Porovnání položek OTSKP oproti Měrným cenám za rok 2019

Porovnání statistického výstupu jednotkových cen položek vítězných nabídek z Měrných cen oproti vybraným položkám OTSKP v cenové úrovni 2019.

Kód položky Název položky MJ MIN
[Kč]
MAX
[Kč]
Průměr
[Kč]
Medián
[Kč]
OTSKP 2019
[Kč]
Rozdíl OTSKP/Průměr
[%]
Rozdíl OTSKP/Medián
[%]
01400 POPLATKY KPL 13 901 13 901 13 901 13 901 0 -100,0 -100,0
014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 12 1 390 183 100 0 -100,0 -100,0
014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 10 000 215 140 0 -100,0 -100,0
014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 102 626 325 304 0 -100,0 -100,0
014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 118 1 400 228 188 0 -100,0 -100,0
014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 208 1 950 411 235 0 -100,0 -100,0
014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 75 885 486 600 0 -100,0 -100,0
014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 125 5 600 3 363 5 600 0 -100,0 -100,0
014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 11 17 303 2 587 2 800 0 -100,0 -100,0
014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 50 925 206 195 0 -100,0 -100,0
014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 12 864 239 169 0 -100,0 -100,0
01431 POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU KPL 35 210 000 25 755 4 155 0 -100,0 -100,0
01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL 25 000 100 000 62 500 62 500 0 -100,0 -100,0
01442 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM KPL 114 000 114 000 114 000 114 000 0 -100,0 -100,0
01450 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU KPL 759 000 759 000 759 000 759 000 0 -100,0 -100,0
015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 139 259 181 144 84 -53,5 -41,8
015112 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 149 149 149 149 65 -56,4 -56,4
015130 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 256 256 256 256 203 -20,7 -20,7
015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 129 316 204 167 100 -51,0 -40,1
015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) T 188 188 188 188 122 -35,0 -35,0
015160 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE T 792 792 792 792 358 -54,8 -54,8
015240 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU T 1 840 1 840 1 840 1 840 1 460 -20,7 -20,7
015310 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) T 119 1 150 445 256 304 -31,7 18,9
015340 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY T 370 370 370 370 700 89,2 89,2
015420 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ T 750 750 750 750 1 620 116,0 116,0
015590 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY T 5 750 5 750 5 750 5 750 2 540 -55,8 -55,8
015640 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 16 06 01* OLOVĚNÉ AKUMULÁTORY T 3 450 3 450 3 450 3 450 608 -82,4 -82,4
02110 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE KPL 132 563 1 923 636 575 234 263 242 0 -100,0 -100,0
02111 PROSTORY PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE - NÁJEM KPLMĚSÍC 25 000 1 000 000 512 500 512 500 0 -100,0 -100,0
02310 SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY KPL 850 6 800 1 624 850 0 -100,0 -100,0
02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 17 250 17 250 17 250 17 250 0 -100,0 -100,0
02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 200 000 200 000 200 000 200 000 0 -100,0 -100,0
02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 312 500 312 500 312 500 312 500 0 -100,0 -100,0
02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1 500 1 500 1 500 1 500 0 -100,0 -100,0
02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 14 754 147 541 59 457 46 721 0 -100,0 -100,0
027111 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ M2 1 188 1 188 1 188 1 188 0 -100,0 -100,0
027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 722 722 722 722 0 -100,0 -100,0
027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 609 609 609 609 0 -100,0 -100,0
02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1 1 900 000 266 109 44 595 0 -100,0 -100,0
027211 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI DEN 1 1 1 1 0 -100,0 -100,0
027212 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI DEN 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 -100,0 -100,0
02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1 300 270 639 56 532 29 495 0 -100,0 -100,0
02740 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ PROVIZORNÍ MOSTY KPL 23 000 23 000 23 000 23 000 0 -100,0 -100,0
02741 PROVIZORNÍ MOSTY M2 2 467 2 467 2 467 2 467 0 -100,0 -100,0
027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 3 041 3 041 3 041 3 041 0 -100,0 -100,0
027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 68 400 68 400 68 400 68 400 0 -100,0 -100,0
027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 3 041 3 041 3 041 3 041 0 -100,0 -100,0
027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2 2 703 3 128 2 915 2 915 0 -100,0 -100,0
027422 PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 15 000 17 250 16 125 16 125 0 -100,0 -100,0
027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2 1 438 2 498 1 968 1 968 0 -100,0 -100,0
02750 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ KPL 350 000 350 000 350 000 350 000 0 -100,0 -100,0
02760 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL 78 561 275 771 177 166 177 166 0 -100,0 -100,0
02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 15 000 2 026 415 416 699 87 682 0 -100,0 -100,0
02812 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ V PODZEMÍ KPL 70 000 70 000 70 000 70 000 0 -100,0 -100,0
02831 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 8 000 8 000 8 000 8 000 0 -100,0 -100,0
02832 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ V PODZEMÍ KPL 20 000 2 251 572 551 595 176 000 0 -100,0 -100,0
02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL 4 614 195 100 50 788 18 187 0 -100,0 -100,0
02852 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ V PODZEMÍ KPL 16 030 16 030 16 030 16 030 0 -100,0 -100,0
02861 PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU KPL 20 000 288 000 41 351 20 000 0 -100,0 -100,0
02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1 2 226 928 114 978 20 000 0 -100,0 -100,0
02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 5 000 159 127 35 326 15 000 0 -100,0 -100,0
029111 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ HM 3 779 1 350 943 677 361 677 361 0 -100,0 -100,0
029112 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ HA 562 893 562 893 562 893 562 893 0 -100,0 -100,0
029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 5 560 8 816 665 521 294 123 369 0 -100,0 -100,0
02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS 1 347 84 000 34 800 35 000 0 -100,0 -100,0
02913 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZNAČKA PRO TRIGONOMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ KUS 129 5 600 1 419 1 763 0 -100,0 -100,0
02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 500 1 200 000 204 013 40 250 0 -100,0 -100,0
02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL 1 204 60 000 18 253 5 903 0 -100,0 -100,0
02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 8 995 758 991 102 400 45 000 0 -100,0 -100,0
029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 6 900 200 000 38 642 17 005 0 -100,0 -100,0
029422 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ TUNELOVÉHO LISTU KUS 80 000 80 000 80 000 80 000 0 -100,0 -100,0
02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 5 000 500 000 67 128 20 000 0 -100,0 -100,0
02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1 9 790 217 812 761 48 252 0 -100,0 -100,0
02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 14 191 34 500 24 346 24 346 0 -100,0 -100,0
02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 2 000 29 823 11 141 5 750 0 -100,0 -100,0
02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 800 145 000 26 275 22 045 0 -100,0 -100,0
029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD 570 75 065 28 629 20 683 0 -100,0 -100,0
029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1 895 250 217 38 027 20 000 0 -100,0 -100,0
02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 6 900 112 000 26 966 25 000 0 -100,0 -100,0
02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1 450 180 000 36 629 20 000 0 -100,0 -100,0
029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 682 8 000 2 206 1 416 0 -100,0 -100,0
02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 4 000 833 576 125 091 5 000 0 -100,0 -100,0
029711 OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY KUS 5 000 100 000 38 684 35 000 0 -100,0 -100,0
02972 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING V PODZEMÍ KPL 50 000 50 000 50 000 50 000 0 -100,0 -100,0
029725 OSTAT POŽAD - GEOT MONIT V PODZ - ZAŘ NA MĚŘ HYDROST TLAKU KUS 20 000 96 000 35 786 20 000 0 -100,0 -100,0
02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 2 333 250 000 50 891 34 481 0 -100,0 -100,0
02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 10 605 75 000 32 688 23 421 0 -100,0 -100,0
03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 2 500 3 590 787 373 917 19 036 0 -100,0 -100,0
03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 103 325 103 325 103 325 103 325 0 -100,0 -100,0
03360 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU KPL 295 552 295 552 295 552 295 552 0 -100,0 -100,0
03590 STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ KPL 12 600 15 675 14 138 14 138 0 -100,0 -100,0
03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1 150 000 75 001 75 001 0 -100,0 -100,0
03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 8 740 13 490 10 093 9 070 0 -100,0 -100,0
03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL 10 000 80 000 38 333 40 000 0 -100,0 -100,0
05863 PŘECHODOVÁ KOLEJNICE 49 E1 / R 65 KUS 240 455 240 455 240 455 240 455 0 -100,0 -100,0
11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 2 20 17 20 0 -100,0 -100,0
11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 3 310 120 45 0 -100,0 -100,0
11030 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ LESNÍCH PLOCH M2 6 6 6 6 0 -100,0 -100,0
11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 2 200 49 26 0 -100,0 -100,0
11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 2 5 3 2 2 -28,6 0,0
11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 9 160 62 40 41 -33,9 2,5
111208 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 200 200 200 200 209 4,5 4,5
11130 SEJMUTÍ DRNU M2 17 91 27 24 27 1,1 12,2
11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 700 5 957 2 080 1 618 1 640 -21,2 1,4
112018 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM KUS 1 880 1 880 1 880 1 880 1 960 4,3 4,3
11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1 800 4 500 3 543 4 330 4 630 30,7 6,9
11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ KUS 2 600 2 600 2 600 2 600 10 400 300,0 300,0
11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 782 782 782 782 804 2,8 2,8
11211 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M KUS 440 2 750 970 760 985 1,5 29,6
11212 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M KUS 1 425 3 900 2 601 2 539 2 880 10,7 13,4
11213 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M KUS 2 200 8 500 5 739 6 220 6 660 16,1 7,1
11214 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M KUS 475 2 100 1 288 1 288 522 -59,5 -59,5
11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 330 1 250 600 590 654 9,0 10,8
11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 885 2 000 1 243 1 104 1 310 5,4 18,6
11223 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 1 128 4 512 2 424 1 705 3 760 55,1 120,6
11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 48 2 328 777 672 864 11,2 28,6
11232 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 58 2 610 1 907 2 480 2 800 46,8 12,9
11233 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS 98 5 977 3 578 4 660 5 000 39,7 7,3
11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 3 111 3 111 3 111 3 111 2 350 -24,5 -24,5
11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 283 9 182 898 780 562 -37,4 -28,0
113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 879 879 879 879 904 2,8 2,8
11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 3 311 3 311 3 311 3 311 1 060 -68,0 -68,0
113148 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 1 683 1 683 1 683 1 683 1 410 -16,2 -16,2
11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 441 2 890 1 586 1 980 2 000 26,1 1,0
11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3 298 3 184 820 867 904 10,3 4,3
11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 231 5 176 1 678 351 301 -82,1 -14,3
11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 430 2 788 900 733 790 -12,3 7,8
11318A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY M3 1 683 1 683 1 683 1 683 764 -54,6 -54,6
1131A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO M3 3 030 3 030 3 030 3 030 3 020 -0,3 -0,3
11325 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU M3 806 1 034 958 1 034 3 760 292,5 263,6
11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 105 390 179 169 120 -33,0 -28,9
11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 752 1 811 986 968 784 -20,5 -19,0
11331 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3 290 475 404 411 235 -41,8 -42,9
113318 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM M3 512 512 512 512 534 4,3 4,3
11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 48 2 036 317 222 231 -27,2 4,1
113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 423 440 429 423 452 5,4 6,9
11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 260 2 875 857 661 505 -41,0 -23,6
113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 404 404 404 404 720 78,3 78,3
11334 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 274 8 123 969 380 937 -3,3 146,9
11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3 50 2 210 1 380 1 486 2 230 61,6 50,1
11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 867 867 867 867 904 4,3 4,3
11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 3 500 3 500 3 500 3 500 256 -92,7 -92,7
11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 352 2 089 712 545 562 -21,0 3,2
11344 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VČET PODKLADU M3 865 865 865 865 925 6,9 6,9
113448 ODSTR KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 807 807 807 807 1 310 62,3 62,3
11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 3 311 3 311 3 311 3 311 482 -85,4 -85,4
11346 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL M3 298 1 533 552 310 411 -25,5 32,5
11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 287 382 334 334 342 2,3 2,3
11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 301 506 352 301 523 48,4 73,6
11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 37 157 69 44 39 -43,4 -12,0
11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 58 180 111 84 87 -22,0 3,6
11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 97 1 012 394 216 192 -51,3 -11,2
11354 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 85 602 148 97 87 -41,4 -10,5
11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M 217 217 217 217 120 -44,7 -44,7
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 266 11 250 1 092 1 050 1 170 7,1 11,4
11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 M3 858 1 818 1 338 1 338 1 510 12,9 12,9
11372E FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 M3 890 890 890 890 2 860 221,4 221,4
113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 32 33 33 33 76 133,2 132,4
113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 33 92 47 34 86 82,5 156,0
113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 28 565 119 48 99 -16,6 105,1
113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 30 249 106 118 123 15,5 4,2
113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 25 977 112 60 144 29,0 141,4
113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 40 565 207 159 166 -20,0 4,4
113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 25 132 61 25 189 211,6 652,7
113769 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 53 1 331 329 53 225 -31,7 324,8
113771 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 36 36 36 36 184 409,4 409,4
113773 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 39 39 39 39 246 530,5 530,5
113774 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 42 67 62 67 262 324,3 289,9
113775 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 30 53 47 50 298 538,8 499,1
113776 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 515 789 643 627 340 -47,2 -45,8
113779 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU PŘES 1200MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE M 627 627 627 627 465 -25,9 -25,9
11411 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETON DÍLCŮ VČET PODKLADU M3 1 699 1 699 1 699 1 699 647 -61,9 -61,9
11412 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z BETONU PROST VČET PODKLADU M3 978 5 560 3 269 3 269 5 560 70,1 70,1
11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL M3 802 1 936 1 482 1 936 647 -56,4 -66,6
11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 75 1 200 160 95 80 -49,9 -15,7
11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 24 301 154 125 131 -15,1 4,8
11513 ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD 184 184 184 184 192 4,4 4,4
11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 330 4 894 1 344 330 488 -63,7 47,9
11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 400 6 027 3 279 3 345 690 -79,0 -79,4
11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 670 5 762 2 213 1 090 1 140 -48,5 4,6
11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 680 1 630 1 294 1 425 1 700 31,4 19,3
11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 1 100 2 524 2 050 2 524 2 620 27,8 3,8
11528 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M M 1 356 3 122 1 944 1 356 2 620 34,8 93,3
115311 ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 500L/MIN VÝŠKY DO 20M HOD 94 500 229 94 98 -57,3 4,3
12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 31 624 98 49 51 -48,0 4,1
121102 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM M3 63 63 63 63 66 4,8 4,8
121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3 656 721 677 656 80 -88,2 -87,8
12110B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA M3KM 10 10 10 10 14 45,5 45,5
12190 PŘEVRSTVENÍ ORNICE M3 10 51 28 22 54 94,2 140,6
12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 48 776 206 115 120 -41,8 4,4
122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 112 112 112 112 120 7,1 7,1
122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 353 353 353 353 377 6,8 6,8
12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 48 645 183 164 171 -6,5 4,3
12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 85 516 307 366 381 24,2 4,1
12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3 260 894 384 297 514 34,0 73,3
12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 67 712 207 120 125 -39,7 4,2
124731 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 120 120 120 120 125 4,2 4,2
12483 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II M3 280 280 280 280 282 0,6 0,6
12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 6 1 300 127 136 89 -30,0 -34,6
125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 87 87 87 87 89 2,3 2,3
125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 136 136 136 136 146 7,4 7,4
125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 456 456 456 456 331 -27,5 -27,5
12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II M3 193 420 269 193 207 -22,9 7,3
125938 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ III S ODVOZEM DO 20KM M3 862 862 862 862 637 -26,1 -26,1
12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3 65 350 148 133 176 18,8 32,1
12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3 252 417 307 252 279 -9,2 10,6
12841 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II M3 944 944 944 944 778 -17,6 -17,6
12843 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II M3 73 125 120 123 129 7,2 4,9
12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3 861 1 442 1 128 1 104 1 620 43,6 46,7
12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3 75 209 147 154 160 8,8 3,9
12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3 362 482 432 451 309 -28,4 -31,5
12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 40 40 40 40 1 -97,5 -97,5
12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 114 614 341 342 406 19,2 18,6
12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 38 262 153 135 40 -73,9 -70,4
12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 44 154 94 74 76 -19,2 2,7
12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 235 485 368 369 306 -16,8 -17,0
12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 79 180 120 108 89 -25,9 -17,8
12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 92 482 228 241 120 -47,5 -50,2
12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M 112 208 158 156 160 1,4 2,6
12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 208 385 267 208 328 22,8 57,6
12950 ČIŠTĚNÍ NÁDRŽÍ A RYBNÍKŮ OD NÁNOSŮ M3 415 415 415 415 433 4,3 4,3
12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 245 2 090 1 112 967 2 180 96,0 125,5
12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET KUS 615 2 280 1 065 682 544 -48,9 -20,3
12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 266 1 725 751 456 433 -42,3 -4,9
12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 20 97 54 58 87 61,8 49,7
129945 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 59 173 92 68 184 100,6 168,8
129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 67 413 172 165 288 67,5 74,6
129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 76 340 178 88 379 113,2 329,9
129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 86 559 344 380 485 40,9 27,6
12996 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 104 745 410 503 577 40,7 14,8
129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM M 460 460 460 460 678 47,5 47,5
129972 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM M 318 750 590 646 771 30,7 19,4
13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 60 2 363 271 203 212 -21,7 4,4
131731 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 198 198 198 198 212 7,1 7,1
131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 983 1 366 1 133 1 093 272 -76,0 -75,1
131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 1 201 1 213 1 209 1 213 311 -74,3 -74,4
131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 112 432 219 112 462 111,2 311,7
13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 69 733 394 347 362 -8,1 4,3
13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 574 1 648 972 986 1 003 3,2 1,7
131934 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3 1 095 1 095 1 095 1 095 1 070 -2,3 -2,3
131938 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 1 407 1 407 1 407 1 407 1 390 -1,2 -1,2
13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 102 2 174 376 246 256 -31,9 4,1
132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 1 098 1 098 1 098 1 098 256 -76,7 -76,7
132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 1 482 1 667 1 621 1 667 309 -80,9 -81,5
132735 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 1 137 1 213 1 175 1 175 340 -71,1 -71,1
132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 112 542 358 453 472 31,9 4,2
13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 160 1 394 730 888 925 26,7 4,2
13293 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III M3 653 2 068 1 112 838 1 410 26,8 68,3
13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 286 1 437 630 589 614 -2,6 4,2
133731 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 574 574 574 574 614 7,0 7,0
13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3 615 1 180 894 1 030 1 070 19,7 3,9
13673 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I M3 1 650 1 650 1 650 1 650 1 560 -5,5 -5,5
13683 VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II M3 3 560 3 560 3 560 3 560 3 560 0,0 0,0
13783 VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. II M3 3 120 3 120 3 120 3 120 3 250 4,2 4,2
141145 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 6 445 8 073 7 259 7 259 10 600 46,0 46,0
141146 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 400MM M 2 576 2 576 2 576 2 576 11 400 342,6 342,6
141157 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 500MM M 12 000 18 197 15 749 17 050 12 500 -20,6 -26,7
141158 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 600MM M 23 033 23 033 23 033 23 033 23 000 -0,1 -0,1
141171 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 1000MM M 39 600 39 600 39 600 39 600 41 300 4,3 4,3
141172 PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 1200MM M 53 622 53 622 53 622 53 622 46 000 -14,2 -14,2
14118 PROTLAČOVÁNÍ OCEL POTRUBÍ DN DO 1600MM M 55 100 55 100 55 100 55 100 57 500 4,4 4,4
141245 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 300MM M 15 900 15 900 15 900 15 900 16 600 4,4 4,4
14126 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 800MM M 43 300 43 300 43 300 43 300 45 100 4,2 4,2
141271 PROTLAČOVÁNÍ BETON POTRUBÍ DN DO 1000MM M 43 700 43 700 43 700 43 700 56 000 28,2 28,2
14173 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 1 800 2 780 2 158 1 925 2 800 29,7 45,5
141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 1 800 2 780 2 129 2 014 2 400 12,8 19,2
142311 RAŽENÍ ŠTOL TECHNOL TŘ.3 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN DOVRCHNĚ M3 1 780 1 780 1 780 1 780 1 850 3,9 3,9
142411 RAŽENÍ ŠTOL TECHNOL TŘ.4 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN DOVRCHNĚ M3 2 330 2 330 2 330 2 330 2 430 4,3 4,3
143312 RAŽENÍ ŠACHET TECHNOL TŘ.3 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN ÚPADNĚ M3 1 880 1 880 1 880 1 880 1 960 4,3 4,3
149232 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI DOVRCH RAŽBĚ TT 2 PŘÍTOK VODY DO 30L/S M3 153 153 153 153 159 3,9 3,9
149331 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI DOVRCH RAŽBĚ TT 3 PŘÍTOK VODY DO 5L/S M3 158 158 158 158 164 3,8 3,8
149341 PŘÍP ZA HOR MOKR PŘI ÚPADNÍ RAŽBĚ TT 3 PŘÍTOK VODY DO 5L/S M3 194 194 194 194 203 4,6 4,6
15232 ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU ŠTOL Z DŮLNÍ OCEL VÝZTUŽE "K" V HOR MOKRÉ T 40 100 40 100 40 100 40 100 41 800 4,2 4,2
15321 ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU ŠACHET Z OCEL VÁLCOVANÝCH PROF V HOR SUCHÉ T 35 800 35 800 35 800 35 800 37 300 4,2 4,2
15322 ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU ŠACHET Z OCEL VÁLCOVANÝCH PROF V HOR MOKRÉ T 35 800 35 800 35 800 35 800 37 300 4,2 4,2
16111 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA DOPRAVNÍ VÝŠKU DO 50M M3 681 681 681 681 710 4,3 4,3
16120 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY NA POVRCHU M3 177 327 203 177 184 -9,2 4,0
16131 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ RUBANINY V PODZEMÍ PŘES 50 DO 500M M3 226 226 226 226 235 4,0 4,0
16231 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI V PODZEMÍ PŘES 50 DO 500M M3 147 147 147 147 153 4,1 4,1
17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 36 538 235 345 58 -75,4 -83,2
171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 53 345 113 53 58 -48,8 9,4
171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS M3 57 76 63 59 62 -2,1 5,7
171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 67 273 188 206 72 -61,7 -65,1
17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 234 345 281 272 360 28,3 32,5
171111 ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS M3 59 59 59 59 391 566,4 566,4
17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 755 26 16 16 -37,8 0,0
17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 105 771 310 387 109 -64,9 -71,8
171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 107 191 119 107 109 -8,3 2,4
17131 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 377 377 377 377 403 6,9 6,9
17160 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 104 104 104 104 85 -18,3 -18,3
17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM M3 36 72 61 70 75 22,3 7,1
17171 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 176 641 301 194 369 22,4 90,0
17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 246 1 030 541 524 541 0,0 3,3
17191 VYLEHČENÝ NÁSYP Z LEHKÉHO KERAMICKÉHO KAMENIVA (LKK) M3 1 863 1 863 1 863 1 863 1 480 -20,6 -20,6
17210 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 768 768 768 768 216 -71,9 -71,9
17250 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 717 4 543 1 367 736 767 -43,9 4,2
17280 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 766 792 787 792 625 -20,6 -21,1
17290 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 173 173 173 173 184 6,4 6,4
17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 172 607 290 237 196 -32,3 -17,2
173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 261 346 340 346 216 -36,4 -37,6
17320 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 135 239 222 239 144 -35,1 -39,8
17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 527 1 500 820 684 708 -13,6 3,5
17390 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 543 543 543 543 582 7,2 7,2
17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 55 1 276 158 105 109 -31,1 3,8
17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 299 460 412 445 53 -87,2 -88,1
17451 ZÁSYP JAM A RÝH ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 856 856 856 856 328 -61,7 -61,7
17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3 487 487 487 487 100 -79,5 -79,5
17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 254 1 190 692 660 625 -9,7 -5,3
17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 96 96 96 96 100 4,2 4,2
17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 188 1 300 411 268 201 -51,1 -24,9
17561 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH M3 355 364 360 360 379 5,4 5,4
17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 420 1 445 810 720 750 -7,4 4,2
17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT M3 223 286 255 255 298 17,0 17,0
17660 VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3 453 453 453 453 485 7,1 7,1
17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 702 2 629 1 107 1 030 1 070 -3,3 3,9
17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 235 363 278 235 151 -45,7 -35,8
17720 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN BEZ ZHUT M3 258 279 269 269 161 -40,1 -40,1
17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 154 1 057 413 386 402 -2,6 4,2
17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH M3 747 1 328 1 037 1 037 424 -59,1 -59,1
17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 558 1 057 724 558 631 -12,9 13,1
17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3 238 381 324 381 241 -25,6 -36,8
18010 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 21 396 271 396 57 -78,9 -85,6
18020 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 3 38 25 35 32 28,3 -7,3
18030 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY LESNÍCH PLOCH M2 6 6 6 6 43 570,8 570,8
18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2 3 37 22 21 21 -5,1 -1,4
18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 7 459 25 13 13 -49,0 0,0
18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 15 66 44 52 21 -52,7 -59,6
18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 6 475 16 6 6 -62,9 0,0
18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 13 46 23 20 21 -9,0 5,0
18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 5 362 92 45 21 -77,2 -53,3
18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 7 25 11 7 43 286,9 509,9
18216 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M M2 7 7 7 7 67 850,4 850,4
18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 60 679 186 202 216 16,3 6,7
18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 15 61 33 22 23 -30,4 4,6
18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 31 160 40 31 32 -19,7 3,2
18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 39 240 104 74 43 -58,8 -42,2
18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 90 90 90 90 57 -36,9 -36,9
18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2 148 148 148 148 102 -31,0 -31,0
18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 4 305 127 159 166 30,4 4,4
18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 10 39 24 22 15 -37,8 -30,8
18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 15 385 46 22 23 -49,5 4,6
18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 19 500 148 93 32 -78,3 -65,4
18235 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M M2 57 352 119 71 76 -36,3 7,0
18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 7 342 21 14 14 -32,0 0,0
18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 7 29 18 17 17 -3,9 0,0
18243 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU M2 12 116 21 12 25 16,6 103,3
18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 69 69 69 69 133 92,8 92,8
18246 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE M2 139 295 217 217 145 -33,2 -33,2
18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 1 76 5 4 4 -17,9 0,0
18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 11 28 18 17 15 -14,4 -10,3
18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2 3 13 9 10 10 6,6 5,3
183311 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY M2 1 29 8 6 10 19,6 78,6
183312 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ M2 4 10 9 10 10 17,3 0,0
18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 1 7 2 2 2 -11,0 0,0
183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 1 6 3 3 3 17,3 0,0
18461 MULČOVÁNÍ M2 28 224 93 85 78 -15,7 -8,2
18462 OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ M2 10 10 10 10 10 0,0 0,0
18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2 5 25 14 19 21 47,5 10,5
18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS 31 108 62 49 32 -48,4 -34,9
184721 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ KMENE D DO 50CM KUS 1 344 3 955 2 650 2 650 1 470 -44,5 -44,5
18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 199 365 288 297 282 -2,1 -5,1
184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 43 66 58 65 106 83,0 63,0
184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 43 213 64 43 75 16,3 75,4
184B11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M KUS 752 752 752 752 803 6,8 6,8
184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 492 2 459 888 492 952 7,2 93,6
184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 1 040 2 375 1 708 1 708 1 080 -36,8 -36,8
184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 1 230 4 684 2 945 3 310 1 290 -56,2 -61,0
184B15 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 1 510 3 968 2 288 1 510 1 600 -30,1 6,0
184B16 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M KUS 2 510 2 510 2 510 2 510 2 580 2,8 2,8
184B22 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M KUS 240 1 900 1 070 1 070 994 -7,1 -7,1
184B24 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 2 459 2 459 2 459 2 459 1 360 -44,7 -44,7
184D11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS 190 3 793 861 275 449 -47,9 63,0
184D14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 1,5M KUS 1 650 1 650 1 650 1 650 803 -51,3 -51,3
184D21 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS 550 550 550 550 492 -10,6 -10,6
184D26 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH V KONTEJNERU VÝŠKY KMENE PŘES 1,75M KUS 5 175 5 175 5 175 5 175 1 870 -63,9 -63,9
184E1 PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS 124 138 127 124 193 52,2 55,7
18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ M2 30 30 30 30 25 -17,9 -17,9
18520 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ M2 3 55 32 29 30 -5,3 3,5
18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 115 903 341 275 402 17,9 46,0
18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3 3 76 48 49 51 5,9 4,1
21151 SANAČNÍ ŽEBRA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 021 1 021 1 021 1 021 917 -10,2 -10,2
21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 587 953 762 694 724 -4,9 4,3
21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 21 106 41 38 50 20,7 32,9
212015 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 80MM, RÝHA TŘ I M 150 150 150 150 187 24,8 24,8
212025 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 156 196 183 191 205 11,8 7,3
212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 253 816 534 534 264 -50,6 -50,6
212036 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 898 898 898 898 320 -64,4 -64,4
21204 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM M 428 428 428 428 446 4,2 4,2
21252 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DRENÁŽ DN DO 100MM M 260 260 260 260 279 7,3 7,3
212525 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 249 249 249 249 266 6,8 6,8
212615 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RÝHA TŘ I M 232 232 232 232 242 4,3 4,3
21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 273 641 466 431 285 -38,8 -33,8
212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 253 414 292 260 271 -7,3 4,2
212626 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ II M 386 386 386 386 413 7,0 7,0
21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 225 1 376 605 564 325 -46,3 -42,4
212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 240 886 457 395 309 -32,4 -21,8
212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 443 1 435 835 670 473 -43,4 -29,4
212637 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III M 634 1 644 944 814 890 -5,7 9,4
21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 354 1 400 662 592 378 -42,9 -36,2
212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 336 2 047 557 345 360 -35,3 4,4
212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M 518 531 526 531 553 5,2 4,1
212647 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ III M 904 904 904 904 948 4,9 4,9
21265 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM M 637 689 663 663 1 040 56,8 56,8
21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2 086 22 507 6 542 2 520 2 630 -59,8 4,4
21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 168 234 211 77 968 69 447 81 500 4,5 17,4
21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 32 216 49 37 56 13,6 51,4
21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ M2 56 56 56 56 179 219,9 219,9
21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2 163 439 309 275 410 32,6 49,0
21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 390 879 493 415 724 47,0 74,5
21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 465 1 372 770 790 850 10,4 7,6
21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 480 1 286 733 790 668 -8,9 -15,5
21457 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 463 914 722 756 482 -33,3 -36,3
21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 33 106 58 48 71 22,8 47,9
21566 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M M2 145 145 145 145 151 4,1 4,1
215662 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 1,5% HL DO 0,5M M2 170 170 170 170 177 4,1 4,1
215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 87 224 100 87 198 98,5 126,8
22431 PILOTY Z PROST BETONU M3 3 237 3 237 3 237 3 237 3 880 19,9 19,9
224314 PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 3 720 3 720 3 720 3 720 3 880 4,3 4,3
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 2 323 5 760 3 323 3 430 3 670 10,5 7,0
224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 2 760 4 800 3 767 3 680 3 830 1,7 4,1
224326 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 4 240 4 240 4 240 4 240 4 420 4,3 4,3
22436 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI T 28 200 28 200 28 200 28 200 29 400 4,3 4,3
224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 23 100 40 230 26 805 27 252 28 800 7,4 5,7
224367 VÝZTUŽ PILOT TUHÁ T 25 600 38 750 26 331 25 600 27 400 4,1 7,0
22452 PILOTY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 133 133 133 133 994 648,9 648,9
22457 PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 569 975 648 592 813 25,4 37,4
22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 26 538 40 035 33 286 33 286 29 900 -10,2 -10,2
22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 885 885 885 885 364 -58,9 -58,9
22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 12 917 76 843 48 813 51 944 24 400 -50,0 -53,0
22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 920 920 920 920 4 920 434,8 434,8
22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 267 1 292 803 920 279 -65,3 -69,7
227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 741 3 182 2 053 2 144 1 810 -11,8 -15,6
227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 1 389 2 801 2 087 2 080 2 270 8,8 9,1
227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M 2 600 2 600 2 600 2 600 2 710 4,2 4,2
228122 ODBOURÁNÍ PILOT ZE ŽELEZOBET DÍLCŮ M3 4 700 4 700 4 700 4 700 5 040 7,2 7,2
228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 484 4 104 2 294 2 294 505 -78,0 -78,0
23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST) T 21 400 35 160 22 597 21 400 22 900 1,3 7,0
23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2 2 670 4 613 3 044 2 670 2 790 -8,3 4,5
23118 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (KUBATURA) M3 22 500 22 500 22 500 22 500 24 100 7,1 7,1
23217 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 14 993 56 305 28 104 17 400 18 100 -35,6 4,0
23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 1 250 13 680 3 312 2 615 2 220 -33,0 -15,1
23417 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST) T 16 300 16 500 16 433 16 500 17 200 4,7 4,2
23418 ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (KUBATURA) M3 8 580 8 680 8 630 8 630 9 050 4,9 4,9
23418A ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 460 460 460 460 905 96,7 96,7
23668 TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNÉ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ M3 756 756 756 756 770 1,9 1,9
237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST) T 4 180 9 131 5 673 5 720 6 120 7,9 7,0
237172 ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ M 635 787 755 767 820 8,7 6,9
23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2 581 1 820 828 719 749 -9,5 4,2
23718 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (KUBATURA) M3 13 300 13 500 13 400 13 400 14 100 5,2 5,2
23718A VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (PLOCHA) M2 155 155 155 155 1 050 576,3 576,3
239325 PODZEMNÍ STĚNY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5 640 5 640 5 640 5 640 5 880 4,3 4,3
239365 VÝZTUŽ PODZEM STĚN Z OCELI 10505, B500B T 35 300 35 300 35 300 35 300 36 800 4,3 4,3
23968 TĚSNĚNÍ PODZEMNÍCH STĚN ZE ZEMIN M3 1 880 1 880 1 880 1 880 1 960 4,3 4,3
23994 PODZEMNÍ STĚNY Z KOVU T 30 300 30 300 30 300 30 300 31 600 4,3 4,3
24211 PLÁŠŤ STUDNY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 1 667 8 850 7 054 8 850 9 470 34,2 7,0
24350 ÚPRAVA DNA STUDNY Z KAMENIVA M3 677 677 677 677 724 6,9 6,9
24512 KRYCÍ DESKA STUDNY Z DÍLCŮ ZE ŽELEZOBETONU M3 21 344 21 344 21 344 21 344 6 370 -70,2 -70,2
24750 OBSYP STUDNY Z KAMENIVA M3 718 718 718 718 768 7,0 7,0
261112 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I NA POVRCHU D DO 16MM M 377 868 623 623 353 -43,3 -43,3
261113 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 25MM M 386 386 386 386 402 4,2 4,2
261114 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ I D DO 35MM M 471 816 701 816 505 -28,0 -38,2
261116 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO 80MM M 963 963 963 963 1 003 4,2 4,2
26113 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM M 1 210 2 081 1 640 1 446 1 260 -23,2 -12,9
26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM M 1 650 1 650 1 650 1 650 1 460 -11,5 -11,5
26115 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 300MM M 2 200 3 110 2 655 2 655 1 710 -35,6 -35,6
26122 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 100MM M 1 629 2 152 1 803 1 629 1 100 -39,0 -32,5
26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM M 1 453 2 046 1 749 1 749 1 260 -28,0 -28,0
26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM M 1 410 1 650 1 530 1 530 1 470 -3,9 -3,9
26125 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM M 1 553 2 200 1 876 1 876 1 730 -7,8 -7,8
261314 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ III NA POVRCHU D DO 35MM M 1 062 1 062 1 062 1 062 834 -21,5 -21,5
261316 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM M 1 280 1 280 1 280 1 280 1 340 4,7 4,7
26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM M 1 650 1 690 1 670 1 670 1 760 5,4 5,4
26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM M 2 200 2 200 2 200 2 200 2 160 -1,8 -1,8
26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM M 2 230 3 876 3 053 3 053 2 320 -24,0 -24,0
261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM M 447 1 214 831 831 1 090 31,2 31,2
261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M 590 1 834 1 212 1 212 1 310 8,1 8,1
261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 246 1 629 710 246 1 510 112,5 515,0
261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM M 2 506 3 181 2 844 2 844 2 410 -15,3 -15,3
26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM M 3 277 3 277 3 277 3 277 2 820 -14,0 -14,0
26153 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM M 2 275 3 090 2 818 3 090 3 220 14,3 4,2
26154 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM M 4 786 6 211 5 760 6 022 3 620 -37,2 -39,9
26155 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM M 228 11 373 5 800 5 800 4 240 -26,9 -26,9
261614 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 35MM M 2 030 2 030 2 030 2 030 2 120 4,4 4,4
26163 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 150MM M 3 670 3 670 3 670 3 670 3 820 4,1 4,1
26164 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM M 4 150 9 664 5 529 4 150 4 330 -21,7 4,3
261713 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 25MM M 549 549 549 549 402 -26,8 -26,8
261714 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I A II NA POVRCHU D DO 35MM M 530 2 238 1 236 801 505 -59,1 -36,9
26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M 1 250 2 651 1 797 1 644 1 310 -27,1 -20,3
26174 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM M 1 400 2 293 1 942 2 038 1 460 -24,8 -28,4
26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M 1 640 1 744 1 692 1 692 1 710 1,1 1,1
26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM M 1 980 1 980 1 980 1 980 2 070 4,6 4,6
261916 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 80MM M 2 500 2 500 2 500 2 500 2 610 4,4 4,4
26193 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 150MM M 1 744 3 250 2 497 2 497 3 390 35,8 35,8
26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M 2 084 3 860 2 972 2 972 4 020 35,3 35,3
263114 VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D DO 35MM M 723 1 062 893 893 678 -24,0 -24,0
264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 655 1 919 1 473 1 845 683 -53,6 -63,0
264116 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 400MM M 1 604 1 777 1 690 1 690 904 -46,5 -46,5
264127 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 500MM M 2 072 2 155 2 114 2 114 1 090 -48,4 -48,4
264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 790 1 170 1 094 1 170 1 250 14,3 6,8
264130 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 800MM M 1 378 1 738 1 476 1 394 1 510 2,3 8,3
264139 VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM M 1 080 1 080 1 080 1 080 1 410 30,6 30,6
264141 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1000MM M 1 980 2 727 2 172 2 030 2 120 -2,4 4,4
264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM M 2 300 6 187 2 892 2 641 2 460 -14,9 -6,9
264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M 1 643 1 643 1 643 1 643 815 -50,4 -50,4
264216 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM M 1 230 1 230 1 230 1 230 1 290 4,9 4,9
264228 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 600MM M 1 178 4 593 1 859 1 530 1 630 -12,3 6,5
264230 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM M 1 254 2 145 1 785 1 870 2 000 12,1 7,0
264239 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM M 1 120 1 120 1 120 1 120 1 810 61,6 61,6
264241 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM M 2 121 3 011 2 564 2 540 2 720 6,1 7,1
264242 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM M 3 010 3 154 3 077 3 090 3 220 4,7 4,2
264328 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM M 2 020 2 020 2 020 2 020 2 160 6,9 6,9
264330 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM M 2 250 2 574 2 412 2 412 2 410 -0,1 -0,1
264339 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 700MM M 1 180 1 180 1 180 1 180 2 320 96,6 96,6
264341 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM M 2 820 3 810 2 896 2 820 3 010 4,0 6,7
264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM M 3 254 3 470 3 357 3 333 3 620 7,8 8,6
264428 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 600MM M 5 050 5 050 5 050 5 050 3 910 -22,6 -22,6
264439 VRTY PRO PILOTY TŘ IV D DO 700MM M 1 360 1 360 1 360 1 360 4 620 239,7 239,7
264441 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM M 2 121 6 490 5 034 6 490 6 760 34,3 4,2
264641 VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 1000MM M 2 121 2 121 2 121 2 121 14 100 564,6 564,6
264715 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 300MM M 805 805 805 805 839 4,2 4,2
264728 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM M 756 756 756 756 1 520 101,1 101,1
264730 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM M 1 408 1 760 1 584 1 584 1 830 15,5 15,5
264739 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 700MM M 1 640 1 640 1 640 1 640 1 710 4,3 4,3
264741 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM M 2 382 2 655 2 498 2 477 2 550 2,1 3,0
264742 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1200MM M 2 655 3 154 2 821 2 655 3 060 8,5 15,3
264753 VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1400MM M 2 477 2 477 2 477 2 477 3 530 42,5 42,5
264830 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 800MM M 1 509 3 560 3 150 3 560 3 710 17,8 4,2
264839 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 700MM M 3 360 3 360 3 360 3 360 3 510 4,5 4,5
264841 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1000MM M 2 735 2 735 2 735 2 735 4 680 71,1 71,1
264842 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM M 2 735 2 735 2 735 2 735 5 560 103,3 103,3
264941 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1000MM M 2 985 2 985 2 985 2 985 14 100 372,4 372,4
264942 VRTY PRO PILOTY TŘ. V-VI D DO 1200MM M 2 985 2 985 2 985 2 985 16 100 439,4 439,4
26613 VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMÍ DO 12M TŘ I D DO 150MM M 1 860 1 860 1 860 1 860 1 015 -45,4 -45,4
26712 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ I TL DO 600MM M3 7 610 7 610 7 610 7 610 7 940 4,3 4,3
26713 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ I TL DO 800MM M3 10 900 10 900 10 900 10 900 11 400 4,6 4,6
26722 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ II TL DO 600MM M3 15 800 15 800 15 800 15 800 16 400 3,8 3,8
26723 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ II TL DO 800MM M3 10 400 10 400 10 400 10 400 10 800 3,9 3,9
26732 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ III TL DO 600MM M3 26 200 26 200 26 200 26 200 27 300 4,2 4,2
26733 HLOUB RÝH PRO PODZEM STĚNY TŘ III TL DO 800MM M3 26 200 26 200 26 200 26 200 27 300 4,2 4,2
26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM M 183 683 351 328 342 -2,6 4,3
27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 680 1 749 1 052 1 018 793 -24,6 -22,1
27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 664 1 309 1 021 948 692 -32,2 -27,0
27211 ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 25 475 25 475 25 475 25 475 6 370 -75,0 -75,0
272123 ZÁKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C16/20 M3 3 200 3 200 3 200 3 200 7 810 144,1 144,1
27227 ZÁKLADY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 3 820 3 820 3 820 3 820 3 980 4,2 4,2
27231 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 2 950 12 100 5 247 5 420 3 160 -39,8 -41,7
272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 2 410 4 175 3 045 2 910 2 990 -1,8 2,8
272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2 501 25 206 3 872 3 280 3 420 -11,7 4,3
272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 360 18 008 6 000 5 215 3 600 -40,0 -31,0
27232 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU M3 3 210 10 210 8 460 10 210 3 340 -60,5 -67,3
272323 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 M3 2 970 2 970 2 970 2 970 3 090 4,0 4,0
272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2 700 10 539 4 296 3 560 3 710 -13,6 4,2
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3 219 18 473 5 617 4 650 4 000 -28,8 -14,0
272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 21 650 47 775 27 177 25 300 26 200 -3,6 3,6
272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 10 600 46 291 26 242 23 798 22 900 -12,7 -3,8
272368 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ T 26 300 44 734 27 068 26 300 27 400 1,2 4,2
27512 HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 5 335 5 335 5 335 5 335 9 950 86,5 86,5
281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 5 670 5 820 5 693 5 670 6 070 6,6 7,1
281611 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 13 700 13 700 13 700 13 700 14 300 4,4 4,4
281612 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV V PODZEMÍ M3 15 300 15 300 15 300 15 300 15 900 3,9 3,9
281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3 20 800 20 800 20 800 20 800 21 700 4,3 4,3
282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU M3 16 200 16 200 16 200 16 200 16 900 4,3 4,3
284653 SVORNÍKY OCEL MALTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 2,5M ÚNOS DO 150KN KUS 1 024 1 085 1 070 1 085 593 -44,6 -45,3
285361 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M KUS 604 6 214 3 215 4 116 3 910 21,6 -5,0
285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M KUS 13 128 13 128 13 128 13 128 4 620 -64,8 -64,8
285364 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 5 790 5 790 5 790 5 790 6 030 4,2 4,2
285366 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 8 817 8 817 8 817 8 817 7 440 -15,6 -15,6
285368 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 12 825 13 775 13 142 12 825 8 860 -32,6 -30,9
285369 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE M 618 618 618 618 705 14,2 14,2
285374 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS 68 123 68 123 68 123 68 123 9 500 -86,1 -86,1
285376 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M KUS 9 033 9 033 9 033 9 033 12 600 39,5 39,5
285377 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 9M KUS 13 700 13 700 13 700 13 700 14 300 4,4 4,4
285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 8 800 58 126 29 052 15 658 15 800 -45,6 0,9
285379 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 385 1 816 1 015 880 1 580 55,6 79,6
285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 131 483 232 195 251 8,3 28,7
285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 51 555 314 321 326 3,7 1,4
285393 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ KUS 325 440 383 383 379 -1,0 -1,0
285394 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ KUS 84 1 167 896 1 167 470 -47,5 -59,7
286411 KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 50KN KUS 324 324 324 324 338 4,3 4,3
286412 KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 100KN KUS 421 941 681 681 394 -42,1 -42,1
286542 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 6M ÚNOS DO 100KN KUS 641 641 641 641 668 4,2 4,2
286584 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 10M ÚNOS DO 200KN KUS 1 660 1 660 1 660 1 660 1 730 4,2 4,2
286613 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 3M ÚNOS DO 150KN KUS 1 085 1 085 1 085 1 085 329 -69,7 -69,7
286633 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ SN V PODZEMÍ DÉLKY DO 5M ÚNOS DO 150KN KUS 884 884 884 884 461 -47,9 -47,9
288371 TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 16M NA POVRCHU M3 4 001 4 001 4 001 4 001 9 870 146,7 146,7
288381 TRYSK INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 18M NA POVRCHU M3 9 470 9 470 9 470 9 470 9 870 4,2 4,2
28931 STŘÍKANÝ BETON M3 7 811 13 216 11 201 12 431 6 370 -43,1 -48,8
289313 STŘÍKANÝ BETON DO C16/20 M3 6 110 6 110 6 110 6 110 6 370 4,3 4,3
28931a STŘÍKANÝ BETON DO C20/25 M3 11 348 20 983 16 166 16 166 6 480 -59,9 -59,9
28932 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON M3 45 209 45 209 45 209 45 209 6 680 -85,2 -85,2
289323 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C16/20 M3 6 780 6 780 6 780 6 780 7 060 4,1 4,1
289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 7 640 7 640 7 640 7 640 7 970 4,3 4,3
289325 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 9 750 9 750 9 750 9 750 10 170 4,3 4,3
289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 27 669 47 735 32 467 28 800 30 000 -7,6 4,2
289368 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU ZE SVAŘ SÍTÍ T 30 300 30 300 30 300 30 300 31 600 4,3 4,3
28991 ZEMNÍ HŘEBY M 16 615 316 316 641 103,2 103,2
28994 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN) M2 321 930 818 930 282 -65,5 -69,7
289941 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM M2 2 614 2 614 2 614 2 614 1 500 -42,6 -42,6
28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 159 294 253 276 315 24,3 14,1
28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 124 278 231 238 248 7,6 4,2
28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 29 297 73 67 72 -1,1 7,5
289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 35 260 73 69 72 -0,8 4,4
289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 107 234 154 144 140 -9,0 -2,9
289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 100 269 189 197 140 -25,8 -28,8
28997a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 100G/M2 M2 79 107 85 82 53 -37,9 -35,3
28997b OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2 M2 83 83 83 83 54 -35,0 -35,0
28997c OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 88 88 88 88 61 -30,6 -30,6
28997f OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 111 111 111 111 85 -23,2 -23,2
28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 45 312 150 106 99 -34,0 -6,3
311212 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3 6 547 6 547 6 547 6 547 2 980 -54,5 -54,5
31123 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3 4 160 4 160 4 160 4 160 4 340 4,3 4,3
31127 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 3 820 3 820 3 820 3 820 3 980 4,2 4,2
311324 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 10 918 10 918 10 918 10 918 6 370 -41,7 -41,7
311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 6 230 12 387 9 308 9 308 6 500 -30,2 -30,2
311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 31 800 34 481 33 141 33 141 33 100 -0,1 -0,1
311368 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL ZE SVAŘ SÍTÍ T 44 734 44 734 44 734 44 734 29 400 -34,3 -34,3
317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3 15 418 26 400 24 831 26 400 27 600 11,2 4,6
31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 102 420 145 125 135 -6,8 8,0
31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3 6 020 6 020 6 020 6 020 6 270 4,2 4,2
31732 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU M3 15 266 15 640 15 359 15 266 6 880 -55,2 -54,9
317324 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 13 205 13 205 13 205 13 205 9 570 -27,5 -27,5
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6 640 41 857 13 432 10 842 9 770 -27,3 -9,9
317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 9 840 18 470 15 147 15 640 10 260 -32,3 -34,4
317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 23 000 40 651 27 410 26 689 26 600 -3,0 -0,3
317366 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T 38 178 38 178 38 178 38 178 27 400 -28,2 -28,2
31811 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON M3 7 493 7 493 7 493 7 493 6 880 -8,2 -8,2
31894 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z KOVU T 118 216 118 216 118 216 118 216 66 400 -43,8 -43,8
318952 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ ZE DŘEVA TVRDÉHO M3 7 374 7 374 7 374 7 374 17 600 138,7 138,7
325212 ZDI PŘEHRADNÍ Z KAMENE NA MC M3 4 550 4 550 4 550 4 550 4 740 4,2 4,2
325325 ZDI PŘEHRADNÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6 870 6 870 6 870 6 870 7 170 4,4 4,4
32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 5 960 5 960 5 960 5 960 6 370 6,9 6,9
327115 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 8 015 8 015 8 015 8 015 7 060 -11,9 -11,9
32712 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 3 883 3 883 3 883 3 883 11 700 201,3 201,3
327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 12 000 12 000 12 000 12 000 12 500 4,2 4,2
327126 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C40/50 M3 12 400 12 400 12 400 12 400 13 000 4,8 4,8
327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4 200 4 200 4 200 4 200 4 340 3,3 3,3
327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 9 110 9 110 9 110 9 110 5 110 -43,9 -43,9
327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 2 923 3 530 3 227 3 227 3 940 22,1 22,1
327221 OBKLAD ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ M3 6 547 7 070 6 808 6 808 7 370 8,3 8,3
3272A1 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,2MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 623 7 880 5 751 5 751 3 800 -33,9 -33,9
3272A6 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6 M3 4 210 4 210 4 210 4 210 4 390 4,3 4,3
3272A7 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 768 4 206 3 914 3 768 4 070 4,0 8,0
3272A8 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC M3 4 318 5 692 5 005 5 005 4 380 -12,5 -12,5
327314 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 6 502 6 502 6 502 6 502 4 570 -29,7 -29,7
327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 630 9 406 6 512 5 692 4 820 -26,0 -15,3
327324 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 5 210 5 210 5 210 5 210 5 560 6,7 6,7
327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 3 780 12 361 5 889 5 550 5 790 -1,7 4,3
327326 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 5 710 5 710 5 710 5 710 5 950 4,2 4,2
327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 22 623 38 178 25 913 24 500 26 200 1,1 6,9
327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 22 800 22 800 22 800 22 800 23 700 4,0 4,0
327368 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE SVAŘ SÍTÍ T 23 320 23 320 23 320 23 320 25 200 8,1 8,1
32811 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ DO 2M M2 2 222 5 039 3 830 3 931 2 680 -30,0 -31,8
32812 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M M2 3 865 4 563 4 389 4 563 2 840 -35,3 -37,8
32813 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 4M - 6M M2 5 163 43 923 14 853 5 163 3 310 -77,7 -35,9
32814 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON TVAROVEK VÝŠ 6M - 8M M2 5 762 5 762 5 762 5 762 4 120 -28,5 -28,5
32823 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON PANELŮ VÝŠ 4M - 6M M2 6 770 6 770 6 770 6 770 7 050 4,1 4,1
32842 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S KAMENIVEM VÝŠ 2M - 4M M2 4 170 4 170 4 170 4 170 1 630 -60,9 -60,9
333125 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 6 418 6 418 6 418 6 418 14 500 125,9 125,9
333215 PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 4 630 4 630 4 630 4 630 4 820 4,1 4,1
3332A4 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 7 192 7 192 7 192 7 192 3 950 -45,1 -45,1
3332A7 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 3 950 3 950 3 950 3 950 4 060 2,8 2,8
3332A8 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 278 4 206 3 897 4 206 4 380 12,4 4,1
3332C8 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 470 3 470 3 470 3 470 3 620 4,3 4,3
333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 4 880 7 885 7 094 7 464 5 090 -28,3 -31,8
333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 4 540 16 164 7 659 7 012 5 390 -29,6 -23,1
333326 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 5 490 36 407 9 210 5 565 5 880 -36,2 5,7
333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 23 000 40 184 27 592 26 805 26 200 -5,0 -2,3
333366 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ T 30 447 40 184 34 428 30 875 25 200 -26,8 -18,4
333368 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAŘ SÍTÍ T 53 832 53 832 53 832 53 832 26 300 -51,1 -51,1
334125 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 10 238 10 238 10 238 10 238 16 900 65,1 65,1
33417B MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ Z OCELI S 355 T 141 806 141 806 141 806 141 806 69 900 -50,7 -50,7
334324 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 7 740 7 740 7 740 7 740 8 280 7,0 7,0
334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 6 393 15 113 8 502 8 220 8 570 0,8 4,3
334326 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 M3 7 599 17 988 9 755 8 408 8 960 -8,2 6,6
334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T 22 000 38 178 26 450 26 100 27 200 2,8 4,2
33712 SLOUPKY PROTIHLUKOVÝCH STĚN ZE ŽELEZOBETONOVÝCH DÍLCŮ M3 20 800 36 289 25 536 23 400 21 700 -15,0 -7,3
33717 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 58 200 128 800 71 750 60 000 62 500 -12,9 4,2
33794 SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU T 59 300 97 528 67 209 60 800 63 400 -5,7 4,3
33811 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON M3 20 725 20 725 20 725 20 725 15 000 -27,6 -27,6
33814 SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÝCH BETONŮ M3 21 437 21 437 21 437 21 437 11 100 -48,2 -48,2
33817A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 45 000 56 557 52 705 56 557 79 200 50,3 40,0
33817B SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ T 215 050 215 050 215 050 215 050 79 200 -63,2 -63,2
33894A SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ T 62 109 733 41 208 54 503 80 600 95,6 47,9
34216 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH M3 7 027 7 027 7 027 7 027 8 460 20,4 20,4
34223 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH M3 4 160 4 160 4 160 4 160 4 340 4,3 4,3
342324 STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C25/30 M3 4 160 4 160 4 160 4 160 4 340 4,3 4,3
342365 VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z OCELI 10505, B500B T 28 500 28 500 28 500 28 500 29 700 4,2 4,2
34623 IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 6 410 6 410 6 410 6 410 6 680 4,2 4,2
34627 IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH M3 7 360 7 360 7 360 7 360 7 670 4,2 4,2
34711 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON M2 1 847 1 847 1 847 1 847 1 810 -2,0 -2,0
34712 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M2 1 480 2 911 2 020 1 980 2 490 23,2 25,8
347125 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M2 1 444 2 480 2 101 2 200 2 350 11,9 6,8
34712a STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C20/25 M2 1 480 2 452 2 209 2 452 2 250 1,9 -8,2
34714 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z LEHKÉHO BETONU M2 1 786 2 774 2 115 1 786 2 530 19,6 41,7
34715 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT M2 2 120 3 920 2 838 2 475 2 270 -20,0 -8,3
34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH T 2 047 167 559 63 601 53 000 63 400 -0,3 19,6
34794 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z KOVU T 52 131 53 000 52 710 53 000 63 400 20,3 19,6
34796 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH M2 4 398 5 170 5 073 5 170 5 390 6,2 4,3
34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA M2 3 577 4 735 3 905 3 800 4 060 4,0 6,8
348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG 296 296 296 296 73 -75,4 -75,4
34825 PLOTOVÉ ZÍDKY Z DESEK STAVEBNÍCH M3 19 375 19 375 19 375 19 375 12 000 -38,1 -38,1
348325 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ZÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 11 129 11 129 11 129 11 129 9 870 -11,3 -11,3
348365 VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ZÍDEK Z OCELI 10505, B500B T 33 865 57 768 49 800 57 768 37 800 -24,1 -34,6
355325 STOKOVÉ ŽLABY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 8 840 8 840 8 840 8 840 7 580 -14,3 -14,3
355365 VÝZTUŽ STOK ŽLABŮ Z BETONÁŘ OCELI 10505, B500B T 32 333 32 333 32 333 32 333 34 200 5,8 5,8
381192 MOBILNÍ BUŇKY SANITÁRNÍ KUS 350 000 350 000 350 000 350 000 0 -100,0 -100,0
38211 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z DÍLCŮ BETON M3 10 200 10 200 10 200 10 200 10 600 3,9 3,9
382314 KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z PROST BET DO C25/30 M3 5 120 5 120 5 120 5 120 5 470 6,8 6,8
382365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI 10505, B500B T 25 100 25 100 25 100 25 100 26 200 4,4 4,4
382366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ Z KARI SÍTÍ T 26 300 26 300 26 300 26 300 27 400 4,2 4,2
38611 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET M3 13 650 13 650 13 650 13 650 9 570 -29,9 -29,9
386114 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ Z PROST BET DO C25/30 M3 6 502 6 502 6 502 6 502 10 500 61,5 61,5
38612 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET M3 1 400 000 4 500 000 2 028 571 1 700 000 11 000 -99,5 -99,4
386125 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C30/37 M3 13 300 745 000 653 538 745 000 13 900 -97,9 -98,1
386126 KOMPL KONSTR JÍMEK Z DÍLCŮ ZE ŽELBET DO C40/50 M3 16 462 16 462 16 462 16 462 14 200 -13,7 -13,7
38631 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET M3 5 960 5 960 5 960 5 960 6 370 6,9 6,9
386314 KOMPL KONSTR JÍMEK Z PROST BET DO C25/30 M3 2 655 6 110 4 382 4 382 6 370 45,4 45,4
386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 5 239 14 923 10 878 12 217 6 780 -37,7 -44,5
386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T 24 222 36 551 28 829 25 100 26 200 -9,1 4,4
386366 VÝZTUŽ KOMPL KONSTR JÍMEK Z KARI SÍTÍ T 26 300 32 415 29 273 31 419 27 400 -6,4 -12,8
38638 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELBET VČET VÝZT M3 8 600 8 600 8 600 8 600 8 960 4,2 4,2
386384 KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 20 471 20 471 20 471 20 471 8 960 -56,2 -56,2
386385 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 6 070 13 651 8 759 8 119 9 160 4,6 12,8
389324 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 6 672 6 672 6 672 6 672 8 640 29,5 29,5
389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 5 950 12 960 9 359 9 000 8 840 -5,5 -1,8
389326 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 6 745 8 680 7 865 8 169 9 050 15,1 10,8
389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 23 000 39 015 27 111 27 135 25 500 -5,9 -6,0
411325 STROPY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 7 750 7 750 7 750 7 750 8 080 4,3 4,3
411365 VÝZTUŽ STROPŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 28 800 28 800 28 800 28 800 30 000 4,2 4,2
41317A STROPNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Z OCELI S 235 T 27 900 27 900 27 900 27 900 29 100 4,3 4,3
417124 ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 M3 12 300 12 300 12 300 12 300 13 300 8,1 8,1
41732 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU M3 5 250 5 250 5 250 5 250 5 470 4,2 4,2
417325 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5 440 5 440 5 440 5 440 5 670 4,2 4,2
417365 VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 28 800 28 800 28 800 28 800 30 000 4,2 4,2
41794 ZTUŽUJÍCÍ PÁSY Z KOVU T 65 918 73 586 69 752 69 752 63 400 -9,1 -9,1
420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 3 220 19 204 4 734 4 058 3 450 -27,1 -15,0
420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 5 128 7 156 6 480 7 156 3 620 -44,1 -49,4
420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T 23 000 44 734 27 047 25 100 26 200 -3,1 4,4
420368 VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR ZE SVAŘ SÍTÍ T 44 734 44 734 44 734 44 734 27 400 -38,8 -38,8
421135 MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 62 144 62 144 62 144 62 144 18 500 -70,2 -70,2
421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 7 086 25 670 12 553 10 140 9 150 -27,1 -9,8
421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3 8 750 28 636 16 061 12 605 9 370 -41,7 -25,7
421335 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 M3 7 055 24 383 13 088 12 200 13 100 0,1 7,4
421336 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50 M3 10 379 12 900 12 480 12 900 13 500 8,2 4,7
42136 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI T 23 000 37 152 30 076 30 076 30 500 1,4 1,4
421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 23 000 37 152 28 784 27 572 29 100 1,1 5,5
42137 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 58 070 88 706 75 542 79 849 99 900 32,2 25,1
421373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 56 000 164 938 94 852 93 500 99 900 5,3 6,8
421374 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 97 200 97 200 97 200 97 200 99 900 2,8 2,8
421945 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z NEREZ OCELI T 598 976 598 976 598 976 598 976 370 300 -38,2 -38,2
42194A MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 235 T 174 385 174 385 174 385 174 385 61 100 -65,0 -65,0
42194B MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T 292 096 302 831 297 463 297 463 69 900 -76,5 -76,5
422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 11 200 12 350 11 775 11 775 11 700 -0,6 -0,6
422335 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 10 008 14 149 11 302 11 200 11 700 3,5 4,5
422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 10 616 14 833 11 654 11 500 12 000 3,0 4,4
422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 23 000 38 400 25 586 24 500 26 200 2,4 6,9
42237 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR PŘEDPÍNACÍ T 75 452 82 497 78 975 78 975 99 900 26,5 26,5
422373 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 54 000 95 900 71 008 59 012 99 900 40,7 69,3
422374 VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNĚJŠÍ PŘEDPJ T 76 318 529 680 378 559 529 680 99 900 -73,6 -81,1
423336 MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 15 717 15 717 15 717 15 717 14 400 -8,4 -8,4
423365 VÝZTUŽ MOSTNÍ KOMOROVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 38 400 38 400 38 400 38 400 26 200 -31,8 -31,8
423373 VÝZTUŽ MOST NOS KOMOR KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ T 85 903 110 400 94 074 85 919 99 900 6,2 16,3
424135 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C30/37 M3 62 144 62 144 62 144 62 144 22 700 -63,5 -63,5
424137 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 M3 17 923 17 923 17 923 17 923 28 200 57,3 57,3
424179 MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI JINÉ JAKOSTI T 67 207 67 207 67 207 67 207 68 400 1,8 1,8
42417B MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 T 20 000 131 310 74 193 71 073 69 900 -5,8 -1,7
42417C MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 460 T 131 310 131 310 131 310 131 310 69 900 -46,8 -46,8
424A15 SPŘAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNIČNÍ, ROZPĚTÍ DO 30M M2 26 480 26 480 26 480 26 480 14 300 -46,0 -46,0
425123 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,5M KUS 931 250 931 250 931 250 931 250 170 900 -81,7 -81,7
425231 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 232 541 232 541 232 541 232 541 188 000 -19,2 -19,2
425233 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,5M KUS 402 909 402 909 402 909 402 909 210 000 -47,9 -47,9
425235 POSUN MOST POLÍ ŠÍŘ DO 14M HMOT PŘES 400T NA VZD DO 1M KUS 402 909 402 909 402 909 402 909 105 600 -73,8 -73,8
425331 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M KUS 304 500 682 378 556 419 682 378 325 800 -41,5 -52,3
425333 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,5M KUS 1 027 630 1 027 630 1 027 630 1 027 630 347 900 -66,2 -66,2
426111 PORTÁL 1NOSNÍK 15,5M DZ DO 40M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 529 600 529 600 529 600 529 600 552 000 4,2 4,2
426141 PORTÁL 1NOS 15,5M DZ DO 40M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 382 558 513 500 460 694 513 500 416 100 -9,7 -19,0
426211 PORTÁL 1NOSNÍK 18M DZ DO 50M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 651 200 651 200 651 200 651 200 678 800 4,2 4,2
426341 PORTÁL 1NOSNÍK 22M DZ DO 35M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 564 800 564 800 564 800 564 800 588 700 4,2 4,2
426342 PORTÁL 1NOSN 22M DZ DO 35M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB MONT BEZ DOD KUS 245 963 245 963 245 963 245 963 145 100 -41,0 -41,0
426343 PORTÁL 1NOSN 22M DZ DO 35M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 173 541 173 541 173 541 173 541 99 900 -42,4 -42,4
426411 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 928 800 1 603 554 1 229 171 1 155 159 968 200 -21,2 -16,2
426423 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 147 200 147 200 147 200 147 200 153 500 4,3 4,3
426441 PORTÁL 2NOSNÍK 20M DZ DO 60M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 753 100 819 912 781 937 772 800 805 500 3,0 4,2
426511 PORTÁL 2NOSNÍK 25M DZ DO 75M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 1 363 200 1 363 200 1 363 200 1 363 200 1 421 000 4,2 4,2
426611 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 390 400 984 690 687 545 687 545 407 000 -40,8 -40,8
426612 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 OBSL LÁV EL VYB MONT BEZ DOD KUS 149 688 207 480 178 584 178 584 99 900 -44,1 -44,1
426613 POLOPORT DVOJITÝ DZ DO 20M2 OBSL LÁV EL VYB DEMONT KUS 118 440 191 100 154 770 154 770 68 000 -56,1 -56,1
426841 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 236 900 236 900 236 900 236 900 253 400 7,0 7,0
426842 POLOPORT JEDNOD DZ DO 10M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB MONT BEZ DOD KUS 88 032 88 032 88 032 88 032 63 400 -28,0 -28,0
426843 POLOPORT JEDNOD DZ DO 10M2 BEZ OBSL LÁV BEZ EL VYB DEMONT KUS 68 880 68 880 68 880 68 880 45 200 -34,4 -34,4
426911 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 OBSL LÁV EL VYB DOD A MONT KUS 680 018 680 018 680 018 680 018 416 100 -38,8 -38,8
426941 POLOPORT JEDNODUCHÝ DZ DO 25M2 BEZ LÁV BEZ EL VYB DOD A MONT KUS 329 800 689 233 480 640 365 750 352 700 -26,6 -3,6
427125 ZAKRYTÍ KANÁLŮ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 11 400 11 400 11 400 11 400 12 200 7,0 7,0
427952 ZAKRYTÍ KANÁLŮ ZE DŘEVA TVRDÉHO M3 16 500 16 500 16 500 16 500 17 600 6,7 6,7
42838 KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M 728 13 340 1 413 1 125 1 190 -15,8 5,8
42851 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 53 508 53 508 53 508 53 508 73 000 36,4 36,4
42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 53 290 68 200 63 230 68 200 97 600 54,4 43,1
42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 43 132 117 600 82 741 80 171 122 500 48,1 52,8
42854 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN KUS 56 621 180 000 150 057 175 400 187 600 25,0 7,0
42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS 17 400 34 680 23 160 17 400 14 600 -37,0 -16,1
42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS 34 680 54 960 38 741 34 680 33 400 -13,8 -3,7
42863 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS 33 747 85 524 61 474 63 313 66 800 8,7 5,5
428700 MOSTNÍ LOŽISKA KALOTOVÁ - ÚDRŽBA KUS 3 334 6 669 5 001 5 001 0 -100,0 -100,0
429178 MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 18M-20M M 102 424 102 424 102 424 102 424 98 700 -3,6 -3,6
42917A MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 22M-24M M 123 300 123 300 123 300 123 300 131 900 7,0 7,0
43111 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 11 989 29 885 21 420 20 010 10 170 -52,5 -49,2
43112 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 12 800 12 800 12 800 12 800 13 700 7,0 7,0
431124 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 M3 13 000 13 000 13 000 13 000 14 000 7,7 7,7
431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 13 700 65 028 35 202 40 076 14 300 -59,4 -64,3
43117A SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ Z OCELI S 235 T 159 222 159 222 159 222 159 222 57 800 -63,7 -63,7
431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 3 355 3 355 3 355 3 355 5 280 57,4 57,4
43131A SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25 M3 2 831 3 780 3 147 2 831 5 190 64,9 83,3
431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 11 224 11 224 11 224 11 224 5 670 -49,5 -49,5
431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 4 604 14 907 8 789 5 740 5 980 -32,0 4,2
431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 26 805 54 499 35 160 26 805 31 100 -11,6 16,0
431366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTÍ T 32 130 32 130 32 130 32 130 27 400 -14,7 -14,7
431368 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR ZE SVAŘ SÍTÍ T 26 300 26 300 26 300 26 300 27 400 4,2 4,2
434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 10 089 114 937 22 715 17 177 17 500 -23,0 1,9
43419 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 40 250 40 250 40 250 40 250 60 500 50,3 50,3
434198 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ M 932 932 932 932 348 -62,6 -62,6
434212 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 25 007 25 007 25 007 25 007 5 980 -76,1 -76,1
434314 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z PROST BETONU DO C25/30 M3 4 380 12 798 8 589 8 589 5 280 -38,5 -38,5
44118 STŘEŠNÍ VAZNÍKY Z DŘEV DÍLCŮ M3 15 600 15 600 15 600 15 600 16 200 3,9 3,9
44318 STŘEŠNÍ KROVY Z DŘEV DÍLCŮ M3 15 600 15 600 15 600 15 600 16 200 3,9 3,9
45111 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON M3 7 629 7 629 7 629 7 629 3 560 -53,3 -53,3
451125 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C30/37 M3 12 301 12 301 12 301 12 301 7 130 -42,0 -42,0
451211 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA SUCHO M3 420 1 690 1 373 1 690 1 800 31,2 6,5
45123 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z CIHEL PÁLENÝCH M3 4 624 4 624 4 624 4 624 4 340 -6,1 -6,1
45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 1 913 7 706 3 067 2 481 2 440 -20,4 -1,6
451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 1 677 3 902 2 440 2 340 2 360 -3,3 0,9
451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1 601 14 079 2 734 2 340 2 440 -10,8 4,3
451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1 891 7 695 3 520 2 814 2 660 -24,4 -5,5
451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1 933 16 756 3 237 2 720 2 840 -12,3 4,4
451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 849 4 749 3 539 3 095 3 040 -14,1 -1,8
45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 2 831 4 404 3 217 3 174 2 760 -14,2 -13,0
45132 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET M3 4 513 4 513 4 513 4 513 3 020 -33,1 -33,1
451322 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 M3 2 730 2 730 2 730 2 730 2 810 2,9 2,9
451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3 2 711 3 050 2 847 2 813 3 020 6,1 7,4
451324 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 M3 2 860 3 216 2 947 2 860 3 200 8,6 11,9
451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 4 880 4 880 4 880 4 880 3 410 -30,1 -30,1
45132A PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25 M3 2 932 3 763 3 526 3 763 3 110 -11,8 -17,4
451365 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI 10505, B500B T 28 200 38 178 33 189 33 189 29 400 -11,4 -11,4
451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T 21 000 29 435 25 702 26 300 27 400 6,6 4,2
451368 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAŘ SÍTÍ T 26 300 26 300 26 300 26 300 27 400 4,2 4,2
451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 3 666 3 666 3 666 3 666 3 640 -0,7 -0,7
451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3 3 890 7 569 4 458 3 890 3 860 -13,4 -0,8
451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 283 5 258 4 272 4 090 4 030 -5,7 -1,5
451385 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 6 169 8 569 7 369 7 369 4 250 -42,3 -42,3
45145 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ M3 3 165 9 402 6 283 6 283 3 710 -41,0 -41,0
45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ M3 112 212 112 212 112 212 112 212 108 500 -3,3 -3,3
45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 605 11 936 902 779 812 -10,0 4,2
451521 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 759 779 776 779 812 4,6 4,2
451522 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 803 803 803 803 859 7,0 7,0
451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 864 1 428 985 878 901 -8,5 2,6
45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 450 1 782 898 720 750 -16,5 4,2
451571 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,7 M3 606 1 177 864 606 631 -27,0 4,1
451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 570 570 570 570 768 34,6 34,6
45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 560 4 619 2 790 2 323 1 620 -41,9 -30,3
45168 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY M3 258 1 030 773 1 030 1 070 38,5 3,9
45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 1 650 7 549 3 163 2 793 1 840 -41,8 -34,1
45211 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3 6 532 7 629 7 607 7 629 5 390 -29,2 -29,4
45731 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON M3 2 420 2 420 2 420 2 420 2 760 14,1 14,1
457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 2 550 3 820 3 609 3 820 2 660 -26,3 -30,4
457313 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20 M3 3 693 7 217 4 886 3 784 2 760 -43,5 -27,1
457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 2 820 2 820 2 820 2 820 2 940 4,3 4,3
457315 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37 M3 3 899 3 899 3 899 3 899 3 150 -19,2 -19,2
45731A VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C20/25 M3 2 431 3 120 2 775 2 775 2 850 2,7 2,7
457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3 3 010 35 785 10 155 3 088 3 520 -65,3 14,0
45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 45 500 243 404 90 240 76 200 81 500 -9,7 7,0
457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T 28 100 40 184 32 043 28 598 30 000 -6,4 4,9
457366 VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T 21 000 43 333 33 295 35 816 24 700 -25,8 -31,0
457384 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 3 520 5 335 3 822 3 520 4 140 8,3 17,6
457385 VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 4 230 4 230 4 230 4 230 4 350 2,8 2,8
45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 74 750 183 387 142 171 183 387 81 500 -42,7 -55,6
45850 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA M3 1 291 1 291 1 291 1 291 724 -43,9 -43,9
45851 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z LOM KAMENE M3 1 291 1 291 1 291 1 291 812 -37,1 -37,1
45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 604 2 635 1 257 1 226 834 -33,7 -32,0
458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 803 1 291 940 803 859 -8,7 7,0
45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1 789 1 789 1 789 1 789 708 -60,4 -60,4
45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 833 3 776 2 304 2 304 2 420 5,0 5,0
45861 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM M3 1 443 1 443 1 443 1 443 1 090 -24,5 -24,5
45869 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3 1 940 1 940 1 940 1 940 2 030 4,6 4,6
461125 PATKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 8 254 8 568 8 463 8 568 7 580 -10,4 -11,5
461211 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 1 030 2 933 2 180 2 807 2 050 -6,0 -27,0
461212 PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2 730 3 608 3 271 3 322 2 920 -10,7 -12,1
461313 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 640 2 640 2 640 2 640 2 760 4,6 4,6
461314 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2 800 9 108 3 834 2 870 2 990 -22,0 4,2
461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 2 606 25 376 5 157 4 075 3 210 -37,8 -21,2
46138 PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 5 758 18 500 10 186 6 300 5 500 -46,0 -12,7
461384 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 5 250 6 741 5 996 5 996 5 500 -8,3 -8,3
461385 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 7 481 10 772 9 126 9 126 5 730 -37,2 -37,2
46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 818 2 062 1 119 1 118 995 -11,1 -11,0
46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 307 3 210 1 909 1 889 1 540 -19,4 -18,5
46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 978 1 288 1 086 993 1 050 -3,4 5,7
46452 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 561 1 138 810 752 784 -3,2 4,3
46457 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 474 2 220 979 780 699 -28,6 -10,4
465113 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 6 525 7 284 6 792 6 697 6 270 -7,7 -6,4
465114 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3 6 110 6 110 6 110 6 110 6 370 4,3 4,3
465115 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 3 588 3 588 3 588 3 588 6 480 80,6 80,6
46512 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3 6 980 6 980 6 980 6 980 7 280 4,3 4,3
465125 DLAŽBY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 7 270 7 270 7 270 7 270 7 580 4,3 4,3
465314 DLAŽBY Z PROST BETONU DO C25/30 M3 4 398 4 398 4 398 4 398 3 020 -31,3 -31,3
465385 DLAŽBY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 5 535 5 535 5 535 5 535 4 430 -20,0 -20,0
465511 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO M3 2 410 10 419 3 473 2 410 2 570 -26,0 6,6
465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3 767 37 118 5 120 4 590 4 780 -6,6 4,1
465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2 543 6 066 4 546 5 789 2 980 -34,4 -48,5
46591 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2 2 520 20 000 16 200 20 000 2 630 -83,8 -86,9
465922 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 632 1 004 725 678 676 -6,7 -0,3
465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 704 910 807 807 230 -71,5 -71,5
46611 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3 3 844 4 500 4 445 4 500 4 670 5,1 3,8
46612 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH M3 3 588 6 735 5 316 5 640 5 880 10,6 4,3
466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 369 1 262 617 576 534 -13,5 -7,3
466923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z VEGETAČNÍCH TVÁRNIC M2 274 382 328 328 273 -16,7 -16,7
467211 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO M3 1 700 4 185 3 357 4 185 1 810 -46,1 -56,8
467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC M3 3 130 5 195 4 023 3 210 3 340 -17,0 4,1
46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3 4 842 6 940 6 069 6 248 5 280 -13,0 -15,5
467313 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 4 980 4 980 4 980 4 980 5 190 4,2 4,2
467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3 654 8 956 4 785 4 940 5 280 10,3 6,9
467315 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 6 363 6 819 6 439 6 363 5 520 -14,3 -13,3
46738 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE M3 9 364 9 364 9 364 9 364 5 670 -39,5 -39,5
467384 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C25/30 VČET VÝZT M3 6 310 6 310 6 310 6 310 6 490 2,9 2,9
467385 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT M3 6 004 9 364 8 344 9 004 7 240 -13,2 -19,6
501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ M3 785 1 601 1 112 950 1 085 -2,5 14,2
501301 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z MINERÁLNÍCH SMĚSÍ NOVÉ M3 802 1 849 1 334 1 350 1 300 -2,5 -3,7
502941 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE M2 40 45 42 42 43 1,3 1,3
512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 177 1 358 1 264 1 261 1 180 -6,7 -6,4
513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1 358 1 358 1 358 1 358 1 190 -12,4 -12,4
524352 KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 1 860 1 860 1 860 1 860 8 500 357,1 357,1
528231 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ M 12 070 12 070 12 070 12 070 8 610 -28,7 -28,7
528372 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 12 070 12 070 12 070 12 070 20 560 70,3 70,3
528392 KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 12 070 12 070 12 070 12 070 20 890 73,1 73,1
5284B2 KOLEJ 49 E1, ZVLÁŠTNÍ (ATYPICKÉ) ROZDĚLENÍ, BEZSTYKOVÁ, ATYPICKÝ MONOLITICKÝ PODKLAD TYPU DESKY, UP. PRUŽNÉ M 37 950 37 950 37 950 37 950 4 110 -89,2 -89,2
529352 KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 1 603 1 603 1 603 1 603 8 060 402,8 402,8
533273 J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1 849 094 1 849 094 1 849 094 1 849 094 1 930 260 4,4 4,4
539101 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 1 KS KPL 300 000 300 000 300 000 300 000 130 640 -56,5 -56,5
539327 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 49 E1 PRO TVAR 1:9-300 KPL 100 000 100 000 100 000 100 000 26 570 -73,4 -73,4
539407 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-300 KPL 100 000 100 000 100 000 100 000 41 770 -58,2 -58,2
539540 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS 50 000 50 000 50 000 50 000 71 070 42,1 42,1
53I210 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 100 MM KUS 246 112 246 112 246 112 246 112 325 540 32,3 32,3
542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 349 800 602 658 225 -62,7 -65,8
543331 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ M 1 827 1 827 1 827 1 827 2 580 41,2 41,2
545112 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS 8 015 8 015 8 015 8 015 5 380 -32,9 -32,9
545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 8 015 8 015 8 015 8 015 5 580 -30,4 -30,4
545122 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 5 250 8 015 6 633 6 633 5 070 -23,6 -23,6
549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 152 152 152 152 280 83,9 83,9
549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 962 962 962 962 1 370 42,4 42,4
549321 ZRUŠENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 273 273 273 273 56 -79,5 -79,5
549331 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 1 122 1 122 1 122 1 122 83 -92,6 -92,6
56110 PODKLADNÍ BETON M3 4 529 4 529 4 529 4 529 2 840 -37,3 -37,3
561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 2 720 5 418 3 170 2 720 2 840 -10,4 4,4
56112 PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM M2 280 339 303 306 292 -3,7 -4,6
561121 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 100MM M2 503 503 503 503 292 -42,0 -42,0
561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2 151 151 151 151 242 60,0 60,0
561131 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 150MM M2 731 938 813 731 427 -47,5 -41,6
561141 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 200MM M2 611 611 611 611 566 -7,4 -7,4
56130 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 1 780 1 820 1 800 1 800 1 900 5,6 5,6
56133 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 150MM M2 353 353 353 353 290 -17,9 -17,9
56140 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM M3 1 274 1 274 1 274 1 274 1 790 40,5 40,5
561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 1 509 2 565 1 893 1 930 1 790 -5,4 -7,3
56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 249 249 249 249 266 6,8 6,8
561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 285 285 285 285 266 -6,6 -6,6
56145 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM M2 255 286 279 286 450 61,6 57,1
561451 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 250MM M2 432 455 444 444 450 1,4 1,4
56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM M3 2 242 2 990 2 616 2 616 1 840 -29,7 -29,7
56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 323 323 323 323 288 -10,9 -10,9
562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM M2 252 252 252 252 288 14,3 14,3
56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 334 334 334 334 370 10,9 10,9
56260 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV M3 1 450 1 450 1 450 1 450 1 970 35,9 35,9
56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 333 2 995 1 489 1 148 1 050 -29,5 -8,5
56312 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 100MM M2 100 100 100 100 103 2,7 2,7
56313 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM M2 148 408 179 174 158 -11,8 -9,2
56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 171 727 248 255 205 -17,4 -19,7
56324 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU TL. DO 200MM M2 175 318 243 215 197 -19,0 -8,4
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 506 7 424 809 679 708 -12,5 4,3
56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 60 584 114 103 107 -6,0 3,9
56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 84 307 128 136 142 11,0 4,4
56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 108 239 169 168 175 3,7 4,2
56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 135 219 159 149 207 30,0 38,8
56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 469 602 527 519 592 12,3 14,2
56341 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM M2 31 31 31 31 32 3,2 3,2
56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 65 65 65 65 60 -7,6 -7,6
56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 115 115 115 115 87 -24,6 -24,6
56350 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY M3 253 386 364 386 402 10,5 4,2
56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2 313 313 313 313 80 -74,5 -74,5
56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 200 1 009 535 501 799 49,3 59,6
56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 13 133 56 50 40 -28,6 -20,1
56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 20 119 44 26 80 80,3 212,4
56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 40 149 103 117 122 18,9 4,3
56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 154 154 154 154 160 3,9 3,9
56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 244 244 244 244 235 -3,6 -3,6
56430 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU M3 2 016 2 016 2 016 2 016 2 130 5,6 5,6
564632 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 100MM M2 216 216 216 216 150 -30,5 -30,5
564642 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z PENETRAČNÍHO MAKADAMU HRUBÉHO TL. 150MM M2 240 240 240 240 219 -8,9 -8,9
567301 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA M3 1 310 1 310 1 310 1 310 1 370 4,6 4,6
567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 478 1 440 716 679 708 -1,2 4,3
567306 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 722 722 722 722 752 4,2 4,2
567316 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 50MM M2 37 37 37 37 40 8,1 8,1
567366 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 300MM M2 217 217 217 217 226 4,2 4,2
567401 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF CEM BETONU M3 6 052 10 500 8 276 8 276 3 980 -51,9 -51,9
567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 1 648 1 648 1 648 1 648 1 970 19,6 19,6
567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2 213 287 258 273 309 19,9 13,1
56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 550 990 685 675 724 5,7 7,2
56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 70 320 92 82 75 -18,6 -8,6
56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 87 183 116 114 107 -7,8 -6,3
56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 254 940 514 444 799 55,5 79,8
56961 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 34 34 34 34 40 16,5 16,5
56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 34 141 75 72 80 6,5 10,4
56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 52 421 149 132 122 -18,4 -7,6
572111 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 M2 8 8 8 8 8 0,0 0,0
572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 12 29 21 21 10 -52,0 -52,9
572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 12 50 20 19 12 -40,3 -35,8
572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 9 32 16 17 17 4,6 0,0
572151 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2 M2 115 115 115 115 27 -76,6 -76,6
572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 24 24 24 24 8 -66,9 -66,9
572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 12 15 13 12 10 -21,5 -15,4
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 31 12 11 11 -11,8 0,0
572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 25 13 12 12 -8,3 0,0
572222 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 15 15 15 15 15 0,0 0,0
572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 13 22 18 19 19 3,1 -0,9
572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 11 32 18 16 22 24,3 40,3
572311 REGENERAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 13 13 13 13 5 -62,3 -62,3
572321 REGENERAČNÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2 45 45 45 45 9 -80,1 -80,1
572411 JEDNOVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 9 20 15 15 9 -38,8 -39,4
572414 JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 25 25 25 25 12 -52,0 -52,0
572731 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 1,5KG/M2 M2 32 42 32 32 46 43,0 44,9
572732 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,5KG/M2 M2 58 58 58 58 54 -7,4 -7,4
572733 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 32 94 61 66 69 13,1 5,2
572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2 32 41 37 37 46 24,8 24,7
572743 DVOUVRSTVÝ NÁTĚR Z EMULZE DO 2,0KG/M2 M2 81 81 81 81 83 2,6 2,6
572751 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,5KG/M2 M2 67 67 67 67 70 4,5 4,5
57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 845 845 845 845 0 -100,0 -100,0
5732A MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2 169 169 169 169 143 -15,4 -15,4
57471 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z FÓLIE M2 221 221 221 221 230 4,1 4,1
57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 84 90 85 84 94 10,1 11,6
57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 37 450 181 221 126 -30,4 -43,0
57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 237 237 237 237 154 -35,1 -35,1
574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 3 390 6 840 4 516 3 390 5 090 12,7 50,2
574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 3 380 9 227 6 097 6 112 5 280 -13,4 -13,6
574A05 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 M3 3 707 3 791 3 749 3 749 4 780 27,5 27,5
574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2 139 403 260 249 213 -18,0 -14,5
574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 138 452 206 195 204 -0,8 4,6
574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 138 386 232 202 211 -9,2 4,5
574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM M2 210 387 333 345 266 -20,0 -23,0
574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 230 846 333 270 253 -23,9 -6,2
574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 202 477 281 264 263 -6,5 -0,2
574A45 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM M2 230 230 230 230 240 4,4 4,4
574A55 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM M2 204 1 315 247 207 288 16,5 39,4
574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3 8 641 8 641 8 641 8 641 5 930 -31,4 -31,4
574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 273 273 273 273 229 -16,1 -16,1
574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 202 318 242 224 236 -2,4 5,4
574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 276 418 292 276 295 1,1 6,9
574B46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 280 280 280 280 280 0,0 0,0
574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 3 147 9 249 4 640 3 147 4 690 1,1 49,0
574C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 5 104 9 293 7 199 7 199 4 520 -37,2 -37,2
574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2 218 573 336 218 227 -32,5 4,1
574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 220 226 221 220 235 6,3 6,8
574C55 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM M2 254 341 283 254 272 -3,9 7,1
574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 188 574 287 270 282 -1,7 4,4
574C57 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 60MM M2 245 245 245 245 262 6,9 6,9
574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 261 672 387 354 328 -15,2 -7,3
574C67 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 70MM M2 430 430 430 430 306 -28,9 -28,9
574C78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 341 604 444 393 364 -18,0 -7,3
574C87 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 90MM M2 377 377 377 377 393 4,2 4,2
574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3 3 659 9 324 3 980 3 659 5 280 32,7 44,3
574D08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S M3 5 270 9 202 6 277 5 810 5 110 -18,6 -12,1
574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 220 406 294 295 264 -10,2 -10,4
574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 197 436 320 308 318 -0,5 3,3
574D58 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM M2 296 316 311 316 305 -2,0 -3,5
574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 255 505 364 365 371 1,9 1,7
574D68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM M2 228 433 360 362 358 -0,4 -1,2
574D77 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 80MM M2 371 496 425 392 397 -6,7 1,2
574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 261 1 008 438 406 410 -6,5 1,0
574D88 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM M2 299 519 440 440 458 4,2 4,1
574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 5 439 6 349 5 999 6 209 4 400 -26,7 -29,1
574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 3 609 9 194 5 167 4 273 4 350 -15,8 1,8
574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 139 685 290 292 219 -24,5 -25,1
574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 167 466 263 252 263 0,0 4,4
574E58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 197 566 280 244 261 -6,6 7,0
574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 195 660 297 294 306 3,0 4,1
574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 281 493 351 334 304 -13,3 -9,0
574E76 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM M2 223 484 319 338 353 10,5 4,4
574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 314 599 452 479 350 -22,6 -26,9
574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 318 470 387 386 390 0,7 0,9
574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 356 961 535 412 441 -17,6 7,0
574F46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 236 528 346 275 246 -29,0 -10,6
574F56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 274 274 274 274 296 8,0 8,0
574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 183 618 319 308 294 -7,9 -4,5
574F66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 385 485 435 435 347 -20,2 -20,2
574F68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM M2 238 238 238 238 342 43,5 43,5
574F78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 393 534 435 407 391 -10,2 -3,9
574F88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM M2 360 504 437 436 440 0,6 1,0
574F98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM M2 463 583 524 525 490 -6,4 -6,6
574I04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3 3 917 3 917 3 917 3 917 5 930 51,4 51,4
574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 172 473 249 222 237 -4,9 6,8
574J04 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 4 603 8 794 4 987 4 603 6 310 26,5 37,1
574J32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8+, 8S TL. 30MM M2 154 234 194 194 211 8,7 8,7
574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 172 551 277 264 252 -9,2 -4,6
574J74 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+ TL. 50MM M2 329 329 329 329 316 -4,1 -4,1
574K35 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 70MM M2 225 225 225 225 327 45,1 45,1
574K47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM M2 355 355 355 355 374 5,3 5,3
574L27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 60MM M2 303 303 303 303 316 4,3 4,3
574L37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 70MM M2 398 398 398 398 369 -7,2 -7,2
574L47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO LOŽNÉ VRSTVY TL. 80MM M2 355 454 421 454 423 0,4 -6,9
574M27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 60MM M2 197 269 250 246 281 12,3 14,3
574M37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 70MM M2 324 442 406 442 327 -19,5 -26,0
574M45 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 257 257 257 257 374 45,3 45,3
574M47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 257 432 388 376 374 -3,6 -0,6
574M87 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 120MM M2 780 780 780 780 563 -27,8 -27,8
574N07 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY M3 5 679 11 308 7 487 6 506 5 270 -29,6 -19,0
574N27 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 60MM M2 251 303 255 251 316 23,7 26,1
574N37 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 70MM M2 398 398 398 398 369 -7,2 -7,2
574N45 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT16 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 405 405 405 405 423 4,4 4,4
574N47 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 MODIFIK PRO PODKLADNÍ VRSTVY TL. 80MM M2 331 454 416 411 423 1,8 2,9
574P51 ASFALTOVÝ KOBEREC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM M2 239 239 239 239 282 18,1 18,1
575A01 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 8 M3 11 500 11 500 11 500 11 500 12 000 4,4 4,4
575A03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 M3 11 200 15 038 11 595 11 200 12 000 3,5 7,1
575A53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM M2 392 1 076 732 731 477 -34,9 -34,8
575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2 392 392 392 392 474 21,0 21,0
575B53 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM M2 1 886 1 886 1 886 1 886 477 -74,7 -74,7
575C03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 M3 13 200 61 314 24 911 26 895 12 000 -51,8 -55,4
575C05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 M3 11 400 40 497 18 479 13 200 11 900 -35,6 -9,9
575C21 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM M2 1 005 1 005 1 005 1 005 326 -67,6 -67,6
575C31 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 30MM M2 601 601 601 601 377 -37,3 -37,3
575C33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 575 1 159 917 807 374 -59,2 -53,7
575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 399 744 442 399 428 -3,2 7,3
575C45 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 35MM M2 417 610 514 514 424 -17,5 -17,5
575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 533 1 159 870 797 477 -45,2 -40,2
575C55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM M2 455 1 626 883 567 474 -46,3 -16,4
575C65 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM M2 614 614 614 614 526 -14,3 -14,3
575D03 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK M3 13 100 13 100 13 100 13 100 13 700 4,6 4,6
575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 521 1 147 758 682 543 -28,4 -20,4
575F03 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 MODIFIK M3 13 200 40 746 15 185 13 200 13 700 -9,8 3,8
575F05 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 MODIFIK M3 13 200 36 899 15 846 13 200 13 700 -13,5 3,8
575F21 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 25MM MODIFIK M2 587 587 587 587 370 -37,0 -37,0
575F33 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM MODIFIK M2 408 583 558 567 426 -23,7 -24,9
575F43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM MODIFIK M2 547 730 598 577 485 -18,9 -16,0
575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 469 843 684 667 543 -20,6 -18,6
575F55 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK M2 500 865 561 517 539 -4,0 4,3
57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2 1 18 6 5 5 -9,2 0,0
57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2 31 31 31 31 8 -73,9 -73,9
57623 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 15KG/M2 M2 9 9 9 9 9 0,0 0,0
57641 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2 M2 3 29 8 6 11 29,8 83,3
576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 1 27 9 8 8 -13,7 1,7
576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 5 49 16 8 9 -44,4 16,1
576413 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 4KG/M2 M2 3 10 9 10 10 14,7 0,0
57671 POSYP KAMENIVEM TĚŽENÝM 5KG/M2 M2 4 8 6 6 4 -35,5 -35,5
577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 6 6 6 6 6 0,0 0,0
577221 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,0KG/M2 M2 12 12 12 12 12 0,0 0,0
5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 5 940 51 994 28 967 28 967 6 190 -78,6 -78,6
5774DG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ MODIFIK M3 6 039 6 039 6 039 6 039 6 370 5,5 5,5
5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 5 160 5 160 5 160 5 160 5 380 4,3 4,3
5774EI VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S M3 5 609 8 575 7 834 8 575 5 310 -32,2 -38,1
5774FG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S MODIFIK M3 6 729 6 729 6 729 6 729 5 950 -11,6 -11,6
5774LD VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z LITÉHO ASFALTU MA 11 M3 9 449 25 666 17 558 17 558 10 040 -42,8 -42,8
57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T 4 330 4 330 4 330 4 330 4 510 4,2 4,2
57792A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM M2 383 383 383 383 542 41,7 41,7
57792C VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL TL. DO 50MM M2 406 406 406 406 533 31,3 31,3
577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 84 84 84 84 245 191,7 191,7
577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 67 361 120 88 253 110,5 188,7
57A31 ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY AB FRÉZOVÁNÍM DO 5MM M2 24 24 24 24 60 150,0 150,0
58101 PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU POVRCHU CEMENTOBET KRYTU RAŽBOU M2 712 712 712 712 660 -7,3 -7,3
58110 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 4 384 6 230 5 615 5 924 3 650 -35,0 -38,4
581102 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.I M3 6 512 6 512 6 512 6 512 3 650 -44,0 -44,0
581145 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV TL DO 200MM M2 611 611 611 611 691 13,0 13,0
581152 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 2 017 2 017 2 017 2 017 915 -54,7 -54,7
581153 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM M2 1 155 1 155 1 155 1 155 915 -20,8 -20,8
58120 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ M3 3 982 5 393 4 458 4 000 3 740 -16,1 -6,5
581202 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I M3 2 870 2 940 2 905 2 905 3 740 28,7 28,7
581262 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 861 883 876 883 1 120 27,9 26,8
581301 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.L M3 3 610 3 610 3 610 3 610 4 600 27,4 27,4
581303 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.II M3 3 450 3 450 3 450 3 450 4 390 27,3 27,3
581351 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.L TL. DO 250MM M2 3 404 3 404 3 404 3 404 1 150 -66,2 -66,2
581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO 250MM M2 1 100 1 100 1 100 1 100 1 090 -0,9 -0,9
58140 CEMENTOBETONOVÝ KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ M3 3 420 3 420 3 420 3 420 4 460 30,4 30,4
581462 CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ I TL DO 300MM M2 1 040 1 040 1 040 1 040 1 320 26,9 26,9
58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 320 1 490 1 405 1 405 1 380 -1,8 -1,8
58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 958 2 167 1 401 1 480 1 540 9,9 4,1
58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 748 748 748 748 985 31,7 31,7
58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 626 2 556 1 360 1 367 1 070 -21,3 -21,7
582311 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA M2 1 436 1 436 1 436 1 436 625 -56,5 -56,5
582321 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z MC M2 954 954 954 954 793 -16,8 -16,8
58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 917 917 917 917 400 -56,4 -56,4
58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 523 1 740 948 826 545 -42,5 -34,0
582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 335 1 099 944 1 099 359 -62,0 -67,3
582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 353 1 529 490 401 418 -14,8 4,2
582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 397 661 487 490 511 4,9 4,3
582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 507 740 641 657 528 -17,6 -19,7
582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 747 1 885 1 186 927 689 -41,9 -25,7
58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 497 999 730 779 812 11,3 4,2
58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 913 913 913 913 952 4,3 4,3
582621 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 386 1 026 547 489 511 -6,6 4,5
582622 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 598 672 635 635 623 -1,9 -1,9
582624 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC M2 615 615 615 615 620 0,8 0,8
582625 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 471 471 471 471 676 43,7 43,7
58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2 630 1 132 881 881 1 050 19,2 19,2
58271 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 2 420 2 420 2 420 2 420 2 520 4,1 4,1
58300 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 1 332 8 854 5 462 6 600 6 880 26,0 4,2
58301 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2 618 2 578 1 292 1 292 1 026 -20,6 -20,6
58302 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 180MM M2 1 040 1 666 1 402 1 500 1 400 -0,2 -6,7
58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 1 473 1 814 1 672 1 744 1 620 -3,1 -7,1
58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 565 1 497 1 189 1 497 541 -54,5 -63,9
58710 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU M3 6 261 6 261 6 261 6 261 2 840 -54,6 -54,6
587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 618 912 788 834 773 -1,9 -7,4
587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 1 620 1 620 1 620 1 620 806 -50,3 -50,3
587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2 791 791 791 791 824 4,2 4,2
587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 316 478 377 338 353 -6,4 4,4
587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 293 3 010 707 497 424 -40,0 -14,7
58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 231 231 231 231 241 4,3 4,3
58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 67 174 88 76 87 -1,0 13,8
58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 15 174 92 94 146 58,9 55,4
61144 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 396 396 396 396 413 4,3 4,3
61444 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 252 252 252 252 263 4,4 4,4
61544 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR BETON OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 226 226 226 226 235 4,0 4,0
62144 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ PODHLEDŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 460 460 460 460 479 4,1 4,1
62444 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2 353 353 353 353 368 4,3 4,3
62446 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT ŠLECHTĚN (BŘÍZOLIT) M2 416 416 416 416 434 4,3 4,3
62447 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2 766 766 766 766 799 4,3 4,3
626111 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 625 856 717 737 892 24,5 21,1
626112 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 877 936 899 877 1 560 73,5 77,9
626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 750 2 743 1 626 1 384 2 250 38,4 62,6
626121 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM M2 783 2 330 1 556 1 556 2 490 60,0 60,0
626122 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 1 229 3 927 1 908 1 938 3 670 92,4 89,4
626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 469 1 188 759 737 767 1,1 4,1
626212 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 877 1 288 1 041 877 1 350 29,6 54,0
626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 1 087 2 574 1 831 1 831 2 130 16,4 16,4
626222 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM M2 1 385 3 064 1 939 1 645 2 760 42,3 67,8
62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 68 361 192 158 167 -12,8 5,8
62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 198 819 469 491 248 -47,1 -49,5
62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 129 269 222 269 487 119,1 81,2
62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 129 835 390 298 801 105,3 168,5
62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 1 561 1 561 1 561 1 561 1 640 5,1 5,1
62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ M 1 091 2 620 1 856 1 856 2 730 47,1 47,1
62664 INJEKTÁŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ M 1 080 2 233 1 465 1 080 2 090 42,7 93,5
62665 REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS 192 1 561 1 168 1 460 641 -45,1 -56,1
62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 534 591 553 534 583 5,4 9,2
62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 193 842 613 803 201 -67,2 -75,0
628451 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC CEMENTOVOU MALTOU M2 386 386 386 386 94 -75,6 -75,6
62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY M2 2 299 3 256 2 937 3 256 2 150 -26,8 -34,0
63131 MAZANINA Z PROST BETONU M3 2 960 2 960 2 960 2 960 3 080 4,1 4,1
631313 MAZANINA Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2 800 2 800 2 800 2 800 2 920 4,3 4,3
631324 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 3 470 3 470 3 470 3 470 3 620 4,3 4,3
631366 VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ T 26 300 35 000 30 650 30 650 27 400 -10,6 -10,6
631368 VÝZTUŽ MAZANIN ZE SVAŘ SÍTÍ T 26 300 26 300 26 300 26 300 27 400 4,2 4,2
631384 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3 5 084 5 287 5 186 5 186 4 740 -8,6 -8,6
631451 CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY M2 139 143 141 141 138 -2,4 -2,4
642231 DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ M2 4 980 118 957 19 287 5 656 5 190 -73,1 -8,2
642232 DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ DVOUKŘÍDLÉ M2 7 800 9 500 8 367 7 800 4 920 -41,2 -36,9
64713 VÝMĚNA OKEN PLASTOVÝCH M2 4 240 4 240 4 240 4 240 4 420 4,3 4,3
701001 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) KUS 22 78 62 75 16 -74,3 -78,6
701003 BETONOVÝ OZNAČNÍK KUS 488 769 581 488 595 2,4 22,0
701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS 284 695 426 378 446 4,7 17,9
701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 407 576 452 412 544 20,4 31,9
702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 179 320 241 223 202 -16,2 -9,2
702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 289 531 399 361 324 -18,7 -10,2
702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 38 151 81 77 74 -8,2 -3,3
702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 57 361 187 141 142 -24,2 1,0
702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 91 245 113 91 67 -40,7 -26,4
702232 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM M 595 595 595 595 392 -34,1 -34,1
702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M 29 29 29 29 8 -72,6 -72,6
702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 6 33 13 12 12 -8,2 0,0
702313 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM M 15 15 15 15 24 60,0 60,0
702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 25 229 127 127 36 -71,6 -71,6
702323 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 40 CM M 68 643 501 642 295 -41,1 -54,1
702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M 31 50 36 31 81 125,2 159,5
702332 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 36 72 45 42 19 -57,5 -54,8
702422 KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM KUS 1 500 1 500 1 500 1 500 1 600 6,7 6,7
702522 PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY PŘES 45 DO 60 CM KUS 954 954 954 954 1 150 20,5 20,5
702710 ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU CIHLOU M 25 25 25 25 52 108,0 108,0
702720 ODDĚLENÍ KABELŮ VE VÝKOPU BETONOVOU DESKOU M 19 159 86 79 95 11,0 20,6
702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 46 46 46 46 35 -23,7 -23,7
702902 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM M 87 87 87 87 56 -35,5 -35,5
703111 KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM M 386 386 386 386 348 -9,9 -9,9
703112 KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM M 415 415 415 415 343 -17,4 -17,4
703221 KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM M 462 2 300 1 326 1 500 648 -51,1 -56,8
703312 KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM M 1 139 1 139 1 139 1 139 401 -64,8 -64,8
703323 KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400 MM M 848 848 848 848 761 -10,2 -10,2
703412 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M 82 121 107 119 41 -61,8 -65,5
703422 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M 147 147 147 147 25 -83,0 -83,0
703442 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M 667 965 816 816 259 -68,3 -68,3
703452 ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M 237 237 237 237 295 24,5 24,5
703511 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM M 75 114 87 78 46 -46,8 -41,3
703512 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM M 100 152 120 105 122 2,0 16,2
703721 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM KUS 29 29 29 29 27 -6,3 -6,3
703754 PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. KUS 11 838 11 838 11 838 11 838 1 340 -88,7 -88,7
703761 KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU DO 60 MM KUS 23 675 23 675 23 675 23 675 0 -100,0 -100,0
704212 KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM KUS 800 800 800 800 1 040 30,0 30,0
704213 KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ PRO OTVOR DN PŘES 110 MM KUS 800 800 800 800 3 240 305,0 305,0
705100 ZDĚNÝ PILÍŘ PRO KABELOVOU NEBO ROZVADĚČOVOU SKŘÍŇ KUS 10 461 37 565 24 013 24 013 5 500 -77,1 -77,1
709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 34 860 364 158 87 -76,1 -44,9
709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) KUS 294 986 641 600 536 -16,3 -10,7
709310 VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV KUS 474 474 474 474 266 -43,8 -43,8
709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 26 26 26 26 18 -30,7 -30,7
709612 DEMONTÁŽ CHRÁNIČKY/TRUBKY M 287 1 732 1 009 1 009 106 -89,5 -89,5
711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 40 155 94 103 107 14,2 3,9
711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 195 594 301 239 217 -28,0 -9,0
711116 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC M2 278 278 278 278 290 4,3 4,3
711127 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 248 383 315 315 153 -51,5 -51,5
711131 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 436 436 436 436 107 -75,5 -75,5
711132 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 172 457 208 172 183 -12,0 6,4
711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 200 398 266 200 209 -21,5 4,5
711211 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 656 656 656 656 99 -84,9 -84,9
711212 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 201 602 268 201 183 -31,6 -8,8
711217 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 264 398 354 398 276 -22,0 -30,7
711231 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 453 453 453 453 107 -76,4 -76,4
711311 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 436 436 436 436 117 -73,2 -73,2
711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 193 594 327 195 209 -36,2 7,2
711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2 264 264 264 264 276 4,6 4,6
711327 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 280 280 280 280 299 6,8 6,8
711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 201 201 201 201 306 52,4 52,4
711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 236 236 236 236 246 4,2 4,2
711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 193 658 419 473 522 24,5 10,5
711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 600 1 700 1 239 1 418 427 -65,6 -69,9
711422 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 201 201 201 201 522 160,0 160,0
711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 193 291 207 201 522 151,7 160,0
711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 485 1 942 630 551 683 8,3 23,9
711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 582 981 713 654 683 -4,2 4,5
711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 582 582 582 582 683 17,4 17,4
71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 168 708 273 263 282 3,3 7,2
711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 143 284 201 203 226 12,2 11,5
711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 333 573 429 405 138 -67,8 -65,9
711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 49 168 101 101 107 5,7 5,9
711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 217 217 217 217 226 4,2 4,2
71311 IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ M2 264 264 264 264 276 4,6 4,6
71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 409 409 409 409 427 4,4 4,4
71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2 405 824 677 803 859 26,8 7,0
721131 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 80MM M 343 1 110 727 727 1 160 59,6 59,6
721133 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 150MM M 1 667 2 220 1 944 1 944 2 310 18,9 18,9
721134 VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 3 390 3 390 3 390 3 390 3 540 4,4 4,4
721164 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM M 3 781 3 781 3 781 3 781 1 900 -49,7 -49,7
721171 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 80MM M 312 317 316 317 325 2,9 2,6
721172 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 100MM M 385 2 380 1 674 2 256 401 -76,0 -82,2
721173 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 M 512 7 380 2 471 2 150 534 -78,4 -75,2
721174 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 200 M 720 4 955 2 065 2 194 750 -63,7 -65,8
721175 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 300 M 1 979 4 032 2 502 1 998 1 580 -36,8 -20,9
72121 PODLAHOVE VPUSTI KUS 2 700 2 700 2 700 2 700 3 620 34,1 34,1
72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS 2 080 2 080 2 080 2 080 2 630 26,4 26,4
72127 VENTILAČNÍ HLAVICE KUS 620 1 200 1 018 1 125 1 070 5,2 -4,9
722118 VNITŘNÍ VODOVOD Z LITIN TRUB DN PŘES 100MM M 3 900 3 900 3 900 3 900 4 060 4,1 4,1
722172 VNITŘNÍ VODOVOD Z PLAST TRUB DN DO 16MM M 179 179 179 179 187 4,5 4,5
722173 VNITŘNÍ VODOVOD Z PLAST TRUB DN DO 25MM M 245 245 245 245 255 4,1 4,1
722174 VNITŘNÍ VODOVOD Z PLAST TRUB DN DO 35MM M 312 312 312 312 325 4,2 4,2
722175 VNITŘNÍ VODOVOD Z PLAST TRUB DN DO 50MM M 385 385 385 385 401 4,2 4,2
72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS 6 600 6 600 6 600 6 600 6 880 4,2 4,2
72226 VODOMĚRY KUS 8 600 8 600 8 600 8 600 8 960 4,2 4,2
72410 ČERPADLA KUS 8 040 8 040 8 040 8 040 8 380 4,2 4,2
73500 OTOPNÁ TĚLESA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ KPL 2 800 3 800 3 240 3 100 5 600 72,8 80,7
741172 KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2 KUS 237 408 323 323 315 -2,3 -2,3
741312 ZÁSUVKA INSTALAČNÍ JEDNODUCHÁ, NÁSTĚNNÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 KUS 586 1 356 971 971 155 -84,0 -84,0
741512 SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ ŽÁROVKOVÉ (IP 20) VČETNĚ ZDROJE VE VYŠŠÍM KRYTÍ (MIN. IP 44) DO 200 W KUS 1 008 1 008 1 008 1 008 1 280 27,0 27,0
741552 SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ - PŘÍPLATEK ZA PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ KUS 120 120 120 120 882 635,0 635,0
741572 SVÍTIDLO LED ANTIVANDAL (IP 44) TŘÍDA II, OD 11 DO 25 W KUS 11 497 11 497 11 497 11 497 6 740 -41,4 -41,4
741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 74 328 208 192 84 -59,6 -56,3
741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 60 158 95 90 53 -44,0 -40,9
741912 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN PŘES 120 DO 300 MM2 M 69 69 69 69 69 0,0 0,0
741921 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI NEREZOVÝ (V4A) DO 120 MM2 M 143 143 143 143 454 218,6 218,6
741A11 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 M 91 122 109 111 52 -52,2 -53,1
741B11 ZEMNÍCÍ TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M KUS 955 1 606 1 204 1 127 678 -43,7 -39,8
741C01 EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE KUS 664 664 664 664 558 -16,0 -16,0
741C02 UZEMŇOVACÍ SVORKA KUS 15 1 292 286 126 86 -69,9 -31,7
741C04 OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2 KUS 179 179 179 179 47 -73,7 -73,7
741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS 69 78 77 78 67 -12,7 -14,1
741C07 VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI KUS 2 119 2 119 2 119 2 119 345 -83,7 -83,7
741D11 HROMOSVODOVÝ VODIČ FEZN NA POVRCHU M 143 143 143 143 100 -29,8 -29,8
741I02 BLESKOJISTKA HROMOSVODNÁ, VENKOVNÍ PROVEDENÍ KUS 6 603 6 603 6 603 6 603 2 950 -55,3 -55,3
741I03 ODDĚLOVACÍ JISKŘIŠTĚ UZAVŘENÉ V PLASTOVÉM POUZDRU KUS 7 531 7 531 7 531 7 531 2 160 -71,3 -71,3
741Z05 DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO UZEMNĚNÍ M 22 62 47 58 84 77,1 44,2
742211 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, SLOUP DO 9/10 KN KUS 21 778 21 778 21 778 21 778 11 900 -45,4 -45,4
742212 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, SLOUP PŘES 9/10 DO 10,5/10 KN KUS 27 122 33 123 30 091 30 059 27 500 -8,6 -8,5
742213 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, SLOUP PŘES 10,5/10 KN KUS 52 369 52 369 52 369 52 369 46 780 -10,7 -10,7
742231 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, VODIČ ALFE M 785 864 824 824 725 -12,1 -12,1
742242 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽÍLY OD 10 DO 25 MM2 M 65 65 65 65 62 -4,6 -4,6
742243 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL NAD TŘI ŽÍLY OD 35 DO 50 MM2 M 445 496 464 456 412 -11,1 -9,7
742256 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 1 120 1 120 1 120 1 120 550 -50,9 -50,9
742258 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD KUS 6 060 6 060 6 060 6 060 1 780 -70,6 -70,6
742311 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, SLOUP DO 10,5/15 KN KUS 27 600 28 775 28 187 28 187 18 500 -34,4 -34,4
742312 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, SLOUP OD 12/6 DO 12/15 KN KUS 46 272 46 272 46 272 46 272 81 840 76,9 76,9
742321 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR OD 13,5/30 DO 13,5/60 KN KUS 130 672 130 672 130 672 130 672 178 890 36,9 36,9
742322 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR PŘES 15/30 DO 16/60 KN KUS 163 466 163 466 163 466 163 466 244 620 49,7 49,7
742323 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR PŘES 18/30 DO 24/60 KN KUS 217 787 217 787 217 787 217 787 307 370 41,1 41,1
742331 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, VODIČ ALFE DO 70 MM2 M 126 134 130 130 154 18,4 18,6
742332 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, VODIČ ALFE PŘES 70 MM2 M 166 166 166 166 93 -43,8 -43,8
742361 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, UZEMNĚNÍ PODPĚRNÉHO BODU KUS 3 850 5 500 4 675 4 675 2 740 -41,4 -41,4
742362 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS 20 000 20 000 20 000 20 000 2 480 -87,6 -87,6
742363 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, ODPOJOVAČ/ODPÍNAČ KUS 30 000 30 000 30 000 30 000 38 460 28,2 28,2
742364 VEDENÍ VENKOVNÍ VN, KABELOVÝ SVOD KUS 8 050 11 480 9 765 9 765 5 300 -45,7 -45,7
742432 VEDENÍ DRÁŽNÍ IZOLOVANÉ VN, KONCOVKA VENKOVNÍ KUS 17 982 17 982 17 982 17 982 2 740 -84,8 -84,8
742512 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, CSA OD 95 DO 150 MM2 M 120 708 270 125 900 233,8 618,3
742521 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 3,6-AYKCY DO 70 MM2 M 1 184 1 753 1 690 1 753 220 -87,0 -87,5
742524 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 3,6-AYKCY PŘES 300 MM2 M 483 483 483 483 330 -31,7 -31,7
742532 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 3,6-CYKCY OD 95 DO 150 MM2 M 150 150 150 150 789 426,0 426,0
742553 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 10-AXEKVC(V)E(Y) OD 185 DO 300 MM2 M 301 301 301 301 507 68,4 68,4
742581 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 22-CXEKVC(V)E(Y) DO 70 MM2 M 532 532 532 532 214 -59,8 -59,8
7425A1 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 35-AXEKVCE(Y) DO 70 MM2 M 744 744 744 744 328 -55,9 -55,9
7425B3 KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 50-AXEKVCE(Y) OD 185 DO 300 MM2 M 1 069 1 069 1 069 1 069 867 -18,9 -18,9
742714 KABELOVÁ SPOJKA VN JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV PŘES 300 MM2 KUS 1 728 1 728 1 728 1 728 2 610 51,0 51,0
742811 KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY DO 6 KV DO 70 MM2 KUS 2 755 2 755 2 755 2 755 6 800 146,9 146,9
742823 KABELOVÁ SPOJKA VN, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2 KUS 11 772 11 772 11 772 11 772 13 430 14,1 14,1
742B21 KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2 KUS 9 248 9 248 9 248 9 248 3 520 -61,9 -61,9
742C21 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2 KUS 1 136 1 136 1 136 1 136 4 510 297,0 297,0
742C23 KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2 KUS 5 265 5 265 5 265 5 265 3 350 -36,4 -36,4
742E11 IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, BEZ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ DO 70 MM2 KUS 17 738 17 738 17 738 17 738 7 800 -56,0 -56,0
742F15 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 M 815 815 815 815 366 -55,1 -55,1
742F32 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2 M 38 150 69 53 51 -26,3 -4,2
742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 22 265 58 45 24 -58,4 -46,7
742G12 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 58 206 113 105 27 -76,1 -74,3
742G51 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2 M 57 57 57 57 43 -24,6 -24,6
742G52 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2 M 293 293 293 293 297 1,4 1,4
742G61 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI DO 2,5 MM2 M 63 63 63 63 92 46,0 46,0
742G62 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2 M 331 331 331 331 336 1,5 1,5
742H11 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 70 104 87 87 51 -41,4 -41,4
742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 62 308 202 217 105 -48,0 -51,6
742H13 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 738 738 738 738 259 -64,9 -64,9
742H14 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 M 1 049 1 171 1 114 1 118 801 -28,1 -28,4
742H15 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 M 3 920 3 920 3 920 3 920 1 600 -59,2 -59,2
742H21 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 35 35 35 35 98 176,8 176,8
742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 45 2 776 1 277 480 50 -96,1 -89,6
742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 M 116 194 150 123 95 -36,8 -22,9
742H24 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 M 179 2 936 1 530 1 455 189 -87,7 -87,0
742H25 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 M 277 338 315 330 320 1,6 -3,0
742H32 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2 M 73 73 73 73 203 178,2 178,2
742H33 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 25 DO 50 MM2 M 163 525 344 344 150 -56,4 -56,4
742H42 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2 M 175 175 175 175 217 24,3 24,3
742H51 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2 M 83 83 83 83 28 -66,3 -66,3
742H52 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ OD 4 DO 16 MM2 M 413 413 413 413 419 1,5 1,5
742H62 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 4 DO 16 MM2 M 477 477 477 477 484 1,5 1,5
742H63 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 25 DO 50 MM2 M 1 238 1 238 1 238 1 238 1 260 1,8 1,8
742H65 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNIODOLNÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI OD 150 DO 240 MM2 M 5 458 5 458 5 458 5 458 5 530 1,3 1,3
742I11 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 163 163 163 163 67 -58,9 -58,9
742I13 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ M 210 210 210 210 103 -51,0 -51,0
742I31 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 37-48ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 232 232 232 232 184 -20,7 -20,7
742J12 OPTICKÝ KABEL MULTIMOD DUPLEX - PLAST M 55 990 367 57 0 -100,0 -100,0
742J35 TCEPKPFLE DO 15XN0,8, KABEL SDĚLOVACÍ ČTYŘKOVANÝ, IZOLACE PVC M 87 87 87 87 38 -56,5 -56,5
742K11 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 120 403 242 202 50 -79,3 -75,3
742K12 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 27 1 201 392 339 174 -55,6 -48,6
742K13 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 295 569 397 363 261 -34,3 -28,0
742K14 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 KUS 802 916 840 802 374 -55,5 -53,4
742K15 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 KUS 450 1 172 811 811 254 -68,7 -68,7
742K22 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 660 1 753 1 534 1 753 159 -89,6 -90,9
742K24 UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2 KUS 1 500 2 000 1 750 1 750 1 010 -42,3 -42,3
742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 113 1 489 561 368 106 -81,1 -71,2
742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 112 839 352 292 186 -47,2 -36,3
742L13 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 KUS 114 612 442 521 333 -24,7 -36,1
742L14 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 KUS 402 626 514 514 450 -12,4 -12,4
742L15 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 KUS 437 969 703 703 805 14,5 14,5
742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 506 2 998 1 039 670 571 -45,0 -14,7
742L23 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 KUS 819 1 337 1 047 986 816 -22,1 -17,2
742L25 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2 KUS 1 540 1 540 1 540 1 540 1 410 -8,4 -8,4
742M11 UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 409 409 409 409 272 -33,5 -33,5
742O21 UKONČENÍ 37-48ŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU DO 2,5 MM2 KUS 1 232 1 232 1 232 1 232 2 130 72,9 72,9
742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 17 57 38 48 34 -9,5 -29,8
742P14 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL PŘES 4 KG/M M 116 116 116 116 72 -37,9 -37,9
742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 23 41 37 41 15 -59,2 -63,7
742P16 SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽILOVÝCH KABELŮ VN KUS 14 14 14 14 11 -21,4 -21,4
742P17 VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) KUS 2 186 2 186 2 186 2 186 845 -61,3 -61,3
742Z11 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 6 670 13 059 8 142 6 846 5 140 -36,9 -24,9
742Z12 DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU VN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE KUS 7 361 11 568 10 254 11 043 12 480 21,7 13,0
742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M 25 246 110 93 29 -73,6 -68,7
742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 13 885 112 85 17 -84,8 -80,0
742Z24 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN M 89 252 149 106 28 -81,2 -73,6
743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 3 843 11 559 8 759 9 680 4 800 -45,2 -50,4
743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 12 081 36 136 20 538 17 516 16 090 -21,7 -8,1
743123 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 12,5 DO 15 M KUS 18 237 45 830 33 911 37 667 21 770 -35,8 -42,2
743141 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ DÉLKY DO 8 M KUS 12 901 12 901 12 901 12 901 21 070 63,3 63,3
743142 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M KUS 1 881 1 881 1 881 1 881 3 590 90,9 90,9
743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 909 2 240 1 355 1 194 888 -34,5 -25,6
743152 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTÍCÍMI PRVKY KUS 2 386 2 386 2 386 2 386 1 560 -34,6 -34,6
743311 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 1 315 1 315 1 315 1 315 1 260 -4,2 -4,2
743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 2 625 2 625 2 625 2 625 1 720 -34,5 -34,5
743313 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M KUS 3 569 5 123 4 262 4 254 2 610 -38,8 -38,6
743321 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 1 792 2 108 1 950 1 950 1 820 -6,7 -6,7
743322 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 4 017 4 017 4 017 4 017 2 960 -26,3 -26,3
743323 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M KUS 4 254 6 345 5 226 5 152 6 820 30,5 32,4
743451 SVÍTIDLO DRÁŽNÍ ZÁŘIVKOVÉ ANTIVANDAL KOVOVÉ, MIN. IP 65, TŘÍDA II, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, DO 40 W KUS 8 784 8 784 8 784 8 784 19 500 122,0 122,0
743511 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W KUS 7 439 7 439 7 439 7 439 5 440 -26,9 -26,9
743512 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, PŘES 150 DO 250 W KUS 6 437 6 437 6 437 6 437 6 530 1,4 1,4
743551 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, DO 10 W KUS 7 405 14 174 10 789 10 789 7 690 -28,7 -28,7
743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS 6 980 27 377 16 750 14 174 12 480 -25,5 -12,0
743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS 15 445 17 251 16 348 16 348 18 510 13,2 13,2
743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 11 437 25 573 18 383 20 997 19 320 5,1 -8,0
743563 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - KOMUNIKAČNÍ A DIAGNOSTICKÝ MODUL S ADRESACÍ KUS 7 426 7 426 7 426 7 426 9 750 31,3 31,3
743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS 495 495 495 495 444 -10,3 -10,3
743711 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS 25 546 104 227 64 887 64 887 48 280 -25,6 -25,6
743712 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS 259 587 259 587 259 587 259 587 68 690 -73,5 -73,5
743721 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS 9 519 9 519 9 519 9 519 45 200 374,8 374,8
743732 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - ROZŠÍŘENÍ O KOMUNIKAČNÍ MODUL PRO PŘENOS INFORMACÍ NA DISPEČINK KUS 16 254 16 254 16 254 16 254 15 720 -3,3 -3,3
743C12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 12 870 12 870 12 870 12 870 12 480 -3,0 -3,0
743D11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 22 450 22 450 22 450 22 450 15 880 -29,3 -29,3
743D21 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ OD 80 DO 160 A, DO 240 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 5 300 16 942 10 070 9 301 5 970 -40,7 -35,8
743E11 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, DO VÝKLENKU S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 5 725 14 700 7 396 5 975 19 670 166,0 229,2
743E21 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY S 2-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 5 809 27 151 12 794 6 042 33 260 160,0 450,5
743E22 SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 15 169 15 376 15 272 15 272 25 840 69,2 69,2
743F21 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE KUS 5 930 18 918 13 480 14 568 11 150 -17,3 -23,5
743F22 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A DVOUSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE KUS 8 686 19 778 15 315 17 480 35 720 133,2 104,4
743F23 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI PRO NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ PŘES 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNĚ VÝSTROJE KUS 64 475 64 475 64 475 64 475 52 910 -17,9 -17,9
743F25 SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI - ROZŠÍŘENÍ O PŘÍPOJKOVOU SKŘÍŇ DO 240 MM2 S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS 8 297 8 297 8 297 8 297 15 680 89,0 89,0
743G13 SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ NA STĚNU/KONSTRUKCI OD 5 DO 6 KS ZÁSUVEK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V) KUS 24 984 24 984 24 984 24 984 17 410 -30,3 -30,3
743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS 640 3 535 2 534 2 422 2 620 3,4 8,2
743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 242 452 331 299 281 -15,1 -5,9
743Z33 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS 404 404 404 404 203 -49,7 -49,7
743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M KUS 224 1 049 558 404 251 -55,0 -37,8
743Z37 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA ZE STOŽÁRU/BRÁNY TRAKČNÍHO VEDENÍ KUS 789 789 789 789 305 -61,3 -61,3
743Z39 DEMONTÁŽ ROZVADĚČE OSVĚTLENÍ KUS 450 450 450 450 539 19,8 19,8
743Z3A DEMONTÁŽ OVLADAČE OSVĚTLENÍ KUS 315 315 315 315 1 250 296,2 296,2
743Z71 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ KUS 492 5 400 2 146 1 347 934 -56,5 -30,7
743Z72 DEMONTÁŽ KABELOVÉ SKŘÍNĚ ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ KUS 3 773 3 773 3 773 3 773 664 -82,4 -82,4
744211 KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, DO 530 X 800 MM KUS 22 770 22 770 22 770 22 770 23 690 4,0 4,0
744356 ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ,DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM,ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM,VÝŠKY DO 2250MM-PŘÍVODNÍ POLE SE SLOŽITOU VÝZBROJÍ KUS 300 000 300 000 300 000 300 000 0 -100,0 -100,0
744358 ROZVADĚČ NN SKŘÍŇOVÝ OCELOPLECH.VYZBROJENÝ,DO IP 40,HLOUBKY OD 510 DO 800MM, ŠÍŘKY OD 510 DO 800MM, VÝŠKY DO 2250MM-VÝVODNÍ POLE SE SLOŽITOU VÝZBROJÍ KUS 300 000 300 000 300 000 300 000 0 -100,0 -100,0
744515 ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ VNITŘNÍ OD 151 DO 250 KVAR KUS 158 615 158 615 158 615 158 615 238 100 50,1 50,1
744519 ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ VNITŘNÍ - REGULÁTOR KUS 27 037 27 037 27 037 27 037 21 090 -22,0 -22,0
744531 ROZVADĚČ NA SLOUPOVOU TRAFOSTANICI TYPOVÝ KOMPLETNÍ DO 63 KVA KUS 73 049 73 049 73 049 73 049 995 -98,6 -98,6
744541 ROZVADĚČ - REGULAČNÍ A MONITOROVACÍ ELEKTROENERGETICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ ODBĚRU A PŘENOS DAT DO CENTRÁLNÍ DATABÁZE KUS 294 057 294 057 294 057 294 057 67 410 -77,1 -77,1
744611 JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) DO 2 A KUS 308 308 308 308 146 -52,6 -52,6
744633 JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A KUS 695 695 695 695 700 0,7 0,7
744642 JISTIČ ČTYŘPÓLOVÝ (3+N, 10 KA) OD 4 DO 10 A KUS 2 051 2 051 2 051 2 051 1 320 -35,6 -35,6
744I01 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS 52 98 73 69 130 78,3 87,2
744O35 UNIVERZÁLNÍ SKŘÍŇ MĚŘENÍ USM KUS 21 992 21 992 21 992 21 992 22 440 2,0 2,0
744Z01 DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN KUS 1 020 1 020 1 020 1 020 863 -15,4 -15,4
744Z02 DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN KUS 6 514 9 205 7 860 7 860 1 070 -86,4 -86,4
744Z03 DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ NEBO OVLÁDACÍHO ROZVADĚČE NN KUS 3 696 14 891 8 529 9 262 1 070 -87,5 -88,5
745143 MODULÁRNÍ ROZVADĚČ 3-F DO UN 25KV, 630A, DO 20KA/1S, S IZOLACÍ SF6, TRANSFORMÁTOROVÉ POLE S POJISTKOVÝM ODPÍNAČEM KUS 250 000 250 000 250 000 250 000 0 -100,0 -100,0
745144 MODULÁRNÍ ROZVADĚČ 3-F DO UN 25KV, 630A, DO 20KA/1S, S IZOLACÍ SF6, POLE S VYPÍNAČEM, PROUDOVÝMI MĚNIČI KUS 400 000 400 000 400 000 400 000 0 -100,0 -100,0
74514B MODULÁRNÍ ROZVADĚČ 3-F DO UN 25KV, 630A, DO 20KA/1S, POLE MĚŘENÍ S PROUDOVÝMI A NAPĚŤOVÝMI MĚNIČI KUS 250 000 250 000 250 000 250 000 0 -100,0 -100,0
7451D8 OVLÁDACÍ SKŘÍŇ NA VN ROZVADĚČ - OVLÁDÁNÍ S PLC, S OCHRANOU - PROUDOVÉ A NAPĚŤOVÉ FUNKCE KUS 75 000 75 000 75 000 75 000 0 -100,0 -100,0
745285 POJISTKOVÁ PATRONA VN KUS 2 201 2 201 2 201 2 201 1 510 -31,4 -31,4
745414 TRANSFORMÁTOR 3-F, 22/0,4 KV, VZDUCHEM CHLAZENÝ PŘES 1000 DO 2000 KVA KUS 1 384 510 1 384 510 1 384 510 1 384 510 1 403 890 1,4 1,4
745531 TRANSFORMÁTOR 3-F, 35/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ DO 160 KVA KUS 252 720 252 720 252 720 252 720 229 730 -9,1 -9,1
745911 TRAFOSTANICE TYPOVÁ SLOUPOVÁ 22/0,4 KV DO 63 KVA KUS 48 795 466 807 257 801 257 801 161 930 -37,2 -37,2
745931 TRAFOSTANICE TYPOVÁ KIOSKOVÁ KOVOVÁ 22/0,4 KV DO 1X630 KVA KUS 141 600 141 600 141 600 141 600 378 220 167,1 167,1
745Z31 DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORU NN KUS 2 544 2 544 2 544 2 544 1 890 -25,7 -25,7
745Z32 DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORU VN/VN KUS 10 077 10 077 10 077 10 077 3 410 -66,2 -66,2
745Z41 DEMONTÁŽ KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE/ROZVODNY KUS 12 019 12 019 12 019 12 019 12 190 1,4 1,4
745Z42 DEMONTÁŽ SLOUPOVÉ/STOŽÁROVÉ TRAFOSTANICE KUS 33 372 33 372 33 372 33 372 10 810 -67,6 -67,6
747141 MĚŘENÍ IMPEDANCE NULOVÉ SMYČKY OKRUHU VEDENÍ JEDNOFÁZOVÉHO KUS 816 816 816 816 608 -25,5 -25,5
747142 MĚŘENÍ IMPEDANCE NULOVÉ SMYČKY OKRUHU VEDENÍ TŘÍFÁZOVÉHO KUS 1 026 1 026 1 026 1 026 608 -40,7 -40,7
747144 REVIZE, SEŘÍZENÍ A NASTAVENÍ OCHRANNÉHO A OVLÁDACÍHO TERMINÁLU, VČETNĚ VYSTAVENÍ PROTOKOLU KUS 179 362 179 362 179 362 179 362 121 390 -32,3 -32,3
747211 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ KUS 1 736 25 869 7 550 4 725 9 590 27,0 103,0
747212 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ KUS 8 073 14 580 10 242 8 073 11 940 16,6 47,9
747213 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS 9 449 160 000 41 740 25 670 15 580 -62,7 -39,3
747214 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ KUS 2 422 13 250 8 652 10 000 3 610 -58,3 -63,9
747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS 2 129 4 423 3 195 3 033 2 080 -34,9 -31,4
747421 MĚŘENÍ KOROZNÍCH VLIVŮ NA UZEMŇOVACÍ SÍŤ KUS 37 484 37 484 37 484 37 484 18 040 -51,9 -51,9
747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 618 3 324 1 870 1 769 343 -81,7 -80,6
747512 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2 KUS 702 1 840 1 500 1 667 497 -66,9 -70,2
747521 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL KUS 1 110 1 110 1 110 1 110 808 -27,2 -27,2
747531 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV KUS 1 097 9 070 4 887 4 495 3 670 -24,9 -18,4
747613 MĚŘENÍ KOROZIVNÍCH ÚČÍNKŮ BLUDNÝCH PROUDŮ NA ZEMNICÍ SÍŤ ELEKTRIZOVANÉ STANICE KUS 4 948 4 948 4 948 4 948 25 300 411,3 411,3
747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 452 533 472 452 365 -22,7 -19,3
747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 452 452 452 452 392 -13,3 -13,3
747703 ZKUŠEBNÍ PROVOZ HOD 420 626 490 452 448 -8,5 -0,9
747704 ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 420 528 455 436 425 -6,6 -2,5
747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 452 452 452 452 723 59,9 59,9
747706 ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN HOD 420 978 547 466 365 -33,2 -21,7
748111 KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAFOSTANICI KUS 52 221 52 221 52 221 52 221 35 690 -31,7 -31,7
748151 BEZPEČNOSTNÍ TABULKA KUS 365 608 486 486 141 -71,0 -71,0
74A110 ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY M3 9 079 9 079 9 079 9 079 3 670 -59,6 -59,6
74A150 ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) M3KM 32 32 32 32 26 -18,1 -18,1
74A310 PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV KUS 1 097 1 097 1 097 1 097 973 -11,3 -11,3
74A320 KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV KUS 2 059 2 059 2 059 2 059 1 740 -15,5 -15,5
74A330 SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV KUS 6 119 6 119 6 119 6 119 5 060 -17,3 -17,3
74A340 KOTEVNÍ SLOUPEK PRO ZÁKLAD TV KUS 9 261 9 261 9 261 9 261 9 990 7,9 7,9
74A450 ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV KUS 9 412 9 412 9 412 9 412 6 940 -26,3 -26,3
74AF11 TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ) HOD 2 703 2 703 2 703 2 703 2 450 -9,4 -9,4
74B113 STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ DO DUTINY, TYPU T219 NEBO TB219, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ KUS 67 103 67 103 67 103 67 103 39 680 -40,9 -40,9
74B311 STOŽÁR TV OCELOVÝ PROFILOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU DS12, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ KUS 35 186 35 186 35 186 35 186 38 650 9,9 9,9
74B313 STOŽÁR TV OCELOVÝ PROFILOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU DS14, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ KUS 39 211 39 211 39 211 39 211 44 150 12,6 12,6
74B601 STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 9 M KUS 79 029 79 029 79 029 79 029 70 220 -11,2 -11,2
74BF11 TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ ) HOD 2 703 2 703 2 703 2 703 2 540 -6,0 -6,0
74C112 ZÁVĚS TV NA KONZOLE S PŘÍDAVNÝM LANEM KUS 30 387 30 387 30 387 30 387 27 690 -8,9 -8,9
74C121 PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR KUS 730 730 730 730 409 -44,0 -44,0
74C134 VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE KONZOLY NEBO SIK KUS 3 378 3 378 3 378 3 378 2 880 -14,7 -14,7
74C137 UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL V ZÁVĚSU KUS 359 359 359 359 705 96,5 96,5
74C232 ZÁVĚS SIK S PŘÍDAVNÝM LANEM KUS 30 322 30 322 30 322 30 322 22 610 -25,4 -25,4
74C313 VĚŠÁK TROLEJE POHYBLIVÝ S PROUDOVÝM PROPOJENÍM KUS 599 599 599 599 559 -6,7 -6,7
74C315 PROUDOVÉ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ KUS 6 799 6 799 6 799 6 799 4 530 -33,4 -33,4
74C321 SPOJKA LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÁ KUS 4 284 4 284 4 284 4 284 2 070 -51,7 -51,7
74C322 SPOJKA LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÁ KUS 6 422 6 422 6 422 6 422 4 020 -37,4 -37,4
74C331 DĚLIČ V TROLEJI VČETNĚ TABULKY KUS 102 490 102 490 102 490 102 490 78 770 -23,1 -23,1
74C341 PEVNÝ BOD KOMPENZOVANÉ SESTAVY KUS 10 705 10 705 10 705 10 705 8 610 -19,6 -19,6
74C342 KOTVENÍ PEVNÉHO BODU NA STOŽÁRU (VŠECH TYPŮ), 1 LANO KUS 23 272 23 272 23 272 23 272 8 660 -62,8 -62,8
74C351 LANO PEVNÝCH BODŮ A ODTAHŮ 50 MM2 BZ NEBO FE M 230 230 230 230 184 -20,0 -20,0
74C512 POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 10 KN KUS 68 854 68 854 68 854 68 854 73 720 7,1 7,1
74C571 TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE M 230 230 230 230 178 -22,6 -22,6
74C582 TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU M 364 364 364 364 270 -25,8 -25,8
74C591 VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE M 29 29 29 29 26 -10,9 -10,9
74C593 ZAKOTVENÍ STOŽÁRU 0-21 KN KUS 12 530 16 001 14 651 15 423 7 530 -48,6 -51,2
74C595 VÝMĚNA LANA PRO KLADKOSTROJ V KOTVENÍ NL A TR KUS 8 487 8 487 8 487 8 487 5 350 -37,0 -37,0
74C596 ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV KUS 1 479 1 479 1 479 1 479 1 290 -12,8 -12,8
74C5A1 DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE KUS 3 060 3 060 3 060 3 060 2 400 -21,6 -21,6
74C5A2 DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA KUS 3 612 3 612 3 612 3 612 3 340 -7,5 -7,5
74C713 ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ NA STOŽÁRU TV KUS 32 812 32 812 32 812 32 812 83 280 153,8 153,8
74C721 KOTVENÍ SVODU Z ODPOJOVAČE S PŘIPOJENÍM NA TV KUS 20 256 20 256 20 256 20 256 11 440 -43,5 -43,5
74C733 PROUDOVÉ PROPOJENÍ SESTAV TV KUS 9 873 9 873 9 873 9 873 4 660 -52,8 -52,8
74C761 UKONČENÍ 1 NAPÁJECÍHO KABELU NA STOŽÁRU, VČETNĚ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ KUS 44 070 44 070 44 070 44 070 21 710 -50,7 -50,7
74C767 PŘIPEVNĚNÍ 1-2 KABELŮ NA STOŽÁR P, T KUS 2 697 2 697 2 697 2 697 2 940 9,0 9,0
74C768 PŘIPEVNĚNÍ 1-4 KABELŮ NA STOŽÁR BP KUS 2 251 2 251 2 251 2 251 2 230 -0,9 -0,9
74C772 PŘIPEVNĚNÍ 1 KRYTU NA STOŽÁR P, T, BP KUS 12 240 12 240 12 240 12 240 7 940 -35,1 -35,1
74C810 UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ KUS 2 548 2 548 2 548 2 548 2 200 -13,6 -13,6
74C820 UPEVNĚNÍ DVOU KONZOL KUS 4 877 4 877 4 877 4 877 3 560 -27,0 -27,0
74C915 OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PRO KABELY VN KUS 23 634 23 634 23 634 23 634 15 730 -33,4 -33,4
74C917 PŘIPOJENÍ STOŽÁRU NEBO IZOLOVANÉHO SVODU NA ZEMNIČ VČETNĚ ZŘÍZENÍ UZEMNĚNÍ KUS 16 766 16 766 16 766 16 766 4 510 -73,1 -73,1
74C921 PŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ KUS 2 692 2 692 2 692 2 692 5 530 105,4 105,4
74C932 KOTVENÍ OCHRANNÉHO LANA NA STOŽÁRU - JEDNODUCHÉ, DVOJITÉ KUS 7 815 7 815 7 815 7 815 3 630 -53,6 -53,6
74C964 PŘIPEVNĚNÍ NÁVĚSTNÍHO ŠTÍTU DO SESTAVY TV KUS 4 245 4 245 4 245 4 245 2 100 -50,5 -50,5
74C967 VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI KUS 1 265 1 265 1 265 1 265 786 -37,9 -37,9
74C968 TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE KUS 160 894 527 527 622 18,1 18,1
74C971 POSPOJOVÁNÍ VODIVÝCH KONSTRUKCÍ PROUDOVOU PROPOJKOU KUS 1 520 1 520 1 520 1 520 1 190 -21,7 -21,7
74C973 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY KUS 14 217 14 217 14 217 14 217 10 880 -23,5 -23,5
74C974 AKTUALIZACE KSU A TP DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY KUS 7 552 7 552 7 552 7 552 5 140 -31,9 -31,9
74C976 ZPRACOVÁNÍ KSU A TP PRO ÚČELY ZAVEDENÍ DO PROVOZU ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY KUS 1 865 1 865 1 865 1 865 1 340 -28,2 -28,2
74CF11 TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ) HOD 2 703 2 703 2 703 2 703 2 520 -6,8 -6,8
74EF11 HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV HOD 2 703 2 703 2 703 2 703 2 570 -4,9 -4,9
74F311 MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV DYNAMICKÉ (MĚŘÍCÍM VOZEM) KM 94 021 94 021 94 021 94 021 105 580 12,3 12,3
74F312 MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ KM 8 404 8 404 8 404 8 404 2 850 -66,1 -66,1
74F313 MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV KUS 38 490 38 490 38 490 38 490 32 200 -16,3 -16,3
74F314 MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE KUS 921 921 921 921 620 -32,7 -32,7
74F315 MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ODPORU ZÁKLADU KUS 1 218 1 218 1 218 1 218 664 -45,5 -45,5
74F321 PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI KUS 51 712 51 712 51 712 51 712 45 630 -11,8 -11,8
74F322 REVIZNÍ ZPRÁVA KUS 14 593 14 593 14 593 14 593 11 410 -21,8 -21,8
74F323 PROTOKOL UTZ KUS 30 948 30 948 30 948 30 948 21 380 -30,9 -30,9
74F331 TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV HOD 784 784 784 784 728 -7,1 -7,1
74F332 VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE HOD 3 429 3 429 3 429 3 429 2 740 -20,1 -20,1
74F411 DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV M3 8 796 8 796 8 796 8 796 7 010 -20,3 -20,3
74F421 DEMONTÁŽ KOTEVNÍCH SLOUPKŮ KUS 1 024 1 024 1 024 1 024 805 -21,4 -21,4
74F422 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH KUS 3 597 33 133 18 365 18 365 3 380 -81,6 -81,6
74F423 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH KUS 6 512 6 512 6 512 6 512 5 260 -19,2 -19,2
74F433 DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ KUS 4 920 4 920 4 920 4 920 3 660 -25,6 -25,6
74F441 DEMONTÁŽ DĚLIČŮ KUS 5 300 5 300 5 300 5 300 4 130 -22,1 -22,1
74F442 DEMONTÁŽ PEVNÝCH BODŮ VČETNĚ ZAKOTVENÍ KUS 7 393 7 393 7 393 7 393 6 340 -14,2 -14,2
74F444 DEMONTÁŽ KOTVENÍ TR NEBO NL POHYBLIVÝCH KUS 7 916 7 916 7 916 7 916 6 450 -18,5 -18,5
74F447 DEMONTÁŽ KOTEVNÍ LIŠTY PŘEVĚSU NEBO SVODU Z ODPOJOVAČE KUS 3 822 3 822 3 822 3 822 3 080 -19,4 -19,4
74F454 DEMONTÁŽ BLESKOJISTEK A SVODIČŮ PŘEPĚTÍ KUS 3 571 3 571 3 571 3 571 2 720 -23,8 -23,8
74F455 DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE KUS 128 128 128 128 109 -14,6 -14,6
74F456 DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH KUS 1 046 1 046 1 046 1 046 807 -22,9 -22,9
74F457 DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH KUS 1 865 1 865 1 865 1 865 1 420 -23,9 -23,9
74F459 DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE KUS 773 773 773 773 633 -18,1 -18,1
74F461 DEMONTÁŽ SVODŮ A UCHYCENÍ KABELU VN NA STOŽÁRU VČETNĚ KRYTU KUS 7 338 7 338 7 338 7 338 5 440 -25,9 -25,9
74F463 DEMONTÁŽ NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ KUS 1 001 1 001 1 001 1 001 763 -23,8 -23,8
74F465 DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN M 18 18 18 18 14 -20,6 -20,6
74F466 DEMONTÁŽ LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM M 14 14 14 14 10 -27,5 -27,5
74F467 DEMONTÁŽ LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ STOČENÍM NA BUBEN M 18 18 18 18 13 -26,3 -26,3
74F473 DEMONTÁŽ UKOLEJŇOVACÍCH DRÁTŮ IZOLOVANÝCH PO ZEMI (MIMO PŘIPOJENÍ KE KONSTRUKCÍM) M 102 102 102 102 86 -15,9 -15,9
74F491 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) M3KM 32 32 32 32 24 -24,4 -24,4
75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 11 720 15 204 13 462 13 462 11 220 -16,7 -16,7
75A151 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 82 32 439 19 609 21 631 21 150 7,9 -2,2
75A161 KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA KMPÁR 9 401 12 240 10 347 9 401 9 190 -11,2 -2,2
75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 11 039 11 500 11 193 11 039 13 200 17,9 19,6
75A237 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 10 240 13 916 12 690 13 916 13 200 4,0 -5,1
75A238 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR 4 175 4 175 4 175 4 175 1 730 -58,6 -58,6
75A247 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ KMPÁR 2 800 3 888 3 526 3 888 7 600 115,6 95,5
75A248 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KMPÁR 1 166 1 166 1 166 1 166 971 -16,8 -16,8
75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 2 775 3 284 3 030 3 030 3 040 0,3 0,3
75A312 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ KUS 8 410 8 410 8 410 8 410 5 730 -31,9 -31,9
75A321 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 5 230 5 230 5 230 5 230 4 400 -15,9 -15,9
75A331 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 3 725 8 605 6 073 5 982 5 200 -14,4 -13,1
75A332 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY SE STÍNĚNÍM S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 PŘES 12 PÁRŮ KUS 7 043 10 440 8 742 8 742 9 420 7,8 7,8
75A410 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 52 95 80 92 68 -14,8 -26,0
75A420 OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU KUS 38 117 65 39 30 -53,7 -23,8
75B569 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ KUS 96 780 96 780 96 780 96 780 16 400 -83,1 -83,1
75B6G8 USMĚRŇOVAČ - DEMONTÁŽ KUS 3 390 3 390 3 390 3 390 2 990 -11,8 -11,8
75B6T8 BATERIE - DEMONTÁŽ KUS 2 760 2 760 2 760 2 760 1 950 -29,4 -29,4
75B951 SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI - DODÁVKA KUS 94 513 94 513 94 513 94 513 129 760 37,3 37,3
75B957 SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI - MONTÁŽ KUS 80 969 80 969 80 969 80 969 93 720 15,8 15,8
75B959 SW PRO ELEKTRONICKÉ PŘEJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ NA JEDNOKOLEJNÉ TRATI - ÚPRAVA KUS 303 780 303 780 303 780 303 780 97 150 -68,0 -68,0
75B979 SW PRACOVIŠTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA KUS 189 027 189 027 189 027 189 027 442 880 134,3 134,3
75C117 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - MONTÁŽ KUS 40 030 40 030 40 030 40 030 29 770 -25,6 -25,6
75C178 PŘESTAVNÍK ELEKTROMOTORICKÝ - DEMONTÁŽ KUS 7 030 7 030 7 030 7 030 4 920 -30,0 -30,0
75C217 VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - MONTÁŽ KUS 40 450 40 450 40 450 40 450 38 720 -4,3 -4,3
75C218 VÝKOLEJKA S PŘESTAVNÍKEM - DEMONTÁŽ KUS 9 310 9 310 9 310 9 310 6 520 -30,0 -30,0
75C517 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 39 560 39 560 39 560 39 560 40 150 1,5 1,5
75C518 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 12 730 12 730 12 730 12 730 10 490 -17,6 -17,6
75C527 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - MONTÁŽ KUS 43 610 43 610 43 610 43 610 38 970 -10,6 -10,6
75C528 STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO TŘÍSVĚTLOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 12 860 12 860 12 860 12 860 10 800 -16,0 -16,0
75C568 UKAZATEL RYCHLOSTI (SVĚTELNÉ PRUHY) - DEMONTÁŽ KUS 1 908 1 908 1 908 1 908 1 930 1,2 1,2
75C617 TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ KUS 22 940 22 940 22 940 22 940 16 220 -29,3 -29,3
75C618 TRPASLIČÍ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DEMONTÁŽ KUS 4 860 4 860 4 860 4 860 3 600 -25,9 -25,9
75C721 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA KUS 12 040 12 040 12 040 12 040 6 690 -44,4 -44,4
75C727 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ KUS 3 994 3 994 3 994 3 994 2 260 -43,4 -43,4
75C728 VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ KUS 595 595 595 595 304 -48,9 -48,9
75C8A8 VENKOVNÍ VÝSTROJ NEOHRANIČENÉHO KOLEJOVÉHO OBVODU A KO BEZ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU - DEMONTÁŽ KUS 11 950 11 950 11 950 11 950 6 180 -48,3 -48,3
75C917 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ KUS 10 121 18 383 15 465 17 890 13 560 -12,3 -24,2
75C918 SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ KUS 3 103 5 721 4 778 5 510 3 980 -16,7 -27,8
75C937 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ KUS 35 275 35 275 35 275 35 275 59 950 70,0 70,0
75C938 SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DEMONTÁŽ KUS 5 031 5 031 5 031 5 031 8 170 62,4 62,4
75D118 SKŘÍŇ LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ KUS 2 350 2 350 2 350 2 350 2 270 -3,4 -3,4
75D141 KABELOVÁ SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 38 252 38 252 38 252 38 252 48 290 26,2 26,2
75D147 KABELOVÁ SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 43 089 43 089 43 089 43 089 53 420 24,0 24,0
75D151 KABELOVÝ OBJEKT - DODÁVKA KUS 60 580 60 580 60 580 60 580 14 090 -76,7 -76,7
75D157 KABELOVÝ OBJEKT - MONTÁŽ KUS 22 690 22 690 22 690 22 690 9 030 -60,2 -60,2
75D168 RELÉOVÝ DOMEK (DO 9 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ KUS 22 205 42 826 34 884 39 620 30 520 -12,5 -23,0
75D228 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 4 763 8 520 7 244 8 450 6 170 -14,8 -27,0
75D248 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DEMONTÁŽ KUS 5 947 5 947 5 947 5 947 7 620 28,1 28,1
75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 364 750 493 364 539 9,4 48,1
75E127 CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY HOD 567 2 326 1 300 1 140 814 -37,4 -28,6
75E137 PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST KUS 1 824 3 485 2 883 3 340 2 410 -16,4 -27,8
75E157 PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL KUS 3 136 5 770 4 453 4 453 4 280 -3,9 -3,9
75E197 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ KUS 48 091 48 091 48 091 48 091 53 420 11,1 11,1
75E1B7 REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ HOD 649 1 235 980 1 167 886 -9,6 -24,1
75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS 55 394 55 394 55 394 55 394 98 300 77,5 77,5
75H141 STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M KUS 1 854 86 931 46 558 49 497 19 170 -58,8 -61,3
75H142 STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ PŘES 10 M KUS 55 674 62 328 59 001 59 001 34 610 -41,3 -41,3
75H14X STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - MONTÁŽ KUS 1 570 28 111 14 243 14 190 5 590 -60,8 -60,6
75H14Y STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ - DEMONTÁŽ KUS 3 473 71 657 30 508 4 043 7 690 -74,8 90,2
75I121 KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 9 338 75 000 27 799 15 758 10 410 -62,6 -33,9
75I12X KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 17 40 30 31 30 1,4 -2,2
75I12Y KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ M 13 23 16 13 20 22,3 52,6
75I311 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 5XN KMČTYŘKA 18 357 18 357 18 357 18 357 16 990 -7,4 -7,4
75I31X KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ M 32 32 32 32 26 -18,1 -18,1
75I31Y KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - DEMONTÁŽ M 24 24 24 24 20 -17,9 -17,9
75I321 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 5XN KMČTYŘKA 21 355 21 355 21 355 21 355 21 420 0,3 0,3
75I322 KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN KMČTYŘKA 8 285 13 227 9 932 8 285 10 240 3,1 23,6
75I32X KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 32 32 32 32 25 -21,7 -21,2
75I32Y KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - DEMONTÁŽ M 24 34 29 29 26 -10,3 -10,3
75I411 KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 4 PÁRŮ KMPÁR 2 622 85 000 29 601 15 195 2 640 -91,1 -82,6
75I41X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ M 17 107 46 38 48 4,6 26,0
75I41Y KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - DEMONTÁŽ M 58 885 472 472 30 -93,6 -93,6
75I421 KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 4 PÁRŮ KMPÁR 20 876 80 000 36 216 22 588 6 530 -82,0 -71,1
75I422 KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM PŘES 4 PÁRY KMPÁR 40 376 43 414 41 895 41 895 14 080 -66,4 -66,4
75I42X KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ M 40 114 61 58 62 1,3 7,4
75I52Y KABEL ZEMNÍ KOMBINOVANÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ M 13 13 13 13 33 151,5 151,5
75I61Y KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - DEMONTÁŽ M 885 885 885 885 20 -97,7 -97,7
75I71X KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ - MONTÁŽ M 39 39 39 39 30 -22,6 -22,6
75I722 KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM DO 19 ČTYŘEK KMČTYŘKA 24 297 24 297 24 297 24 297 18 810 -22,6 -22,6
75I724 KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PŘES 37 ČTYŘEK KMČTYŘKA 39 197 39 197 39 197 39 197 26 570 -32,2 -32,2
75I72Y KABEL KLASICKÝ DÁLKOVÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ M 164 164 164 164 26 -84,1 -84,1
75I812 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 36 VLÁKEN KMVLÁKNO 63 3 666 1 618 1 468 1 170 -27,7 -20,3
75I814 KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE PŘES 72 VLÁKEN KMVLÁKNO 642 1 417 1 044 1 074 82 -92,2 -92,4
75I81X KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ M 15 62 34 25 27 -20,4 9,8
75I81Y KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - DEMONTÁŽ M 15 24 21 24 26 24,9 9,6
75I821 KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 12 VLÁKEN KMVLÁKNO 57 12 083 4 938 4 379 12 250 148,1 179,7
75I823 KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 72 VLÁKEN KMVLÁKNO 1 098 1 098 1 098 1 098 2 310 110,3 110,3
75I82X KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - MONTÁŽ M 16 62 31 22 26 -14,8 19,2
75I82Y KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - DEMONTÁŽ M 16 16 16 16 21 28,2 28,2
75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 20 111 36 26 25 -31,3 -5,2
75I91X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 16 127 37 18 27 -26,4 50,0
75I91Y OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ M 13 35 21 18 33 59,0 83,3
75I951 OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM M 2 216 2 216 2 216 2 216 298 -86,6 -86,6
75I95X OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ - MONTÁŽ M 32 32 32 32 25 -21,2 -21,2
75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK 271 9 305 3 509 2 728 3 500 -0,3 28,3
75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 2 30 7 3 4 -39,9 38,4
75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 128 567 313 360 176 -43,8 -51,1
75IA1X OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ KUS 45 190 107 96 149 39,0 55,2
75IA1Y OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - DEMONTÁŽ KUS 24 75 68 75 104 53,5 38,7
75IA51 OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 122 144 139 144 153 10,4 6,3
75IA5X OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS 45 46 45 45 71 57,0 57,8
75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 179 350 236 211 178 -24,7 -15,6
75IA6X OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ KUS 45 126 78 68 78 0,6 15,5
75IA6Y OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - DEMONTÁŽ KUS 49 70 59 64 309 421,8 385,3
75IA71 OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA PRŮMĚRU DO 40 MM KUS 174 430 288 305 161 -44,2 -47,2
75IA7X OPTOTRUBKOVÁ PRŮCHODKA - MONTÁŽ KUS 45 473 194 127 87 -55,2 -31,5
75IB41 MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM M 34 34 34 34 41 21,6 21,6
75IC22 MIKROTRUBIČKOVÁ KONCOVKA PRŮMĚRU PŘES 10 MM KUS 105 105 105 105 163 55,6 55,6
75ID11 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY KUS 5 785 21 580 12 331 10 128 9 510 -22,9 -6,1
75ID1X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ REZERVY - MONTÁŽ KUS 1 540 8 007 3 225 1 860 1 660 -48,5 -10,8
75ID21 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY KUS 15 587 27 496 19 825 19 750 12 970 -34,6 -34,3
75ID2X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ KUS 2 310 9 576 4 678 4 000 3 480 -25,6 -13,0
75ID2Y PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - DEMONTÁŽ KUS 2 091 2 091 2 091 2 091 2 230 6,6 6,6
75ID31 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM KUS 175 297 218 210 177 -19,0 -15,7
75ID3X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ KUS 100 485 192 105 380 98,4 261,9
75ID41 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU PŘES 40 MM KUS 231 1 809 638 380 385 -39,7 1,3
75ID4X PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNENÍ PRO HDPE TRUBKU PŘES 40 MM - MONTÁŽ KUS 105 608 237 130 122 -48,6 -6,2
75IE2Y SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 100 PÁRŮ - DEMONTÁŽ KUS 474 474 474 474 268 -43,4 -43,4
75IECY VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - DEMONTÁŽ KUS 3 683 3 683 3 683 3 683 4 020 9,2 9,2
75IED1 TO HLASITÝ MB NA SLOUPKU KUS 3 876 7 734 6 216 7 039 28 390 356,7 303,3
75IED2 TO HLASITÝ MB NA ZDI KUS 17 964 17 964 17 964 17 964 23 200 29,2 29,2
75IEDX TO HLASITÝ MB - MONTÁŽ KUS 800 800 800 800 6 170 671,3 671,3
75IEE1 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN KUS 3 474 3 474 3 474 3 474 13 480 288,1 288,1
75IEE2 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ 24 VLÁKEN KUS 16 339 28 950 22 644 22 644 26 570 17,3 17,3
75IEE5 OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 144 VLÁKEN KUS 58 949 93 460 81 350 91 641 125 710 54,5 37,2
75IEEX OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ KUS 1 256 11 087 5 363 3 747 9 120 70,0 143,4
75IEF1 OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ DO 12 VLÁKEN KUS 1 770 17 390 9 629 9 704 2 640 -72,6 -72,8
75IEF2 OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ 24 VLÁKEN KUS 17 203 31 450 23 823 22 817 31 890 33,9 39,8
75IEFX OPTICKÝ ROZVADĚČ NA ZEĎ - MONTÁŽ KUS 1 691 11 713 4 267 1 833 583 -86,3 -68,2
75IEG1 KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DODÁVKA KUS 623 623 623 623 111 -82,2 -82,2
75IEGX KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - MONTÁŽ KUS 156 156 156 156 201 28,5 28,5
75IEGY KAZETA PRO ULOŽENÍ SVÁRŮ - DEMONTÁŽ KUS 104 104 104 104 26 -75,1 -75,1
75IFCY KABELOVÝ ZÁVĚR - DEMONTÁŽ KUS 314 314 314 314 324 3,3 3,3
75IG51 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 M 41 41 41 41 69 70,1 70,1
75IG5X VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 - MONTÁŽ M 42 42 42 42 52 24,6 24,6
75IH11 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL KUS 234 3 618 1 076 1 029 1 020 -5,2 -0,9
75IH22 UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS 2 015 2 015 2 015 2 015 1 560 -22,6 -22,6
75IH2Y UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÝHO S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ KUS 789 789 789 789 611 -22,6 -22,6
75IH31 UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN KUS 287 990 590 494 465 -21,2 -5,9
75IH43 UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY PŘES 0,5 M DO 50XN KUS 2 622 2 622 2 622 2 622 2 030 -22,6 -22,6
75IH53 UKONČENÍ KABELU DÁLKOVÉHO DO 200 ŽIL KUS 9 437 9 437 9 437 9 437 2 780 -70,5 -70,5
75IH61 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN KUS 4 566 10 196 6 688 6 144 5 440 -18,7 -11,5
75IH62 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN KUS 5 931 24 592 14 866 14 193 24 410 64,2 72,0
75IH64 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO PŘES 72 VLÁKEN KUS 22 460 60 110 43 590 48 200 44 930 3,1 -6,8
75IH6Y UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO - DEMONTÁŽ KUS 2 636 2 636 2 636 2 636 5 110 93,9 93,9
75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA DO 40 MM KUS 172 784 496 580 483 -2,7 -16,7
75IH7X UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS 66 79 72 72 49 -32,1 -32,1
75IH81 UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ KUS 80 80 80 80 62 -22,6 -22,6
75IH8X UKONČENÍ KABELU OBJÍMKA KABELOVÁ - MONTÁŽ KUS 39 39 39 39 30 -22,6 -22,6
75IH91 UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ KUS 16 102 59 59 79 34,2 34,2
75IH9X UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ KUS 21 22 21 21 16 -25,2 -25,2
75II11 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE DO 100 ŽIL KUS 2 207 5 550 4 057 3 780 2 050 -49,5 -45,8
75II21 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS 3 901 6 345 5 734 6 345 3 020 -47,3 -52,4
75II2X SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - MONTÁŽ KUS 3 690 6 497 4 392 3 690 5 030 14,5 36,3
75II2Y SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM - DEMONTÁŽ KUS 2 852 2 852 2 852 2 852 2 910 2,0 2,0
75II32 SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU PŘES 100 ŽIL KUS 7 851 7 851 7 851 7 851 9 100 15,9 15,9
75II3X SPOJKA DÁLKOVÉHO KABELU - MONTÁŽ KUS 11 324 11 324 11 324 11 324 5 940 -47,6 -47,6
75II71 SPOJKA OPTICKÁ DO 72 VLÁKEN KUS 4 816 45 172 19 349 13 694 8 430 -56,4 -38,4
75II72 SPOJKA OPTICKÁ PŘES 72 VLÁKEN KUS 10 938 105 690 46 082 33 850 11 870 -74,2 -64,9
75II7X SPOJKA OPTICKÁ - MONTÁŽ KUS 1 389 47 735 18 601 12 683 32 750 76,1 158,2
75IJ11 MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ KUS 380 807 522 380 625 19,7 64,7
75IJ12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 38 4 500 842 533 37 -95,6 -93,1
75IJ13 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK KUS 163 1 006 414 243 251 -39,4 3,1
75IJ14 MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK KUS 388 388 388 388 300 -22,6 -22,6
75IJ15 MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA ÚSEK 231 231 231 231 310 34,5 34,5
75IJ21 MĚŘENÍ ZKRÁCENÉ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÉHO KABELU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU ČTYŘKA 1 318 2 644 1 833 1 537 2 330 27,1 51,6
75IJ24 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ DÁLKOVÝCH KABELŮ V JEDNOM SMĚRU V PLNÉM ROZSAHU BEZ PROVOZU ČTYŘKA 4 579 4 579 4 579 4 579 646 -85,9 -85,9
75IK11 MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 987 987 987 987 1 270 28,7 28,7
75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU VLÁKNO 437 11 856 3 555 2 506 0 -100,0 -100,0
75J212 KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,5 MM KMPÁR 3 104 3 104 3 104 3 104 2 110 -32,0 -32,0
75J821 OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE DO 2 M KUS 215 215 215 215 757 251,4 251,4
75J82X OPTICKÝ PIGTAIL SINGLEMODE - MONTÁŽ KUS 50 50 50 50 50 0,6 0,6
75J911 OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE DO 5 M KUS 334 1 014 617 384 510 -17,3 32,7
75J91X OPTICKÝ PATCHCORD MULTIMODE - MONTÁŽ KUS 93 252 163 146 45 -72,5 -69,1
75J921 OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M KUS 494 1 289 886 880 608 -31,4 -30,9
75J92X OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ KUS 93 252 150 128 47 -68,7 -63,4
75J92Y OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - DEMONTÁŽ KUS 107 107 107 107 47 -56,2 -56,2
75JB13 DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U KUS 16 976 16 976 16 976 16 976 34 050 100,6 100,6
75JB1X DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 - MONTÁŽ KUS 2 458 2 458 2 458 2 458 1 480 -39,8 -39,8
75K331 ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA KUS 40 162 40 162 40 162 40 162 30 080 -25,1 -25,1
75L171 REPRODUKTOR VENKOVNÍ SMĚROVÝ KUS 2 370 2 370 2 370 2 370 1 280 -46,0 -46,0
75L3H1 SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ POLOŽKY) - SW MODUL - ODJEZDY/PŘÍJEZDY VLAKŮ NA INF.MONITORU KUS 64 390 64 390 64 390 64 390 7 120 -88,9 -88,9
75L41Y KAMERA ANALOGOVÁ - DEMONTÁŽ KUS 1 158 10 976 6 067 6 067 1 990 -67,2 -67,2
75L42X KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ KUS 1 150 25 558 16 005 17 661 4 310 -73,1 -75,6
75L45W KAMEROVÝ SERVER - DOPLNĚNÍ ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ (HW, SW, LICENCE) KUS 401 821 401 821 401 821 401 821 6 370 -98,4 -98,4
75L482 PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS KUS 3 930 6 650 5 016 4 402 3 670 -26,8 -16,6
75L484 PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - ADAPTÉR PRO MONTÁŽ NA SLOUP KUS 10 980 10 980 10 980 10 980 2 980 -72,9 -72,9
75L486 PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - SPLITTER PRO POE KUS 1 522 16 684 10 508 11 913 1 410 -86,6 -88,2
75L48Y PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - DEMONTÁŽ KUS 6 586 6 586 6 586 6 586 634 -90,4 -90,4
75L491 ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMERY KUS 1 540 17 748 11 263 12 264 1 800 -84,0 -85,3
75L492 ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY KUS 2 450 3 723 2 830 2 660 3 490 23,3 31,2
75M825 SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ KUS 34 250 104 541 66 866 67 670 50 290 -24,8 -25,7
75M82X PŘENOSOVÝ SYSTÉM, SDH - MONTÁŽ KUS 2 350 13 631 8 346 9 194 39 420 372,3 328,8
75M857 MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ KUS 7 920 27 321 11 035 8 593 10 480 -5,0 22,0
75M85X MEDIAKONVERTOR - MONTÁŽ KUS 1 150 2 873 1 905 1 937 1 210 -36,5 -37,5
75M866 PŘEVODNÍK - SFP KUS 129 856 129 856 129 856 129 856 19 050 -85,3 -85,3
75M86X PŘEVODNÍK - MONTÁŽ KUS 6 838 6 838 6 838 6 838 1 350 -80,3 -80,3
75M86Y PŘEVODNÍK - DEMONTÁŽ KUS 6 838 6 838 6 838 6 838 1 830 -73,2 -73,2
75M924 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, PRŮMYSLOVÝ RINGSWITCH - L3 4X10/100 + 2XUPLINK KUS 82 555 82 555 82 555 82 555 96 370 16,7 16,7
75M966 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - KARTA SNMP KUS 7 598 7 598 7 598 7 598 5 480 -27,9 -27,9
75N21Y MRS, RADIOSTANICE - DEMONTÁŽ KUS 10 976 10 976 10 976 10 976 25 560 132,9 132,9
75N25Y MRS, ANTÉNNNÍ SOUSTAVA - DEMONTÁŽ KUS 10 976 10 976 10 976 10 976 3 390 -69,1 -69,1
75O513 EZS, ÚSTŘEDNA DO 264 ZÓN KUS 22 580 43 397 34 192 35 396 30 400 -11,1 -14,1
75O51X EZS, ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ KUS 7 840 11 913 9 025 8 174 4 240 -53,0 -48,1
75O521 EZS, SOFTWARE ÚSTŘEDNY KUS 2 100 22 337 10 511 8 805 8 490 -19,2 -3,6
75O542 EZS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ KUS 3 980 6 048 4 582 4 150 4 360 -4,8 5,1
75O54X EZS, KLÁVESNICE - MONTÁŽ KUS 1 240 1 884 1 428 1 293 1 400 -1,9 8,3
75O554 EZS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM S POSILOVACÍM ZDROJEM V KOVOVÉM KRYTU KUS 36 603 52 970 44 786 44 786 7 490 -83,3 -83,3
75O55X EZS, KONCENTRÁTOR - MONTÁŽ KUS 5 859 8 479 7 169 7 169 1 010 -85,9 -85,9
75O561 EZS, ROZVODNÁ KRABICE KUS 450 8 479 4 464 4 464 298 -93,3 -93,3
75O56X EZS, ROZVODNÁ KRABICE - MONTÁŽ KUS 818 3 191 2 004 2 004 126 -93,7 -93,7
75O572 EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - TĚŽKÉ PROVEDENÍ KUS 1 956 2 831 2 393 2 393 168 -93,0 -93,0
75O574 EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT HLINÍKOVÝ - TĚŽKÉ PROVEDENÍ KUS 1 863 2 831 2 144 1 942 531 -75,2 -72,7
75O57X EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ KUS 790 1 748 1 046 824 122 -88,3 -85,2
75O585 EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR PIR VENKOVNÍ KUS 3 780 5 744 4 351 3 941 4 690 7,8 19,0
75O59X EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ KUS 790 1 201 910 824 365 -59,9 -55,7
75O5J1 EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP KUS 5 840 6 045 5 943 5 943 10 490 76,5 76,5
75O5J3 EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MODUL GSM KUS 35 123 50 828 42 975 42 975 12 600 -70,7 -70,7
75O5JX EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ KUS 1 240 1 884 1 428 1 293 1 340 -6,1 3,6
75O5M2 EZS, SIRÉNA VENKOVNÍ KUS 2 940 4 467 3 384 3 065 2 190 -35,3 -28,6
75O5MX EZS, SIRÉNA - MONTÁŽ KUS 790 1 201 910 824 446 -51,0 -45,9
75O5NW EZS, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ - DOPLNĚNÍ HW, SW, LICENCE KUS 34 167 47 511 40 442 40 044 12 170 -69,9 -69,6
75O5O1 EZS, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EZS HOD 818 1 240 1 022 1 015 608 -40,5 -40,1
75O5O2 EZS, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ EZS KUS 19 803 30 949 27 327 29 279 12 400 -54,6 -57,7
75O5O3 EZS, PŘEZKOUŠENÍ ÚSTŘEDNY EZS KUS 16 422 23 765 19 175 18 258 2 430 -87,3 -86,7
75O5O4 EZS, UVEDENÍ ÚSTŘEDNY EZS DO TRVALÉHO PROVOZU KUS 6 510 9 421 7 646 7 327 14 690 92,1 100,5
75O5O5 EZS, REVIZE ÚSTŘEDNY EZS KUS 2 680 18 386 10 984 11 435 8 970 -18,3 -21,6
76233 VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH M3 11 500 11 500 11 500 11 500 12 000 4,4 4,4
76234 BEDNĚNÍ STŘECH M3 6 690 6 690 6 690 6 690 6 970 4,2 4,2
76291 DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA M2 1 150 1 320 1 235 1 235 1 380 11,7 11,7
76299 OSTATNÍ ATYPICKÉ TESAŘSKÉ KONSTRUKCE M3 11 200 11 200 11 200 11 200 11 700 4,5 4,5
76415 KRYTINA STŘECH Z TITANZINK PLECHU M2 1 004 1 004 1 004 1 004 1 050 4,6 4,6
76423 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z HLINÍK PLECHU M2 509 509 509 509 812 59,7 59,7
76425 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU M2 1 080 1 080 1 080 1 080 1 130 4,6 4,6
764455 ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 600MM M 848 848 848 848 884 4,3 4,3
764552 ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z TITANZINK PLECHU DN DO 100MM M 409 409 409 409 427 4,4 4,4
76710 STĚNY KOVOVÉ T 60 800 60 800 60 800 60 800 63 400 4,3 4,3
767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO M2 94 1 027 530 499 98 -81,5 -80,4
767912 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO M2 118 499 246 173 206 -16,4 18,9
76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 97 1 640 368 97 101 -72,6 4,1
76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA M2 2 003 2 003 2 003 2 003 448 -77,6 -77,6
76795 OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ M2 1 320 1 320 1 320 1 320 1 380 4,6 4,6
76796 VRATA A VRÁTKA M2 2 790 7 599 4 266 2 860 4 630 8,5 61,9
76799 OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE T 22 747 687 556 142 481 65 200 68 000 -52,3 4,3
77101 PODLAHY Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC M2 704 704 704 704 734 4,3 4,3
77202 PODLAHY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE TVRDÉHO M2 7 551 7 551 7 551 7 551 2 940 -61,1 -61,1
78171 OBKLADY STĚN Z PÓROVINOVÝCH DLAŽDIC M2 565 565 565 565 589 4,3 4,3
78272 OBKLADY STĚN Z PŘÍROD KAMENE TVRDÉHO M2 2 021 5 760 3 891 3 891 2 900 -25,5 -25,5
78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM JEDNOVRST M2 190 1 895 495 302 216 -56,3 -28,4
78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 626 2 730 1 273 1 410 660 -48,2 -53,2
783121 PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 546 1 119 798 816 873 9,5 7,0
78315 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR ŽÁR ZINKOVÁNÍM PONOREM M2 938 938 938 938 730 -22,2 -22,2
783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2 940 2 501 1 488 1 233 1 070 -28,1 -13,2
783162 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM SE ŽÁR ZINK PONOREM M2 769 769 769 769 926 20,4 20,4
78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2 2 347 2 347 2 347 2 347 660 -71,9 -71,9
78323 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK PRÁŠKOVÝMI PLASTY M2 371 371 371 371 340 -8,2 -8,2
78342 PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM VÍCEVRST M2 173 173 173 173 184 6,4 6,4
783421 PROTIKOR OCHR POTR A ARM NÁT VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBS ZN M2 3 677 3 677 3 677 3 677 298 -91,9 -91,9
78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 228 381 262 267 279 6,7 4,5
78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 68 395 275 307 328 19,1 6,8
78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 115 544 339 355 379 11,8 6,8
78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2 100 100 100 100 494 392,3 392,3
78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E) M2 681 681 681 681 710 4,3 4,3
78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) M2 2 263 2 263 2 263 2 263 761 -66,4 -66,4
7838A NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S3 M2 97 97 97 97 354 266,8 266,8
7838B NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S7 M2 431 431 431 431 449 4,2 4,2
7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2 205 205 205 205 214 4,4 4,4
78440 MALBY POVRCHŮ M2 20 20 20 20 21 5,0 5,0
81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 748 748 748 748 744 -0,6 -0,6
81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 978 1 709 1 093 978 1 050 -4,0 7,4
81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M 1 210 1 434 1 247 1 210 1 260 1,0 4,1
81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M 1 581 1 650 1 633 1 650 1 720 5,3 4,2
81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 2 160 2 932 2 559 2 571 2 300 -10,1 -10,6
81460 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM M 3 750 3 750 3 750 3 750 3 910 4,3 4,3
81471 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM M 5 210 5 350 5 300 5 340 5 560 4,9 4,1
81483 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 1400MM M 8 600 8 600 8 600 8 600 8 960 4,2 4,2
81484 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 1600MM M 5 800 5 800 5 800 5 800 10 500 81,0 81,0
81657 CHRÁNIČKY Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M 2 696 2 696 2 696 2 696 1 720 -36,2 -36,2
82457 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM M 1 890 1 890 1 890 1 890 1 970 4,2 4,2
82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 2 152 6 712 4 090 4 110 2 770 -32,3 -32,6
82460 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 800MM M 3 345 4 480 3 912 3 912 4 670 19,4 19,4
82471 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1000MM M 6 110 6 110 6 110 6 110 6 370 4,3 4,3
83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM M 1 030 1 222 1 158 1 222 1 070 -7,6 -12,5
83445 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 300MM M 2 016 2 090 2 044 2 016 2 180 6,7 8,1
83446 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 400MM M 3 306 3 580 3 443 3 443 3 730 8,3 8,3
83458 POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 600MM M 8 564 8 564 8 564 8 564 8 370 -2,3 -2,3
84444 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 250MM M 1 430 1 430 1 430 1 430 2 520 76,2 76,2
84460 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 800MM M 6 620 6 620 6 620 6 620 6 900 4,2 4,2
84483 POTRUBÍ ODPADNÍ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 1400MM M 16 800 16 800 16 800 16 800 17 500 4,2 4,2
85127 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 100MM M 967 4 198 2 255 1 600 1 670 -26,0 4,4
85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 1 342 2 790 2 026 2 170 2 260 11,5 4,2
85134 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM M 2 057 2 640 2 494 2 640 2 760 10,7 4,6
85145 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 3 129 3 129 3 129 3 129 4 270 36,5 36,5
85146 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM M 6 510 14 950 12 758 14 785 6 780 -46,9 -54,1
85157 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 500MM M 8 990 23 502 17 037 17 610 9 380 -44,9 -46,7
85215 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUB DN DO 50MM M 1 400 1 400 1 400 1 400 1 460 4,3 4,3
85226 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM M 2 200 2 320 2 305 2 320 2 420 5,0 4,3
85227 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 100MM M 2 640 2 640 2 640 2 640 2 760 4,6 4,6
85233 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 150MM M 3 589 3 589 3 589 3 589 4 170 16,2 16,2
85234 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 200MM M 6 020 6 020 6 020 6 020 6 270 4,2 4,2
85257 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 500MM M 21 000 21 000 21 000 21 000 21 900 4,3 4,3
85445 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 300MM M 3 980 5 498 4 739 4 739 4 270 -9,9 -9,9
85446 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 400MM M 6 340 6 340 6 340 6 340 6 780 6,9 6,9
85457 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 500MM M 9 500 9 500 9 500 9 500 9 380 -1,3 -1,3
85458 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 600MM M 10 897 10 897 10 897 10 897 13 400 23,0 23,0
85460 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 800MM M 22 300 26 342 23 647 22 300 23 200 -1,9 4,0
85471 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 1000MM M 4 800 4 800 4 800 4 800 32 300 572,9 572,9
85833 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 1 190 1 190 1 190 1 190 1 240 4,2 4,2
85834 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 1 230 1 230 1 230 1 230 1 290 4,9 4,9
85857 NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 500MM DO CHRÁNIČKY M 1 293 1 600 1 447 1 447 1 670 15,5 15,5
86327 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 871 10 197 6 890 7 865 908 -86,8 -88,5
863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM M 2 460 2 460 2 460 2 460 2 630 6,9 6,9
86333 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 1 530 1 550 1 540 1 540 1 590 3,3 3,3
86334 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 1 930 2 016 1 973 1 973 2 010 1,9 1,9
863342 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM M 3 050 6 452 3 669 3 360 6 580 79,3 95,8
863442 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 250MM M 8 066 8 066 8 066 8 066 10 900 35,1 35,1
86345 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 2 686 10 480 4 599 2 740 2 840 -38,3 3,7
863451 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM S CEMENTACÍ M 9 466 9 466 9 466 9 466 3 420 -63,9 -63,9
863452 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 300MM M 11 400 14 631 12 208 11 400 14 600 19,6 28,1
86346 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 3 680 3 680 3 680 3 680 3 830 4,1 4,1
863461 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM S CEMENTACÍ M 12 622 12 622 12 622 12 622 4 500 -64,4 -64,4
863462 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 400MM M 17 300 17 300 17 300 17 300 18 000 4,1 4,1
86357 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 4 720 4 720 4 720 4 720 4 920 4,2 4,2
86358 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM M 14 523 14 523 14 523 14 523 5 790 -60,1 -60,1
863601 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM S CEMENTACÍ M 19 557 19 557 19 557 19 557 9 070 -53,6 -53,6
86371 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM M 11 200 25 174 14 693 11 200 11 700 -20,4 4,5
863711 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM S CEMENTACÍ M 24 302 24 302 24 302 24 302 13 700 -43,6 -43,6
86372 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1200MM M 29 047 29 047 29 047 29 047 13 800 -52,5 -52,5
86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M 126 9 696 1 151 512 834 -27,6 63,0
86633 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 842 842 842 842 901 7,0 7,0
86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M 1 760 1 924 1 815 1 760 1 830 0,9 4,0
86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 963 10 006 4 893 3 964 2 780 -43,2 -29,9
86646 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM M 2 155 6 622 3 669 3 390 3 540 -3,5 4,4
86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 4 160 9 819 5 585 4 190 4 340 -22,3 3,6
86658 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 600MM M 4 630 12 712 6 294 4 630 4 820 -23,4 4,1
86659 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 700MM M 5 620 5 700 5 660 5 660 5 860 3,5 3,5
86660 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 800MM M 6 410 9 516 7 525 6 410 6 680 -11,2 4,2
86672 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1200MM M 12 700 12 700 12 700 12 700 13 300 4,7 4,7
86683 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1400MM M 19 100 19 950 19 525 19 525 19 900 1,9 1,9
86684 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1600MM M 22 024 30 300 26 989 30 300 31 600 17,1 4,3
86727 CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 100MM M 2 530 9 560 6 045 6 045 2 640 -56,3 -56,3
86734 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM M 4 720 4 720 4 720 4 720 4 920 4,2 4,2
86746 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 400MM M 6 150 6 150 6 150 6 150 6 580 7,0 7,0
86759 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 700MM M 9 775 9 775 9 775 9 775 9 420 -3,6 -3,6
86827 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 100MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 416 1 516 1 449 1 416 735 -49,3 -48,1
86833 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 150MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 813 2 035 1 630 1 837 782 -52,0 -57,4
86834 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 200MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 805 805 805 805 828 2,9 2,9
86845 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 300MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 983 1 710 1 423 1 530 1 011 -29,0 -33,9
86846 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 400MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 1 030 1 521 1 275 1 275 1 090 -14,5 -14,5
86857 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 500MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 2 430 2 430 2 430 2 430 1 290 -46,9 -46,9
86860 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 800MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 2 271 2 271 2 271 2 271 3 310 45,8 45,8
86871 NASUNUTÍ OCELOVÉ POTRUBNÍ SEKCE DN DO 1000MM DO OCELOVÉ CHRÁNIČKY M 3 136 3 870 3 577 3 870 4 030 12,7 4,1
87113 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 25MM (1") M 194 208 200 200 109 -45,6 -45,4
87133 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 832 834 833 833 338 -59,4 -59,4
87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM M 23 96 59 58 24 -59,5 -58,6
87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 43 45 44 43 136 211,5 216,3
87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 63 550 158 64 189 19,8 195,3
87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 148 426 192 152 272 41,5 79,0
87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 247 790 428 247 358 -16,4 44,9
87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 393 1 503 591 393 438 -25,9 11,5
87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 816 1 647 942 816 883 -6,3 8,2
87345 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 300MM M 1 600 1 600 1 600 1 600 1 780 11,3 11,3
87346 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 400MM M 3 566 3 566 3 566 3 566 1 990 -44,2 -44,2
87415 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM M 275 275 275 275 136 -50,6 -50,6
87426 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 80MM M 128 795 211 128 188 -11,1 46,9
87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M 1 350 1 350 1 350 1 350 261 -80,7 -80,7
87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 203 1 870 431 230 345 -19,9 49,9
87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 198 3 300 753 573 452 -40,0 -21,1
874343 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 975 6 625 3 597 3 190 3 390 -5,8 6,3
87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 670 2 665 926 670 735 -20,6 9,7
874443 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 250MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 6 625 6 625 6 625 6 625 4 120 -37,8 -37,8
87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 790 4 439 1 163 1 020 1 060 -8,9 3,9
87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 1 384 5 769 2 065 1 740 1 810 -12,4 4,0
87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 1 688 5 669 2 866 2 690 2 810 -2,0 4,5
87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 3 203 7 002 4 395 4 110 4 290 -2,4 4,4
874583 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M 2 932 2 932 2 932 2 932 0 -100,0 -100,0
87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM M 4 480 10 580 5 969 4 480 5 470 -8,4 22,1
87471 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM M 6 780 6 780 6 780 6 780 7 060 4,1 4,1
875262 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DĚROVANÝCH M 98 98 98 98 129 31,6 31,6
87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 142 256 207 256 237 14,4 -7,5
875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 54 288 196 238 248 26,5 4,3
87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 80 771 371 433 248 -33,1 -42,7
875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 52 1 028 276 245 255 -7,7 4,1
87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 294 674 462 431 315 -31,9 -26,9
875342 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH M 67 947 228 175 325 42,9 85,7
87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 40 194 82 78 42 -48,7 -45,9
87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 42 241 87 72 64 -26,2 -11,1
87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 13 146 94 93 127 35,6 37,2
87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 69 480 145 111 154 6,2 39,0
87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 55 1 290 228 188 201 -11,7 6,9
87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 150 1 245 362 287 317 -12,4 10,5
87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 615 1 694 962 620 641 -33,3 3,5
87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 827 2 946 1 533 827 850 -44,6 2,8
87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 1 250 4 864 3 823 4 485 1 350 -64,7 -69,9
87657 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 500MM M 2 040 2 040 2 040 2 040 2 130 4,4 4,4
87658 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 600MM M 2 540 11 200 4 272 2 540 2 650 -38,0 4,3
87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 221 663 443 448 271 -38,8 -39,5
87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 457 457 457 457 491 7,6 7,6
87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 118 131 125 125 123 -1,3 -1,3
87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M 155 1 596 408 175 166 -59,3 -5,1
87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 1 454 1 454 1 454 1 454 351 -75,9 -75,9
87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 602 1 487 847 825 503 -40,6 -39,0
87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 973 973 973 973 639 -34,3 -34,3
87913 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 150 MM M 4 660 4 660 4 660 4 660 534 -88,5 -88,5
87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM M 951 5 206 3 787 5 205 750 -80,2 -85,6
891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM KUS 2 410 2 470 2 440 2 440 2 570 5,3 5,3
891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS 3 175 3 840 3 508 3 508 4 000 14,0 14,0
891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 4 210 8 932 4 916 4 210 4 500 -8,5 6,9
891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 3 300 12 040 7 004 5 930 6 180 -11,8 4,2
891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 6 516 16 766 8 307 6 980 7 280 -12,4 4,3
891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 10 206 24 080 13 067 10 700 11 100 -15,1 3,7
891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS 9 485 16 000 15 271 16 000 16 700 9,4 4,4
891144 ŠOUPÁTKA DN DO 250MM KUS 28 300 31 657 29 979 29 979 29 500 -1,6 -1,6
891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS 25 039 62 635 39 373 41 300 44 200 12,3 7,0
891146 ŠOUPÁTKA DN DO 400MM KUS 74 100 76 000 74 575 74 100 79 300 6,3 7,0
891157 ŠOUPÁTKA DN DO 500MM KUS 101 400 148 750 118 050 104 000 108 500 -8,1 4,3
89116 ŠOUPÁTKA DN DO 800MM KUS 144 800 144 800 144 800 144 800 150 900 4,2 4,2
891213 VENTILY DN DO 25MM KUS 1 150 1 200 1 163 1 150 1 230 5,8 7,0
891215 VENTILY DN DO 50MM KUS 1 770 8 785 4 108 1 770 1 840 -55,2 4,0
891226 VENTILY DN DO 80MM KUS 3 070 17 896 9 138 10 826 3 200 -65,0 -70,4
891227 VENTILY DN DO 100MM KUS 4 390 96 717 13 834 4 390 4 570 -67,0 4,1
891233 VENTILY DN DO 150MM KUS 8 324 113 130 48 500 55 499 9 070 -81,3 -83,7
891234 VENTILY DN DO 200MM KUS 140 484 140 484 140 484 140 484 17 600 -87,5 -87,5
891244 VENTILY DN DO 250MM KUS 30 700 98 981 64 840 64 840 32 000 -50,7 -50,7
891245 VENTILY DN DO 300MM KUS 114 583 114 583 114 583 114 583 41 500 -63,8 -63,8
891315 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 50MM KUS 4 000 4 000 4 000 4 000 4 170 4,3 4,3
891327 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 100MM KUS 6 110 6 110 6 110 6 110 6 370 4,3 4,3
891333 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 150MM KUS 6 020 13 200 8 097 7 422 13 800 70,4 85,9
891334 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 200MM KUS 8 748 14 200 12 383 14 200 14 800 19,5 4,2
891345 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 300MM KUS 15 695 34 724 27 664 29 300 30 500 10,3 4,1
891346 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 400MM KUS 34 700 34 700 34 700 34 700 37 100 6,9 6,9
891357 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 500MM KUS 10 226 10 226 10 226 10 226 40 600 297,0 297,0
891371 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 1000MM KUS 111 900 115 342 113 047 111 900 116 700 3,2 4,3
891415 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM KUS 13 600 13 600 13 600 13 600 14 200 4,4 4,4
891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 8 735 18 060 15 640 16 800 17 500 11,9 4,2
891427 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 100MM KUS 19 500 19 500 19 500 19 500 20 900 7,2 7,2
891515 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 50MM KUS 28 719 28 719 28 719 28 719 28 400 -1,1 -1,1
891526 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM KUS 29 700 30 067 29 792 29 700 30 900 3,7 4,0
891527 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 100MM KUS 39 200 39 200 39 200 39 200 40 800 4,1 4,1
891626 KLAPKY DN DO 80MM KUS 4 000 4 000 4 000 4 000 4 170 4,3 4,3
891627 KLAPKY DN DO 100MM KUS 4 790 4 790 4 790 4 790 5 000 4,4 4,4
891633 KLAPKY DN DO 150MM KUS 8 790 12 378 10 584 10 584 9 160 -13,5 -13,5
891644 KLAPKY DN DO 250MM KUS 48 600 48 600 48 600 48 600 50 700 4,3 4,3
891645 KLAPKY DN DO 300MM KUS 52 700 132 802 100 761 132 802 54 900 -45,5 -58,7
891646 KLAPKY DN DO 400MM KUS 27 725 27 725 27 725 27 725 66 800 140,9 140,9
891657 KLAPKY DN DO 500MM KUS 34 631 34 631 34 631 34 631 111 000 220,5 220,5
891671 KLAPKY DN DO 1000MM KUS 35 363 356 800 223 286 210 665 371 900 66,6 76,5
891715 KOŠE DN DO 50MM KUS 491 837 722 837 2 920 304,5 248,7
891734 KOŠE DN DO 200MM KUS 13 200 13 200 13 200 13 200 14 200 7,6 7,6
891815 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS 1 090 6 208 2 796 1 090 1 170 -58,2 7,3
891826 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM KUS 1 500 51 483 26 492 26 492 1 560 -94,1 -94,1
891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS 2 240 2 652 2 377 2 240 2 330 -2,0 4,0
891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1 396 3 180 1 842 1 710 1 800 -2,3 5,3
891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 810 6 020 2 349 1 730 1 800 -23,4 4,1
891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 1 690 2 889 2 159 2 028 1 800 -16,6 -11,2
891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 1 665 9 030 2 843 1 730 1 800 -36,7 4,1
891934 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM KUS 1 730 3 600 2 388 1 730 1 800 -24,6 4,1
891944 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM KUS 1 730 1 730 1 730 1 730 1 800 4,1 4,1
891945 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 300MM S POKLOPEM KUS 2 510 2 510 2 510 2 510 2 620 4,4 4,4
891957 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 500MM S POKLOPEM KUS 2 720 2 720 2 720 2 720 2 840 4,4 4,4
891971 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 1000MM S POKLOPEM KUS 6 110 11 221 7 814 6 110 6 370 -18,5 4,3
892121 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 10L/SEC KUS 200 000 750 000 350 000 225 000 0 -100,0 -100,0
892125 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 100L/SEC KUS 787 425 1 245 554 1 079 068 1 141 646 0 -100,0 -100,0
892126 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 200L/SEC KUS 1 220 259 3 045 757 1 600 536 1 245 554 0 -100,0 -100,0
892127 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ, PRŮT DO 300L/SEC KUS 1 148 358 5 025 723 2 970 012 2 735 955 0 -100,0 -100,0
892128 JÍMKY PRO ODLOUČ ROP PROD ZE ŽELBET DÍLCŮ PRŮT PŘES 300L/SEC KUS 2 735 955 2 735 955 2 735 955 2 735 955 0 -100,0 -100,0
892386 JÍMKY PRO ODL ROP PROD ZE ŽELBET VČ VÝZT, PRŮT DO 200L/SEC KUS 877 000 1 220 259 966 065 883 500 0 -100,0 -100,0
892387 JÍMKY PRO ODL ROP PROD ZE ŽELBET VČ VÝZT, PRŮT DO 300L/SEC KUS 1 156 000 1 227 000 1 191 500 1 191 500 0 -100,0 -100,0
892388 JÍMKY PRO ODL ROP PROD ZE ŽELBET VČ VÝZT, PRŮT PŘES 300L/SEC KUS 1 291 000 2 769 331 2 265 429 2 735 955 0 -100,0 -100,0
893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 15 607 17 600 16 936 17 600 18 300 8,1 4,0
893112 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 28 600 118 829 46 786 28 600 30 500 -34,8 6,6
893113 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS 173 733 173 733 173 733 173 733 42 800 -75,4 -75,4
893114 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2 KUS 52 700 52 700 52 700 52 700 54 900 4,2 4,2
893116 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2 KUS 54 459 79 800 71 353 79 800 83 200 16,6 4,3
893381 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 23 200 54 168 30 667 23 200 24 800 -19,1 6,9
893382 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2 KUS 30 100 30 100 30 100 30 100 32 200 7,0 7,0
893383 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS 84 650 84 650 84 650 84 650 44 700 -47,2 -47,2
893384 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2 KUS 50 600 50 600 50 600 50 600 52 700 4,2 4,2
893385 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 5,5M2 KUS 60 500 112 450 77 817 60 500 63 000 -19,0 4,1
893386 ŠACHTY ARMATURNÍ ZE ŽELBET VČET VÝTUŽE PŮDORYS PLOCHY DO 6,5M2 KUS 69 400 185 000 127 200 127 200 72 400 -43,1 -43,1
893387 ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY DO 7,5M2 KUS 88 000 88 000 88 000 88 000 91 700 4,2 4,2
893388 ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY PŘES 7,5M2 KUS 100 000 595 641 251 015 148 529 104 200 -58,5 -29,9
89370 ŠACHTY ARMATUR Z TRUB KUS 38 500 38 500 38 500 38 500 40 100 4,2 4,2
89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 15 500 32 705 19 747 15 500 16 100 -18,5 3,9