914531 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT M2 2 664 7 840 4 286 4 028 8 170 90,6 102,8
914532 DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM M2 741 1 030 886 886 1 070 20,8 20,8
914533 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ M2 254 522 387 365 544 40,7 49,1
914561 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT M2 6 792 6 792 6 792 6 792 6 270 -7,7 -7,7
914563 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ M2 257 257 257 257 544 111,7 111,7
914566 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL M2 4 037 5 768 5 134 5 598 6 780 32,1 21,1
914567 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONT Z PORTÁLU M2 441 441 441 441 1 070 142,6 142,6
914571 DOPRAV ZNAČKY VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT M2 65 849 65 849 65 849 65 849 8 170 -87,6 -87,6
914576 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 3 - MONT NA PORTÁL M2 3 866 5 801 4 587 4 428 8 670 89,0 95,8
914577 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONT Z PORTÁLU M2 688 792 742 746 544 -26,7 -27,1
914631 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT KUS 5 500 9 390 7 738 8 032 12 300 59,0 53,1
914641 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 4 645 4 645 4 645 4 645 16 100 246,6 246,6
914723 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DEMONTÁŽ KUS 211 360 285 285 159 -44,3 -44,3
914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 593 2 314 1 192 930 3 880 225,6 317,1
914732 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 93 93 93 93 308 232,5 232,5
914733 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 58 142 92 93 159 72,9 71,7
914741 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 803 4 320 1 394 1 131 4 500 222,8 297,8
914743 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ KUS 107 121 114 114 159 39,2 39,2
914773 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 HLINÍK S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 206 206 206 206 159 -22,7 -22,7
914823 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DEMONTÁŽ KUS 57 211 129 120 159 23,2 32,6
914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 589 2 250 1 273 970 1 830 43,7 88,7
914833 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ KUS 60 60 60 60 159 166,6 166,6
914841 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 505 8 634 5 053 4 589 2 090 -58,6 -54,5
914843 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 3 DEMONTÁŽ KUS 139 139 139 139 159 14,6 14,6
914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1 004 2 485 1 867 1 858 1 050 -43,8 -43,5
914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 10 410 169 163 159 -5,7 -2,4